JKNBL และ Top News บรรลุข้อตกลง ร่วมผลิตรายการข่าวทางช่อง JKN18

จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ยัน JKNBL และ Top News บรรลุข้อตกลง ร่วมผลิตรายการข่าวทางช่อง JKN18 ระบุอยู่ระหว่างการจัดผังรายการเพื่อจัดสรรช่วงเวลาการออกอากาศ 

11 ก.ย.2566 จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ ออกหนังสือชี้แจงกรณีปรากฏรายงานข่าวเรื่องการขายช่องสถานี JKN18 ต่อ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ตามที่ปรากฏรายงานข่าวจากสื่อมวลชนบางฉบับว่า บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขายช่อง JKN18 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลในประเทศไทย ภายใต้บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จํากัด (“JKNBL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับบริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิทัล มีเดีย จํากัด (“Top News”) ในการร่วมผลิตรายการประเภทรายการข่าวสารและสาระระหว่าง JKNBL และ Top News เพื่อออกอากาศทางช่อง JKN18 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดผังรายการเพื่อจัดสรรช่วงเวลาการออกอากาศ โดย บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทน ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน โดยการเข้าทํารายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ JKNBL ยังเป็นผู้ได้รับสิทธิในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เช่นเดิม และมิได้ทําการขายสิทธิในการประกอบกิจการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามที่ปรากฏในรายงานข่าวแต่อย่างใด

สําหรับการร่วมผลิตรายการในครั้งนี้นั้น จะสามารถเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับช่อง JKN18 เนื่องจาก บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญทางด้านรายการบันเทิง และรายการข่าวด้านเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ในขณะที่ Top News มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มรายการข่าวสารและสาระ ในการเสนอข้อเท็จจริงในทุกๆด้าน การนําความเชี่ยวชาญของทั้งสอง ฝ่ ายมาร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยผลักดันความนิยมของผู้ชม รวมถึงขยายฐานผู้ชมช่อง JKN18 ให้มีจํานวนมากขึ้น สามารถ เสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

อนึ่ง รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)และไม่ เข้าข่ายเป็นการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์