Skip to main content
sharethis

เลขาฯ สภา เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ทางเว็บไซต์รัฐสภา กำหนดห้ามมิให้นำคลื่นความถี่วิทยุภาคประชาชน วิทยุบริการชุมชน ออกประมูลคลื่นความถี่ ป้องกันการถูกครอบงำจากผู้ประกอบกิจการรายใหญ่

 

7 ธ.ค.2565 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ทางเว็บไซต์รัฐสภา โดยเป็นร่างที่ คมเดช ไชยศิวามงคล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. จ.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย) กับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยที่คลื่นความถี่ของวิทยุภาคประชาชนที่มีการส่งกระจายเสียงประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน ใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจระดับท้องถิ่นที่ส่งกระจายเสียงด้วยกำลังส่งไม่เกินหนึ่งกิโลวัตต์ เป็นการประกอบกิจการขนาดเล็กของชุมชน ไม่สมควรที่จะนำคลื่นความถี่ออกไปประมูลเพราะจะทำให้ผู้ประกอบกิจการรายใหญ่เข้าครอบงำวิทยุภาคประชาชนและวิทยุกิจการบริการชุมชนได้ อีกทั้งต้องการส่งเสริมให้สถานีวิทยุมีรายได้เพียงพอในการประกอบกิจการ นอกจากนี้ บทกำหนดโทษทางปกครองที่กำหนดไว้มีอัตราโทษที่สูงเกินสมควร ไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับวิทยุภาคประชาชนและวิทยุกิจการบริการชุมชน หรือวิทยุที่มีกำลังส่งต่ำกว่าหนึ่งกิโลวัตต์ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก รัศมีการส่งกระจายเสียงไปในระยะใกล้ มีรายได้น้อย จึงสมควรแก้ไขให้เกิดความเหมาะสมเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารระดับท้องถิ่นและใช้บริการวิทยุภาคประชาชนในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ว่า เพิ่มบทนิยามคำว่า "วิทยุภาคประชาชน" และแก้ไขบทนิยามคำว่า "จัดสรรคลื่นความถี่" ให้สอดคล้องกัน (ร่างมาตรา 3 และร่างมาตรา 4) กำหนดห้ามมิให้นำคลื่นความถี่วิทยุภาคประชาชน วิทยุบริการชุมชน และวิทยุที่กระจายเสียงด้วยกำลังส่งไม่เกินหนึ่งกิโลวัตต์ ออกประมูลคลื่นความถี่ (ร่างมาตรา 5) แก้ไขเพิ่มเติมให้ กสทช. มีหนังสือเตือนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนมีคำสั่งลงโทษทางปกครองและห้ามมิให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือปิดกิจการกระจายเสียง (ร่างมาตรา 6) ให้ กสทช. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ประเภทบริการชุมชนประเภทวิทยุ ภาคประชาชน การหารายได้ และการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ

ส่วนประเด็นรับฟังความคิดเห็น อาทิ เห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มบทนิยามคำว่า "วิทยุภาคประชาชน" และแก้ไขบทนิยามคำว่า "จัดสรรคลื่นความถี่" ให้สอดคล้องกัน เห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดห้ามมิให้นำคลื่นความถี่วิทยุภาคประชาชน วิทยุบริการชุมชน และวิทยุที่กระจายเสียงด้วยกำลังส่งไม่เกินหนึ่งกิโลวัตต์ ออกประมูลคลื่นความถี่ เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมให้ กสทช. มีหนังสือเตือนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนมีคำสั่งลงโทษทางปกครองและห้ามมิให้เพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือปิดกิจการกระจายเสียง เห็นด้วยหรือไม่กับการให้ กสทช. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงฯ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมแสดงความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ได้ทางเว็บไซต์รัฐสภา www.parliament.go.th หัวข้อ การรับฟังความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net