พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 2 นาย ไม่ปรากฏผู้รับสนองฯ

เว็บไซต์พระราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 2 นาย ไม่ปรากฏผู้ใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

5 ม.ค. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวันนี้ (5 ม.ค.) เรื่อง 'พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร' 

รายละเอียดประกาศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2475

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย ดังนี้

1. ร้อยเอก ขวัญชัย แสงนาค เป็น พันโท

2. ร้อยเอก เพียร กรรมใจ เป็น พันโท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

หมายเหตุ - มีการเพิ่มภาพเอกสาร เมื่อ 5 ม.ค. 2565 เวลา 20.57 น.

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์