'เศรษฐา' ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามการบริหารจัดการน้ำ ชี้ฟรีวีซ่าจีนยอดจองเข้าไทยกระเตื้อง

'เศรษฐา' ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เยี่ยมโครงการอุโมงค์ผันน้ำ อ.ดอยสะเก็ด ติดตามการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ย้ำให้เร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนด เผยเปิดฟรีวีซ่าจีน พบยอดจองเข้าไทยกระเตื้อง ห่วงแฝงปัญหาความมั่นคง สั่งผู้การจังหวัดเชียงใหม่อย่าให้มีปัญหาเรื่องคนจีนเทา หรือเรื่องอื่นที่ไม่ดี

16 ก.ย. 2566 เวลา 10.50 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมโครงการอุโมงค์ผันน้ำเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ณ โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้  

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมอุโมงค์ผันน้ำบริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งเป็นปลายของโครงการอุโมงค์ผันน้ำ แม่งัด-แม่กวง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำ และการเตรียมการและบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67 จังหวัดเชียงใหม่ จากอธิบดีกรมชลประทาน โดยมีการรายงานข้อมูลการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ 4 จุด ซึ่งได้สร้างเสร็จไปแล้ว 2 จุดเขื่อน ซึ่งระดับน้ำในเขื่อนแม่กวงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ระดับน้ำน้อยกว่าประมาณ 45% ส่วนเขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่แล้ว 21% มีความสำคัญต่อพื้นที่จังหวัดตอนล่าง กรมชลประทานมีการขุดลอกพื้นที่รับน้ำให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับน้ำเก็บไว้ ทั้งนี้ กรมชลประทานมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งการสร้างอุโมงค์ผันน้ำ จากประตูระบายน้ำแม่แตง และประตูระบายน้ำแม่ตะมาน ลงมาในเขื่อนแม่กวง เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ โดยได้ก่อสร้างมา 80% แล้วเหลืออีก 20% ซึ่งใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี จะใช้งบประมาณในกรอบวงเงินที่กำหนด คาดแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม ปี 2567
 
นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เร่งดำเนินการก่อสร้างโดยเร็วตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ต่อไป พร้อมกันนี้ ระหว่างตรวจติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวง นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับประชาชนซึ่งเป็นชาวประมงพื้นบ้าน และขอความร่วมมือไม่ให้ใช้ตาข่ายที่มีตาถี่ในการจับปลา เนื่องจากจะทำให้ปลาขนาดเล็กติดขึ้นมาด้วย พร้อมมอบหมายให้นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการสนับสนุนการปล่อยพันธุ์ปลาในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาให้มากขึ้น เหมือนดังคำที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว

11.50 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ น้ำ ป่า อาชีพ และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนตามแนวทางพระราชดําริ โดยมีนางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรับฟังบรรยาย “การพลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรมเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อนขึ้นรถชมวิวเยี่ยมพื้นที่จริงการพัฒนาป่า ณ บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร รวมทั้งฟังบรรยาย “ผลการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด่านป่าไม้จากอดีตจนถึงปัจจุบันอันนำไปสู่...ป่าเป็นธนาคารอาหารของชุมชน” จากนายวิริยะ ช่วยบำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำนายกรัฐมนตรีและคณะเดินในเส้นทางธรรมชาติ เพื่อเข้าใจในวิธีการดำเนินการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าตามแนวพระราชดำริด้วยระบบเหมืองไส้ไก่ (คูคลองก้างปลา) ระบบฝาย (Check Dam) และระบบน้ำฝนตามธรรมชาติ
 
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นยางนาเป็นที่ระลึกในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีสอบถามถึงการดำเนินของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และการดำเนินงานของศูนย์อื่น ๆ ตามแนวพระราชดำริในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงเรื่องการปลูกป่าด้วยความสนใจ
 
“นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการจัดการน้ำด้วยการสร้างฝายต่าง ๆ และการดำเนินการเรื่องพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ว่า สามารถเป็นแม่แบบการฟื้นฟูป่าในพื้นที่อื่นได้ ซึ่งปัจจุบันหลายจังหวัดประสบปัญหาเรื่องนี้มาก ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลจะนำไปพิจารณาว่าสามารถทำอะไรให้เป็นแม่แบบ ขยายไปในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศได้” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

เผยเปิดฟรีวีซ่าจีนพบยอดจองเข้าไทยกระเตื้อง ห่วงแฝงปัญหาความมั่นคง

เวลา 12.45 น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงต่อสื่อมวลชนภายหลังการตรวจเยี่ยมโครงการอุโมงค์ผันน้ำเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ณ โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเป็นห่วงปริมาณน้ำในภาคเหนือที่มีน้อยกว่าปีที่แล้ว ขณะที่ทางภาคอีสานมีน้ำมาก แต่ยังมีความหวังว่าอีกประมาณ 1 เดือนกว่า ๆ นี้จะมีฝนมาอีก ดังนั้น จึงต้องบริหารจัดการน้ำให้ดี ไม่ขาดน้ำในการอุปโภคบริโภค การบำรุงรักษาระบบนิเวศต้องไม่เสื่อม ที่เหลือเป็นน้ำภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรม โดยภาคที่ต้องการน้ำมากที่สุดคือภาคการเกษตรกรรม ขณะที่นาปรังก็ยังน่าเป็นห่วง เพราะถ้าจะไปห้ามเกษตรกรทำนาปรัง เกษตรกรก็จะไม่มีรายได้ จึงต้องให้องค์ความรู้กับเกษตรกร หากจะให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชพันธุ์อื่นทดแทนการทำนาปรังก็ต้องมั่นใจว่ามีเมล็ดพันธุ์พอเพียง องค์ความรู้ต้องพอเพียง และเรื่องการตลาดเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องให้เกษตรกรมั่นใจ
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการผลักดันโครงการผันน้ำยวมเติมน้ำเขื่อนภูมิพล ที่กรมชลประทานเสนอ โดยให้มีการศึกษาเพื่อดำเนินการต่อ รวมถึงโครงการท่อส่งน้ำหลาย ๆ ท่อในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่ก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ เหลืออีกเพียงประมาณ 10-20% ซึ่งได้พยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนี้ เพื่อเติมเต็มปริมาณน้ำในเขื่อนต่าง ๆ อันจะเป็นการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาว ขณะที่สำหรับโครงการขนาดใหญ่ การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญ และการขออนุญาตต่าง ๆ จะต้องให้ประชาชนเห็นด้วย
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีประกาศการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีน โดยได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการบ้างแล้ว ซึ่งเห็นความกระเตื้องของการทำ Booking เข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งนายกฯ ไม่ห่วงที่จะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวเยอะ ถ้าเยอะก็ดี แต่จะเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคง โดยได้สั่งการไปยังผู้การจังหวัดเชียงใหม่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ อย่าให้บกพร่อง อย่าให้มีปัญหาเรื่องคนจีนเทา หรือเรื่องอื่นที่ไม่ดี ส่วนเรื่องงบประมาณ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นไม่ห่วง เราสามารถทำได้ แต่เรื่องความปลอดภัย ความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนักท่องเที่ยวต้องไปประเทศที่ปลอดภัยที่สุด ดังนั้น เราจะทำการพีอาร์เชิงรุก พีอาร์เชิงบวกที่เกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อเป็นการเชื้อเชิญคนจีนหรือนักท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเช่นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริแห่งนี้ ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่ต้องมีการเชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอีก สำหรับการประเมินตัวเลขเม็ดเงินเข้าไทยหลังเปิดฟรีวีซ่าจีนนั้นกำลังประเมินอยู่ เพราะมีเรื่องทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ด้วย
 
ส่วนจะมีการยกเว้นวีซ่าให้ประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากำลังจะมีอยู่ กำลังพิจารณาอยู่ในหลาย ๆ มิติ เพราะบางประเทศเราก็ต้องการสิ่งตอบแทนบ้างเหมือนกัน ต้องดูดี ๆ หรือวีซ่าบางประเทศ จะพิจารณาแต่ละประเทศโดยเอาข้อมูลสถิติมาดู และอาจจะมีการยืดระยะเวลา ต้องขอเวลาศึกษาก่อน โดยกรอบเวลาจะพยายามให้ทันไฮซีซั่นปีนี้ แต่ไฮซีซั่นของแต่ละทวีปก็ต่างกันไป ทั้งนี้ การท่องเที่ยวของประเทศไทยหากบริหารจัดการให้ดีมีระบบที่ดี ส่วนตัวเชื่อและเป็นความฝันของตนว่าทุก ๆ เดือนจะเป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวของประเทศไทย
 
สำหรับกรณีการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษจังหวัดเชียงใหม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อน อีกประมาณ 3-4 เดือนจะถึงช่วงที่ไม่ดี และเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยว ซึ่งนอกเหนือจากปัญหาเรื่องความมั่นคงแล้ว นักท่องเที่ยวก็มีความเป็นห่วงเรื่องฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีวิธีการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องการเผาป่า โดยจะมีการประชุมและแถลงแผนงานเรื่องนี้ให้ทราบต่อไป
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาพลังงาน ที่ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีมีมติลดราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี โดยขณะนี้ผู้ใช้น้ำมันเบนซินมีเสียงสะท้อนว่า คนใช้เบนซินมีสิทธิ์ไหมว่า “มีสิทธิ์ ขอให้ใจเย็น ค่อย ๆ ทำทีละเรื่อง อะไรที่ทำได้ ผมทำไปก่อน ไม่อยากจะประกาศพร้อมกันหมด หากจะให้ประกาศพร้อมกันหมดอาจต้องรอ 2-3 อาทิตย์ ซึ่งวันนี้เรื่องราคาน้ำมันดีเซลเราทำได้แล้วก็ทำ เรื่องไฟฟ้าเราทำได้แล้วเราก็ทำ และจะทำอีก อาจจะไม่หยุดอยู่แค่ที่ 4.10 บาทก็ได้ อาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้ เพราะเราตระหนักดีว่าพี่น้องเดือดร้อนทุก ๆ ภาคส่วน ไม่อยากให้ต้องคอยประกาศที่เป็นแพลนใหญ่ แต่อยากให้ประชาชนทราบอะไรที่ทำได้เราทำก่อน”  

แวะทักทาย “สมชาย-เจ๊แดง” ถึงบ้านเชียงใหม่ พร้อมร่วมกินข้าวเช้า

ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้า ก่อนที่ช่วงเช้านายกฯ จะเดินทางไปยังจุดแรกที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ดนั้น เมื่อเวลา 08.00 น. นายเศรษฐา ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านกรีน วัลเลย์ ต.แม่สา อ.แม่ริม พร้อมรัฐมนตรี สส. และอดีต สส.พรรคเพื่อไทย อาทิ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย น.ส.ศรีโสภา โกฏิคำลือ สส.เชียงใหม่ และนายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต สส.เชียงใหม่ และนายสงวน พงษ์มณี อดีต สส.ลำพูน เพื่อร่วมรับประทานอาหารเช้าและพูดคุยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ภรรยาในฐานะเจ้าบ้าน ประมาณ 1 ชั่วโมง ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างชื่นมื่น ก่อนที่นายเศรษฐาและคณะจะเดินทางลงพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ที่มาเรียบเรียงจาก: เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [1] [2] | ไทยรัฐออนไลน์

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์