เอกชนเสนอสร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ในสมุทรสาครรองรับผู้ต้องขังแก้ปัญหาล้นคุก

ที่ประชุม ครม. รับทราบความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ มีเอกชนร่วมโครงการ 1 รายเสนอสร้างในสมุทรสาคร เน้นอุตสากรรมรถ อิเล็กโทรนิกส์ ดิจิทัล อุปกรณ์แพทย์และแปรรูปอาหาร

8 พ.ย.2565 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ในที่ประชุมมีการรับทราบรายงานความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ ที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสหากรรมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราทัณฑ์ ซึ่งมีเอกชนเสนอมา 1 รายชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร” ที่ ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พื้นที่โครงการประมาณ 4,131 ไร่ 3 งาน 35.01 ตร.ว.

ในรายงานระบุว่าถึงข้ประเภทของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเบื้องต้นว่า เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New-Growth Engine) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

กระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบความเหมาะสมแล้วพบว่าพื้นที่ตั้งโครงการฯ อยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560 ซึ่งถูกกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีเขียว)2 และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) กนอ. จึงให้บริษัทเอกชนดังกล่าวดำเนินการขอแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่โครงการให้สอดคล้องกับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและประกอบอุตสาหกรรม และ อก.ได้ขอสำหนังานโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสาครพิจารณากำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะตั้งโครงการเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า(เขตสีม่วง) เพื่อ อก.จะได้ดำเนินการตมขั้นตอนการตั้งนิคมอุตสาหกรรมต่อไป

สำนักงานฯ แจ้งว่า ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้เทศบาลนครสมุทรสาครดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (เขตสีม่วง) ต่อมา อก. ได้ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครเร่งการพิจารณาการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวโดยด่วน เนื่องจากได้มีการเตรียมความพร้อมของโครงการตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) แล้ว

นอกจากนี้ อก. ได้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการและจัดทำผังเมืองรวมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เทศบาลนครสมุทรสาคร ประกอบด้วย ข้อมูลการศึกษารายละเอียดของโครงการนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร ข้อมูลประเภทอุตสาหกรรม และข้อมูลการออกแบบผังแม่บทและระบบสาธารณูปโภค

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ได้มีภาคเอกชนเสนอพื้นที่เพื่อขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาครเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้แนวคิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ และกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศตามแนวนโยบายของรัฐบาลแล้ว รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมโดยประเมินความเพียงพอของสาธารณูปโภค ผลกระทบจากโครงการ และออกแบบผังแม่บทระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการประกอบกิจการด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม การอนุมัติจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะต้องสอดคล้องและไม่ขัดกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ที่จัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาครให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (เขตสีม่วง) จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว

ประเด็นนี้สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้มีการดำเนินการในระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำและส่งเสริมให้นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์เกิดขึ้นจริง โดยมอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)คัดเลือกผู้พัฒนาโครงการที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ซึ่งต่อมา กนอ. ได้เชิญชวนให้เอกชนเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ในรูปแบบร่วมดำเนินงานกับ กนอ. ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์