'แพ้นิดเดียว' สภามีมติไม่เห็นชอบ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า วาระ 3 หลังโหวต 2 รอบ

ที่ประชุมสภามีมติ ผ่านร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า วาระ 2 แต่ตกวาระ 3 หลังโหวต 2 รอบ ด้าน 'ธนาธร' ประธานคณะก้าวหน้า แจงข้อมูลเปรียบเทียบร่างกฎกระทรวงอนุญาตผลิตสุรา ปลดล็อกไม่จริง แค่เปลี่ยนไปล็อกใหม่ รัฐบาลบอกข้อมูลไม่ครบ 

 

2 พ.ย. 2565 สืบเนื่องจากวันนี้ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า หรือ ร่างแก้ไข พ.ร.บ.สรรพสามิต ฉบับที่ ... พ.ศ. ... กำลังเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 2 และ 3 

กระทั่งเมื่อเวลา 14.34 น. ทวิตเตอร์ของสื่อ 'The Momentum' ทวีตข้อความวันนี้ (2 พ.ย.) เผยว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ผ่านร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า ผ่านวาระที่ 2 ในมาตราที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง 178 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง และงดออกเสียง 175 เสียง เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 3 ต่อไป

'แพ้โหวต' วาระ 3

อย่างไรก็ตาม TPTV รายงานถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ ระบุว่าเมื่อเวลา 14.48 น. ที่ประชุมสภามีมติไม่เห็นชอบ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง 173 ต่อ 177 ไม่ลงคะแนน 4 เสียง โดยใช้วิธีโหวตด้วยการเสียบบัตร

พรรคร่วมฝ่ายค้านลุกขึ้นทักท้วงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน และขอให้มีการลงคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ 85 ในกรณีที่คะแนนเสียงต่างกันไม่เกิน 25 คน สมาชิกสามารถร้องขอให้มีการนับใหม่โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 คน และให้เปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเป็นการขานชื่อทีละคนแทน 

ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลโต้แย้งว่า ไม่เห็นด้วย และขอให้ใช้วิธีกดบัตรลงคะแนนเสียงเช่นเดิม เนื่องจากจะทำให้การประชุมเป็นไปอย่างล่าช้า แต่ประธานการประชุมได้สั่งให้ดำเนินการตามข้อบังคับ และให้มีการลงคะแนนด้วยการขานชื่อ

ทั้งนี้ การผ่านร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า วาระที่ 2-3 ของที่ประชุมสภาฯ เกิดขึ้น 1 วันหลังคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างแก้ไขกฎกระทรวงอนุญาตผลิตสุรา และมีการบังคับใช้ในวันเดียวกัน

ขณะที่แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ หนุน พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า แม้ว่าวานนี้ ครม.จะมีการแก้กฎกระทรวงอนุญาตผลิตสุรา พร้อมติงว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไม่สามารถปลดล็อกการผลิตสุราได้จริง

TPTV รายงานต่อว่า เมื่อเวลา 17.17 น. ที่ประชุมสภามีมติไม่ผ่าน พ.ร.บ.สรรพสามิต ฉบับที่ ... พ.ศ. ... ด้วยคะแนน 194 ต่อ 196 งดออกเสียง 15 เสียง ส่งผลให้ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ไม่ผ่านวาระที่ 3 เป็นที่แน่นอน 

'ธนาธร' ชี้ร่างกฎกระทรวงอนุญาตผลิตสุรา ปลดล็อกไม่จริง

ด้านธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กวันนี้ (2 พ.ย.) เมื่อเวลา 11.43 น. ก่อนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีมติเสียงข้างมาก 'เห็นชอบ' ผ่านร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ชี้ข้อมูลเปรียบเทียบที่จะชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลมีเจตนาสื่อสารความเท็จกับประชาชน และอาศัยความเข้าถึงยากของร่างกฎหมาย บอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกด้านกับประชาชน

ประธานคณะก้าวหน้า เชื่อว่าการผ่านร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าเท่านั้นที่จะทำให้เกิดดอกผลเป็นประโยชน์แก่ประชาชน กฎกระทรวงไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตสุราที่เอื้อต่อทุนใหญ่ที่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจเลย ยังคงไม่ส่งเสริมให้มีผู้ผลิตเหล้าเบียร์ได้หลากหลายยี่ห้อ และจะยังคงทำให้เกิดการผูกขาดเพียงไม่กี่เจ้าในตลาด ที่มีมูลค่าหลักแสนล้านบาทต่อปี

ธนาธร ระบุว่า พวกเราต้องการกฎหมายที่ปลดปล่อยศักยภาพการผลิตเครื่องดื่ม การแปรรูปสินค้าเกษตรของไทยทั้งข้าว อ้อย ผลไม้ต่างๆ ไม่ใช่กฎกระทรวงที่มีแต่ความไม่จริงใจ และไม่เห็นหัวประชาชนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้กันมา 5-6 ปีแล้ว แต่เพิ่งจะมาทำแบบเสียไม่ได้ เมื่อร่างกฎหมายสุราก้าวหน้ากำลังได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน

ภาพตารางเปรียบเทียบระหว่าง กฎกระทรวงปี 2560 กฎกระทรวง 2565 และ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า (ที่มา: เฟซบุ๊ก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ)

สำหรับหลักการของ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า หรือร่าง พ.ร.บ.สรรพสามิต ฉบับที่ ... พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สรรพสามิต ปี 2560 เพื่อกำหนดให้ผู้ประสงค์ผลิตสุราเพื่อการค้าที่ต้องขออนุญาตผลิต และกำหนดกรอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 153 

เหตุผลของ พ.ร.บ.สรรพสามิต 2560 กำหนดให้ผู้ประสงค์จะผลิตสุรา หรือมีเครื่องกลั่นผลิตสุราไว้ในครอบครองจะต้องขออนุญาตต่ออธิบดีและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ว่าบทบัญญัตินี้ไม่มีการกำหนดกรอบเนื้อหาในการออกกฎกระทรวงไว้ให้เหมาะสม ทำให้กฎกระทรวงที่ออกมาตามความบทบัญญัตินั้น กำหนดคุณสมบัติผู้ขออนุญาตอื่นที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ผู้ประสงค์ผลิตสุราเพื่อการค้า รายเล็กหรือรายย่อยไม่สามารถประกอบอาชีพตามกฎหมายได้ จึงเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครองบุคคลให้มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมเพียงพอตามาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ 2560 สมควรต้องปรับปรุง และกำหนดกรอบเนื้อหาของกฎกระทรวงให้เป็นธรรม เป็นต้องตรา พ.ร.บ.ฉบับนี้ 

ทั้งนี้ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า จะช่วยให้เงื่อนไขการขอผลิตสุรา ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยกฎหมายจะช่วยเรื่องของการกระจายรายได้ให้ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย และป้องกันการผูกขาด เนื่องจากการผูกขาดการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยกลุ่มทุนรายใหญ่ ตาม พ.ร.บ.สรรพสามิต ปี 2560 กำหนดให้ผู้ที่มีกำลังการผลิตตามที่กำหนดถึงสามารถขออนุญาตผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์