'สวนดุสิตโพล' ชี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่ เป็นตัวเองสูง-กล้าคิด ผู้ใหญ่ควรรับฟัง แต่ห่วงใช้สื่อไม่เหมาะสม

'สวนดุสิตโพล' สำรวจประชาชน 1,014 คน ส่วนใหญ่ชี้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เป็นตัวเองสูง มั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ควรเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น ผู้ใหญ่ควรรับฟัง แต่ห่วงการใช้สื่อในทางที่ไม่เหมาะสม ใช้ในทางที่ผิด 

29 ม.ค. 2566 ปัจจุบันมีปัญหาสังคมที่เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้น ทั้งเป็นผู้ก่อเหตุและผู้ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ความรุนแรงทางเพศ การบูลลี่จนถึงแก่ชีวิต หรือเป็นเหยื่อคดีทางการเมือง สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษาลำปาง จึงได้ทำการศึกษาในหัวข้อ “เยาวชนไทยกับอนาคตการพัฒนาประเทศ” เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแบบผสมผสานระหว่างการสำรวจข้อมูลทางออนไลน์และการเสวนากลุ่ม

โดยผลการสำรวจทางออนไลน์ ได้สำรวจความคิดเห็นในกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 1,014 คน ระหว่างวันที่ 22-26 ม.ค. 2566 พบว่า “เยาวชนไทยคนรุ่นใหม่” ณ วันนี้ มีความเป็นตัวเองสูง มั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ร้อยละ 70.86 จุดเด่นของเยาวชนไทย คือ เก่งเทคโนโลยี การใช้สื่อโซเชียลต่าง ๆ ร้อยละ 74.31 สิ่งที่เป็นห่วง/กังวลเกี่ยวกับเยาวชนไทย คือ การใช้สื่อในทางที่ไม่เหมาะสม ใช้ในทางที่ผิด ร้อยละ 71.70 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไทย คือ การเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ร้อยละ 76.16 สิ่งที่อยากบอกกับเยาวชนไทย คือ เป็นคนดี ทำในสิ่งที่รักและเป็นสิ่งที่ดี ร้อยละ 47.97 สุดท้ายประชาชนเชื่อมั่นว่าเยาวชนไทย ณ วันนี้จะเป็นอนาคตของชาติ ในการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 84.22

จากผลโพลพบผลที่น่าสนใจว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่สูงถึงร้อยละ 84 สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะฝากอนาคตของชาติไว้ได้ ดังนั้นทุกฝ่ายจึงควรร่วมมือกันในการสนับสนุน และสร้างพื้นฐานอนาคตที่ดีให้กับเขาเหล่านั้น เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเยาวชนในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ต้องแบกภาระในวันหน้า ดังนั้นเขาจึงควรมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นในมุมมองด้านต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม หรือการเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร แพทย์รัตน์ ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง จากเวทีเสวนาในหัวข้อ “เยาวชนไทยกับอนาคตการพัฒนาประเทศ” วันที่ 12 ม.ค. 2566 พบว่า เยาวชนเป็นรากฐานและอนาคตของประเทศ ความท้าทายคือ การพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตและครอบครัว ทั้งนี้ครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลสูงสุด ทางด้านความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และแนวคิดของเยาวชน ดังนั้น การทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่น การส่งต่อความรัก การรับฟังความคิดเห็นและการเป็นแบบอย่างที่ดีจึงเป็นแนวทางการพัฒนาเยาวชนที่สำคัญที่สุด นอกจากนั้น สถาบันการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เยาวชนค้นพบศักยภาพของตนเอง มีทักษะชีวิต ทักษะการทำความดีจนสามารถค้นพบอาชีพที่ดีในอนาคต รวมถึงสร้างกระแสสังคมผ่านโลกออนไลน์เพื่อให้เยาวชนใช้เป็นแบบอย่างและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์