สารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เนื่องในวันสิทธิมนุษยชน 10 ธ.ค. 2565

สารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เนื่องในวันสิทธิมนุษยชน 10 ธ.ค. 2565 ขอเชิญชวนทุกคนในสังคมร่วมสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้แนวคิดการรณรงค์สากลของปีนี้ คือ “ศักดิ์ศรี เสรีภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน” (Dignity, Freedom, and Justice for All)

10 ธ.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แจ้งข่าวว่าพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ออกสารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เนื่องในวันสิทธิมนุษยชน 10 ธ.ค. 2565 ความว่า

“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง” ถ้อยคำดังกล่าวปรากฏในมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งบัญญัติคุ้มครอง “สิทธิมนุษยชน” ของปวงชนชาวไทยทุกคนอย่างเสมอกัน

หลักการดังกล่าวสอดรับกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 1 ที่ระบุว่า “มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างในตน มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ” เอกสารนี้ถือเป็นเอกสารสำคัญของโลกซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 (ค.ศ. 1948) อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหมายร่วมกันของนานาชาติที่ต้องการสร้างความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และนำสังคมสู่ความสงบสุขด้วยการเคารพในสิทธิของกันและกัน

วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันสำคัญสำหรับคนไทยคือ “วันรัฐธรรมนูญ” แล้ว จึงเป็นวันที่สำคัญยิ่งสำหรับคนทั่วโลกในฐานะ “วันสิทธิมนุษยชน” ทั้งสองวันนี้ล้วนมีความสำคัญสอดคล้องกันด้วยเป็นวันที่หลักการสิทธิมนุษยชนได้รับการบัญญัติรับรองขึ้นอย่างเป็นทางการ

ในปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบในมิติต่าง ๆ ต่อกลุ่มเปราะบาง ความแตกต่างทางความคิดเห็นทางการเมืองที่หลายครั้งนำไปสู่เหตุขัดแย้งรุนแรง ความสะดวกของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เอื้อให้เกิดการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังหรือการกลั่นแกล้งทางออนไลน์อันมีผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นได้โดยง่าย และความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ยังคงอยู่และเป็นเหตุให้ผู้คนมากมายยังถูกเลือกปฏิบัติและไม่ได้รับความยุติธรรม ล้วนเป็นประเด็นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ห่วงกังวล

ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการคุ้มครอง ส่งเสริม เฝ้าระวังสิทธิมนุษยชน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว กสม. มีนโยบายขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ โดยเน้นคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิชุมชน สิทธิสถานะบุคคล การขจัดการเลือกปฏิบัติ และการยุติความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทุกคน คือสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศประสบผลได้เป็นรูปธรรม 

ในโอกาสวันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม ประจำปี 2565 นี้ กสม. ขอเชิญชวนทุกคนในสังคมร่วมสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้แนวคิดการรณรงค์สากลของปีนี้ คือ “ศักดิ์ศรี เสรีภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน” (Dignity, Freedom, and Justice for All) โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลคำนึงถึงหน้าที่ที่จะต้องเคารพ คุ้มครอง และทำให้สิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ เป็นจริงและเข้าถึงได้สำหรับคนทุกคน และขอให้สังคมตระหนักว่า สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันทำให้เกิดขึ้น ขอให้เราเคารพในสิทธิมนุษยชนของกันและกันบนเส้นทางแห่งความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ ของสังคมพหุวัฒนธรรมนี้

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์