ครม.รับทราบผลดำเนินงาน ‘จิตอาสาพระราชทาน’ คนร่วมกว่า 1.14 ล้านคน

ครม.รับทราบความคืบหน้าผลดำเนินงานโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” รอบเดือน ก.ค.-ก.ย. 65 มีคนลงทะเบียน 6.97 ล้านคน ร่วมกิจกรรมกว่า 1.14 ล้านคน ทำกิจกรรมไปแล้วเกือบ 20,000 ครั้ง

29 พ.ย.2565 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลรายงานว่า ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 65 ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) รายงานมา

รายงานของ สปน. ระบุว่าสิ้นเดือนก.ย. 65 มีประชาชนลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ว 6,977,577 คน โดยเป็นประชาชน ในกรุงเทพฯ 457,466 คน และส่วนภูมิภาค 6,520,111 คน นอกจากนั้นในเดือน ก.ค.-ก.ย. 65 มี 16 หน่วยงาน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรวม 19,949 ครั้ง ใน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1)จิตอาสาพัฒนา รวม 19,152 ครั้ง โดยดำเนินการการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาสนสถาน โรงเรียน สถานที่ราชการ อำนวยความสะดวกประชาชน บำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม บริจาคโลหิตและหน่วยบริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ การคัดกรองเชิงรุกป้องกันโควิด19 มอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ ปลูกต้นไม้ พัฒนาแหล่งน้ำ อบรมหลักสูตรการพัฒนาชีวิตขั้นพื้นฐาน

2)จิตอาสาภัยพิบัติ รวม 473 ครั้ง โดยดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

3)จิตอาสาเฉพาะกิจ โดยการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าร่วมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ จัดเตรียมสถานที่และร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และ

4)วิทยากรจิตอาสา 904 ในการบรรยายความรู้ในหลักสูตรจิตอาสา ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ

สำหรับ 16 หน่วยงาน ซึ่งดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในรอบเดือนก.ค.-ก.ย. 65 ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการคลัง, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อย่างไรก็ตามที่จากเอกสารงบประมาณปี 2565 พบว่ามีการระบุรายจ่ายประจำปีที่ระบุถึงโครงการจิตอาสา ปีงบประมาณ 2565 มีรายจ่ายเท่าที่ระบุไว้ 'อย่างชัดแจ้ง' เพียง 4 หน่วยงานเท่านั้นประกอบด้วย

  1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ มีโครงการจัดตั้งงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของหน่วยงาน ในสังกัด บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,122,200 บาท
  2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตำเนินงานจิตอาสาภาครัฐ 2,596,500 บาท
  3. กองทัพเรือ ในแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 12,118,800 บาท
  4. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ค่าใช้จ่ายโครงการหลักสูตรจิตอาสา 904 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,674,300 บาท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์