พรรคการเมืองตื่นตัว 'วันสิ่งแวดล้อมโลก' ยืนยันผลักดัน นโยบาย-กม.เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

พรรคการเมืองตื่นตัว 'วันสิ่งแวดล้อมโลก' 5 มิ.ย. 'เพื่อไทย' ให้คำมั่นแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง คืนอากาศสะอาด คืนคุณภาพชีวิต คืนศักดิ์ศรีการดำรงอยู่ของคนไทย ด้วยนโยบายแก้วิกฤต PM2.5 ที่ต้นตอ 'ไทยสร้างไทย' ประกาศผลักดันกม.เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมหนุนติดตั้ง Solar Rooftop ลดก่อมลพิษ-อนุรักษ์พลังงาน

5 มิ.ย. 2566 พรรคเพื่อไทย ได้ออกคำแถลงพรรคเพื่อไทยเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ระบุว่าพรรคเพื่อไทยขอยืนยันเจตนารมณ์ธำรงรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ ขจัดมลพิษทั้งปวง ที่จะมีผลกระทบ ต่อสุขภาพ การทำมาหากิน คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมแผนรับมือวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังตัวอย่าง ‘นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม’ ที่ประกาศไปแล้วชัดเจนคือ

1. น้ำจะไม่ท่วม ไม่แล้ง เตรียมการล่วงหน้ารองรับภัย El Niño ที่กำลังจะเกิดต่อเนื่อง ความร้อนที่ขยับสูงขึ้นในรอบ 4-5 ปีต่อไปนี้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี ในปริมาณและเวลาที่ต้องการ ด้วยนโยบายการจัดการน้ำทั้งระบบ

2. คืนอากาศสะอาด คืนคุณภาพชีวิต คืนศักดิ์ศรีการดำรงอยู่ของคนไทย ด้วยนโยบายแก้วิกฤต PM2.5 ที่ต้นตอ ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน พร้อมสร้างข้อตกลงร่วม เจรจาระหว่างประเทศจัดการปัญหาร่วมกัน รวมทั้งผลักดันออกกฎหมายอากาศสะอาด

3. สร้างพื้นที่สีเขียวคุณภาพ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ด้วยนโยบายเร่งรัดออกโฉนด แก้กฎหมาย พิสูจน์สิทธิ จัดหาที่ทำกิน 50 ล้านไร่ ประชาชนอยู่ร่วมทำกินกับป่า ด้วยเงื่อนไขชัดเจนที่ต้องปลูกไม้ยืนต้นตามสัดส่วนที่กำหนด ซึ่งนอกจากเป็นผลประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรแล้ว ยังดียิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่ต้องมีเงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ มาตรการดังกล่าวนี้จึงเป็นรูปธรรม สู่ความเป็นไปได้ ที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่ภาวะ Carbon Neutral และ Net Zero ที่แท้จริง ทั้งยังสามารถขาย Carbon credit เสริมพลังทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน

4. สำหรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจและการค้า จะถูกปฎิบัติไปตามทิศทางโลกที่ประเทศไทยเลี่ยงไม่ได้ โดยระบบต่างๆ ที่จะถูกสร้างขึ้นนั้น จะครอบคลุมกว้างขวาง และเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศ

พรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะผลักดันนโยบายดังกล่าว ด้วยการใช้อำนาจที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ทั้งอำนาจในทางนิติบัญญัติและอำนาจบริหารอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาและขจัดความเดือดร้อนทุกข์ยาก สู่คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจที่ดี ของประเทศและประชาชน

'ไทยสร้างไทย' ประกาศผลักดันกม.เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมหนุนติดตั้ง Solar Rooftop ลดก่อมลพิษ-อนุรักษ์พลังงาน

เว็บไซต์สยามรัฐ รายงานว่าคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า วันนี้ ( 5 มิ.ย.) ของทุกปี เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day" พรรคไทยสร้างไทย มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. นโยบายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  (Climate Change) โดยจะผลักดันให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ บังคับให้มีการเปิดเผยและจัดส่งข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน ก๊าซเรือนกระจกสูงตามที่กำหนด โดยรัฐต้องช่วยให้ความรู้ทางเทคนิค พร้อมบังคับใช้การเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax)

2. นโยบายการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5  ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ มาตรการด้านการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรใช้เครื่องมือแทนการเผาป่าเผาไร่ และให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้หายาก เพื่อทดแทนการเกษตรที่ต้องเผาตอซัง ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง (Wet & Dry) ช่วยลดก๊าซมีเทนในดิน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มาตรการด้านการจราจร การขนส่งสาธารณะ และการเดินทาง ออกมาตรการทางภาษีให้สิทธิลดหย่อนภาษี และการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ประกอบการที่สนับสนุนนโยบาย "สลับ-เหลื่อมเวลาการทำงานและเวลาเรียน" และนโยบาย "Work from home หรือ Learn from home" รวมทั้งออก "โครงการสร้างไทยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" สามารถกู้เงินดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 5% ต่อปี ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้จำนวน 1 ล้านคัน เพิ่มการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV

3. นโยบายติดตั้ง Solar Rooftop ให้ฟรี และให้ใช้ไฟฟรี โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับประชาชน การดำเนินการจะทำผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยการไฟฟ้าฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาระบบ และทำการติดตั้งระบบบนหลังคาบ้านของประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 

เงินลงทุนทั้งหมดจะมาจากงบประมาณของรัฐไปยังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 เป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำที่กองทุนปล่อยกู้ให้การไฟฟ้าฯ ซึ่งการไฟฟ้าฯ จะต้องส่งคืนเงินต้นให้กองทุนในระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี 

สำหรับรายได้หลักของการไฟฟ้าฯ ก็คือค่าไฟฟ้าที่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาผลิตได้เฉพาะส่วนที่เกินจาก 210 หน่วย ที่ประชาชนมีสิทธิ์ใช้ไฟฟรี

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ชวนรักษาความสะอาดคูคลอง รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานว่าน.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่งพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ พลิกฟื้นชีวิตของประชาชนริมคลอง รวมทั้งน้อมถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทั้งนี้ได้ริเริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง4 คลอง ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม เขตพระนคร คลองรอบกรุง เขตพระนคร คลองผดุงกรุงเกษม โดยมีผลงานสำคัญคือคลองโอ่งอ่าง ที่ได้รับรางวัล2020 Asian Townscape Awards จาก UN-Habitat Fukuoka เป็น 1 ใน 6 ประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ (Landscape Improvement Project) ที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ศิลปวัฒนธรรม ที่มีความสอดคล้องระหว่างภูมิทัศน์ของเมืองกับรูปแบบการดำเนินชีวิตดำเนินการ 

ทั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ยังได้ริเริ่มให้พัฒนาระบบการเดินเรือไฟฟ้าในคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะหลัก รถ ราง เรือ ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแรกในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มทางเลือกการเดินทางด้วยบริการเรือขนส่งสาธารณะ ช่วยลดมลพิษทางเสียงและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5  แก้ไขปัญหาการจราจร ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2566 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการรักษาทัศนียภาพคูคลอง เพื่อความสะอาดของคูคลอง รณรงค์ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและไขมันลงในคูคลอง เพื่อลดมลพิษ และช่วยระบายน้ำในหน้าน้ำหลาก แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์