ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ก.มหาดไทย เปิดทางต่างชาติทำงาน-ลงทุนใน 18 อุตสาหกรรมได้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย ไฟเขียวให้คนต่างด้าวบางจำพวก ทั้งผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการด้าน Startup เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้ เพื่อมาทำงาน ลงทุน และประกอบธุรกิจในไทยใน 18 อุตสาหกรรมเป้าหมายได้ ทั้งอุตฯยานยนต์ การบิน อิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ท่องเที่ยวระดับคุณภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล การแพทย์ พลังงานทดแทน

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2566 3 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการด้าน Startup เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้ (ฉบับที่ 3) ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งประสงค์จะทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีสิทธิขออนุญาตเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 30 ม.ค. 2561 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ(Smart Visa) ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ประกาศกำหนด อันจะเป็นการส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

พร้อมกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายในการให้ ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น(Startup) ซึ่งประสงค์จะทำงาน ลงทุน จัดตั้งหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รวม 18 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้

 • (ก) อุตสาหกรรมยานยนต์
 • (ข) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • (ค) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับคุณภาพ
 • (ง) อุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
 • (จ) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
 • (ฉ) อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
 • (ช) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
 • (ซ) อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • (ฌ) อุตสาหกรรมการแพทย์
 • (ญ) อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
 • (ฎ) อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยตรงและมีนัยสำคัญ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
 • (ฏ) อุตสาหกรรมการบิน อากาศยาน และอวกาศ
 • (ฐ) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • (ฑ) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
 • (ฒ) การบริหารเทคโนโลยี นวัตกรรม และ Startup Ecosystem
 • (ณ) การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย
 • (ด) ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
 • (ต) การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2566

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์