Skip to main content
sharethis

เดือน ม.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,618,874 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 197,341 คน ถูกเลิกจ้าง 34,213 คน

21 ก.พ. 2566 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ม.ค. 2566 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าเดือน ม.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน จำนวน 11,618,874 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.36 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,133,526 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,638,041 คน) ลดลงร้อยละ -0.16

สถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม) เดือน ม.ค. 2566 มีผู้ว่างงานจำนวน 197,341 คน ลดลงร้อยละ -17.21 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 238,351 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 196,926 คน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.21

โดยมีจำนวนผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ มีจำนวน 64,617 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.85 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 62,222คน) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 54,265 คน) ร้อยละ 19.08 ทั้งนี้ อัตราการว่างงานในระบบประกันสังคมในเดือน ม.ค. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 1.67 และอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในไตรมาส 4/2565 อยู่ที่ร้อยละ 1.2

สถานการณ์การเลิกจ้าง เดือน ม.ค. 2566 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 34,213 คน ลดลงร้อยละ -38.41 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 55,553 คน) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 30,020 คน) ร้อยละ 5.17 และอัตราการเลิกจ้างของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างของระบบประกันสังคมในเดือน ม.ค. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.29

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net