ยังไหวไหม? ประกันสังคม - วารสารคนทำงาน เดือนกรกฎาคม 2553

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
วารสารของคนทางานเพื่อคนทางาน
(ฉบับที่ 7 ประจาเดือนกรกฎาคม 2553)
ความเคลื่อนไหวแรงงานโลก (หน้า 2) “ประกันสังคม” คุณภาพของสวัสดิการคนท างานที่ลดลง? (หน้า 5) บทความ: “การเมือง” คือ “เรื่องของเรา” (หน้า 10) สิท ธิการใช้รถจักรยานยนต์ของแรงงานข้า มชาติในประเทศไทย (หน้า 12) จับตา ประเด็นร้อน "ศาลแรงงานชี้ 'ทรู' เลิกจ้างไม่เป็นธรรม" (หน้า 15) ความเคลื่อนไหวแรงงานไทย คนทํางาน กรกฎาคม 2553 >> 1 (หน้า 18)
ความเคลื่อนไหวแรงงานโลก >>
คนขับ รถบรรทุ ก น้ า มัน กรี ซ สไตร์ ค หยุดงาน 30 ก.ค. 53 - สถานการณ์ ใ นกรีซ วิกฤต หนัก และส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และ การท่ อ งเที่ ย วของประเทศอย่ างรุ น แรง หลังจากที่ สหภาพพนักงานขับรถบรรทุก น้ ามันไม่สนคาขู่ของรัฐบาลเดินหน้า หยุด งานประท้วงทั ่วประเทศต่ อไปเป็ น วัน ที่ 2 แม้ว่าทางด้านรัฐ บาลจะออกคาสั ่งฉุ กเฉิ น ขูวาหากยังหยุดงานกันต่อไปอาจจะถูกทา ่่ โทษอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ทางด้านเจ้าหน้ าที่ส หภาพ แรงงานคนขับรถบรรทุ กรุว่า พวกเขาจะ พิจารณาข้อเสนอทางรัฐบาลอีกครังในวันนี้ ้ และจะด าเนิ น การประท้ ว งหยุ ด งานกัน ต่อไปจนกว่าจะมีการเจรจากันเกิดขึน ้ เมื่ อ คื น ที่ ผ่ า นมา ยั ง เกิ ด การปะทะกั น ระหว่ า งต ารวจ และกลุ่ ม พนั ก งานขั บ รถบรรทุ ก 500 คน ที่ร วมตัว ประท้ว งกัน ด้วยโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สน้ าตายิงเข้า ใส่ การ ปร ะท้ ว งครั ง นี้ ส่ ง ผ ลกร ะท บต่ อ ้ เศรษฐกิจ ของกรีซ อย่างรุน แรง ซึ่ง ท าให้ เกิด ภาวะขาดน ามัน กัน ทัว ประเทศแล้ ว ่ โดยเฉพาะโรงงานบรรทุกอาหารกระป๋อง ทั ้ง หล าย แ ละ โร ง งานอื่ นๆที่ ต้ อ ง ใช้ น้ ามันดิบในกระบวยการผลิต ขณะที่รสอร์ ี ทตามแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ างๆก็ถู ก ยกเลิ ก การจองจ านวนมากเช่ น กั น เนื่ อ งจาก นักท่ องเที่ย วไม่ส ามารถขับรถยนต์ ไปได้ เพราะขาดน้ ามัน นอกจากนัน ยังเป็ น แรงกดัน รัฐบาลอย่าง ้ หนัก หลัง จากที่ประชาชนจานวนมากไม่ พอใจในนโยบายรัดเข็ม ขัดของรัฐ บาลซึ่ง
2 << คนทํางาน กรกฎาคม 2553
ท าให้ ประชาชนได้ร บผลกระทบกัน ถ้ว น ั หน้า นอกจากนัน รัฐบาลยังมีแผนที่จะเปิ ด ้ เสรีอ าชีพ ขับ รถบรรทุ กน้ า มัน ขึ้น ด้ว ยซึ่ ง สร้างความไม่พ อใจให้ กบบรรดาเจ้าของ ั รถบบรรทุ ก เหล่ า นี้ อย่ า งไรก็ต าม การ สไตร์ ค ครั ง นี้ ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ ้ เดินทางทางเครืองบิน และ เรือเฟอร์ร ี ่ ทางการมาเลเซี ยเพิ่ มโทษจาคุก 3 เท่ า และปรับเงิ นหนักขึนกับพวกค้ ามนุษ ย์ ้ และลักลอบขนส่งผูอพยพ ้ 29 ก.ค. 53 - วุ ฒ ิส ภามาเลเซี ย เตรีย ม รับรองกฎหมายใหม่ปราบปรามพวกค้า มนุ ษ ย์ใ นสัปดาห์ห น้า หลัง ผ่านการแก้ไ ข ร่างกฎหมายจากสภาผูแทนราษฎรเมื่อต้น ้
เดือ น และการลงมติ ใ นวุฒ ิส ภาจะท าให้ กฎหมายดัง กล่ า วมี ผ ลบัง คับ ใช้ ทั ้ง นี้ มาเลเซี ย กลายเป็ น แหล่ ง ดึ ง ดู ด ผู้ ค นที่ อพยพหนี สงครามในประเทศเพื่อลักลอบ หางานทาหรือเป็นเส้นทางผ่านไปประเทศ อื่น เช่น ออสเตรเลีย กฎหมายฉบับใหม่ เพิ่ ม โทษจ าคุก 3 เท่ าเป็ น 15 ปี ส าหรับ ผูกระทาผิดช่วยเหลือชาวต่างชาติเข้า-ออก ้ มาเลเซีย โดยไม่ม ีเ อกสารรับ รอง หาก แรงงานอพยพถู ก ทารุ ณ หรื อ ตกอยู่ ใ น อัน ตราย อาจมีโ ทษจ าคุกถึง 20 ปี ส่ว น ค่าปรับสูงสุดเพิ่มขึ้น 10 เท่า เป็ น 1 ล้าน ริงกิต (9.9 ล้านบาท) คนงานบังกลาเทศก่อ จลาจล ประท้ ว ง ขึนค่าแรง ้
27 ก.ค. 53 - บรรดาคนงานโรงงานผลิต เสื้อผ้าในบังกลาเทศประมาณ 5,000 คน ก่อหวอดบุกเข้าทาลายโรงงานผลิตเสื้อผ้า หลายแห่ ง พร้อ มทั ง ปล้ น สะดมร้า นค้ า ้ ต่างๆ ในกรุงธากา เมืองหลวงของประเทศ หลังจากรัฐบาลปฏิเสธทีจะขึนค่าแรงขันต่ า ่ ้ ้ เป็ น 5,000 ทาคา ตามที่กลุ่มแรงงานร้อ ง ขอ นายอับดุล คัดดุล รองสารวัต รต ารวจใน กรุ ง ธากา เปิ ด เผยว่ า คนงานที่ ชุ ม นุ ม ประท้ ว ง ซึ่ ง ตัด เย็ บ เสื้อ ผ้ า ให้ ก ับ บริษ ั ท
(43 ดอลลาร์) ต่ ากว่าเป้าหมายที่สหภาพ แรงงานบางกลุ่มเรีย กร้อ งไว้ที่ 5,000 ทา คา "พวกเขาใช้ก้อนหินปาเข้าใส่โรงงาน เผา รถยนต์ และกัน ถนน" นายนู รล อลาม ผู้ ้ ั บัญชาการตารวจในย่านกุลชาน ย่านธุรกิจ จาหน่ายสินค้าระดับบนในกรุงธากา กล่าว และว่ า ผู้ประท้ ว งบางคนเล็ง เป้าท าลาย ร้ า น ค้ า ที่ จ าห น่ ายสิ น ค้ า แ บร นด์ เ น ม โดยเฉพาะ พร้อมทังฉกชิงสิงของภายใน ้ ่ ร้าน ก่อนจะจุดไฟเผาร้าน
ยูนิต้ี ฟอรัม ซึงปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาล ่ กล่าว เ มื่ อ สั ป ด า ห์ ที่ แ ล้ ว ชี ค ฮ า สิ น า นายกรัฐมนตรีของบังกลาเทศ ได้กล่าวต่อ ที่ประชุม รัฐ สภาว่า เงิน เดือ นของบรรดา คนงานทอผ้าในประเทศต่ าเกิน ไปและไม่ ั ยุตธรรม บรรดาผูประกอบการควรแบ่งปน ิ ้ ผลกาไรกับบรรดาแรงงานทั ่วประเทศที่ม ี อยู่ 3.5 ล้านคนอย่างยุตธรรมมากกว่านี้ ิ คนงานหญิ ง กัม พู ช าถูก ต ารวจไล่ ทุ บ หลังประท้วงขอเพิ่ มค่าแรง 27 ก.ค. 53 - ที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศได้ รายงานว่าคนงานหญิงโรงงานเสื้อผ้าและ สิงทอในกัมพูชากว่า 3,000 คน ปะทะกับ ่ ต ารวจ 100 กว่ า นาย ที่ เ ข้ า สลายการ ชุ ม นุ ม ห ลั ง คนง าน ออ กม าปร ะ ท้ ว ง เรีย กร้องค่าแรงเพิ่ม และปกป้องสมาชิก สหภาพแรงงานที่ถู กพักงาน ซึ่ง ผลจาก การปะทะท าให้ม ีผู้บาดเจ็บอย่ างน้ อ ย 9 คน การปะทะกัน เกิ ด หลัง คนงานหญิ ง ของ โรงงาน Perusahaan Chan Choo Sing Sdn Bhd หรือ PCCS ที่มเจ้าของสัญชาติ ี มาเลเซีย ได้รวมตัวประท้วงเพื่อเรียกร้อ ง ค่าแรงเพิ่ม จากเดือ นละ 60 ดอลลาร์ ให้ ขยับขึนเป็น 75 ดอลลาร์ รวมถึงประท้วงที่ ้ นายจ้ า งได้ท าการพั ก งานผู้ น าสหภาพ แรงงานของพวกเธอ ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น เ ส รี แ ห่ ง กั ม พู ช า (FTUWKC) เปิ ดเผยว่าตารวจได้ผ ลักดัน ให้ผประท้วงกลับเข้าทางานตามคาสั ่งศาล ู้ ที่ใ ห้เ คลีย ร์พ้ืนที่ผลักดัน ผูชุมนุ ม ออกจาก ้ ท้องถนนและให้กลับเข้าทางานในโรงงาน โดยผูบาดเจ็บทัง 9 เป็นหญิงทังหมด ้ ้ ้
เสื้อ ผ้าแบรนด์ดง ของตะวัน ตก พากัน ปิ ด ั กัน ถนนสายหลัก ที่เชื่อ มต่ อ กับถนนสาย ้ ย่ อ ยทั ว เมือ งหลวง และบุ ก เข้ า ท าลาย ่ โรงงานผลิ ต เสื้อ ผ้า ซึ่ ง ตัง อยู่ ใ กล้ ๆ ด้ว ย ้ ก้อ นหิ น โดยจุ ด ที่ เ กิด การประท้ ว งของ แรงงานเป็ นแหล่ ง ที่ ต ั ้ง ของสถานทู ต ประเทศต่างๆ และเป็ นที่ตงสานักงานกลุ่ม ั้ บรรเทาทุกข์ หรือ กลุ่ม ให้ความช่วยเหลือ จากต่างประเทศ เมื่ อ วั น อั ง คาร (27 ก.ค.) รัฐ บาลขึ้ น เงินเดือ นขันต่ าส าหรับคนงานโรงงานทอ ้ ผ้ า จ าก 1 , 66 2 ท าคา ซึ่ ง ถื อ ว่ า เ ป็ น เงิน เดือ นต่ าสุดในโลกเป็ น 3,000 ทาคา
ขณะที่ต ารวจปราบจลาจลหลายร้อยนาย เข้า ควบคุ ม สถานการณ์ โดยใช้ก ระบอง และแก๊ ส น้ าตาสลายการชุ ม นุ ม แต่ ม ี ผู้ ชุมนุมประท้วงบางกลุ่มฝ่าวงล้อมเข้าไปใน เขตโมฮัก คาลิ ที่ ม ี ค นงานหลายพัน คน ั ปก หลัก ชุ ม นุ ม อยู่ แ ละกัน เส้น ทางสัญ จร ้ หลายหลักอื่นๆ "อารมณ์ ข องแรงงานประท้ว งช่ว งนี้เ ดือ ด พล่ าน เพราะไม่พ อใจที่ร ฐ บาล ที่ท าตาม ั ความต้ อ งการของเจ้ า ของโรงงานผลิ ต เสื้อผ้า ซึ่งเป็ น สิง ที่บรรดาคนงานยอมรับ ่ ไม่ ไ ด้ " นายโมเชอราฟา มิ ชู หั ว หน้ า สหภาพแรงงานที่มช่อว่า เดอะ การ์เมนท์ ี ื
คนทํางาน กรกฎาคม 2553 >>
3
ทังนี้โรงงาน PCCS เป็ นโรงงานที่รบจ้าง ้ ั ผลิ ต ให้ ก ับ แบรนด์ ด ัง อาทิ เ ช่ น Adidas, The Gap, Old Navy, Carter's, Puma, Champion, Cross Creek และ Nike เป็ น ต้น ฮ่องกงผ่านกฎหมายค่าจ้างแรงงานขัน ้ ตา ่ 17 ก.ค. 53 - ฮ่องกงผ่านกฎหมายค่าจ้าง แรงงานขัน ต่ า สร้างความยิน ดีใ ห้แ ก่ผู้น า ้ สหภาพแรงงานที่ต่ อสู้เ พื่อ ผูใ ช้แ รงงานที่ ้ ถูกกดค่าแรง กฎหมายฉบับนี้ สร้างความ ประหลาดใจเนื่ อ งจากเป็ น ครัง แรกใน ้ ประวั ติ ศ าสตร์ ฮ่ อ งกงที่ ม ี ก ารก าหนด เพดานค่าจ้างแรงงาน ทังที่ฮ่องกงดาเนิ น ้ ปรัชญาเศรษฐกิจ แบบตลาดเสรีที่ม ีกลไก ตลาดเป็นตัวกาหนด อย่ า งไรก็ต าม กฎหมายดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ ครอบคลุ ม แม่ บ้า นชาวอิ น โดนี เ ซี ย และ ฟิ ลิป ปิ น ส์ซึ่ ง มีอ ยู่ เ กือ บ 280,000 คนใน ั ฮ่ อ งกง โดยในป จ จุ บ ัน คนงานต่ า งชาติ เหล่ านี้ ได้ ร ั บ เ งิ น เดื อ น ขั น ต่ า 3, 58 0 ้ ดอลลาร์ฮ่ อ งกง (15,000 บาท) รัฐ บาล ฮ่องกงให้เหตุ ผลที่ไม่รวมคนกลุ่มนี้เพราะ ยากต่ อ การค านวณชัว โมงการท างาน ่ นอกจากนี้ พวกเขาก็ได้สทธิหลายประการ ิ เช่นทีอยู่อาศัย อาหาร การรักษาพยาบาล ่ และการเดิ น ทางกลั บ บ้ า นโดยไม่ เ สี ย ค่าใช้จ่าย รัฐบาลฮ่องกงพยายามคัดค้านการกาหนด ค่ า แรงขั น ต่ าเพื่ อ ให้ ค งความเสรี ข อง ้ ตลาดแรงงาน แต่ ใ นเวลาต่ อ มาได้ถู ก ั กดดันจากปญหาช่องว่างรายได้ระหว่างคน รวยกั บ คนจน ท าให้ น ายโดนั ล ด์ เจิ ง หัว หน้าผู้บริห ารเขตบริห ารพิเ ศษฮ่อ งกง
ต้องเปลียนนโยบายและเริมความพยายาม ่ ่ ใช้ร ะบบค่าแรงขัน ต่ าซึ่ง ในที่สุดก็ผ่านมา ้
ดอลลาร์ฮ่อ งกงตามข้อเสนอของสหภาพ แรงงาน
เป็นกฎหมาย อย่ า งไรก็ต าม แม้ ก ฎหมายนี้ ไ ด้ร ับ การ สนับสนุ น จากสมาชิกสภานิ ติบญญัติกลุ่ ม ั สนั บ ส นุ น ภาคธุ ร กิ จ แ ต่ เ นื้ อ ห าข อ ง กฎหมายก็ม ีข ้อ จ ากัด อยู่ ม าก เพราะให้ อานาจการกาหนดค่าแรงขัน ต่ าอยู่ ใ นมือ ้ ของหัว หน้าผู้บริห ารเขตบริห ารพิเ ศษซึ่ง โดยปกติเป็ นพันธมิตรกับประชาคมธุรกิจ และถึงแม้วาสภานิตบญญัตมอานาจอนุ มติ ่ ิ ั ิ ี ั หรือปฏิเสธข้อเสนอ แต่กไม่สามารถแก้ไข ็ เปลี่ย นแปลงได้ นอกจากนี้ กฎหมายได้ กาหนดให้มการทบทวนค่าจ้างแรงงานขัน ี ้ ต่าทุกๆ 2 ปี แทนที่จะเป็ นปี ละครังตามคา ้ เรียกร้องของสหภาพแรงงาน นายโดนัลด์ เจิง จะเสนอค่าจ้างแรงงานขัน ้ ต่าครังแรกในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยคาด ้ ว่าจะอยู่ ร ะหว่า ง 24 ดอลลาร์ ฮ่ อ งกงต่ อ ชั ่วโมงตามข้อ เสนอของภาคธุ รกิจกับ 33
พนั ก งานโรงแรมประท้ ว งดิ ส นี ย์เ รื่ อ ง สัญญาจ้าง 13 ก.ค. 53 - กลุ่ม ผูชุม นุ มสวมหน้ากาก ้ มิค กี้เ ม้า ส์ ป ระมาณ 325 คน ที่ ร วมทั ง ้ สมาชิก สหภาพแรงงานและผู้ส นั บ สนุ น ชุม นุ ม ประท้วงวานนี้ ต่อ ต้านดิสนี ย์ แลนด์ เกี่ย วกับสัญญาจ้างของพนักงานโรงแรม เครือดิสนีย์ พนั ก งานโรงแรมของดิ ส นี ย์ ป ระมาณ 2,100 คน ทางานแบบไม่ม ีสญ ญาจ้างมา ั เป็ น เวลาประมาณ 2 ปี ครึ่ง ท าให้ ม ีก าร ประท้ ว งเกิด ขึ้น เป็ น ระยะโดยเฉพาะใน ประเด็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ นางซู ซี่ บราวน์ โฆษกหญิ ง ของดีส นี ย์ แลนด์ กล่าวว่า โชคร้ายที่สหภาพให้ความ สนใจต่อการชุมนุ มประท้วงมากกว่าทาให้ แน่ ใ จว่ า สมาชิ ก ของสหภาพมี ส ัญ ญาที่ มั ่นคงแล้ว.
4 << คนทํางาน กรกฎาคม 2553
รายงานพิเศษ >>
“ประกันสังคม” คุณภาพของสวัสดิการ คนทางานที่ลดลง?
ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจาก การรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....” ที่ถูกจับตามองและกล่าวถึงเป็นอย่างมากแล้ว เรื่องเกี่ ยวกั บ “กองทุนประกั นสัง คม” ที่มี การร้องเรีย นเรื่ องมาตรฐานโรงพยาบาล เอกชนโดยผู้ ป ระกั น ตน ก็ เ ป็ น เรื่ องที่ น่ า สนใจอย่ า งยิ่ ง คนท างานฉบั บ นี้ จึง ขอน า รายละเอี ย ดรวมถึ ง การตั้ ง ค าถามกั บ สวั ส ดิ ก ารที่ ดู เ หมื อ นจะขาดไม่ ไ ด้ แ ล้ ว ของ คนทางานในยุคนี้
เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สื่อ มวลชนได้รายงาน ข่าวเรื่อ งการร้องเรีย นจากผู้ประกัน ตน 2 ราย เกี่ยวกับมาตรฐาน การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล (รพ.) เอกชนที่เป็ นคู่สญญากับ ั สานักงานประกัน สัง คม (สปส.) ที่พ ยายามประวิง เวลาและบ่าย เบียงไม่ยอมผ่าตัดให้ผปวยเป็นโรคเนื้องอกในมดลูก โดยผูป่วยราย ่ ู้ ่ ้ แรกชือ น.ส.ทอ (นามสมมุต) ทางานอยู่ในบริษทเอกชนแห่งหนึ่งใน ่ ิ ั ่ จ.เชียงใหม่ ให้ขอมูลว่าแรกทีเดียวปวยเป็นโรคธัยรอยด์เป็นพิษ ซึ่ง ้ เมื่อ เข้ารับ การรัก ษาในโรงพยาบาลเอกชนที่เ ลื อ กไว้ต ามบัต ร ประกันสัง คมปรากฏว่าโรงพยาบาลดังกล่ าวได้ร กษาโดยการให้ ั กลืนแร่ แต่อาการก็ยงไม่ดขนแม้จะรักษาอยู่นานนับปี ั ี ้ึ น.ส.ทอกล่าวว่า ต่อมาเริมมีอาการปวดท้อง ซึ่งแพทย์ใน ่ โรงพยาบาลเอกชนแห่ งเดิม วินิ จฉัย ว่ายัง ปกติ แต่ส่วนตัว รูส ึกไม่ ้ คนทํางาน กรกฎาคม 2553 >>
5
มั ่นใจจึงได้ไปตรวจเช็คทีโรงพยาบาลศูนย์แพทย์แห่งหนึ่ง แพทย์ได้ ่ วินิจ ฉัย ว่าเป็ นเนื้ องอกในมดลู ก ซึ่ง น่ าจะเป็ น ผลข้างเคียงมาจาก การรักษาตัวด้วยแร่จากการป่วยเป็ นโรคธัยรอยด์เป็ นพิษและเมื่อ กลับ ไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลเอกชนที่ทาประกันตนไว้กลับถู ก ั ั ปฏิเสธการให้บริการผ่าตัดจนกระทั ่งปจจุบน เหตุการณ์ ในลักษณะเดียวกันได้เกิดขึ้นกับ น.ส.แต้ม (นาม สมมุต) ซึงทางานอยู่ในมูลนิธิแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ โดย น.ส.แต้ม ิ ่ เป็นผูประกันตนมานานนับ 10 ปี และเลือกโรงพยาบาลเอกชนแห่ง ้ หนึ่งในกรุงเทพฯ แพทย์วนิจฉัยพบว่ามีเนื้องอกขนาดใหญ่ในมดลูก ิ แต่ปฏิเสธทีจะผ่าตัดเร่งด่วน โดยให้เข้าคิวผ่าตัดในปีหน้า อย่างไรก็ ่ ตามเมือทราบว่า น.ส.แต้มมีประกันของบริษทประกันชีวตแห่งหนึ่ง ่ ั ิ โรงพยาบาลเอกชนรายนี้ ได้เปลี่ยนท่าทีใหม่โดยยิน ยอมผ่าตัดให้ ทันทีที่ น.ส.แต้มเตรียมตัวพร้อม ั้ นายปน วรรณพินิจ เลขาธิการ สปส. ให้ความเห็นเกียวกับ ่ เรืองนี้วา คณะกรรมการแพทย์ของ สปส.ได้วนิจฉัยเรื่องร้องเรียน ่ ่ ิ กรณี โ รงพยาบาลตามบัต รประกัน สัง คมแห่ ง หนึ่ ง ไม่ ย อมรักษา โรคมะเร็งให้กบผูประกันตนรายหนึ่งในตอนแรก ทาให้ตองไปรักษา ั ้ ้ ที่อ่น แต่ ในที่สุดผูประกันตนได้เสียชีว ิต ซึ่งคณะกรรมการแพทย์ ื ้ เ ห็ น ว่ าโร ง พ ย าบ าล ต าม บั ต ร ไ ม่ ม ี ค วา ม ส าม าร ถ ใ น กา ร รักษาพยาบาล และต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย ทังหมด โดยต้องจ่ายหนี้สนจากการรักษาของผูประกันตนให้ครบ ้ ิ ้
ด้าน นายสุธรรม นทีทอง ทีปรึกษา รมว.แรงงาน ในฐานะ ่ โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีทมผประกันตนร้องเรียนเรื่อง ี่ ี ู้ โรงพยาบาลเอกชนที่ เ ป็ น คู่ ส ัญ ญากับ ส านั ก งานประกัน สัง คม (สปส.) ยื้อเวลาไม่รกษาผูป่วยที่เป็ นโรคเนื้องอกในมดลูก ว่า เรื่อง ั ้ ั ดังกล่าวไม่ใช่ครัง แรกที่เกิดขึ้น แต่เ ป็ นปญหาที่ยืดเยื้อมานานใน ้ หลายรัฐบาล และเมือนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เข้ามารับตาแหน่ง รมว. ่ แรงงาน ก็ได้ให้ความสาคัญในกรณีน้ีเป็ นพิเศษ เนื่องจากเป็ นสิทธิ ที่ผู้ประกันตนควรจะได้ร บการดูแลอย่ างดีท งนี้ นายเฉลิมชัย ได้ ั ั้ ประสานไปยัง คณะกรรมการประกัน สัง คม หรือ บอร์ด สปส.ให้ ั ศึก ษาในรายละเอี ย ดและวิธี ก ารแก้ป ญ หาว่ า จะท าอย่ า งไรให้ โรงพยาบาลปรับปรุงและพัฒนาให้ม ีการบริการที่ดี มีคุณภาพใน การรักษา โดยเฉพาะในกรณีที่ผประกันตนเป็ นโรคที่มค่าใช้จ่ายสูง ู้ ี โดยจะตังคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบและจาแนกโรคที่มค่าใช้จ่าย ้ ี สูงว่ามีโรคใดบ้างสาหรับโรงพยาบาลที่ท าการรักษาไม่มคุณภาพ ี นัน ทาง สปส.จะพิจ ารณาเป็ น รายๆ ไป โดยในขัน แรกจะออก ้ ้ หนังสือเตือน หากไม่มการปรับปรุงก็จะต้องดาเนินการลงโทษขัน ี ้ เด็ดขาดต่อไป ซึ่งในเบื้องต้นได้ตงชุดตรวจสอบกรณีโรงพยาบาล ั้ บริการไม่ได้มาตรฐานแล้ว ยืนยันว่าเมื่อได้ร บการร้องเรียนจะเร่ง ั ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วและไม่ปล่อยให้เรืองเงียบหายเหมือนที่ ่ ผ่านมา
อนึ่ ง จากข้อ มูล ของส านั กงานประกัน สัง คม พบว่า ในปี 2551 มี ผู้ ป ระกั น ตนร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ กา รให้ บ ริ ก ารขอ ง "หาก สปส.พบว่าโรงพยาบาลเอกชนทาผิดในกรณีรายแรง โรงพยาบาลเอกชนเข้ามาที่ สปส. จ านวน 207 ราย โดยมีการ ้ ั และไม่พยายามแก้ปญหา ในปีหน้าสปส.จะปรับลดโควต้าลงร้อยละ ร้องเรียนว่ารักษาไม่ได้มาตรฐานมากที่สุด 110 ราย บริการไม่ไ ด้ 15 จริงๆ แล้วเรามีทปรึกษาด้านการแพทย์ เป็ นแพทย์ 6 คน และ มาตรฐาน 62 ราย และ ร้องเรียนเชิงการบริหารงาน 35 ราย โดย ี่ พยาบาล 6 คน ท างานกัน 6 ที ม ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบแต่ ก็ไ ม่ จานวนผูประกันตนจะเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนมีมากกว่า ้ เพียงพอ เพราะโรงพยาบาลเอกชนมีอยู่ กว่า 90 แห่ง สปส.จึง ได้ โรงพยาบาลรัฐ ซึงใช้บริการ รพ.รัฐ 4.4 ล้านคน ขณะที่ รพ.เอกชน ่ เพิ่มทีมที่ปรึกษาอีก" เลขาธิการสปส.กล่ าว และว่า นายเฉลิมชัย 5.4 ล้านคน และจานวนครังในการใช้บริการต่อคนเฉลี่ยเพียง 0.05 ้ ศรีอ่อน รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ได้ให้นโยบายว่าให้จดทีม เท่านัน ่ ั ้ แพทย์ออกตรวจเป็นการเฉพาะอีก 1 ทีม ซึ่งอาจตรวจซ้ าจากทีมที่ ส่วนในเรื่องข้อร้องเรียนเรื่องบริการทางการแพทย์ จาก ปรึกษาทางด้านการแพทย์ ก็ไ ด้แ ละว่า กรณี ที่เ กิ ดขึ้น ทัง 2 กรณี ้ ข้อมูลของสานักงานประกันสังคม พบว่าส่วนใหญ่เกิดจาก ลูกจ้าง/ เป็นไปได้ว่าโรงพยาบาลเอกชนไม่เต็มใจที่จะรักษาให้ เพราะต้อง ผู้ประกัน ตนไม่ท ราบสิท ธิข องตนเองเกี่ย วกับการขอใช้ส ิท ธิร ับ เสียค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งขณะนี้ สปส.อยู่ระหว่างพิจารณาเรื่องการแยก บริ ก าร แ ล ะ ขั ้น ต อ น ใ น กา ร รั ก ษา โร ค ใ น ข ณะ เ ดี ย ว กั น โรคมะเร็งออกจากงบฯเหมาจ่าย หากมีผประกันตนรักษาด้วยโรคนี้ ู้ สถานพยาบาลในโครงการประกัน สัง คมบางแห่ ง ไม่ไ ด้ใ ห้ความ สปส.จะน าเงินไปจ่ายให้โ รงพยาบาลในเครือข่ายภายหลัง แต่ใ น ตระหนักถึงการเป็นผูให้บริการที่ดี รวมถึงไม่สร้างความเข้าใจและ ้ ระยะเร่งด่วนนี้จะตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนทัง 2 แห่งก่อน ้ ความมั ่นใจในการรักษาให้แก่ผประกันตนหรือญาติ ู้
6 << คนทํางาน กรกฎาคม 2553
เรื่องเล่าจากแพทยสภา
ความไม่มีมาตรฐานของแพทย์….กับผู้ป่วยประกันสังคม
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา http://www.health108.com/?p=948 (ปี 2552) สานักงานเลขาธิการแพทยสภาได้รบเรืองร้องเรียนแพทย์ 3 ท่านจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็ นต้นสังกัดประกันสังคม ั ่ ของผูปวย กรณีทมารักษาทีโรงพยาบาล 3 ครังด้วยอาการซีด อ่อนเพลีย หน้ามืด แพทย์คนแรกวินิจฉัยว่าน่ าจะเกิดจากการพักผ่อนไม่ ้ ่ ี่ ่ ้ เพียงพอและเครีย ด โดยไม่ได้มการตรวจเลือดแต่อ ย่างใด อีก 18 วันต่อมา เวลา 05.30 น. ผูรองมีอาการแน่ นหน้าอก หายใจไม่ออก ี ้้ อาเจียน ปวดศีรษะรุนแรง และมีอาการบวม ได้เข้ารับการตรวจทีโรงพยาบาลกับแพทย์คนที่สอง แพทย์วนิจฉัยว่า เครียด และพักผ่อนไม่ ่ ิ เพียงพอ ผูรองได้ขอร้องให้แพทย์ทาการตรวจเลือดหาสาเหตุแต่ได้รบการปฏิเสธ ผูรองยังคงมีอาการซีด ตาบวม หน้าบวม อาเจียน ไม่ ้้ ั ้้ ถ่ายและมีอาการช็อก อีก 8 วันต่อมาผูรองได้ถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลประกันสังคมเดิมอีกครัง นายแพทย์คนที่สาม ยังคงให้การวินิจฉัยว่า ้้ ้ เครียดและพักผ่อนไม่เพียงพอ ผูรองจึงได้ตดสินใจเข้ารับการรักษาทีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบริเวณใกล้เคียง แพทย์ได้ส ั ่งตรวจเลือดซึ่ ง ้้ ั ่ ตรวจพบว่าผูรองเป็นไตวาย ผูรองเห็นว่าแพทย์โรงพยาบาลประกันสังคม ไม่ทาการตรวจอย่างละเอียดจนทาให้ไม่สามารถตรวจพบว่า ้้ ้้ ่วยเป็นโรคไต เลขาธิการแพทยสภาได้สงเรืองให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริง ผูป ้ ่ ่ คณะอนุกรรมการจริยธรรมฯ พิจารณาข้อร้องเรียนประกอบกับเวชระเบียนบันทึกการรักษาของผูป่วย คาชี้แจงข้อเท็จจริงของ ้ แพทย์ คาให้การของผูรองเรียนทีได้มาให้ขอมูลเพิมเติมต่อคณะอนุกรรมการฯ และความเห็นจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ้้ ่ ้ ่ ั จากเอกสารข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ท ัง หมดข้อ เท็ จ จริง รับ ฟ ง ได้ว่ า เป็ น “คดีม ีมูล ” คณะกรรมการแพทยสภาเห็ น พ้ อ งได้ส่ง เรื่อ งให้ ้ คณะอนุกรรมการสอบสวน ดาเนินการสอบสวน คณะอนุกรรมการสอบสวน ได้ประชุมปรึกษาและตรวจพิจารณาเอกสารทังหมดในสานวนคดี รวมทังพยานหลักฐานที่เกียวข้อง ้ ้ ่ ประกอบแล้วพบข้อเท็จจริงได้วา ผูกล่าวหาเป็นชาย อายุ 31 ปี ได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลต้นสังกัดประกันสังคมครังแรก ด้วยอาการ ่ ้ ้ ปวดขา เหลืองซีด อ่อนเพลีย และแขนขาอ่อนแรง นายแพทย์คนแรกได้ตรวจร่างกายและซักประวัติแล้ว ได้ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นว่า ปวดจากกล้ามเนื้อ เอ็นอักเสบของเข่าทังสองข้าง จึงได้ให้ยาไปรับประทานที่บาน หลังจากนันผูกล่าวหากลับมีอาการมากขึ้น โดยเริมมี ้ ้ ้ ้ ่ อาการรับประทานอาหารไม่ได้ เนื่องจากลิ้นไม่รรส อ่อนเพลีย เหลืองซีดมาก มีอาการบวม (โดยผูกล่าวหาเข้าใจว่าเป็นเพราะน้ าหนักขึน) ู้ ้ ้ จนกระทั ่ง 18 วัน ต่ อ มา ผู้ป่ว ยมีอ าการแน่ น หน้ าอก หายใจไม่อ อก อาเจีย น ปวดศีร ษะอย่ างรุน แรง จึง ได้ไ ปพบแพทย์ ที่ โรงพยาบาลเดิมอีกครัง ในครังนี้แพทย์หญิงคนทีสอง เป็นแพทย์ผให้การรักษา โดยในขณะวัดความดันโลหิต ผูกล่าวหามีอาการแน่ น เกร็ง ้ ้ ่ ู้ ้ หายใจไม่ออก แพทย์จงได้นาตัวผูกล่าวหาเข้าห้องฉุกเฉินและตรวจร่างกายผูกล่าวหา แพทย์พบว่า ผูกล่าวหามีการหายใจลึกและเร็ว โดย ึ ้ ้ ้ หายใจ 20 ครัง/นาที ความดันโลหิต 130/80 มิลลิเมตรปรอท จึงได้ให้การวินิจฉัยว่าผูป่วยอยู่ในกลุ่มอาการเวียนศีรษะ (vertigo) และกลุ่ม ้ ้ อาการหายใจเกิน (hyperventilation syndrome) ได้รบตัวผูปวยไว้ในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ ให้การรักษาโดยฉีดยาแก้หน้ามืด ให้ ั ้ ่ น้ าเกลือ และให้ยาคลายเครียด และยาช่วยให้หลับ ผูกล่าวหาได้ขอตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุ แต่แพทย์ได้ปฏิเสธ ต่อมาผูกล่าวหามีอาการ ้ ้ หนักขึน ซีดเหลืองมากกว่าเดิม อ่อนเพลีย อาเจียน น้ าหนักขึน ตาบวม และมองวัตถุแล้วรูปร่างคดเบี้ยว มือบวม รับประทานอาหารไม่ได้ ้ ้ 5 วันต่อมาจึงได้ไปพบแพทย์ทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยใกล้เคียง โดยผูกล่าวหาได้ให้ประวัติ ว่ามีอาการบวมที่หน้าและตา ต่อมามีอาการ ี่ ้ บวมทีขาและแขน หลังจากนัน 4 วัน อาการบวมลดลง แต่มอาการตามัวมากขึ้น แพทย์ได้เจาะเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบติการ และ ่ ้ ี ั นัดปรึกษาจักษุแพทย์ต่อไป ในวัน ที่ 8 หลังจากไปโรงพยาบาลประกัน สัง คมครัง ที่สอง ผู้ป่ว ยมีอ าการมากขึ้นอ่ อนเพลีย ไม่ม ีแ รง ทางโรงงานได้นาส่ง ้ โรงพยาบาลประกันสังคมอีก ในครังนี้ได้พบกับนายแพทย์คนทีสาม โดยแพทย์ได้ซกประวัติและตรวจร่างกายผูกล่าวหาพบว่า ยังพูดคุยรู้ ้ ่ ั ้ เรือง สามารถเดินมาตรวจทีตกผูปวยนอกได้ ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ (100/80 มิลลิเมตรปรอท) ชีพจรอยู่ในเกณฑ์ปกติ (80 ครัง/ ่ ่ ึ ้ ่ ้ นาที) เสียงหัวใจและปอดปกติ ไม่พบว่ามีอาการบวมตาแหน่งใด แต่เนื่องจากผูกล่าวหามาด้วยอาการปวดศีรษะ 2 – 3 ครัง จึงรับตัวผูป่วย ้ ้ ้ ไว้รกษาในโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ จากนันแพทย์ได้มาตรวจและอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลในวันรุงขึน โดยให้ ยาไปรับประทาน ั ้ ่ ้ ั อีก 4 วันต่อ มา ผู้กล่าวหาได้ไปโรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย เพื่อฟง ผลเลือดและตรวจตา แพทย์ ตรวจพบตามีเลือ ดออกและจอ ประสาทตาบวมทังสองข้าง (retina hemorrhage with marked edema both eyes) แพทย์ได้ให้การวินิจฉัยว่า ไตวายเรื้อรัง (Chronic ้ renal failure) จอประสาทตาเสื่อม (retinopathy) โลหิตจาง (anemia) และความดันโลหิตสูง (hypertension) ได้ให้การรักษาโดยเจาะ ั เลือดเพื่อหาสาเหตุของภาวะไตวาย ให้ยาขับปสสาวะ และแก้อาการภาวะโปแทสเซียมในเลือดสูง (hyperkalemia) ผูป่วยได้รบการล้างไต ้ ั 1 ครัง หลัง จากนัน ผู้ป่ว ยได้กลับ ไปรักษาต่ อ ที่โ รงพยาบาลเดิม (ตามสิท ธิ ประกัน สัง คม) ต่ อ มา ผู้กล่ าวหาถู กส่ ง ตัว ไปรักษาต่ อ ที่ ้ ้ คนทํางาน กรกฎาคม 2553 >>
7
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ เรืองตาและการล้างไต โดยได้รบการผ่าตัดตาหลายครัง ในทีสดผูกล่าวหา มีสายตาดีขน ่ ั ้ ุ่ ้ ้ึ คณะแพทย์ ผเชี่ยวชาญของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่ง ประเทศไทย มีความเห็น ว่า การวินิจฉัยของแพทย์ท งสามท่าน ไม่ ู้ ั้ เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เนื่องจากแพทย์ทพบผูป่วยเป็ นครังแรก ได้มการบันทึกในเวชระเบียนว่า ผูกล่าวหามี ี่ ้ ้ ี ้ อาการปวดขาและแขน ร่วมกับอ่อนแรงและเป็นเหน็บชาบ่อย ซึงอาการดังกล่าวเป็นข้อชี้บ่งว่า ผูกล่าวหาไม่น่าเป็ นโรคข้ออย่างเดียว และ ่ ้ น่าจะมีโรคทางกายอย่างอื่นด้วย ซึงแพทย์มได้คานึงถึงหรือมีการส่งตรวจเพิมเติม แต่อย่างใด ่ ิ ่ แพทย์ หญิง คนที่สองได้ม ีการบันทึกลงในเวชระเบียนว่า ผูกล่ าวหาดูม ีลกษณะของการเจ็บป่ว ย (look sick) ซึ่ง แพทย์ควร ้ ั ตรวจหาโรคทางกายที่เป็ นสาเหตุอ ย่างเหมาะสม ซึ่งในกรณี น้ีจ ากข้อเท็จ จริงที่ปรากฏพบว่า แพทย์ ได้ให้การรักษาตามอาการของผู้ ่ กล่าวหาเท่านัน มิได้มการสั ่งตรวจเพิมเติมเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บปวยแต่อย่างใด ้ ี ่ หลังจากนันผูกล่าวหาอาการไม่ดขนแต่กลับแย่ลง จึงได้มาพบแพทย์โรงพยาบาล เป็ นครังที่ 3 โดยในครังนี้ได้พบกับนายแพทย์ ้ ้ ี ้ึ ้ ้ คนที่ 3 ซึงได้ตรวจและให้การวินิจฉัยว่า ผูกล่าวหาเป็ นโรคปวดศีรษะ จากความเครียด (tension headache) แต่กลับมีการบันทึกในเวช ่ ้ ระเบียนว่าว่า ผูกล่าวหามีอาการปวดหัว คลื่นไส้ รับประทานอาหารแล้วอาเจียนออกหมดเป็ นเวลา 7 วัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่เข้ากับการ ้ วินิจฉัยว่า เป็นอาการปวดศีรษะจากความเครียด ดังนันจึงถือได้วา การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของนายแพทย์ทงสามคนไม่เป็ นไปตาม ้ ่ ั้ มาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในระดับทีดทสด คณะกรรมการแพทยสภามีมติให้ลงโทษว่ากล่าวตักเตือนแพทย์ทงสามท่าน ่ ี ี่ ุ ั้ กรณี มาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จะเห็นได้วาแพทย์ทงสามท่านให้การรักษาตามอาการโดยไม่สนใจทีจะหาสาเหตุ แพทย์สรุปว่าเกิดจากจิตใจโดยไม่หาสาเหตุของ ่ ั้ ่ ่ว ยมีอ าการหนั กชนิ ดต้ อ งให้ เ ฝ้ าดูอ าการในโรงพยาบาลแต่ แ พทย์ ก ลับ ไม่ ย อมตรวจเลื อ ดหรือ ปส สาวะทาง ั โรคทางกายก่อ น ผู้ป ห้องปฏิบตการเพื่อหาสาเหตุและความรุนแรงของโรค โดยทั ่วไปแล้วถ้าผูปวยมาโรงพยาบาลซ้ าด้วยอาการเดิมไม่ดข้นแสดงว่าผูป่วยวิตก ัิ ้ ่ ี ึ ้ ั กังวลเราจะต้องรีบรับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อตรวจอย่างละเอียด มิฉะนันจะเกิดการฟ้องร้องทุกราย ปญหาที่ต้องตรวจสอบต่อไปว่าเป็ น ้ นโยบายของโรงพยาบาลแห่งนี้หรือไม่ทพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย หรือโรงพยาบาลมีผูป่วยมาก ี่ ้ ่ ้ แต่ มแ พทย์น้ อยทาให้แพทย์ ตรวจไม่ละเอียดรอบคอบ หรือ จ้างแพทย์ที่มคุณภาพต่ าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ าย แพทย์ท งสามท่านไม่ไ ด้ ี ี ั้ ่วยประกันสังคมในปจจุบน โรงพยาบาลอาจไม่ได้กาไรเหมือนในระยะแรกเพราะผูป่วยมาใช้บริการมากขึ้น แต่ ั ั มาตรฐานหมด ความจริงผูป ้ ้ โรงพยาบาลต้องรักษามาตรฐานไว้ ถ้ามีความจาเป็ น ต้องตรวจหรือรักษาก็ต้องท าอย่างดีที่สุดเอาผูป่วยเป็ น หลัก โรงพยาบาลสามารถ ้ ประหยัดเงินได้จากการบริหารจัดการทีดโดยไม่ตองลดคุณภาพ ่ ี ้
จานวนประชากรในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้ าและโครงการประกันสังคม โครงการ ประกันสุขภาพถ้วน หน้า (ราย) ประกันสังคม (ราย) 2547 22,542,528 8,315,906 2548 22,657,657 8,706,118 2549 22,270,475 9,064,561 2550 22,651,027 9,381,477 2551 23,288,012 9,596,244
ทีมา : สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ่ เ งิ น ๆ ท อ ง ๆ ผล กา ร ด า เ นิ น ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ประกันสังคมในครึ่งปี แรกของปี 2553 สานักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งว่า ผลการดาเนินการลงทุนของ กองทุ นประกัน สังคมในครึงปี แรกของปี 2553 มีผลตอบแทนจาก ่ การลงทุ น 15,223 ล้า นบาท แบ่ง เป็ น ดอกเบี้ย รับจากเงิน ฝาก ั พันธบัตร และหุ้นกู้ จานวน 12,380 ล้านบาท เงินปนผลและกาไร จากการขายหลักทรัพย์จานวน2,843 ล้านบาท ซึงมีผลตอบแทนสูง ่ กว่าช่วงเดียวกันของปีกอนทีมผลตอบแทน 12,960 ล้านบาท ่ ่ ี ทังนี้ สปส.คาดว่าทังปี 2553 น่ าจะมีผลตอบแทนใกล้เคียง 3 หมื่น ้ ้ ล้า นบาท จากในปี 2552 มีผ ลตอบแทนจากการลงทุ น จ านวน 26,634 ล้านบาท ส าหรับสัดส่ว นเงินลงทุ นจ านวน 707,730 ล้าน ั ั บาท ในปจจุบน แบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มความมั ่นคงสูง ได้แก่ ี พัน ธบัต รรัฐ บาล พัน ธบัต รรัฐ วิส าหกิจ ที่ม ีกระทรวงการคลัง ค้ า
8 << คนทํางาน กรกฎาคม 2553
ประกัน เงินฝากธนาคาร และหุ้น กูเอกชน 562,767 ล้านบาท คิด ้ เป็ น 80%ของเงิน ลงทุ น และลงทุ น ในหลักทรัพ ย์ ที่ม ีความเสี่ย ง ได้แก่ ตราสารหนี้อ่นๆ หน่ วยลงทุน และหุ้นสามัญ 144,962 ล้าน ื บาท คิด เป็ น 20% ของเงิน ลงทุ น ขณะที่ เ งิน ลงทุ น ทัง หมดนี้ ม ี ้ สัดส่วนการลงทุนเป็ นเงินกองทุนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ สูง สุดจ านวน 567,010 ล้านบาท ซึ่ง บริหารได้อต ราผลตอบแทน ั ย้อนหลัง 12 เดือนอยู่ที่ 7.02% เงินกองทุนที่ดูแลผูประกันตนกรณี ้ เจ็ บ ป่ ว ย ตาย ทุ พ พลภาพ คลอดบุ ต ร94,746 ล้ า นบาท ได้ ผลตอบแทน5.92% และเงินกองทุนกรณีว่างงาน 45,974 ล้านบาท ได้ผลตอบแทน 4.04% รายงานข่าว ระบุวา การทีกองทุนประกันสังคมเติบโตอย่าง ่ ่ ั ั ้ รวดเร็วจนมีเงินลงทุนมากถึง 707,730 ล้านบาท ในปจจุบนนันส่วน หนึ่ ง เป็ น เงิน สมทบสะสม (หลัง หักค่าใช้จ่ ายสิท ธิประโยชน์ ท ง 7 ั้ กรณี) จากฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล จานวน 527,224 ล้าน บาท อีก ส่ว นหนึ่ ง เป็ น ผลตอบแทนจากการลงทุ น สะสมจ านวน 180,506 ล้านบาท ทาให้กองทุนมั ่นคงมาก คนไข้ ชนสอง-ชันสาม ั้ ้ "การสร้ างหลัก ประกั น ให้ แก่ ลู ก จ้ างที่ ทํ า งานในสถาน ประกอบการ ให้ ได้ รั บ ความคุ้ มครองเมื่ อ ประสบอั น ตราย หรื อ
เจ็บป่ วย คลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ สงเคราะห์ บุตร และชราภาพ ” คือเจตนารมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งมีการ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ถึงแม้ ผลการดาเนินการลงทุนของกองทุนประกันสังคมจะ มีปริมาณสูงลิบ แต่ทั ้งนีใ้ นทางกลับกันพบว่า การเข้ ารักษาพยาบาล ของผู้ประกันตนในหลาย ๆ สถานพยาบาลยังคง “ถูกแบ่ งแยกเป็ น คนไข้ ชั ้นสอง-ชั ้นสาม” รวมถึงคุณภาพที่ลดลง ตัวอย่างเช่น ทัศนะ คติ ก ารให้ บริ ก ารแก่ ผ้ ู บริ ก ารตนโดยเจ้ าหน้ าที่ ท างการแพทย์ , คุณภาพของยารักษาโรคที่จ่ายให้ กับผู้ประกันตน, การเก็บค่าบริ การ พิเศษอื่นๆ เป็ นต้ น และสิงที่คนทํางานจะต้ องตระหนักและเตรี ยมตังให้ พร้ อมก็ ่ คือการออกมาเรี ยกร้ องสิทธิ เมื่อ เราเสียผลประโยชน์ จ ากการรั กษา ผ่านระบบประกันสังคม เพราะเงินสมทบที่เราได้ จ่ายไปทั ้งทางตรง ทางอ้ อมนันล้ วนแล้ ว แต่มาจากหยาดเหงื่อของเราทั ้งสิ ้น และการที่ ้ เราจะนิ่งเฉยหรือรับสภาพแบบ “ขอไปที” นั ้นคงเป็ นไปไม่ได้ อีกแล้ ว.
ร้ องเรี ยนเกี่ยวกับเรื่ องประกันสังคมได้ ท่ ี … สานักงานประกันสังคม สายด่วนโทร.1506 www.sso.go.th โฆษกกระทรวงแรงงานหมายเลข 02-232-1024 แฟกซ์ 02-245-2870
พื้นที่ประชาสัมพันธ์ Dignity Returns โรงงานของคนงาน สินค้าของคนงาน โดยคนงาน เพื่อคนงาน
www.dignityreturns.com dignity@dignityreturns.com โทรศัพท์ ๐๒ ๘๙๙ ๐๔๔๔๕-๖ โทรสาร ๐๒ ๘๙๙ ๐๔๔๔๖ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๙ ๗๗๙ ๙๓๖๔, ๐๘๙ ๔๐๑ ๘๓๔๘
คนทํางาน กรกฎาคม 2553 >>
9
บทความ >>
“การเมือง” คือ “เรื่องของเรา”
บุญยืน สุขใหม่
หลายครั้งและหลายโอกาสที่ผมมักได้ยินผู้นาแรงงานและผู้ใช้แรงงานพูดอยู่เสมอว่า “เราเป็นผู้ใช้แรงงาน ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับเรื่องการเมือง” ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับคากล่าวนั้นอย่างยิ่ง เพราะว่าการเมือง เป็นเรื่องของคนทุกคนที่จะต้องให้ความสาคัญ เพราะตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับตาลง หรือตั้งแต่เกิดจนตาย การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีการดารงชีวิตของเราตลอดเวลา เราต้องเรียนรู้เพื่อนาสิ่งที่ได้รู้มาวิเคราะห์ ข้อมูล ว่าอะไรควรทาหรืออะไรไม่ควรทา ในขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองที่มีการแบ่งขั้วอย่างชัดเจน และสุดโต่งทางความคิด เราในฐานะที่เป็นกรรมกรเป็นชนชั้นล่างหรือรากฐานของสังคมและเศรษฐกิจ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาระยะห่างและความสัมพันธ์ทางการเมืองกับแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน แต่ไม่ใช่เป็น กลางเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นความเป็นกลางมันไม่มี
ั ั จากบทเรียนของแรงงานในอดีตจนถึงปจจุบนไม่วาจะเป็นรัฐบาลทีมาจากทหารหรือรัฐบาลทีมาจากการเลือกตังตามรัฐธรรมนู ญที่ ่ ่ ่ ้ หลายคนบอกว่าเป็นประชาธิปไตย ชนชันกรรมาชีพหรือผูใช้แรงงานก็ยงเป็นชนชันทีถูกกดขีขูดรีดและถูกเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลา เราไม่ ้ ้ ั ้ ่ ่ สามารถที่จะปลดปล่อยพันธนาการอันหนักหน่ วงที่ถูกกดทับอยู่บนบ่าลงได้ เราไม่ม ีแม้แต่โอกาสที่จ ะเลือกผูแทนที่เ ป็ นของชนชันผูใ ช้ ้ ้ ้ แรงงานของเราเองอย่างแท้จริงได้
10 << คนทํางาน กรกฎาคม 2553
ั ั มีสงทีน่าเป็นห่วงในปจจุบน คือ การตีความหมายหรือการเข้าใจความหมายของคาว่า “กรรมกร” มักถูกบิดเบือนไป กรรมกรที่อยู่ ิ่ ่ ในโรงงานก็ถู กแบ่ง ออกเป็ น คอปกขาวกับปกน้ าเงิน และที่ส าคัญ คือ แรงงานนอกระบบซึ่ งส่ว นใหญ่ อ ยู่ใ นภาคเกษตรกรรมก็ถู กแบ่ง ออกเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ซึงในความเป็นจริงแล้วคนงานไม่วาจะอยู่สวนไหนของสังคมก็แล้วแต่ทุกคนถือว่าเป็ นกรรมกร เพราะต้องใช้แรงงาน ่ ่ ่ เพื่อให้ได้คาจ้าง หรือค่าตอบแทนซึงอาจเป็นเงินหรือสิงของก็ได้ ่ ่ ่ วันนี้กรรมกรได้เรียนรูอะไรบ้างจากความขัดแย้งทางการเมืองในครังนี้ การต่อสูกนของสงครามตัวแทนระหว่างชนชัน “คือชนชันผู้ ้ ้ ้ ั ้ ้ กดขีกบผูถูกกดขี”่ ในครังนี้ไม่วาใครจะเป็นฝ่ายชนะกรรมกรอย่างเราก็จะไม่ได้อะไร เพราะสิทธิ ์และเสียงของเรานันมันถูกกลืนหายเข้าไป ่ ั ้ ้ ่ ้ ในระบบอุตสาหกรรมแล้ว โอกาสทีกรรมกรอย่างเราจะกลับไปใช้สทธิ ์เลือกตังตามที่บญญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญนันมีไม่ถึง ๕๐% หรือถ้าคิด ่ ิ ้ ั ้ เป็นจานวนของเสียงก็ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ เสียง จากจานวนแรงงานในระบบประมาณเกือบสิบล้านคน ซึ่งกระจายอยู่ท ั ่วประเทศ นี่คอ ื เหตุผ ลหนึ่ งที่ว่าท าไมนักการเมือ งจึงไม่ให้ความส าคัญ กับพี่น้ อ งกรรมกรอย่างเรา ทัง ที่ในความเป็ นจริง เราคือ พลัง ในการขับเคลื่อ น ้ เศรษฐกิจของประเทศ มีท่านที่อยากเป็ นผูนากรรมกรแต่ความสามารถไม่ถึงหลายคนออกมาบ่นว่าการชุมนุ มของคนเสื้อแดง ทาให้ต้องมีคนตกงาน ้ ได้รบ ความเดือดร้อนจาการเรียกร้องทางการเมือ ง ซึ่ง แท้จริงแล้ว คนที่อ อกมาชุมนุ ม เหล่านันก็ คือ พ่ อ แม่ หรือ พี่น้องของเราเอง แต่ ั ้ กรรมกรทังหลายกลับเพิกเฉย ช่างเป็ นเรื่องน่ าประหลาดใจยิ่งนัก หลายคนออกมาโอดครวญว่าต้องตกงานขาดหนทางในการประกอบ ้ อาชีพ แต่ผมกลับมองว่ามันไม่ใช่เรืองแปลกเพราะตอนวิกฤติเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐ และ ปี ๒๕๕๑ นันมีคนตกงานมากมายแต่ไม่เห็นมี ่ ้ ใครหน้าไหนออกมาเรียกร้องให้รฐบาลต้องปกป้องผลประโยชน์ของคนงาน แต่ในทางตรงกันข้ามกลับไปเร่งเชิญชวนให้ต่างประเทศเข้ามา ั ลงทุนในประเทศไทยโดยเอาทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่อย่างจากัดเป็ นสิงล่อใจและที่สาคัญคือไปบอกกับชาวต่างชาติว่ าแรงงานไทย ่ ฝี มอดีและราคาถูก ท่านผูนาประเทศทีเคารพครับท่านดูถูกและเหยียบย่าศักดิ ์ศรีของชนชันกรรมกรอย่างเราโดยไร้ยางอายจริงๆ ื ้ ่ ้ เมือเหตุการณ์ชมนุมทางการเมืองสินสุด นับจานวนคนตายได้เก้าสิบพอดี มีคนแอบกระซิบบอกว่า “ขาดไปอีกเพียงเก้าคนไม่งน ่ ุ ้ ั้ ตัวเลขจะสวยกว่านี้”เก้าสิบชีวต กับผูบาดเจ็บกว่าสองพัน มันคือการสูญ เสียที่ยิ่งใหญ่ มากมายนักสาหรับครอบครัวของเขา นี่คอ รางวัล ิ ้ ื สาหรับผูกล้าหรือผูทบงอาจร้องขอให้มการเลือกตังใหม่หรือผูทตองการประชาธิปไตย ้ ้ ี่ ั ี ้ ้ ี่ ้ หลังสินเสียงปืนและยังไม่สนกลินคาวเลือดดีนก ก็ได้ยนเสียงเชิญชวนของผูนาแรงงานขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อเยียวยาคน ้ ้ิ ่ ั ิ ้ ตกงานจากเหตุการณ์ทางการเมือง “โอ้พระเจ้า!คนตกงานช่างน่ าสงสารยิ่งนัก ?” ส่วนคนเจ็บและคนตายจะเป็ นใครหรือเป็ นอย่างไรช่าง หัวมัน “ไม่ใช่เรืองของกรู........” หลายคนทีเสียชีวตจากเหตุการณ์ในครังนี้เป็ นกรรมกร เป็ นผูใช้แรงงานทังในระบบและนอกระบบ หลาย ่ ่ ิ ้ ้ ้ คนทีรอดชีวตออกมาต้องอยู่อย่างวิตกหวาดหวั ่นและความกลัวจากการตามล่าหรือข่มขูทุกรูปแบบ นี่หรือประเทศที่ได้ช่อว่ามีการปกครอง ่ ิ ่ ื ในระบอบประชาธิปไตย นักวิชาการหรือนักสิทธิมนุษยชนต่างๆ ก็เกิดอาการหูหนวกตาบอดกะทันหันอย่ างไม่น่าเชื่อ หรือเขาเหล่านันดู ้ หนัง Hollywood มากเกินไปจนลืมตัวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนันเป็ นเหตุการณ์ จริง และคิดว่าเป็ นหนังที่มผกากับการแสดงจบจากสถาบัน ้ ี ู้ อันลือชือจากต่างประเทศ ่ ในการลุกขับเคลื่อนต่อสูของกลุ่มคนเสื้อแดงในครังนี้ ยากนักที่จะลืมเลือนในความรูสกของผม เพราะผมรูสกว่า พวกเขาต่อสู้ ้ ้ ้ ึ ้ ึ แบบลืมโลกทังโลก และใจจดใจจ่ออยู่กบเหตุการณ์ขางหน้าคว้าหนังสติกออกมายิงทายท้ากับห่ากระสุนปื นข้างหน้าอย่างไม่เกรงกลัวใดๆ ้ ั ้ เขาคิดเพียงว่า “เขาทาในสิงทีถูกต้อง” หลอมหัวใจและจิตวิญญาณของตัวเองเข้ากับสิงทีเขาทา ห้วงเวลานันเป็ นห้วงเวลาที่เขามีความสุข ่ ่ ่ ่ ้ สุขจากการได้ทาในสิงทีตนเองรัก ถึงแม้วาสิงตอบแทนมันอาจหมายถึงความตายที่รออยู่ตรงหน้า สิงที่พวกเขาทานันไม่ต้องมานั ่งตีราคา ่ ่ ่ ่ ่ ้ คิดถึงค่าตอบแทนหรือเสียงแซ่ซองสรรเสริญใดๆ เพราะค่าตอบแทนทีได้มน คือ “ความตาย” ้ ่ ั
คนทํางาน กรกฎาคม 2553 >>
11
รายงานพิเศษ >>
สิทธิการใช้ รถจักรยานยนต์ ของแรงงานข้ ามชาติในประเทศไทย
โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา บทนา แรงงานข้ ามชาติ จ ากประเทศเพื่ อ นบ้ า นเดิ น ทางเข้ า มา ทํางานในประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก ทั ้งจาก ลาว กัมพูชา และพม่า ซึงมีประมาณสองล้ านคนในประเทศไทย โดยแรงงานข้ ามชาติเหล่านี ้ ่ มี เ หตุ ผ ลที่ สํ า คั ญ หลายประการที่ ต้ องเดิ น ทางเข้ ามาทํ า งานใน ประเทศไทย เช่นปั ญหาการสู้รบ ความแตกต่ างของค่าจ้ าง เป็ นต้ น แรงงานข้ ามชาติที่เข้ ามาในประเทศไทยมักทํางาน ประมง ก่อสร้ าง เกษตรกรรม แม่ บ้าน และงานอื่น ๆ ที่ มีความเสี่ยงสูงในด้ านความ ปลอดภัย ทั ้งทางด้ านร่างกาย และจิตใจ แต่เป็ นงานที่ส่งเสริ มต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก และมีความจํ าเป็ นต่อชีวิ ต ความเป็ นอยู่ของชนชาวไทยอย่างยิ่ง นอกจากแรงงานข้ า มชาติ จ ะได้ ค่า จ้ า งและมี ชี วิ ตความ เป็ นอยู่ที่ตํ่ ากว่า มาตรฐานแล้ ว ยังประสบกับปั ญหาการเข้ าถึงสิท ธิ การใช้ รถ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ระบบการขนส่งมวลชนของ จังหวัดเชียงใหม่ที่มีความแตกต่างจากหลายๆ พื ้นที่ที่เป็ นเมื องใหญ่
12 << คนทํางาน กรกฎาคม 2553
กล่าวคือบริ การด้ านขนส่งมวลชนยังไม่สามารถทํ าได้ ทั่วถึงทุกพื ้นที่ ของจังหวัด และมีราคาแพง ทําให้ ชาวเชียงใหม่รวมทั ้งแรงงานข้ าม ชาติต้องพึงพายานพาหนะส่วนตัวเป็ นสําคัญ ทําให้ แรงงานข้ ามชาติ ่ ก็ต้องใช้ รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะในการดําเนินชีวิตประจําวัน สืบเนื่องจากเหตุการณ์ การบุกเข้ าตรวจค้ นบ้ านพักคนงาน ก่อสร้ าง บ้ านไร่ หมู่ที่ 3 ต.หนองควาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็ นที่ อยู่อาศัยของแรงงานข้ ามชาติชาวไทใหญ่ จํานวนมาก โดยเมื่อเวลา ประมาณ 05.00 น.ของวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เจ้ าหน้ าที่ตํารวจภูธร ภาค 5 กว่า 30 นายได้ เข้ าตรวจค้ นบ้ านพักอาศัย ค้ นตัวแรงงานและ ได้ ยึ ด รถจั ก รยานยนต์ ซึ่ ง อยู่ ใ นความครอบครองของแรงงานไป ทั ้งหมด 27 คัน ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลาประมาณ 06.00 น.เจ้ าหน้ าที่ตํารวจจาก สภ.สันกําแพง ประมาณ 12 นายได้ บุกเข้ า ตรวจค้ น บ้ า นพักอาศัยของแรงงานข้ า มชาติ ช าวไทใหญ่ ที่ หมู่ บ้ านกาญจน์ ก นก ตํ า บลต้ นเปา อํ า เภอสั น กํ า แพงและยึ ด รถจักรยานยนต์ ไป 3 คัน และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพัน ธ์ 2551 เวลา
ประมาณ 20.30 น. เจ้ า หน้ า ที่ตํา รวจ สภ.ช้ า งเผื อ ก ประมาณ 15 นายได้ เข้ าตรวจศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ แรงงานข้ ามชาติ เลขที่ 29/8 ถ. เทพารักษ์ ต.ช้ างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่และได้ ยึดรถจักรยานยนต์ ของแรงงานกว่า 80 คัน โดยแรงงานต้ องเสียค่าปรับในอัตราสูง คื อ ข้ อหาละ 1,000 บาท และเสียค่าปรับ 1,000-2,000 บาทต่อการปรับ หนึงครั ้ง หลังจากการเข้ าตรวจค้ นของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ มูลนิธิผสาน ่ วั ฒ นธรรมได้ ร้ องเรี ย นไปยั ง หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สํา นัก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ คณะกรรมการสิท ธิ ม นุษ ยชนแห่ ง ชาติ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงยุติธรรม และกองบัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 5 เพื่อให้ เกิดตรวจสอบและทําให้ การเข้ าตรวจค้ นยุติ ลง รวมทั ้งสถานการณ์การจับ ปรับ ยึดรถของแรงงานข้ ามชาติเมื่อตั ้ง ด่ า น หรื อ การจับ บนท้ องถนนดี ขึน จากเหตุการณ์ ดัง กล่า วนี ้ ทาง ้ โครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ ามชาติ มูลนิธิเพื่อสิทธิ มนุษยชนและ การพัฒนา จึงได้ เข้ าไปเก็บข้ อมูล และเริ่มรณรงค์ การเข้ าถึงสิทธิ ของ คนกลุมนี ้ ่ สิงที่เกิดขึ ้นนี ้จึงเป็ นข้ อกังวลของปั ญหาเรื่ องสิทธิ มนุษยชน ่ ในประเทศไทยอย่างมาก เมื่อแรงงานข้ ามชาติไม่ได้ รับสิทธิ ในการใช้ รถจักรยานยนต์ ทั ้งๆที่เป็ นสิทธิพื ้นฐานทางสังคม ทางมูลนิธิฯมีความ คาดหวั ง และ มี ค วามพยายามใน การสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การ เปลี่ ย นแปลงทางนโยบาย และระเบี ย บต่ า ง ๆ เพื่ อ การปกป อง ้ แรงงานข้ า มชาติ แ ละสนับ สนุน ให้ แ รงงานได้ รับ สิท ธิ เ บื อ งต้ นทาง ้ สังคม การขับเคลื่อนและความก้ าวหน้ าในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากการประชุม หน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ าย ในประเด็ น แรงงานข้ ามชาติกบปั ญหาการใช้ รถจักรยานยนต์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ั เมื่อวันที่18มีนาคม 2552 โดยตัวแทนกลุมแรงงานข้ ามชาติในจังหวัด ่ เชียงใหม่ ได้ มีข้ อเสนอคือ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยอมรั บ เอกสารของแรงงานข้ ามชาติ เ พื่ อ เป็ นหลัก ฐานประกอบการขอ ใบอนุญาตขับรถและจดทะเบียนเป็ นเจ้ าของรถ ซึ่งในระหว่างที่ยังไม่ มีมาตรการหรือนโยบายออกมาชัดเจน ขอให้ จัดอบรมเพื่อการขับขี่ที่ ปลอดภัยบนท้ องถนน และขอให้ เจ้ าหน้ าที่ตํารวจปรับในอัตราที่เป็ น มาตรฐานเดี ย วกัน ตามกฎหมายที่ เ ท่ า กับ คนไทย ซึ่ง ตัว แทนจาก
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องนี รับ ข้ อ เสนอและนํ า ไปพิ จ ารณาเพื่ อ แก้ ไ ข ้ ปั ญหา อย่างไรก็ ตาม ทางโครงการยุติธรรมเพื่ อแรงงานข้ า มชาติ มูลนิธิ เ พื่อ สิทธิ ม นุษ ยชนและการพัฒ นา (มสพ.) ได้ ทํา การสํารวจ ข้ อ มูลต่า งๆ และติ ดตามความคื บหน้ า ของการแก้ ไ ขปั ญหานี ้ และ จากการสํารวจสถานการณ์ การใช้ รถจักรยานยนต์ ของแรงงานข้ าม ชาติ ใ นจัง หวั ดเชี ย งใหม่ ภายหลัง จากการประชุ ม หารื อ ดั ง กล่า ว พบว่าสถานการณ์การปรับของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจมีความเปลี่ยนแปลง ในทิศทางที่ดีขึ ้น กล่าวคือ แรงงานข้ ามชาติมักโดนปรับใน 2 ข้ อหา คือ ข้ อหาไม่มีใบขับขี่และไม่มีชื่ออยู่ในสมุดคู่มือรถ โดยปรับข้ อหาละ 500 บาท ในส่ ว นของประเด็ น การยึ ด รถนั น ยั ง คงมี ป รากฏแต่ มี ้ แนวโน้ มลดลง ดัง นัน มูล นิ ธิ เ พื่ อ สิท ธิ ม นุ ษ ยชนและการพัฒ นาจึ ง ได้ เ ข้ า ้ หารือกับกรมการขนส่งทางบก โดยเข้ าพบตัวแทนของกรมการขนส่ง ทางบก นายรณยุท ธ ตั ้งรวมทรัพย์ รองอธิ บดี ฝ่ายปฏิ บัติแ ละคณะ เมื่ อ วั น ที่ 1 กั น ยายน 2552 เกี่ ย วกั บ ความชั ด เจน กรณี ก ารจด ทะเบี ยนโอนเป็ นเจ้ าของรถและการขอทํ า ใบอนุญ าตขั บ รถของ แรงงานข้ า มชาติ โดยมูลนิ ธิ เ พื่อ สิท ธิ ม นุษ ยชนและการพัฒ นาขอ เสนอ แนวทางในการสร้ างความชัดเจนในเรื่ องดัง กล่า ว ด้ ว ยการ หารื อ นี ก รมการขนส่ ง ได้ พิ จ ารณาตามข้ อกฎหมาย และเห็ น ว่ า ้ แรงงานข้ ามชาติสามารถโอนรถและจดทะเบียนเป็ นเจ้ าของรถได้ ซึ่ง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2552 กรมการขนส่งทางบกได้ ออกหนังสือเวียน ที่ คค0408/ว244 อนุญาตให้ แ รงงานข้ ามชาติสามารถจดทะเบียน เป็ นเจ้ าของรถได้ เวียนไปยังสํานักงานขนส่งทุกจังหวัด สําหรับประเด็นเรื่ องใบอนุญาตขับรถของแรงงานข้ ามชาติ นั ้น ได้ มีการปรึกษา หารื อร่ วมกันอีกครัง ในวันที่ 22 มกราคม 2553 ้ ณ สํานักงานคณะกรรมการสิท ธิ มนุษยชนแห่ งชาติ ซึ่งหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยเฉพาะสภาความมั่น คงแห่ ง ชาติ ไ ด้ ใ ห้ ความเห็ น ถึ ง ความเกี่ยวโยงกับ การพิ สจน์ สัญชาติ เมื่อแรงงานข้ ามชาติผ่านการ ู พิสูจ น์ สัญชาติ จะมี สถานะกลายเป็ นเดิ น ทางเข้ า ประเทศโดยถูก กฎหมาย ซึ่ง สามารถทํ า ใบอนุ ญ าตขั บ รถได้ ทั น ที ประเด็ น เรื่ อ ง ใบอนุญาตขับรถของแรงงานข้ ามชาติจึงต้ องพิจารณาต่อไป ในวันที่ 22 มี นาคม 2553 กรมการขนส่งทางบกได้ อ อกหนังสือ เวี ยนที่ คค คนทํางาน กรกฎาคม 2553 >>
13
0408/ว.108 อนุญาตให้ บุคคลไร้ สญชาติและชนกลุ่มน้ อย 14 กลุ่ม ั สามารถทําใบอนุญาตขับรถได้ ซึ่งส่งผลดีต่อกลุ่มดังกล่าวอย่างมาก อย่างไรก็ดีการให้ สทธิ์ครั ้งนี ้ไม่ได้ ครอบคลุมถึงการให้ สิทธิ์ กับแรงงาน ิ ข้ ามชาติ ด้ วยความยังไม่ชัดเจนในสิทธิ การใช้ รถจักรยานยนต์ ของ แรงงานข้ ามชาติ ทางมูลนิธิฯ จึงมีความกังวลเกี่ ยวกับสิท ธิ ของคน กลุมนี ้ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยบนท้ องถนนนั ้นเป็ นประเด็นซึ่ง ่ ไม่อาจรอเวลาได้ จึงหารื อ กับหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้ องเพื่อร่ วมกันหา แนวทางการแก้ ไขปั ญหานี ้หลายครัง และล่าสุดในวันที่ 11 มิถุนายน ้ 2553 ได้ มี การจั ดการหารื อ ร่ ว มกั น ซึ่ง กรมการขนส่ง ทางบก ให้ ความเห็นถึงประเด็นการใช้ รถจักรยานยนต์ ของแรงงานข้ ามชาติเป็ น ประเด็ น ซึ่ง มี ความเกี่ ยวโยงกับ ความมั่น คงของประเทศ นโยบาย เกี่ยวกับการให้ สิทธิ์ จึงต้ องผ่ านความเห็นชอบจากสภาความมั่นคง แห่ ง ชาติ ก่ อ น และกรมการขนส่ง พร้ อมที่ จ ะดํ า เนิ น การตาม เรื่ อ ง ใบอนุญาตขับรถของแรงงานข้ ามชาติจึงยัง ไม่ ได้ รับ การให้ สิทธิ แ ต่ อย่า งใด และต้ อ งผ่า นความเห็น ชอบของสภาความมั่นคงแห่ง ชาติ ก่อน การด าเนิ น การไปข้ างหน้ า ประเด็ น ใบอนุ ญ าตขั บ รถของ แรงงานข้ ามชาติ หลังจากที่กรมการขนส่งทางบก ได้ ออกนโยบายอนุญาตให้ แรงงานข้ า มชาติ พ ม่ า ลาว และกั ม พูช าสามารถจดทะเบี ยนเป็ น เจ้ าของรถ โอนรถได้ และได้ อนุญาตให้ บุคคลไร้ สญชาติและชนกลุ่ม ั น้ อย 14 กลุ่ม ทําใบอนุญาตขับรถได้ ปรากฏให้ เห็นถึงแรงงานข้ า ม ชาติไปดําเนิน จดทะเบียนเป็ นเจ้ าของกรรมสิท ธิ์ ในทรัพย์ สิน ตนเอง จํ า นวนมาก และบุ ค คลไร้ สัญ ชาติ แ ละชนกลุ่ม น้ อยที่ รอคอยมา ยาวนานกว่า 15 ปี ได้ สทธิ์ของการมีใบอนุญาตขับรถ ิ โครงการยุติธรรมแรงงานข้ ามชาติ มูลนิธิเพื่อสิทธิ มนุษยชน และการพัฒนา มีความกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยบนท้ องถนน เมื่อ แรงงานข้ ามชาติใช้ รถจักรยานยนต์ โดยไม่ผ่านการฝึ กอบรม ทําให้ ไม่ ทราบกฎระเบียบของการขับขี่อย่างถูกต้ อง จึงอาจก่อให้ เกิดอุบัติเหตุ บนท้ องถนนได้ ทําให้ เกิดความไม่มนคงของสังคมมากยิ่งขึ ้น มูลนิธิฯ ั่ มีค วามพยายามในการผลัก ดัน เพื่ อ ให้ แรงงานข้ า มชาติ ไ ด้ รับ สิท ธิ์ โดยร่ วมประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สํา นักงานคณะกรรมการ
14 << คนทํางาน กรกฎาคม 2553
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ เข้ ามาพิจารณาร่ วมขับเคลื่อนถึงสิทธิ ของคนกลุมนี ้ และประสาน หารื อ กับหน่วยงานในพื ้นที่ โดยเฉพาะ ่ จัง หวัดเชียงใหม่ เพื่ อให้ เกิ ดการลดหย่อ นปั ญหา และหาทางออก สําหรับปั ญหาการใช้ รถจักรยานยนต์ของแรงงานข้ ามชาติต่อไป สรุ ป เหตุ ก ารณ์ แ ละพั ฒ นาการการใช้ รถจั ก รยานยนต์ ของ แรงงานข้ ามชาติในประเทศไทย ธัน วาคม 2550 - กุมภาพันธ์ 2551 เก็ บข้ อมูลสถานการณ์ การเข้ า ตรวจค้ นที่พกอาศัยของแรงงาน ั 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2551 มู ล นิ ธิ ผ สานวั ฒ นธรรมร้ องเรี ยนไปยั ง สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ กองบั ญ ชาการตํ า รวจภู ธ รภ าค 5 คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุษ ยชนแห่ ง ชาติ แ ละ สํา นัก งานผู้ต รวจการ แผ่นดิน กรณีการเข้ าตรวจบ้ านพักอาศัยแรงงาน 30 เมษายน 2551 ตํ ารวจภูธ รภาค 5 ตอบข้ อร้ องเรี ยนโดยแจ้ ง ว่ า เจ้ าหน้ าที่ ตํ า รวจได้ ปฏิ บั ติ ไ ปตามอํ า นาจหน้ าที่ ต ามระเบี ย บที่ กฎหมายกําหนด 20 สิงหาคม 2551 สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้ งผลการวินิจฉับ โดยให้ ตํารวจภูธรภาค 5 กล่าวตักเตือนเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับการจับกุม ดังกล่าว 4 เมษายน 2551 สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ปฏิ เสธครังแรก ้ ในการขอทําใบอนุญาตขับรถของแรงงานข้ ามชาติ 15 พฤษภาคม 2551 แรงงานข้ ามชาติอทธรณ์คําสังสํานักงานขนส่ง ุ ่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอทราบเหตุผลในการไม่ออกใบอนุญาตขับรถให้ 30 พฤษภาคม 2551 สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตอบเหตุผล การไม่ออกใบอนุญาตขับรถให้ 21 กรกฎาคม 2551 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม อุทธรณ์ ไปยังกรมการ ขนส่งทางบก ขอทราบเหตุผล 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2552 สมช. ให้ ความเห็ น ให้ สิ ท ธิ ใ นการทํ า ใบอนุญาตขับรถให้ บุคคลไร้ สัญชาติแ ละชนกลุ่มน้ อย 14 กลุ่ม(ไม่ รวมถึงแรงงานข้ ามชาติ) 10 มีนาคม 2552 แรงงานข้ ามชาติยื่นคําร้ องขอจดทะเบียนโอนเป็ น เจ้ าของรถจักรยานยนต์ ต่อสํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 18 มีนาคม 2552 ประชุมหารื อกับหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องในจังหวัด เชียงใหม่ เกี่ ยวกับสิทธิ การใช้ รถจักรยานยนต์ ของแรงงานข้ ามชาติ และปั ญหาการปรับ จับ ยึดรถ 20 เมษายน 2552 แรงงานข้ ามชาติชาวไทใหญ่ 3 รายยื่นคําร้ องขอ ทําใบอนุญาตขับรถ ต่อสํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 30 เมษายน 2552 สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้ งเหตุผลไม่ รับคําร้ องจดทะเบียนโอนรถจักรยานยนต์
7 พฤษภาคม 2552 สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้ งเหตุผลไม่ รับคําร้ อ ง โดยแรงงานข้ ามชาติ ขาดคุณสมบัติในการทําใบอนุญาต ขับรถ 15 พฤษภาคม 2552 แรงงานข้ ามชาติ อุทธรณ์ คําสังของสํานักงาน ่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่อีกครั ้ง กรณีขอจดทะเบียนโอนเป็ นเจ้ าของรถ 16 มิ ถุน ายน 2552 สํา นักงานขนส่ง จัง หวัดเชี ยงใหม่ ส่ง เรื่ อ งให้ กรมการขนส่งทางบก เพื่ออนุญาตให้ จดทะเบียนโอนเป็ นเจ้ าของรถ 22 มิ ถุน ายน 2552 แรงงานข้ า มชาติ ช าวไทใหญ่ 3 คน อุท ธรณ์ คํ า สั่ง ของสํ า นั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ ทํ า ใบอนุญาตขับรถ 1 กรกฎาคม 2552 สามารถจดทะเบียนโอนเป็ นเจ้ าของรถได้ โอน จากรถของคนไทยให้ เป็ นของแรงงานข้ ามชาติ 20 กรกฎาคม 2552 สํ า นัก งานขนส่ง จั ง หวั ดเชี ยงใหม่ ตอบคํ า อุท ธรณ์ เรื่ องใบอนุญาตขับ รถ โดยให้ รอนโยบายและระเบี ยบจาก กรมการขนส่งต้ นสังกัดให้ อนุญาตก่อน 17 สิงหาคม 2552 ตัว แทนมูลนิ ธิฯ เข้ า พบ หารื อ กับตํ า รวจภู ธ ร จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ การจราจร โดยยืนยันการปรับที่ข้อหาละ 500 บาท 1 กันยายน 2552 มูลนิธิฯ เข้ าพบกรมการขนส่งทางบก เพื่อหารื อ แนวทางแก้ ไขปั ญหา
14 ตุลาคม 2552 กรมการขนส่งทางบก อนุญาตให้ แรงงานข้ ามชาติ สามารถจดทะเบียนเป็ นเจ้ าของรถได้ 20 มกราคม 2553 คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุษ ยชนแห่ ง ชาติ เรี ย ก ประชุมกับหน่วยงานที่เ กี่ยวข้ องเกี่ยวกับการใช้ รถจักรยานยนต์ ของ แรงงานข้ ามชาติในประเทศไทย 29 มกราคม 2553 กรมการขนส่งทางบก ออกหนังสือเวียนแจ้ งเรื่ อง เอกสารของแรงงานข้ ามชาติ ที่ใช้ ในการดําเนินการจดทะเบียนเป็ น เจ้ าของรถ 22 มีนาคม 2010 กรมการขนส่งทางบก อนุญาตให้ บุคคลไร้ สญชาติ ั และชนกลุมน้ อย 14 กลุมสามารถทําใบอนุญาตขับรถได้ ่ ่ 11 มิถุนายน 2553 มูลนิธิฯ จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องใน จัง หวัด เชี ยงใหม่ กรมการขนส่ ง ทางบกและคณะกรรมการสิ ท ธิ มนุษ ยชนแห่ งชาติ เพื่ อหารื อ ปั ญหาของแรงงานข้ า มชาติใ นการใช้ รถจักรยานยนต์ โดยเห็นว่ าประเด็ นนี ้เกี่ยวข้ องกับความมั่นคงของ ประเทศ การพิจารณาเรื่องใบอนุญาตขับรถจึงต้ องผ่านการพิจารณา จากสภาความมันคงแห่งชาติก่อน ่ 20 กรกฎาคม 2553 ตัวแทนแรงงานข้ ามชาติชาวไทใหญ่ ยื่นฟอง ้ กรมการขนส่ ง ทางบก สํา นัก งานขนส่ง จัง หวั ดเชี ยงใหม่ ต่ อ ศาล ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาการให้ สทธิ ิ
จับตาประเด็นร้อน >>
ศาลแรงงานชี้ "ทรู" เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
จากกรณีพนักงานบริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ่ 29 คน รวมตัวยื่นขอจดทะเบียนและเป็ นกรรม การสหภาพแรงงาน เพื่อชีวิตทรู เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 50 แต่ต่อมาบริษัทได้ มีคําสังเลิกจ้ าง ่ พนักงาน 20 คน โดยอ้ างว่าประสบภาวะขาดทุนและยอมจ่ายเงิน ชดเชยตามกฎหมาย แต่พนักงานไม่ยอมจึงได้ ดําเนินการยื่นฟองร้ อง ้ ต่อศาล ขอให้ บริษัทรับพนักงานกลับเข้ าทํางาน เมือวันที่ 22 ก.ค. 53 ศาลแรงงานกลางได้ ออกนังบัลลังก์ ่ ่ อ่านคําพิพากษาคดีที่ 1258-1273 /2550 และ 1544-1547/2550 โดยศาลได้ วินิจฉัยแล้ วเห็นว่า บริษัท ทรูฯ เลิกจ้ างไม่เป็ นธรรมจริง แต่ไม่สามารถรับกลับเข้ าทํางานได้ เนื่องจากคดีความมีอายุนานกว่า 3 ปี ประกอบกับโครงสร้ างบริษัทมีการเปลียนแปลง และนายจ้ างก็ ่ ไม่มีความประสงค์ที่จะรับกลับเข้ าทํางาน ศาลจึงสังบริษัท ทรูฯ จ่าย ่ ค่าชดเชยกับพนักงานทั ้งหมดตามกฎหมาย ด้ านนายอัษฎาวุธ เที่ยง ทอง อดีตพนักงานบริษัท ทรูฯ กล่าวว่า ทั ้งจากแรงกดดันและปั ญหา เศรษฐกิจ ทําให้ ปัจจุบนเหลือเพื่อนพนักงานที่ยังต้ องการดําเนินคดี ั ต่อไปทั ้ง หมด 9 คน โดยวันนี ้อดีตพนักงานทั ้ง 9 คนมีมติไม่รับ ค่าเสียหาย โดยจะขออุทธรณ์ ต่อศาล ขอให้ บริษัทรับกลับเข้ าทํางาน ทั ้งนี ้ ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ เป็ นปฎิปักษ์ ใดๆ กับนายจ้ างและบริษั ท เพียงแต่ต้องการตั ้งสหภาพแรงงานขึ ้นเพื่อเป็ นตัวกลางระหว่างองค์ กรและพนักงานให้ เป็ นเนื ้อเดียวกันเท่านั ้น แต่ผ้ บริหารอาจยังไม่ ู เข้ าใจ หรือยังติดขัดกับคําว่าสหภาพแรงงาน.
คนทํางาน กรกฎาคม 2553 >>
15
ความเคลื่อนไหวแรงงานไทย >>
พม่ าเปิ ดศู นย์ พิ สูจน์ สัญชาติช่ ั วคราว ที่ ระนอง 1 ก.ค. 2553 นายวันชาติ วงษ์ ชัยชนะ ผู้ว่า ราชการจังหวัดระนอง เปิ ดเผยกับว่า วันนี ้ 1 ก.ค. 2553 ซึ่งเป็ นวันแรกที่ทางการพม่าจะ เปิ ดให้ บ ริ การศูน ย์ พิ สจ น์ สญชาติ และออก ู ั หนังสือเดินทางชั่วคราวที่จังหวัดระนอง ซึ่ง ถื อ เป็ นการบริ การโดยเฉพาะการออก หนัง สือเดินทางชั่วคราวบนฝั่ ง ไทยเป็ นครั ง ้ แรก และพื น ที่ แ รกที่ มี ก ารดํ า เนิ น การใน ้ ลักษณะนี ้ หลังจากที่ก่อนหน้ านี ้ทั ้งสองฝ่ าย ได้ พยายามหารื อ ร่ วมกันเพื่อหาทางในการ ร่วมมือในเรื่องดังกล่าว โดยล่ า สุด ทางกรมการจั ด หางานได้ จั ด ประชุ ม หารื อระดั บ วิ ช าการไทย -พม่ า เกี่ ย วกั บ การจั ด หาสถานตั ง ศู น ย์ พิ สู จ น์ ้ สัญชาติ แ ละออกหนัง สือ เดิ น ทางชั่ว คราว ให้ กั บ แรงงานพม่ า ที่ เ ข้ ามาทํ า งานใน ประเทศไทย โดยมี น าย อู อ่ อ งเตี ยน เอก อัค รราชฑูตพม่ า ประจํา ประเทศไทย และ นายนิ ร วั ช ช์ ปุ ณณกั น ต์ รองผู้ ว่ า ราชการ จังหวัดระนอง เข้ าร่ วมประชุม โดยที่ประชุม ได้ เห็ น ชอบให้ มี ก ารจั ด ตั ง ศู น ย์ พิ สู จ น์ ้ สัญชาติ แ ละออกหนัง สือ เดิ น ทางชั่ว คราว ให้ กับแรงงานพม่า ที่จังหวัดระนอง บริ เวณ แพปลาโกฟุก อยู่ใ นซอยชาวประมง ย่ า น สะพานปลาระนอง ต.ปากนํ า อ.เมื อ ง จ. ้ ระนอง ซึงจะทําให้ แรงงานสัญชาติพม่าที่ได้ ่ ยื่ น เอกสารการพิ สูจ น์ สั ญ ชาติ แ ล้ ว ได้ รั บ ควา มสะ ดวก รวดเ ร็ ว ปลอ ดภั ย และ ประหยัดค่าใช้ จ่าย สหพันธ์ แรงงานธนาคารฯ ประณามการ สั่งพนักงานสละสิทธิ์หยุดงานในวันหยุด ครึ่ งปี 1 ก.ค. 53 - สหพัน ธ์ แ รงงานธนาคารและ การเงิ นแห่ งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ด่วนโดยมีมติประณามธนาคารพาณิชย์ ที่สง ั่ การให้ พนักงานละเมิดประกาศธนาคารแห่ง ประเทศไทย ด้ วยการสังการให้ เปิ ดสาขาใน ่ ห้ างสรรพสินค้ าและสาขาที่เปิ ดดํา เนินการ 7 วัน และกํา หนดให้ พนักงานต้ องจํ าใจให้ ความยินยอมโดยการสละสิทธิ หยุดงานใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ซึงเป็ นวันหยุดภาค ่ ครึ่ ง ปี ของธนาคารพาณิ ช ย์ บริ ษั ท เงิ น ทุ น และบริ ษั ท เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ โดยธนาคาร พาณิชย์ทกแห่งยึดถือเป็ นประเพณีปฏิ บัติที่ ุ สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องจน เป็ นที่ยอมรับของลูกค้ าและประชาชนทั่วไป ว่าวันดังกล่าวเป็ นวันหยุดธนาคาร ตั ว แ ท น แ ร ง ง า น จี ้ ร ม ว . ค น ใ ห ม่ แก้ ปัญหาพนันในโรงงาน 2 ก.ค. 53 - นายสุ ช าติ ตระกู ล หู ทิ พ ย์ หัวหน้ าฝ่ ายแรงงานหญิ ง มูลนิธิเพื่อนหญิ ง พร้ อมด้ วยตั ว แทน กลุ่ม สหภาพแรงงาน ต่ า งๆ ประกอบด้ ว ย กลุ่ม สหภาพแรงงาน อ้ อมน้ อยอ้ อมใหญ่ สหภาพแรงงานอัญมณี และเครื่ องประดับสัมพันธ์ สหภาพแรงงาน อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ แ ละอุป กรณ์ ไ ฟฟ าสัม พัน ธ์ ้ สหภาพแรงงานกิ จ การสิ่ง ทอวาไทย เดิ น ทางเข้ ายื่นจดหมายเปิ ดผนึกต่อ นายเฉลิม ชั ย ศรี อ่ อ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง แรงงาน เพื่อเรี ยกร้ องให้ กระทรวงแรงงานมี มาตรการปองกันแก้ ไขปั ญหาการเล่นพนัน ้ ฟุตบอล ในสหภาพแรงงาน นายสุ ช าติ ตระกู ล หู ทิ พ ย์ หั ว หน้ าฝ่ าย แรงงานหญิ ง มู ล นิ ธิ เ พื่ อ นหญิ ง กล่ า วว่ า สนับสนุนนโยบายของทางกระทรวงและขอ เสนอ 3 แนวทางคื อ 1. ขอให้ กระทรวง แรงงานสนับสนุนให้ น โยบายโรงงานสีขาว ขยายผลไปถึง ประเด็ น การพนัน 2. ขอให้ สํา นักงานสวัสดิ การและคุ้ม ครองแรงงาน จังหวัดทัวประเทศประสานสถานีตํารวจเฝา ่ ้ ระวั ง พื น ที่ เ สี่ ย ง และ 3. สนั บ สนุ น องค์ ้ ความรู้ แ ละงบประมาณให้ เจ้ าหน้ า ที่ความ ปลอดภั ยและคณะกรรมการสวัส ดิ การที่ ประจําอยู่ทกสถานประกอบการทั่วประเทศ ุ เป็ นกลไกช่ ว ยสอดส่ อ งดู แ ลการพนั น ทุ ก ชนิด พม.หาวิ ธี เ ยี ย วยาผู้ ได้ รั บผลการค้ า มนุษย์ 4 ก.ค. 53 - นางพนิ ต า กํ า ภู ณ อยุ ธ ยา อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร กล่าวถึง ปั ญหาการค้ ามนุษ ย์ ว่ า ปั จ จุบัน ประเทศไทยต้ องเผชิ ญกั บ ปั ญหาการค้ า มนุษย์ ที่มีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้น ทั ้งใน รู ป แบบของการบัง คับขอทาน การล่อ ลวง เข้ า สู่ก ารค้ า บริ การทางเพศ การบั ง คับ ใช้ แรงงาน และการบัง คับค้ าประเวณี ซึ่งส่ว น ใหญ่ เ กิ ด ขึน ในกลุ่ม หญิ ง และเด็ ก และได้ ้ ขยายครอบคลุม ไปถึงกลุ่มเปาหมายที่เป็ น ้ ผู้ช าย โดยใช้ วิ ธี การลัก พาตั ว หลอกลวง หรื อ ล่ อ ลวง เพื่ อ ไปแสวงหาระโยชน์ ใ น รูปแบบการบังคับใช้ แรงงาน
16 << คนทํางาน กรกฎาคม 2553
ดังนั ้น เพื่อให้ ความช่วยเหลือ และคุ้มครอง ผู้เ สีย หาย เป็ นไปอย่ า งรวดเร็ ว ปลอดภั ย และทั่ว ถึง กลุ่ม เป าหมายทุกคน กระทรวง ้ การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ่ (พม. ) จึ ง กํ า หนดให้ บ้ านพั ก เด็ กและ ครอบครัว 76 แห่ง ทัวประเทศ เป็ นสถานรับ ่ ตัวชัวคราว เพื่อให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบ ่ ปั ญหา การค้ ามนุษย์ และส่งต่อไปรับความ ช่ ว ยเหลือ ในหน่ ว ยงานหลัก 9 แห่ ง ได้ แ ก่ สถานคุ้ มครอง และพั ฒ นาอาชี พ ทัง ชาย ้ และหญิง ทั ้งหมด 8 แห่ง และสถานแรกรับ เด็ ก ชาย 1 แห่ ง ซึ่ ง ทํ า หน้ าที่ ค้ ุ มครอง ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษ ย์ ทั ้งในด้ านการ ฟื นฟูเยียวยา การส่งกลับภูมิลําเนา และคืน ้ สู่สงคม ตลอดจนการให้ ความช่ วยเหลือใน ั ด้ านกฎหมาย การฝึ กทักษะทางด้ านอาชีพ ให้ แก่ผ้ เู สียหาย การช่วยเหลือในการส่งกลับ คืนสูครอบครัว และประเทศภูมิลํา เนาอย่าง ่ ปลอดภัย พนักงานซุปเปอร์ เมดเตรี ยมเข้ าพบผู้ ว่า ชลบุรี นายจ้ างปิ ดกิจการ-ค้ างค่ าจ้ าง 5 ก.ค. 53 – พนักงาน บ.ซุปเปอร์ เมด โวย นายจ้ างปิ ดกิจ การไม่ป ฏิ บัติตามกฎหมาย เตรี ย มเข้ าพบผู้ ว่ า ฯ ชลบุ รี หาทางแก้ ไข ปั ญหา ให้ นายจ้ างจ่ า ยค่ า จ้ างค้ างจ่ า ย พร้ อมทั ง พั ก ร้ อนและจ่ า ยค่ า ชดเชยตาม ้ กฎหมาย ทั ้งนี เ้ มื่ อวันที่ 30 มิ .ย. ที่ ผ่า นมา กลุ่ ม คนงานไ ด้ เดิ นทางไป ยื่ น ห นั ง สื อ ร้ องเรี ยนขอความเป็ นธรรมให้ นายจ้ างจ่า ย ค่าชดเชยตามกฎหมายเต็มจํ านวนในวัน ที่ ปิ ดกิ จการ ต่ อนายเ ฉลิ ม ชั ย ศรี อ่ อ น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มาแล้ ว
คนงานที เอฟโอ เทค โวยนายจ้ างเลิ ก จ้ างตัวแทนเจรจา 5 ก.ค. 53 - สืบ เนื่ องมาจากวัน ที่ 22 มิ .ย. 2553 พนั ก งานของบริ ษั ท ที เ อฟโอ เทค (ไทยแลนด์) จํากัด ได้ ยื่นข้ อเรียกร้ องในนาม พนักงานซึงพนักงานได้ ลงลายมือชื่อและได้ ่ แต่ง ตั ้งผู้แทนเจรจาข้ อเรี ยกร้ อ ง การยื่ นข้ อ เรียกร้ องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้ างไป ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ซึ่ง หลัง จากยื่ น ข้ อ เรี ยกร้ องทางบริ ษั ท ฯ ก็ ไม่ ได้ แต่ งตังผู้แทนเจรจาฝ่ ายนายจ้ า งและ ้ ไม่เจรจาภายใน 3 วัน ตามกฎหมายกําหนด ทํ า ให้ ตั ว แทนพนั ก งานต้ องแจ้ งพิ พ าท แรงงานให้ พนั ก งานประนอมข้ อพิ พ าท แรงงานเข้ ามาไกล่เกลี่ยโดยนัดไกล่เกลี่ยใน วั น ที่ 30 มิ . ย. 2553 เวลา 09.00 น. สํา นั ก งานสวั สดิ ก ารคุ้ม ครองแรงงาน จ. ชลบุรี จากนั ้นวันที่ 29 มิ.ย. 2553 และวันที่ 30 มิ . ย.2553 บริ ษั ทฯ ได้ เ ลิกจ้ า งตัว แทน เจรจาข้ อเรียกร้ องทั ้งหมด 6 คน เหลือผู้แทน เจรจา 1 คน และในวั น ที่ 1 ก.ค. ที่ ผ่ า นมาตั ว แทน พนักงานจึงได้ ทําจดหมายร้ องเรี ยนประธาน สหภาพแรงงานชิ ้นส่วนยานยนต์ และโลหะ แห่ ง ประเทศไทย โดยระบุว่ า การเลิก จ้ า ง ดังกล่าวขัดต่อ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 มาตรา 31 และมาตรา 121 โดยคนงานตัง ้ ข้ อสังเกตการเลิกจ้ างในครั ้งนี ้คือ 1. พนักงานที่ถกเลิกจ้ างทั ้ง 6 คนเป็ นผู้แทน ู เจรจาข้ อ เรี ยกร้ องและลงลายมื อ ชื่ อ ในข้ อ เรียกร้ องมีสวนเกี่ยวข้ องกับข้ อเรี ยกร้ องการ ่ เลิ ก จ้ างครั ง นี จึ ง ขั ด ต่ อ พ.ร.บ.แรงงาน ้ ้ สัมพันธ์ 2518 มาตรา 31 เมื่อได้ มีการแจ้ ง
ข้ อเรี ย กร้ องตามมาตรา 13 แล้ ว ถ้ าข้ อ เรียกร้ องนั ้น ยังอยู่ในระหว่างการเจรจา การ ไกล่เ กลี่ย หรื อการชี ขาดข้ อ พิ พาทแรงงาน ้ ตามมาตรา 13 ถึ ง มาตรา 29 ห้ ามมิ ใ ห้ นายจ้ างเลิ ก จ้ างหรื อ โยกย้ ายหน้ าที่ ก าร ลู ก จ้ า ง ผู้ แ ท น ลู ก จ้ า ง ก ร ร ม ก า ร อนุกรรมการ หรื อ สมาชิ กสหภาพแรงงาน หรื อ กรรมการ หรื อ อนุ ก รรมการสหพั น ธ์ แรงงาน ซึงเกี่ยวข้ องกับข้ อเรียกร้ อง ่ เอกชนแนะรั ฐงดอนุญาตนาแรงงานต่ าง ด้ าวเข้ าระบบ 6 ก.ค. 53 - นายศุ ภ ชั ย สุ ท ธิ พงษ์ ชั ย ประธาน กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมไฟฟ าและ ้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยภายหลังการ เข้ า หารื อ ร่ ว มกับ ยนายชัยวุฒิ บรรณวัฒ น์ รมว.อุตสาหกรรรม ว่ า กลุ่ม อุตสาหกรรม ไฟฟ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ทยเสนอให้ ้ กระทรวงอุ ต สาหกรรมทบทวนนโยบาย ส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดยกํ า หนดนโยบาย ส่ ง เสริ ม การลงทุ น เป็ นรายอุ ต สาหกรรม พร้ อมด้ วยเงื่ อ นไข เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สูงสุดต่อประเทศชาติ และไม่ควรอนุมัติให้ มี การนํา เข้ าแรงงานไร้ ฝีมือ จากต่า งประเทศ เข้ ามาทํางานในประเทศ ที่ปัจจุบันมีจํานวน มาอยู่แล้ ว ทั ้งนี ้ การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ควรกํ า หนดยุท ธศาสตร์ ว่ า จะส่ง เสริ ม การ ลงทุ น ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมใดบ้ าง โดย พิจารณาว่าประเทศไทยจะได้ รับประโยชน์ อะไรบ้ า ง แทนที่ จ ะเน้ น เป าหมายจํ า นวน ้ เงิ นทุน อย่ างในปั จ จุบัน เนื่อ งจากประเทศ เริ่ ม ขาดแคลนทรั พ ยากรที่ ต้ องใช้ ในการ คนทํางาน กรกฎาคม 2553 >>
17
ลงทุ น ไม่ ว่ า จะเป็ นแรงงานในทุ ก ระดั บ ตั ง แต่ แ รงงานไร้ ฝี มื อ จนถึ ง ระดั บ วิ ศ วกร ้ เชี่ ย วชาญ ทรั พ ยยากรนํ า ไฟฟ า ซึ่ง การที่ ้ ้ ส่ง เสริ ม การลงทุ น โดยกํ า หนดเป าหมาย ้ จํานวนเงิ นเป็ นหลัก จะยิ่ง ทํา ให้ ทรั พยากร เกิดความขาดแคลนมากยิ่ งขึ ้น ขณะที่ไทย ได้ ประโยชน์จากการลงทุนน้ อยมาก
“การนําเข้ าแรงงานต่ างด้ าวเข้ ามาเยอะจะ
พร้ อมเร่ งรั ดแก้ ไ ขปั ญหาที่ คั่ง ค้ า งอยู่ใ ห้ เ ร็ ว ที่สด ส่วนข้ อเสนอจะก็จะนําไปพิจารณา ุ สํา หรั บการที่ มีนักลงทุน สนใจเข้ า ย้ า ยฐาน การลงทุน จากจีนเข้ า มาไทย คงเป็ นเพราะ แรงงานไทยมีฝีมื อ ไม่ เ ปลี่ยนงานบ่อ ย ไม่ เป็ นต้ นทุนให้ ผ้ ป ระกอบการต้ องมาพัฒนา ุ บุ ค ล า ก ร เ พิ่ ม เ ติ ม ร ว ม ทั ้ ง ร ะ บ บ สาธารณูป โภคก็มี ความได้ เ ปรี ยบมากกว่ า ประเทศอื่นๆ ก.คลั ง -แรงงาน หารื อ ช่ วยลู ก หนี น อก ้ ระบบ 8 ก.ค. 53 - เมื่ อ วั น ที่ 8 ก.ค. นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิ ดเผยว่า ได้ หารื อกับ นายเฉลิม ชัย ศรี อ่อ น รมว.แรงงาน เพื่อให้ ช่ ว ยหางานให้ ลู ก หนี น อกระบ บ ที่ ม า ้ ลงทะเบี ย นกั บ กระทรวงการคลัง แต่ ไ ม่ สามารถโอนหนี ้เข้ าสู่ในระบบได้ เนื่องจาก ไม่มีรายได้ ที่เพียงพอ โดยกระทรวงการคลัง จะรวบรวมข้ อมูลให้ กระทรวงแรงงาน เพื่ อ หางานที่ เ หมาะสมกั บ ลูก หนี ้ เมื่ อ ลูก หนี ้ เริ่ ม ทํ า งาน จะให้ สถาบั น การเงิ น ของรั ฐ ทยอยโอนหนี เ้ ข้ า มาในระบบบางส่วนก่อ น เพื่อรอดูความตั ้งใจจริ งในการทํางานลูกหนี ้ เมื่ อ พิ สูจ น์ ว่ า มี ค วามความตั ง จริ ง ในการ ้ ทํางาน ก็ จะรั บโอนหนี ้เข้ าระบบทั ้งจํ านวน เพื่อ ลดภาระดอกเบี ยและการจ่ ายงเงิ นต้ น ้ ของลูกหนี ้นอกระบบ ส่วนเรื่ องการปรับขึน ้ ค่ า แรงขัน ตํ่ า นัน ไม่ ไ ด้ ห ารื อ กัน ซึ่ง เห็ น ว่ า ้ ้ การปรับ ค่า แรงขันตํ่ าขณะนี ้ คงต้ อ งดูตาม ้ ความเหมาะสม ควบคู่ ไ ปกับ การปรั บ ลด ภาษี ข องรั ฐ บาล เพราะทัง 2 เรื่ อ งถื อ ว่ า มี ้ ความละเอียดอ่ อน ดัง นั ้นต้ อ งพิ จารณาให้ รอบคอบ
อุ บั ติ เ หตุ จ ากการท างานพุ่ ง 1.4 แสน ราย 8 ก.ค. 53 - ที่ ศู น ย์ นิ ท รรศการและการ ประชุมไบเทค บางนา นายเฉลิมชัย ศรี อ่อน รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน เป็ น ประธานเปิ ดงานสัปดาห์ ความปลอดภัยใน การทํ า งานแห่ ง ชาติ ครั ง ที่ 24 ซึ่ ง จั ด ขึ น ้ ้ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม ภายใต้ ชื่อว่า
“แรงงานปลอดภั ย
ทํ า ให้ เกิ ดปั ญหาความมั่ นคง ซึ่ ง การ สนับ สนุน การนํ า เข้ า แรงงานต่ า งด้ า วต้ อ ง พิ จ ารณาด้ วยว่ า ไทยได้ ประโยชน์ อ ะไร ” นายศุภชัย กล่าว ส่ ว นการที่ ไ ทยไปชั ก จู ง การลงทุ น จาก ต่างประเทศ ต้ องคําถึงสิงที่ไทยจะได้ รับด้ วย ่ เช่ น การดึง ดู ดการลงทุ น ในอุ ตสาหกรรม ชิ น ส่ ว น ก็ ค วรคํ า นึ ง ถึ ง บริ ษั ท ชิ น ส่ ว นของ ้ ้ ไทยด้ ว ย เพราะหากไปดึงนักลงทุน เข้ า มา ลงทุนแบบครบวงจร บริษัทในเมืองไทยก็จะ ไม่ ไ ด้ ป ระโยชน์ อ ะไร เทคโนโลยี ก็ไ ม่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอด แรงงานก็ ไ ม่ ไ ด้ ใช้ คนไทย สุดท้ ายประเทศไทยก็ไม่ได้ รับประโยชน์ จาก การลงทุนดังกล่าว เป็ นต้ น อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ข ณ ะ นี ้ มี โ ร ง ง า น อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้ ไฟฟาหลายแห่ง ้ กําลังจะย้ ายฐานการลงทุน ออกมาจากจี น และไต้ ห วัน เพราะมี ความกดดดัน หลาย ด้ าน และค่ า แรงงานในจี น ก็ พุ่ ง สู ง ขึ น ้ ผู้ป ระกอบการจึง ต้ อ งมองหาแหล่ง ลงทุ น ใหม่ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒ น์ รวม.อุตสาหกรรม กล่า วว่ า รั บ ข้ อเสนอของภาคเอกชนและ
สุ ข ภาพอนามั ย ดี มี
ความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สัง คม ”พร้ อมกับ มอบ รางวัลให้ แก่สถานประกอบการจํานวน 182 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์ ดีเด่นด้ านความปลอดภัย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ ทํางานระดับประเทศติดต่อกัน 5 ปี ขึ ้นไป นายเฉลิม ชัย กล่าวว่า การจัดงานในครัง นี ้ ้ เพื่อต้ องการให้ นายจ้ างและผู้ใช้ แรงงาน ได้ ตระหนักถึ ง ความปลอดภั ยในการทํ า งาน เตรียมความพร้ อมปองอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ ้น ้ ไว้ ล้วงหน้ า รวมทั ้งส่งเสริ มให้ ผ้ ใช้ แรงงานมี ู วิ นั ย ในการทํ า งานอย่ า งเคร่ ง ครั ด ยื ด ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้ อห้ ามต่างๆ อย่าง เคร่ ง ครั ด ซึ่ง เป็ นสิ่ ง ที่ จํ า เป็ น เพราะหาก ประมาทก็จะทําให้ เกิดอันตรายระหว่างการ ทํางานได้ ทั ้งนี ้ จากรายงานของสํานักงานกองทุนเงิน ทดแทน สํานักงานประกันสัง คมในช่ วง 10 ปี ที่ ผ่ า นมา ตั ง แต่ ปี 2543-2552 พบว่ า ้ อัตราการประสบอัน ตรายจากการทํ า งาน ของลูกจ้ าง กรณีหยุดงานเกินกว่า 3 วันขึ ้น ไป มี แนวโน้ ม ลดลง โดยหากเปรี ยบเที ยบ อัตราการประสบอัน ตรายจากการทํ า งาน ระหว่างปี 2551 กับปี 2552 ซึ่งมีอัตราการ ประสบอัน ตรายจากการทํา งานอยู่ที่ 6.08
18 << คนทํางาน กรกฎาคม 2553
และ 5.39 รายต่ อลูกจ้ าง 1,000 คน ซึ่งจะ พบว่ าลดลงจากปี ที่ผ่านมา คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 11.35 แต่ยังถือว่าการประสบอันตรายจาก การทํางานยังคงมีจํานวนสูงอยู่มาก โดยใน ปี 2552 จํานวนการประสบอันตรายจากทุก กรณี มี จํ า นวน 149,436 ราย สํ า นั ก งาน ประกันสังคมต้ องจ่ายเงินทดแทนเนื่องจาก การประสบอั น ตรายจากการทํ า งานเป็ น จํานวนกว่า 1,569 ล้ านบาท สําหรับกิจการ ที่ประสบอัน ตราย 3 อันดับ แรก ได้ แก่ การ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โลหะ การค้ าและการ ก่อสร้ าง กรมการจัด หางานเผยพบคนไทยขอวี ซ่ าท่ องเที่ ยวแฝงท างานเก็ บ ผลไม้ ที่ สวีเดนกว่ า 5,000 คน 11 ก.ค. 53 - นายสุภั ท กุ ขุน รองอธิ บ ดี กรมการจัดหางาน กล่าวถึง กรณี กรมการ กงศุล กระทรวงการต่ า งประเทศ แจ้ ง ว่ า ขณะนี มี ค นไทยยื่ น ขอวี ซ่ า ไปท่ อ งเที่ ย วที่ ้ สวี เ ดนมากกว่ า 5,000 คน ว่ า จากการ ตรวจสอบพบว่ า ทุกคนแจ้ งความจํ านงจะ เดินทางไปเยี่ยมญาติ ที่เป็ นคนไทยและเป็ น ภรรยาของชาวสวีเดน ซึ่งปี นี ้ทางการสวีเดน ได้ อนุ ญ าตให้ ไทยที่ พั ก อาศั ย ในสวี เ ดน เรียกว่ากลุมมาดาม สามารถพาญาติเข้ าไป ่ ทํา งานเก็ บ ผลไม้ ป่ าได้ คนละไม่ เ กิ น 3 คน และปราศจากเงื่อนไข ขณะที่แรงงานไทยที่ จะเดินทางไปทํางานผ่านบริษัทจัดหางาน 4 แห่ ง ประมาณ 3 พัน คน โดยทุกคนจะต้ อ ง ได้ รับ กาประกั น รายได้ ไ ม่ ตํ่า กว่ า 75,000 บาทต่ อ เดื อ น เป็ นเวลา 2 เดื อ นครึ่ ง และ แรงงานจะต้ องจ่ า ยค่ า เดิ น ทาง ค่ า วี ซ่ า ค่าอาหารและค่านํ ามันรถ รวมทังภาษี เงิ น ้ ้ ได้ เ องทั ้งหมด ส่ว นค่ าที่พัก ค่า เช่ ารถ และ
อุ ป กรณ์ ก ารทํ า งาน บริ ษั ทจะจั ด หาให้ รวมทั ง จัดหาพื น ที่ สํา รองในการเก็ บ เกี่ ย ว ้ ้ ผลไม้ เพิ่มด้ วย ซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกับการจ้ าง ตรงจากนายจ้ างชาวสวีเดน ที่มีการประกัน รายได้ ใ ห้ แ รงงาน แต่ แ รงงานจะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยและภาษี เ งิ น ได้ ร้อยละ 25 ของ รายได้ ซึงมีประมาณ 200 คน ่ "การเดิ นทางผ่ านบริ ษั ทนํา พาและการจ้ า ง ตรง จะต้ อ งจองตั๋วเครื่ องบิ นแบบเลื่อนวัน และเวลาได้ เพื่อให้ แรงงานสามารถเดินทาง กลับประเทศได้ ทันที หากเกิดปั ญหา ซึ่งจะ มีแ รงงานทยอยเดิน ทางชุดแรกในสัป ดาห์ หน้ า ทั ้งนี ้คาดว่า ปี นี ้อาจเกิดปั ญหาแรงงาน ไทยสวีเดนหนักกว่าปี ที่แล้ ว โดยเฉพาะที่ ไป ทํางานผ่า นกลุ่มมาดาม เพราะเกินอํ านาจ การดูแลของเจ้ าหน้ าที่สถานทูต " รองอธิ บดี กรมการจัดหางานกล่าว คนงาน-นายจ้ าง ที เอฟโอ เทค เจรจา ยุ ติ ตกลงรั บ ผู้ แทนเจราจาฯ กลั บ เข้ า ทางาน 12 ก.ค. 53 - สหภาพแรงงานชิ นส่วนยาน ้ ยนต์ แ ละโลหะ แห่ ง ประเทศไทย ( TAM) เปิ ดเผยว่ า หลัง จากที่ บ ริ ษั ท TFO
(Thailand) Tech
โดยการชุ ม นุม เรี ยกร้ องความถูกต้ อ งและ ความเป็ นธรรม ให้ นายจ้ างปฏิ บั ติ ต าม กฎหมาย เริ่ มตั ้งแต่วัน ที่ 3-7 ก.ค. 53 เป็ น เวลา 7 วัน สหภาพแรงงานได้ พาพนักงาน เข้ า พบรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน , อธิ บ ดี เ พื่ อ ร้ อ งเ รี ยน แ ละ เ จ้ า ห น้ า ที่ สวั ส ดิ การคุ้ มครอ งแ รงงาน จ . ช ลบุ รี ประสานงานให้ ประธานบริ ษั ท เปิ ดการ เจรจากับผู้แทนพนักงานที่ถูกเลิกจ้ าง วัน ที่ 7 ก.ค. 53 เวลา 19.00 น. ได้ ข้อยุติร่วมกัน ดังนี ้ 1. รับพนักงานที่ถกเลิกจ้ าง 7 คน กลับ ู เข้ าทํางานโดยไม่มีเงื่อนไข และจ่ายค่าจ้ าง ให้ 100 % 2. บริ ษัท ให้ พ นักงานที่ ถูกปิ ด งาน กลับเข้ าทํ างาน ตั ้งแต่วัน ที่ 8 ก.ค. 53 และจ่ายค่าจ้ างให้ 75 % 3. ข้ อเรียกร้ องของ พนักงาน 6 ข้ อ บริ ษัท ให้ มี การเจรจาตาม ขั ้นตอนกฎหมาย ในวันที่ 16 ก.ค. 53 เครื อข่ ายแรงงานค้ าน “กองทุ นพิเศษ ” แร งงาน ข้ ามช าติ โ ว ย ลู ก จ้ างโ ด ย ประกันสังคมกีดกันทาเข้ าไม่ ถงสิทธิ ึ 12 ก.ค.53 - เวลา 14.00 น.ที่ ก ระทรวง แรงงาน สมาพั น ธ์ แรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สัม พัน ธ์ (สรส.) คณะกรรมการสมานฉัน ท์ แรงงานไทย (คสรท.) มู ล นิ ธิ เ พื่ อ สิ ท ธิ มนุษ ยชนและการพัฒ นา (มสพ.) องค์ กร พั ฒ นาเอกชน องค์ ก รแรงงานไทยและ องค์ กรแรงงานระหว่ า งประเทศได้ เ ข้ า พบ นายเฉลิ ม ชั ย ศรี อ่ อ น รั ฐ มนตรี ว่ า การ กระทรวงแรงงาน เพื่อหารื อในข้ อห่วงใยต่อ นโยบายการจั ด ตั ง กองทุ น เงิ น ทดแทน ้ (กองทุนพิเศษ) สําหรับแรงงานข้ ามชาติใน รู ป แบบของการประกั น ชี วิ ต ที่ ใ ห้ บริ ษั ท ประกันภัยเป็ นผู้รับผิดชอบ โดยเสนอให้ นํา คนทํางาน กรกฎาคม 2553 >>
19
ตั ้งอยู่ใน ในนิ คมฯ อมตะนคร
จ.ชลบุรี ได้ ทํา การเลิกจ้ างผู้แทนเจรจาข้ อ เรี ยกร้ อง เมื่ อวัน ที่ 29 มิ . ย. 53 จํ า นวน 7 คน และได้ ประกาศปิ ดงานในวันที่ 3 ก.ค. 53 ตั ง แต่ เ วลา 10.00 น. ทํ า ให้ สมาชิ ก ้ สหภาพแรงงานชิ ้นส่วนยานยนต์ และโลหะ แห่ ง ประเทศไทย ( TAM) ในบริ ษั ท TFO
Tech (Thailand)
ได้ ชุ ม นุม เรี ยกร้ องให้
นายจ้ างรับพนักงานกลับเข้ าทํางานโดยไม่มี เงื่อนไข
แรงงานข้ ามชาติ เ ข้ าสู่ ร ะบบกองทุ น เงิ น ทดแทน เตรี ย มตั งสหภาพข้ า ราชการออกเป็ น ้ พ.ร.ฎ. 12 ก.ค.53 - นายนนทิ กร กาญจนะจิ ตรา รองเลขาธิ การ ก.พ. เปิ ดเผยว่ าในวันที่ 12 ก.ค. เวลา 14.00 น. นายอภิสทธิ์ เวชชาชีวะ ิ นายกรัฐมนตรี จะเป็ นประธานการประชุม คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น โดยจะ การเสนอร่ า งพ.ร.ฏ.การจั ด ตั ง สหภาพ ้ ข้ าราชการ พ.ศ....ให้ นายกรัฐมนตรีรับทราบ ก่อนนําร่างกฎหมายเสนอให้ ที่ประชุม ครม. พิจารณาต่อไป ร่ า งพ.ร.ฎฉบั บ ดั ง กล่ า วเป็ นกฎหมายที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด การรวมกลุ่ ม ข้ า ราชการที่ ผ่านการศึกษาวิ จัยและความ เห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการ กฤษฎี กาเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยมีวัตถุป ระสงค์ ส่ ง เสริ มการรวมกลุ่ ม ปกป องสิ ท ธิ แ ละ ้ สวัสดิ การตามกรอบกฎหมาย ตามพ.ร.บ. ข้ าราชการพลเรือนกําหนด หากกระทรวง ทบวง กรมใดต้ องการจด ทะ เบี ยนสห ภาพข้ าราชการสามารถ ดํ า เนิ น การได้ โ ดยทางเลขาธิ การ ก.พ.จะ เป็ นนายทะเบียนให้ ขณะเดี ย วกั น การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ( ค รม . ) วั น ที่ 1 3 ก . ค . นี ้ สํ านั กง า น คณะ กรรมการพั ฒ น าระ บ บ ราชการ (ก.พ.ร.) จะเสนอให้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมติการจัดสรรเงินรางวัล ั ประจํ า ปี งบประมาณ 2552 ให้ แก่ ส่ ว น
ราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ มีเงินเหลือจ่ายประจําปี 2552 ทั ้งนี ้เป็ นไปตามตามมติของก.พ.ร.ที่ เสนอ ให้ ครม.ใช้ เ งิ น งบกลาง รายการค่ า ใช้ จ่ า ย การปรับเงินค่ าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ที่ คงเหลือจากการจัดสรร เงิ นรางวัลและเงิ น เ พิ่ ม พิ เ ศ ษ สํ า ห รั บ ผู้ บ ริ ห า ร ก่ อ น ปี งบประมาณ 2552 ซึ่งมีการกันเงินไว้ เบิ ก เหลื่อ มปี และขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้ แล้ ว วงเงิน 1,073 ล้ านบาท เพื่อสร้ างขวัญ กําลังใจในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนา บุคลากร อย่างไรก็ดี ก.พ.ร. เสนอให้ จดสรรเงินรางวัล ั ให้ แต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม โดย ยึดตามหลักเกณฑ์ แ ละวิ ธี การประเมิ น ผล งานตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) กํ า หนด โดยให้ ความสํา คัญกับผู้ป ฏิ บัติและไม่ ควรนํ าเงิ น รางวัลที่ได้ รับ จัดสรรไปหารเฉลี่ยให้ เท่ากัน ทุกคน ทั ง นี ต้ องมี ก ารประเมิ น ผลการ ปฏิ บั ติ ้ ้ ราชการและควรให้ กับผู้ที่มีความร่ วมมือใน การสร้ างผลงานให้ สวนราชการ รวมทั ้งผู้ที่มี ่ ความทุ่ ม เทและมี ผ ลงานบรรลุเ ป าหมาย ้ ตามแผนปฏิ บัติราชการและ ตามคํารับรอง การปฏิบติราชการประจําปี ั มาเลย์ หวั งดึ ง แม่ บ้ า นไทย เสี ย บแทน แรงงานอินโด 13 ก.ค.53 - ปั ญหามึนตึงระหว่ างประเทศ รวมถึงการเจรากับอินโดนีเซียยังไม่ได้ ข้อยุติ รัฐบาลมาเลเซียเตรียมหาทางออก แสวงหา
แรงงานจากภาคใต้ ของไทยและฟิ ลิป ปิ นส์ แทน... ความพยายามเจรจาตกลงกันต่อปั ญหาแรง งานแม่บ้ าน ระหว่างรัฐบาลอิ นโดนีเซี ยกับ มาเลเซี ย ยั ง ไม่ ไ ด้ ข้ อยุ ติ หลั ง เกิ ด เรื่ อง ร้ องเรี ยนบ่อ ยครั ง กรณีแ ม่บ้า นอิน โดนี เซี ย ้ ถูกนายจ้ างใน มาเลเซียปฏิ บัติด้วยอย่างไม่ เหมาะสม ก่ อให้ เ กิ ดปั ญหามึน ตึง ระหว่ า ง ประเทศ ทํ า ให้ อิ น โดนี เ ซี ย หยุ ด การส่ ง แรงงานแม่บ้านเข้ ามาเลเซียมาตั ้งแต่เดือ น มิ.ย.ปี ท่ีแล้ ว ขณะที่ รัฐบาลมาเลเซี ยเตรี ยมหาทางออก ด้ วยการแสวงหาแรงงานใหม่ จ ากพื น ที่ ้ ภ าค ใต้ ข อ งไ ท ยแ ละ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ทั ง นี ้ ้ มาเลเซี ยระบุแ ต่ ละปี มี เ รื่ อ งร้ องเรี ยนกรณี แม่ บ้ า นราว 50 ราย แต่ อิ น โดนี เ ซี ยระบุ มี เรื่องมากราว 1,000 กรณี ไทย-พม่ า ร่ วมหารื อ นาเข้ าแรงงานเพิ่ ม แก้ ปัญหาขาดแคลน-หลบหนีเข้ าเมือง 1 5 ก . ค . 5 3 - เ ฉ ลิ ม ชั ย ศ รี อ่ อ น รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงแรงงาน เปิ ดเผย ก่อนหารือกับนายหม่อง มิ ้น รัฐมนตรี ช่วยว่า การกระทรวงต่างประเทศพม่า ว่า ไทยและ พม่ า จะพิ จ ารณาข้ อตกลงร่ วมกั น เพื่ อ อนุ ญ าตให้ ดํ า เ นิ น การพิ สู จ น์ สั ญ ชา ติ แรงงานพม่าในไทยต่ อไปเพื่ออํานวยความ สะดวกให้ กบทุกฝ่ าย ทั ้งนายจ้ างและลูกจ้ าง ั อาจพิจารณาเพิ่มจุดพิสจน์ สญชาติให้ มาก ู ั ขึ น โ ด ยตั ้ง เ ป า พิ สู จ น์ สั ญ ช า ติ ใ ห้ ไ ด้ ้ ้ 600,000-700,000 คนในปี 2555 และยังจะ หารื อถึงการนําแรงงานพม่ารายใหม่เข้ ามา ทํางานอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย เพื่อช่วย แก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปั ญหาการ
20 << คนทํางาน กรกฎาคม 2553
หลบหนีเข้ าเมืองของแรงงานพม่าและยังทํา ให้ แรงงานพม่ า ได้ รั บ การคุ้ ม ครองตาม กฎหมายด้ ว ย โดยการนํ าเข้ าแรงงานพม่ า อย่างถูกต้ องอาจเป็ นระบบ G to G รัฐบาล 2 ฝ่ ายตกลงกันเรื่ องระยะเวลาจ้ างงาน การ รับ ประกัน ที่อ ยู่ใ ห้ แ รงงานอยู่ทํ างานอย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง ล่า สุด มี แ รงงานพม่ า นํ า เข้ าเป็ น ระบบแล้ ว 534 คน อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ ไ ด้ ทอดทิ ้งแรงงานไทยเพื่อรองรับแรงงานที่จะ เพิ่มมากขึ ้นในอนาคต กระทรวงฯ ได้ เร่ งจัด อบรมเพิ่มทักษะให้ แรงงานไทยโดยเฉพาะ สาขาช่า ง รองรั บภาคอุตสาหกรรมได้ ม าก ขึ ้น สมานฉันท์ แรงงานไทยเร่ งหารื อปรั บขึน ้ ค่ าจ้ างขันต่ า 10 บ./วัน ้ 17 ก.ค.53 - คณะกรรมการสมานฉั น ท์ แรงงานไทย เตรี ยมเรี ยกสมาชิ ก และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหารือปรับค่าจ้ างขั ้นตํ่า 10 บาทต่อวันให้ สอดคล้ องกับค่า ครองชี พ หลัง ครม.ไฟเขียวขึ ้นเงินเดือนข้ าราชการ ร้ องช่ วย 84 คนงานไทยคูนเลิกจ้ าง 17 ก.ค.53 - นายชัชวาล สมเพชร ประธาน สหภาพแรงงานบริ ษั ท ไทยคูน เวิ ลด์ ไ วด์ กรุ๊ ป (ประเทศไทย) ซึ่งเป็ นบริ ษั ทผลิตลวด เหล็ ก สั ญ ชาติ ไ ต้ หวั น ได้ เข้ ายื่ น หนั ง สื อ ร้ องเรี ย นต่ อ นายเฉลิ ม ชั ย ศรี อ่ อ น รมว. แรงงานกรณี พ นักงานจํ า นวน 84 คน ถู ก เลิก จ้ า งไม่ เ ป็ นธรรม โดยเหตุเ กิ ดเมื่ อ วัน ที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา ทั ้งนี ้ นายธานินทร์ ใจสมุทร ที่ปรึกษา รมว. แรงงาน เป็ นผู้รับ หนัง สือ แทน แต่ ยัง ไม่ ไ ด้ ข้ อสรุ ป เนื่ อ งจากคํ า ร้ องของพนั ก งาน
ทั ้งหมดต้ องการให้ รมว.แรงงาน ตรวจสอบ กรณี พิ พ าทที่ เ กิ ด ขึ น อย่ า งเร่ ง ด่ ว น และ ้ เรี ย กร้ องให้ บริ ษั ท รั บ พนั ก งานกลั บ เข้ า ทํางานด้ วย ซึ่งทางกระทรวงแรงงานเตรี ยม ส่งเจ้ าหน้ า ที่แรงงานเข้ าเจรจากับบริ ษัทใน วันที่ 20 ก.ค.นี ้ ปั จจุ บั น บริ ษั ท ไทยคู น เวิ ล ด์ ไวด์ กรุ๊ ป (ประเทศไทย) เลขที่ 99 หมู่ 1 ต.พัฒ นา นิคม อ.พัฒนานิคม จ.ระยองเจ้ า ของเป็ น ชาวไต้ หวั น มี พ นัก งานทั ง หมดประมาณ ้ 1,000 คน แยกเป็ นคนงานไทยราว 600 คน ส่วนที่เหลือเป็ นแรงงานต่างด้ าว ก่ อ นหน้ านี ้ ได้ เกิ ด ข้ อพิ พ าทแรงงานขึ น ้ ภายในโรงงาน และพนักงานเพิ่ ง กลับ เข้ า ทํางานเมื่อวันที่ 1 ก.ค. แต่ปรากฏว่าแค่วัน แรกที่ เ ริ่ ม งาน บริ ษั ท ก็ มี คํ า สั่ ง เลิ ก จ้ าง พนักงานที่เป็ นสมาชิกสหภาพ 13 คน โดย อ้ า งเหตุ ผลว่ า พนักงานกลุ่ม นี แ สดงความ ้ ก้ า วร้ าวต่อ ผู้บังคับบัญชา แต่ ยอมจ่ ายเงิ น ชดเชยให้ และในช่ วงที่ ผ่านมายัง โยกย้ า ย พนักงานไปในแผนกต่างๆ ที่ ไม่ใช่ตําแหน่ ง เดิมด้ วย ต่อมาวันที่ 6 ก.ค. ทางสหภาพได้ จัดประชุม เพื่อชี ้แจงและทําความเข้ าใจต่อเหตุการณ์ ที่ เกิ ดขึ น กับ สมาชิ ก สหภาพ พร้ อมร่ ว มให้ ้ กําลังใจเพื่อนร่วมงานที่ถูกเลิกจ้ าง จนสร้ าง แรงกดดั น ต่ อ พนั ก งานที่ เ ป็ นสมาชิ ก ของ สหภาพ กระทั่งบริ ษัทได้ มีหนังสือเลิกจ้ าง พนักงาน ชุด ล่ า สุด อี ก 84 คน โดยยกเหตุ ผลว่ า ได้ รวมกลุ่ม กัน ก่ อ ความไม่ สงบ ติ ดตัง เครื่ อ ง ้ เสียง โดยกล่าวหาว่านายชัชวาลเป็ นผู้กล่าว
ให้ ร้ ายบริ ษั ท ซึ่ ง การกระทํ า ดั ง กล่ า วผิ ด กฎระเบี ย บบริ ษั ท โดยการเลิก จ้ า งครั ง นี ้ ้ บริ ษั ท ไม่ จ่ า ยค่ า ชดเชยแก่ ส มาชิ ก ของ สหภาพ ทํ า ให้ พนั ก งานเดื อ ดร้ อนหนั ก แม้ ว่ า ได้ เ ข้ า ร้ องเรี ยนสํา นักงานสวัสดิ การ แรงงานจังหวัดระยองแต่ก็ไม่คืบหน้ า อ ง ค์ ก ร แ ร ง ง า น -สิ ท ธิ ฯ จี ้ น า ย ก ฯ แก้ ปั ญหาแรงงานข้ า มชาติ ถูก ไถเงิ น ซ้ อมทรมาน-ค้ ามนุษย์ 19 ก.ค.53 - เวลา 10.30 น. มูลนิธิเพื่อสิทธิ มนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) สมาพันธ์ แรงงานรั ฐ วิ สาหกิ จ สัม พัน ธ์ (สรส.) เเละ คณะกรรมการสมานฉันท์ แรงงานไทย (คส รท.) เเละองค์ กรเครื อข่ายด้ านสิทธิ เเรงงาน เเละสิทธิมนุษยชน ยื่นจดหมายเปิ ดผนึกถึง นายกรัฐ มนตรี เรื่ อง "จดหมายเปิ ดผนึกถึง นายกรัฐมนตรี ขอให้ ตรวจสอบข้ อกล่าวอ้ าง ว่ า เเรงงานข้ ามชาติ ที่ ถูกผลักดัน ออกจาก ประเทศไทย ต้ องเผชิญกับการละเมิ ดสิท ธิ มนุษ ยชนจากกองกํา ลัง กะเหรี ยง DKBA" ต่ อ นายกรั ฐ มนตรี ที่ ทํ า เนี ยบรั ฐ บาล เพื่ อ ขอให้ ตรวจสอบข้ อ กล่าวอ้ า งว่า กองกํา ลัง กะเหรี ยง DKBA ละเมิดสิทธิ เเรงงานข้ า ม ชาติ ที่ ถู ก ผลั ก ดั น ออกจากประเทศไทย บริเวณเเนวชายแดนไทย-พม่า เผยธุ ร กิ จ นายหน้ าหาแรงงานส่ งเข้ า โรงงานอู้ฟู่ 19 ก . ค . 5 3 - น ายสมมาต ขุ น เ ศษ ฐ เลขาธิ การสภาอุ ตสาหกรรมแห่ ง ประเทศ ไ ท ย ( ส อ ท . ) เ ปิ ด เ ผ ย ว่ า ปั จ จุ บั น ภาคอุ ตสาหกรรมประสบปั ญหาการขาด แคลนแรงงานอย่า งหนัก จนหลายโรงงาน แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าด้ วยการจ้ างนายหน้ า คนทํางาน กรกฎาคม 2553 >>
21
ในการหาพนักงานใหม่ เ ข้ า มาทํ า งาน โดย หากหาพนั ก งานได้ 1 ราย จะได้ รั บ เงิ น 500-1,000 บาท เนื่ อ งจากคํ า สั่ง ซื อ (ออ ้ เดอร์ ) จํ า นวนที่ ย าวถึ ง ปลายปี ทํ า ให้ ผู้ประกอบการเริ่มเป็ นห่วงว่าอาจผลิตสินค้ า ได้ ไ ม่ทัน ตามกํา หนด จึงจํ า เป็ นต้ อ งเร่ ง หา พนักงานให้ พอเพียง ทั ้งนี ้ ในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมยัง ขาดแคลนแรงงาน 600,000 ราย ส่วนใหญ่ เ ป็ น อุ ตส าห ก รร มชิ ้น ส่ ว น ย าน ยน ต์ , อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ , สิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ง ห่ ม , อาหาร เป็ นต้ น และเป็ นการขาดแคลน แรงงานระดับ ช่ า งเทคนิ คถึง 80,000 ราย เนื่องจากวัฒนธรรมคนไทยต้ องการให้ บุตร หลานเรียนจบในระดับปริ ญญาตรี เพื่อเป็ น เกียรติยศสําหรับครอบครัว แต่กลับไม่เป็ นที่ ต้ อ ง ก า ร ข อ ง โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ขณะเดี ยวกัน โรงงานบางแห่ ง จ่ า ยค่ า จ้ า ง งานช่ า งที่ จ บการศึก ษาระดั บ ปวช. และ ปวส. เฉลียเดือนละ 10,000 บาท สูงกว่าผู้ที่ ่ จบปริญญาตรี ด้านสังคมที่จ่ายค่าจ้ า งเพียง 8,000-9,000 บาท นายสมมาตกล่า วอี กว่ า การจ้ า งนายหน้ า หาแรงงานเข้ าสู่โรงงานนั ้นส่วนใหญ่ จะจ้ าง พนัก งานหรื อ ญาติข องพนักงานในโรงงาน เพราะสามารถการันตีประวัติของพนักงาน คนใหม่ ไ ด้ ซึ่ง ส่ว นใหญ่ จ ะหามาได้ รายละ 10 กว่ า คน เบื อ งต้ นนายจ้ างจะจ่ า ยให้ ้ นายหน้ า 300 บาทต่อแรงงานหนึ่งคนก่อน และเมื่ อเด็กใหม่ ทํา งานเกิ น 6 เดือ นแล้ ว ก็ จะให้ อี ก 700 บาท เพื่ อ ป องกั น เด็ ก ใหม่ ้ ทํางานไม่นานแล้ วออกจากงาน
"ผู้ ประกอบการจะไม่ ย อมส่ง สิ น ค้ า ล่ า ช้ า เด็ดขาดเพราะจะเสียประวัติ และครังต่อไป ้ ลูกค้ าจะไม่สงออเดอร์ อีก เบื ้องต้ นหากผลิต ั่ สินค้ าล่าช้ าผู้ประกอบการก็จะส่งสินค้ าทาง เครื่องบินที่ใช้ เวลา 1 วันถึงปลายทาง แต่ ก็ จ ะ ทํ าให้ ต้ น ทุ น สู ง ดั ง นั น น ายจ้ าง ้ จําเป็ นต้ องเอาใจใส่แรงงานอย่างมาก" ทีดีอาร์ ไอแนะพัฒนาทักษะแรงงานชี ้ ป. ตรี ตกงานอือ ้ 19 ก.ค.53 - รศ.ดร.ยงยุ ท ธ แฉล้ ม วงษ์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจยการพัฒนาแรงงาน ั สถาบันวิจยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย ั หรือ TDRI กล่าวว่า ภาพรวมความต้ องการ แรงงานของประเทศไทย ปี 2553 มีแรงงาน ที่ศกษาในระดับสูงว่างงานเป็ นจํานวนมาก ึ ขณะมี การขาดแคลนแรงงานในระดับล่า ง คือมัธยม ประถมศึกษา และ ปวช.ประมาณ 3 แสนคน ซึ่งจํานวนนี ้นายจ้ างต้ องการเข้ า มาทดแทนแรงงานที่ อ อกไปจากระบบ เพราะประเทศไทยมี แ รงงานเข้ า ออกงาน ตามฤดูก าล โดยเฉลี่ยอยู่ที่ ป ระมาณ 3035% ซึ่ ง โรงงานขนาดกลางจะต้ องหา แรงงานมาทดแทน ขณะที่ โ รงงานขนาด ใหญ่ ต้องรักษาแรงงานไม่ให้ มีการออกจาก งานไม่เกิน 10% รศ.ดร.ยงยุท ธ กล่า วต่ อว่า การจ้ างงานใน โรงงานอุตสาหกรรมยังมี การกระจุกตัว อยู่ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนอุตสาหกรรม สิ่ง ทอและอิ เ ล็กทรอนิ กส์ มี การขาดแคลน แรงงาน ทํ า ให้ ไ ด้ ฝี มื อ แรงงานในระดั บ ที่ รองลงมา โดยสาเหตุ ห ลั ก คื อ ที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยใช้ ระบบการจ้ า งงานแบบซับ คอนแทค แต่หลังจากที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ปี 2540 ทํา ให้ แรงงานส่วนใหญ่ กลับไปอยู่ ในชนบทและคุ้นเคยไม่ยอมกลับมาทํางาน ในภาคอุ ต สาหกรรม รวมทั ง แรงงานที่ มี ้ ประสบการณ์สวนใหญ่จะมีอายุค่อนข้ างมา ่ เมื่ อ ถู ก ออกจากงานก็ จ ะไม่ ก ลั บ เข้ ามา ทํา งาน เนื่ องจากร่ างกายไม่มี ความพร้ อม รวมถึ ง หลัง จากที่ ก ลับ มาก็ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ าง เท่ากับแรงงานใหม่ แม้ ว่าจะมีประสบการณ์ เป็ น 10 ปี ทํ า ให้ ยอมที่ จ ะทํ า งานอยู่ ใ น ชนบทที่ มี ค่ า จ้ างตํ่ า กว่ า แต่ มี ชี วิ ต ความ เป็ นอยู่ที่ดีกว่า
“นายจ้ างต้ องเข้ าไปพั ฒ นาทั ก ษะฝี มื อ
แรงงานที่จะเข้ ามาทํางานใหม่ เนื่อ งจากที่ ออกไปแล้ ว ไม่สามารถจะเข้ ามาทํางานต่อ ได้ โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรแต่ ต้ องมาทํา งานในภาคอุตสาหกรรม เพราะ แรงงานเหล่านี ้จะไม่มีทกษะ ดังนั ้นจึงต้ องมี ั หน่ ว ยงานที่ จ ะต้ อ งเข้ า ไปปรั บและพัฒ นา ทั ก ษะฝี มื อ เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อมให้ แรงงานเหล่า นี ้เข้ า สู่ภ าคอุตสาหกรรมได้ ” รศ.ดร.ยงยุทธ กล่าว รศ.ดร.ยงยุทธ กล่าวต่อว่า วิธีแก้ ปัญหาคือ จะต้ องรี บนําระบบการวัดความสามารถมา ใช้ โดยให้ ค่ า จ้ า งตามระดั บ ฝี มื อ โดยเริ่ ม จากกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ส่ ว น สถานประกอบการขนาดกลางควรจัดทํ า โครงสร้ างค่ า จ้ า งที่ ชั ดเจน รวมทัง โรงงาน ้ จะต้ องนํ า เทคโนโลยี เ ข้ ามาใช้ เพื่ อ เพิ่ ม คุณ ภาพของชิ น งาน ขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อง ้ ดูแ ลคุณภาพชี วิ ตของแรงงานให้ ดีขึ ้นตาม ไปด้ ว ย ซึ่งถ้ า หากมี โครงสร้ างค่า จ้ างที่ เป็ น ระบบก็ จ ะไม่ มี ก ารเรี ย กร้ องขอปรั บ ขึ น ้
22 << คนทํางาน กรกฎาคม 2553
ค่าจ้ า งขั ้นตํ่า ที่จะปรับขึนเพี ยงครังละ 3-4 ้ ้ บาท ด้ า น น า ย อ นั น ต ชั ย คุ ณ า นั น ท กุ ล ประธานสภาองค์ การนายจ้ า งแห่งประเทศ ไทย กล่า วว่า ขณะนี ้ถือ ว่าไม่ได้ ขาดแคลน แรงงานเสียทีเดียว แต่ต้องพัฒนาแรงงานที่ มีอยู่ให้ มีทกษะเพิ่มขึ ้น รวมถึงแรงงานที่เพิ่ง ั จบมา จะไ ม่ มี ทั ก ษะฝี มื อ จึ ง อยากให้ กระ ท รวงศึ ก ษ าธิ การบ รรจุ ห ลั ก วิ ช า อุตสาหกรรมเข้ าไปในหลักสูตร เช่น ความรู้ อุตสาหกรรมเบื ้องต้ น เรื่องของวินัยและการ เรี ย นรู้ ที่ จ ะอยู่ร่ ว มกับ ผู้ อื่ น ส่ว นกระทรวง แรงงาน โดยกรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน จะต้ องฝึ กทั ก ษะพื น ฐาน และผลั ก ดั น ้ แรงงานเหล่า นี ้ ให้ เ ข้ าสู่ระบบอุตสาหกรรม ให้ ได้ คนงานไทยคูนจี ้ ก.แรงงานเจรจาบริ ษัท หลังประท้ วงจนถูกเลิกจ้ าง 20 ก.ค.53 - พนักงาน บริ ษัท ไทยคูน เวิลด์ ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด ที่ถูกเลิกจ้ าง เป็ นรอบที่ 2 จํ า นวน 85 คน ยื น ยั น ว่ า ต้ อ งการให้ กระทรวงแรงงานเร่ ง ไกล่เ กลี่ ย ผู้ประกอบการ ให้ รับพนักงานทั ้งหมดกลับ เข้ าทํางานโดยไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากเห็นว่า การเลิกจ้ า งครังนี ้ เป็ นการเลิกจ้ างที่ไม่เป็ น ้ ธรรม ละเมิดสิทธิ์ การรวมตัวอย่างสงบของ แรงงาน ทั ้งนี ้ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศ ไทย) จํ า กั ด เลิ กจ้ างพนั ก งานทั ง 85 คน ้ หลังจากพนักงานทั ้งหมดเรี ยกร้ องให้ บริ ษัท ชี ้แจงเหตุผลในการโยกย้ ายตําแหน่งงานใน วันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลังกลับเข้ ามา
ทํา งานจากการถูกเลิกจ้ า งครัง แรกเพี ยง 6 ้ วัน ก่ อ นจะมี การเลิก จ้ า งพนั กงานทัง 85 คน ้ สหภาพแรงงานไทยคูน ได้ ชุม นุม เป็ นเวลา กว่า 1 เดือน เพื่อเรี ยกร้ องให้ บริ ษัทปรับขึ ้น เงิ น เดื อ นตามเกรฑ์ การประเมิ น 4 ระดั บ แทนการขึน ค่า จ้ างตามอัตราค่ า จ้ า งขั ้นตํ่ า ้ และโบนัสประจําปี ที่ไม่ได้ รับมานานหลายปี รวมถึ ง มาตรฐานความปลอดภั ย ในการ ทํางาน ซึ่งวันนี ้ (20 ก.ค.) นายธานินทร์ ใจ สมุท ร ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง แรงงาน จะเดิ นทางไปยัง โรงงาน เพื่ อไกล่ เกลียกรณีการเลิกจ้ างที่เกิดขึ ้น ่ เตือนประชาชนระวังนายหน้ าเถื่อนพบ กว่ า 100 ราย 21 ก.ค.53 - นายสุว รรณ ดวงตา จั ด หา จังหวัดบุรีรัมย์ ออกมาเปิ ดเผยว่า ตั ้งแต่ช่วง ต้ นปี ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี ้ มีผ้ ถูกหลอกไป ู ทํ า งาน ต่ า งประเทศเ ข้ ามาร้ องทุ ก ข์ ที่ สํ า นั ก ง า น 9 6 ร า ย สู ญ เ งิ น ไ ป ก ว่ า 6,441,000 บาท โดยจํานวนเงินนี ้ สามารถ ช่วยเหลือติดตามเงินคืนให้ กับแรงงานได้ 9 ราย ส่วนที่เ หลืออยู่ระหว่ างการดําเนินการ ล่า สุด ได้ มี แ รงงานจํ า นวน 10 คน เข้ า มา ร้ องทุ ก ข์ ที่ สํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด บุรีรัมย์ ว่า ถูกนายหน้ า เถื่อ น หลอกไปขาย แรงงานที่ประเทศบาห์เรน โดยเรียกเงิน ราย ละ 30,000-50,000 บาท รวมเป็ นเงินทั ้งสิ ้น กว่า 318,000 บาท โดยอ้ างว่า จะสามารถ จัด ส่ง ไปทํ า งานที่ ป ระเทศบาห์ เ รนได้ แต่ กลับ ไม่ ไ ด้ เดิ น ทางไปทํ า งานจริ ง ตามที่ กล่าวอ้ างซึ่งหน่วยงานรับเรื่ องราวร้ องทุกข์ ได้ รวบรวมข้ อมูลหลักฐานเข้ าแจ้ งความต่ อ
เจ้ าหน้ าที่ ตํ า รวจในท้ องที่ เ กิ ด เหตุ เพื่ อ ติ ด ตามจั บ กุ ม นายหน้ าแรงงานเถื่ อ นมา ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สงขลา-สตู ล -ปั ตตานี เตรี ยมน าเข้ า แรงงานอินโด 3,500 คน 21 ก.ค.53 - นายไพโรจน์ โชติ ก เสถี ย ร นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สนง.จัดหา งาน จ.สงขลา ระบุว่ า จากภาวะการขาด แ คลน แ รงงาน ระ ดั บ ล่ า ง ใ น โ รง ง า น อุตสาหกรรมแปรรู ปสัตว์ นํ ้า ทางภาครัฐจึง เตรี ยมนํา เข้ า แรงงานต่ างด้ า วจากประทศ อิ น โดนี เ ซี ย จํ า นวน 3,500 คน เพื่ อ แก้ ไ ข ปั ญหาดังกล่าว โดยจะนําเข้ ามาทํา งานใน จ.สงขลา 2,500 คน จ.สตูล 500 คน และ จ.ปั ตตานี 500 คน ทั ้งนี ้ ในวันที่ 22 ก.ค. จะ มีการประชุมระหว่างกงสุลไทย-อินโดนีเซีย ประจํา จ.สงขลา ร่ วมกับ ศอ.บต. และ หน. ส่วนราชการด้ า นแรงงาน และความมั่นคง เพื่ อ หารื อ แนวทางการนํ า เข้ าแรงงาน อิ น โดนี เ ซี ยอย่ า งถูกกฎหมาย และปั ญหา ด้ านความมันคงที่หลายฝ่ ายต่างวิตกกังวล ่ "ก.แรงงาน" สั่ งรื อ ระบบนายหน้ า ลด ้ ค่ าบริ การ หาแหล่ งเงินกู้ 21 ก.ค.53 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิม ชั ย ศรี อ่ อ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง แรงงาน กล่า วว่ า จะสั่ง รื อ ระบบนายหน้ า ้ อี กทัง ลดค่ า บริ การ และจัดหาแหล่ง เงิ น กู้ ้ ดอกเบี ย ตํ่ า เพื่ อ หวั ง ลดการถู ก บริ ษั ท ้ นายหน้ าเถื่อนหลอกไปทํางานต่างประเทศ ขณะเดี ยวกัน สถิติประชาชนที่ถูกหลอกทั่ว ประเทศ ปี 53 มี จํ า นวน 1,508 คน อยู่ ระหว่างดําเนินคดีกว่า 300 ราย คนทํางาน กรกฎาคม 2553 >>
23
อย่ า งไรก็ ต าม รู้ สึ ก กั ง วล และห่ ว งผู้ ที่ เดิ น ทางไปทํ า งานต่ า งประเทศ เนื่ อ งจาก อาจถูกนายหน้ า จัดหางานเถื่อ นหลอกลวง เอารั ด เอาเปรี ยบ เสี ย ค่ า บริ การ และ ค่ า ใ ช้ จ่ า ยที่ สู ง ตนจึ ง มี น โ ยบ าย ที่ จะ ดําเนินการลดค่าบริ การ และค่าใช้ จ่าย โดย จะช่วยหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี ้ยตํ่า ในการขอ สิน เชื่ อ ไปทํ า งานต่ า งประเทศ และเร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง ศูน ย์ ท ะเบี ย นคนหางาน เพื่ อ ให้ นายจ้ าง หรื อบริ ษัทจัดหางานมาคัดรายชื่อ คนหางาน ซึงจะทําให้ บทบาทของนายหน้ า ่ จัดหางานลดลง ทั ้งนี ้จะเร่งหาตลาดแรงงาน ในต่างประเทศ โดยเพิ่มการจัดส่งคนงานใน ลั ก ษณะแบบรั ฐ ต่ อ รั ฐ และแบบรั ฐ กั บ เอกชน หรือบริษัทในต่างประเทศโดยตรง นายเฉลิ ม ชั ย กล่ า วต่ อ ว่ า ในวั น ที่ 22 กรกฎาคม ทางกระทรวงฯ ได้ เชิญสายและ บริ ษัทจัดหางานทั ้งหมด มาร่ วมพูดคุยและ ขอความร่ ว มมื อ ให้ บริ ษั ท เหล่า นี ช่ ว ยลด ้ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า บริ ก าร ทั ง นี ้ หากทาง ้ บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ ก็จะใช้ กฎหมายเข้ า มาควบคุ ม ดู แ ล ซึ่ ง ตรงนี ถื อ ้ เป็ นมาตรการสุดท้ ายที่จะจัดการกับบริ ษัทฯ ซึ่ง นายเฉลิม ชัย ยัง ได้ กํา ชับ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จัดหางานจังหวัด เร่ งทําการประชาสัมพันธ์ และให้ ข้อมูลทําความเข้ าใจกับแรงงาน โดย ให้ ถือเป็ นนโยบายหลัก รั ฐ บาลผุ ด ศู น ย์ เฉพาะกิ จ ออกปราบ แรงงานเถื่อน 22 ก.ค.53 - นายเดชา พฤกษ์ พัฒ นรั ก ษ์ จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิ ดเผยว่า นาย อภิ สิ ท ธิ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี ได้ มี คําสัง เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2553 ให้ จัดตั ้งศูนย์ ่
24 << คนทํางาน กรกฎาคม 2553
เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดําเนินคดี แรงงานต่างด้ าวลักลอบเข้ าทํางาน ซึ่งทําน้ า ที่บูรณาการดําเนินการร่ ว มกับ หน่วยงานที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ แ ก่ ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น กระทรวงมหาดไทย สํ า นั ก งานตํ า รวจ แห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ โดยร่วมกันรับผิดชอบเรื่ องของนโยบายและ ปฏิบัติการปองกัน ปราบปราม จับกุม และ ้ ดําเนินคดีแรงงานต่างด้ าวหลบหนีเข้ าเมือง แ ล ะ ลั ก ล อ บ ทํ า ง า น ร ว ม ทั ้ง แ ต่ ง ตั ้ง คณะกรรมการอํ า นวยการศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ ปราบปราม จับกุม และดํ าเนิ นคดีแ รงงาน ต่ า งด้ าวลั ก ลอบทํ า งาน เพื่ อ แบ่ ง เข ต รั บ ผิ ด ช อ บ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย พื ้ น ที่ กรุงเทพมหานคร, รับผิดชอบ 25 จังหวัดใน ภาคกลางแ ละ ภ าคตะ วั น อ อ ก ,ภ าค ตะวัน ออกเฉียงเหนือ ,ภาคเหนือ ,ภาคใต้ , เพื่ อ ปฏิ บัติการภารกิ จปราบปราม รวมทัง ้ จับ กุมนายจ้ า ง และผู้ที่ใ ห้ ที่พักพิง แรงงาน ดังกล่า ว กับแรงงานที่จดทะเบียนแต่ไม่ม า รายงานตัว และแรงงานที่ จ ดทะเบียนแล้ ว ไม่มาต่ออายุใบอนุญาตทํางาน โดยขณะนี ตรวจสอบพบว่ า มี แ รงงานต่ า ง ้ ด้ า วลักลอบเข้ า ทํ า งานกว่ า 130,000 คน และแรงงานที่จดทะเบียนแล้ วไม่ต่ออายุการ ทํ า งานกว่ า 300,000 คน ซึ่ง แรงงานต่ า ง ด้ า วผิ ด กฎหมายส่ว นใหญ่ เ ป็ นชาวพม่ า ที่ เป็ นชนกลุ่ม น้ อ ย ยากที่ จ ะพิ สูจ น์ สัญชาติ เพื่ อ ขึ น ทะเบี ย นแรงงาน ขณะที่ แ รงงาน ้ กัม พู ช าและลาวพบอุป สรรคน้ อ ยกว่ า ซึ่ ง ประเด็ น สํา คัญ ที่ ต้ องเตื อ นคื อ ข้ า ราชการ นอกรี ด ที่ ใ ช้ รถยนต์ ส่ ว นตั ว รั บ จ้ างขน
แรงงานต่ า งด้ าว หากมี ก ารตรวจพบจะ ดําเนินคดีอย่างเด็ดขาด คนร้ าย 'ลอบท าร้ าย-ยิ ง ' กรรมการ สหภาพไทยคูณ 22 ก.ค.53 - เมื่ อเวลา 20.00 น. วันที่ 22 ก.ค. พ.ต.ท.พิ ทักษ์ ทํ า นุ สารวัตรเวรสภ. นิคมพัฒนา จ.ระยอง รับแจ้ งจากนายธี รชัย สุวรรณมาโน อายุ 30 ปี พนักงานบริ ษัทไทย คูน ว่า มีคนร้ ายยิงนายธรรมรัตน์ นันสอางค์ อายุ 30 ปี พนักงานแผนกคิวซี บริ ษัท ไทย คูน เวิ ล ด์ ไ วด์ กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน) หนึ่ ง ในคณะกรรมการลูก จ้ าง สหภาพแรงงานฯ บาดเจ็ บ สาหั ส นํ า ตั ว ส่งร.พ.บ้ านค่า ย เมื่อเดินทางไปตรวจสอบ พบผู้ บาดเจ็ บ ถู ก ยิ ง ที่ มื อ ขวาและสะโพก กระสุนฝั งใน ถูกส่งต่อร.พ.ระยอง สอบสวนเบื ้องต้ นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนาย ธรรมรัตน์ ซึ่งพักอยู่ที่สํานักงานสหภาพฯ บ. ไทยคูนตลาดนิ คมพัฒ นา ก.ม.12 ต.นิ คม พัฒ นา ออกมาโทรศัพ ท์ ที่ ต้ ู โทรศัพ ท์ ห่ า ง จากสํานักงานประมาณ300 เมตร คนเดียว เมื่อมาถึงตู้โทรศัพท์ มีวัยรุ่ นไม่ตํ่ากว่า 7 คน ขี่ รถจัก รยานยนต์ 3 คัน ตรงเข้ า มารุ ม ทํ า ร้ า ย นายธรรมรั ตน์ เ ห็ น ท่ า สู้ไ ม่ ไ ด้ จึง วิ่ ง หนี กลุ่มวัยรุ่ นจึงสาดกระสุนตามหลัง จนวิ่งไป ล้ มฟุบลงที่หน้ าสํานักงานสหภาพฯ และถูก นําตัวส่งโรงพยาบาล นายชั ช วาล สมเพชร ประธานสหภาพ บริ ษัทไทยคูนฯ เปิ ดเผยว่า ก่อนหน้ านี ้กลุ่ม สหภาพฯ มีข้อพิพาทกับบริษัท มีการต่อรอง และการเจรจา เรื่ องค่าจ้ างและโบนัสหลาย ต่ อ หลายครั ง นายธรรมรั ต น์ เ ป็ นหนึ่ ง ใน ้ คณะกรรมการลูกจ้ า งที่เ ป็ นแกนนํา ในการ
เจรจาและชุ ม นุ ม ประท้ วง เชื่ อ ว่ า เรื่ อ งนี ้ น่ า จะเป็ นสาเหตุ เ ดี ย วที่ ทํ า ให้ ถู ก ทํ า ร้ าย เพราะนายธรรมรัตน์ไม่เคยมีเรื่ องบาดหมาง กับใคร และก่อ นหน้ านี ้ก็มี สหภาพฯ ถูกทํ า ร้ ายข่มขู่มาแล้ วหลายคน แต่ครังนี ้ถึงกับถูก ้ ยิ ง บาดเจ็ บ สาหัส แต่ พ วกเราจะต่ อ สู้ตาม กระบวนการของกฎหมายต่อไป แรงงานไทยร้ องค่ าจ้ างต่ ากว่ าต่ างด้ าว 22 ก.ค.53 - เมื่อ วัน ที่ 22 กรกฎาคม นาย นิคม สองคร เลขาธิ การสภาองค์ การลูกจ้ าง พัฒ นาแรงงานแห่ ง ประเทศไทย นํ า กลุ่ม ลูก จ้ างของห้ างหุ้ นส่ ว น (หจก.) สหไทย ประเสริ ฐ 74 คน กล่ า วภายหลัง เข้ ายื่ น หนังสือร้ องขอความเป็ นธรรมต่อนายเฉลิม ชั ย ศรี อ่ อ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรว ง แรงงาน ว่า บริษัท แฟนซีวดอินดัสตรี จํากัด ู (มหาชน) ทํ า ธุ รกิ จ เฟอร์ นิเ จอร์ นํ า เข้ า และ ส่งออก ได้ ว่าจ้ างให้ หจก.สหไทยประเสริ ฐ และ หจก.อื่ น ๆ อี ก 5 แห่ ง จัดหาแรงงาน ให้ กั บ บริ ษั ท ในลักษณะการรั บ เหมาช่ ว ง ค่ า แรง แบ่ ง เป็ นแรงงานคนไทย 500 คน และแรงงานต่ างด้ า ว 300 คน ทังนี ้ บริ ษั ท ้ แฟนซีวดฯ ได้ ปรับค่าจ้ างให้ กับ หจก.อื่นทั ้ง ู 6 แห่ง ในอัตรา 224 บาท แต่ กลับ ไม่ป รั บ ค่าจ้ างให้ พนักงาน หจก.สหไทยประเสริ ฐที่ เป็ นคนไทยล้ วน 113 คน โดยจ่ายเพียง213 บาทเท่ า เดิ ม เมื่ อ มี ก ารเจรจา นายจ้ าง ยืนยันว่าจะไม่ปรับค่าแรงให้ ซึงถือว่าไม่เป็ น ่ ธรรม เพราะแรงงานต่ า งด้ า วเข้ าใหม่ ไ ด้ ค่า จ้ า งสูงกว่า แรงงานไทยที่ ทํา งานมากว่ า 10 ปี
นายชีว ะเวช เวชชาชีวะ ที่ ปรึกษารัฐมนตรี แรงงาน ผู้รับ หนังสือ กล่า วว่ า จะประสาน กับบริษัทเพื่อเจรจาในวันที่ 28 กรกฎาคมนี ้ ออกหมายจั บ แก๊ งตุ๋ นคนอุ ด รฯ ไป ทางานญี่ปน ุ่ 22 ก.ค.53 - ศาลจังหวัดอุดรธานี เห็นชอบ ออกหมายจั บ 2 ผู้ ต้ องหา ขบวนการ ห ล อ ก ล ว ง ไ ป ทํ า ง า น ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น ประกอบด้ ว ยหมายจั บ เลขที่ 367/ 2553 นายนภดล เทียมทิพย์ จรัส อายุ 64 ปี และ หมายจับเลขที่ 367.1/ 2553 นายสาธิ ต ปิ่ น ทอง อายุ 51 ปี ในข้ อ หาร่ ว มกั น ฉ้ อโกง ประชาชน และหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหา งานหรื อ ส่ง ไปฝึ กงานต่า งประเทศได้ และ หลอ กลวงให้ ไ ด้ มาซึ่ ง ท รั พ ย์ สิ น ห รื อ ผลประโยชน์ เหตุการณ์เกิดขึ ้นระหว่าง ส.ค. 52 – เม.ย.53 ตามที่ พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ บุญ โชติ พงส.สบ.3 สภ.เมืองอุดรธานี เสนอ ทั ้งนี ้ตามข้ อกล่าวหาของนายธุว านนท์ ศรี ทอง อายุ 33 ปี อยู่เลขที่ 36 ม.12 ต.อุ่มจาน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี กับพวกรวม 12 คน เข้ าแจ้ งความร้ องทุกข์ ต่อ พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ ฯ กล่ า วหานายนภดล และนายสาธิ ต ได้ หลอ กว่ า สามารถจั ด ส่ ง ไป ทํ างาน ใน ตําแหน่งช่างเชื่อม และตําแหน่งต่างๆที่อ่ต่อ ู เรื อ ในเมื อ งฮิ โ รชิ ม า ประเทศญี่ ปุ่ นได้ ใน อัตราเงินเดือน 27,000 บาท มีสวัสดิการที่ พักและอื่นๆ สัญญาทํางานนาน 2 ปี และ ต่อสัญญาอีกครังละ 1 ปี แต่จะต้ องจ่ายค่า ้ นายหน้ า 290,000 บาท โดยจ่ายล่วงหน้ า 9 5 , 0 0 0 บ าท ที่ เ ห ลื อ เ ป็ น สิ น เ ชื่ อ ใ ช้ หลักทรัพย์คํ ้าประกัน
นายธุ ว านนท์ กับ พวก ที่ ห ลงเชื่ อ คนทัง 2 ้ เพราะไปติดต่อเดินเรื่องที่ สนง.บริ ษัทจัดหา งาน ที่ถูกต้ องตามกฎหมายย่าน ลาดพร้ าว กมท. ( บ.จัดหางาน เคเอส แมนเพาว์ เวอร์ ซั พ พลาย จก. เลขที่ 3104 /1-2 ซอย ลาดพร้ าว 130) ซึ่ ง ทั ง 2 แสดงตั ว เป็ นที่ ้ ปรึกษาของบริ ษั ท จึง ตัดสิน ใจโอนเงิ นจาก อุดรธานี ไ ปให้ และได้ เ รี ยนภาษาญี่ ปุ่ นที่ สํา นักงานอีก 5 วัน และมาเรี ยนที่ ศูนย์ ฝึก ฝี มือแรงงานไทยพัฒนา จ.ปทุมธานี อีก 45 วั น ก่ อ นจะกลับ มาเตรี ย มเอกสารที่ จ. อุดรธานี รอการเดิ น ทางเมษายน 53 แต่ ก็ ไม่ได้ เดินทางไปตามสัญญา และยังหนีหน้ า ตามไม่พบ ไปร้ องเรียนที่ กทม.หลายแห่งไม่ เป็ นผล พ.ต.ท.เทอดศัก ดิ์ กล่า วว่ า คนหางานถู ก หลอกลวงครั ้งนี ้มากกว่า 30 ราย สูญเงินไป มากกว่ า 3 ล้ านบาท แต่ มาแจ้ ง ความที่ จ. อุดรธานี เ พี ยง 12 รายเท่ า นัน ที่ มี การโอน ้ เงินจากอุดรธานี และตรวจโรคที่ รพ.เอกชน ใน จ.อุดรธานี นอกจากจะใช้ สนง.จัดหา งานถู ก กฎหมาย เป็ นสถานที่ นั ด หมาย คนหางาน ซึ่ง ไม่ แน่ ใจว่า บริ ษัท จัดหางาน ดังกล่าว มีสวนเกี่ยวข้ องด้ วยหรื อไม่ ต้ องรอ ่ ผลการตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม ยั ง มี ก ารส่ ง คนงานที่ เ คยเดิ นทางทํ างานญี่ ปน มาเป็ น ุ่ สายและนายหน้ า ไปชักชวนคนสนใจมาถูก หลอก จั บ น า ย ห น้ า จั ด ห า ง า น เ ถื่ อ น ห นี หมายจับ 25 คดี 24 ก.ค.53 - นายศุภ กิ จ บุญ ญฤทธิ พ งษ์ ผวจ.ลํา ปาง พล.ต.ต.อรรถกิ จ กรณ์ ท อง ผบก.ภว.จ.ลําปาง ร่วมแถลงข่าว เจ้ าหน้ าที่ คนทํางาน กรกฎาคม 2553 >>
25
ตํ า รวจ สภ.เสริ ม งาม จ.ลํ า ปาง พ.ต.อ. สุวฒน์ สิทธิพรม ผกก.สภ.เสริ มงาม พ.ต.ท. ั จาร์ บตร วิชาเรือง สว.สส. จับกุมนางพจนีย์ ุ หรือเจ๊ แมว สินชัย อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9 ถ.พระเจ้ าทันใจ อ.เมือง จ.ลําปาง ในข้ อ จั ด ห างานโ ดยไ ม่ ไ ด้ รั บอ นุ ญ าติ แ ละ หลอกลวงฉ้ อโกงทรัพย์ ก่อ นจับ กุม นางพจนีย์ หรื อ เจ้ แ มว สิน ชัย ได้ เปิ ดบริ ษั ท พจนี ย์ อิ น เตอร์ จํ า กั ด จด ทะเบียนเกี่ ยวกับธุรกิจ ขายตั๋วเครื่ องบิ นไป ต่างประเทศ แต่ไม่ได้ ขออนุญาติจัดหางาน โดยถูก ต้ อ งตามกฎหมาย แต่ มี พ ฤติ กรรม จัด หางานที่ ช าวบ้ านต้ อ งการไปทํ า งานที่ ต่ า งประเทศ พร้ อมเรี ย กเก็ บ เงิ น รายละ 320,000 บาท หากรายใดไม่มี เงิ นสดก็ จ ะ ให้ ช าวบ้ า นนํ า โฉนดที่ ดิน โดยมี น ายวิ ท วั ส วัฒนธรรม เป็ นผู้ช่วยดําเนินการ แต่อัยการ ส่งไม่ฟอง ้ นายศุภ กิ จ บุ ญ ญฤทธิ พ งษ์ ผวจ.ลํา ปาง กล่าวว่า คดีนี ้รวมถึงผู้ต้องหามีหมายจับใน คดี แรงงาน ถึ ง 25 คดี ถื อเ ป็ น คดี ที่ มี ผลกระทบต่ อ ความเป็ นอยู่ข องประชาชน บางคนถึงกับล้ มละลายที่ก้ หนี ้ยืมสินมา แต่ ู ไม่ มี โ อกาสได้ ไ ปทํ า งานใช้ ห นี จนถูกยึดใน ้ ที่สด บางรายถึงเก็บฆ่าตัวตายมาแล้ ว ุ ผวจ.ลํา ปาง กล่ า วว่ า ตามรายงาน นาง พจนีย์ ได้ ติดต่อชักชวนให้ ชาวบ้ านในเขต อ. เสริมงาม ไปทํางานที่ต่างประเทศมาตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2526 มาแล้ ว แต่ละรายชาวบ้ านต้ อง จ่ายเงิน ค่านายหน้ าไปเป็ นจํานวนมาก แต่ ทุก รายไม่ ไ ด้ เ ดิ น ทาง และนอกจากนัน ยั ง ้ ตรวจพบว่า หมายจับจาก สภ.ในสังกัดของ
26 << คนทํางาน กรกฎาคม 2553
ตํารวจภู ธรลําปางพบว่า มีหมายจับถึง 25 หมาย ซึ่ ง ผู้ เสี ย หายทั ง หมดได้ รวมตั ว ไป ้ ร้ องเรี ย นกั บ สํา นั ก งานจั ด หางานลํ า ปาง และเจ้ าหน้ าที่ ตํ า รวจเอาไว้ แล้ ว และ ผู้ต้อ งหาได้ ห ลบหนี ไ ป จนกระทั่ง เมื่อ วัน ที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมาเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ สภ.เสริ ม งาม จ.ลํา ปาง สืบ ทราบมาว่ า นางพจนี ย์ เดิ น ทางมาที่ ม หาวิ ท ยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อมาเป็ นกําลังใจให้ กับบุตรสาว ที่เข้ ารั บ พระราชทานปริ ญญาบัตร จึงควบคุมตัวมา ดําเนินคดีดงกล่าว ั กองวิจัย ตลาตแรงงานชี ้ "ภาคเกษตรประมง" ต้ องการแรงงานมากที่ สุ ด ชี ้ บั ณฑิ ต "สั งคมศาสตร์ -รั ฐ ศาสตร์ " ตก งานมากที่สุด 27 ก.ค.53 - นายบุ ญ เลิ ศ ธี ระตระกู ล ผู้อํานวยการกองวิจัยตลาดแรงงานกรมการ จั ด หางาน เปิ ดเผยว่ า แนวโน้ มความ ต้ องการแรงงานของไทยปี 2553-2557 ใน แต่ ละประเภทกิ จการ พบว่ า 3 อัน ดับแรก คื อ กิ จ การด้ านการเกษตร การค้ าปลี ก โรงแรมและภัตตาคาร ส่งผลให้ อาชีพที่จะมี ความต้ องการแรงงานมากที่สุด คือ อาชี พ ผู้ปฏิบติงานที่มีฝีมือด้ านเกษตรและประมง ั พนักงานขาย และพนักงานบริ การ นายบุญ เลิ ศ กล่ า วว่ า แรงงานไทยส่ ว นใหญ่ ก ว่ า 70% จบไม่ เ กิ น ชั น มั ธ ยมต้ น จึ ง มี ค วามรู้ ้ น้ อย ขาดทักษะฝี มื อ ส่ง ผลให้ ได้ รับ ค่าจ้ า ง น้ อยมาก เฉลียไม่เกิน 5,000 บาท อย่างไรก็ ่ ตาม ปั จจุ บัน บั ณฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาสาย วิ ช าการ เช่ น รั ฐ ศาสตร์ สั ง คมศาสตร์ จิตวิ ท ยาต้ อ งตกงานเป็ นจํ า นวนมาก เมื่ อ เที ยบกับ สายวิ ช าชี พ เพราะไม่ มีความรู้ ใน การประกอบกิจการด้ วยตัวเอง
'เฉลิ ม ชั ย '
สานต่ อ ประกั น ภั ย แรงงาน ข้ า มชาติ คุ้ ม ครองล้ านคนเบี ย ไม่ เกิ น ้ 400 27 ก.ค.53 - แนวคิดทํา “ประกันภัยแรงงาน ต่างด้ าว” ที่เกิดขึ ้นในสมัยนายไพฑูรย์ แก้ ว ทองเป็ นรัฐ มนตรี ว่า การกระทรวง แรงงาน ก่ อ นที่ จ ะมี การปรั บ คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) เ มื่ อ ไ ม่ น า น ม า นี ้ แ ล ะ เ ป ลี่ ย น ตั ว รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงานใหม่ เ ป็ น นายเฉลิม ชัย ศรี อ่ อน ทํ า ให้ ถูกจับตามอง จะเข้ ามาสาน ต่ อ โครงการนี ผ ลัก ดั น จน ้ ออกมาเป็ นรูปเป็ นร่ างหรื อสังพักไป ประกัน ่ พีเอแรงงานเกือบล้ านคน ทุน 3-5 หมื่น เบี ้ย 400 สัญญา 2 ปี ล่าสุด มีสญญาณชัดเจนออกมา นายเฉลิม ั ชัย สานต่ อโครงการนี ้แน่ โดยนายถนัด จี ร ชั ย ไ พ ศา ล ที่ ป รึ กษ าค ณ ะ ก รร มก า ร ประกันภั ยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุแ ละสุข ภาพ สมาคมประกัน วิ น าศภัย เปิ ด เผยว่ า ทาง กระทรวงแรงงานเพิ่ ง ติ ด ต่ อ มาที่ ส มาคม ประกันวินาศภัยเมื่อเดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับ การรับประกันภัยแรงงาน ต่างด้ าวโดยจะให้ บริ ษั ทป ระ กั น วิ น าศภั ยเ ข้ า ไป ร่ ว มรั บ ประกั น ภั ย ในโครงการนี ร่ วมกั บ บริ ษั ท ้ ประกันชีวิตคนละครึ่ง ผู้ ประกั น ตน ม.39 สามารถช าระเงิ น ผ่ านเคาน์ เตอร์ เซอร์ วิสได้ แล้ ว 29 ก.ค.53 - นางสาวสุภ าภรณ์ ตั ง ศิ ริกุ ล ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สํา นักงานประกัน สัง คมได้ ใ ห้ บ ริ การชํ า ระ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิสโดยเปิ ดให้ บริ การ 5,400 สาขาทัวประเทศ เพื่อเป็ นการอํานวย ่
ความสะดวก และหยัดเวลาในการชําระเงิน สมทบของผู้ประกันตน เพียงแค่ผ้ ประกันตน ู ยื่ น บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนที่ เ คาน์ เ ตอร์ ชําระเงิน โดยเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา 10 บาท ต่ อ 1 รายการ และผู้ ประกั น ตน สามารถจ่ายเงินสมทบย้ อนหลังได้ 1 เดือน เริ่ ม ให้ บ ริ การตัง แต่ เดื อ นกรกฎาคม 2553 ้ เป็ นต้ นไป หากผู้ ประกั น ตนมี ข้ อสงสั ย สอบถามข้ อมูลได้ ที่ สํานักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 02755-6249-57 หรือสํานักงานประกันสังคม สาขาที่ท่ านสะดวก หรื อ สายด่ว น 1506 ดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.sso.go.th กก.ประเวศตั ง 14 ที ม ขั บ เคลื่ อ นงาน ้ “สมัชชาปฏิรูป” ประเด็น "แรงงาน" ไป รวมกับ "คนจนเมือง" 29 ก.ค.53 - นพ.ประเวศ วะสี ประธาน สมั ช ชาปฏิ รู ป กล่ า วถึ ง ผลการประชุ ม คณะกรรมการสมัชชาปฏิ รูป ว่า ที่ประชุมมี มติ แ ต่ ง ตั ง คณะกรรมการ 14 ชุ ด ภายใต้ ้ คณะกรรมการสมั ช ชาปฏิ รู ป ได้ แก่ 1. คณะกรรมการองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น เพื่ อ การปฏิ รูป 2.คณะกรรมการเครื อ ข่ า ย สภาองค์ กรชุม ชนและสภาผู้นํ าชุม ชนเพื่ อ การปฏิ รู ป 3.คณะกรรมการเครื อ ข่ า ย ประชาชนเพื่ อการปฏิ รูป 4.คณะกรรมการ เครื อ ข่ ายผู้ใ ช้ แ รงงานและคนจนเมื อ งเพื่ อ การปฏิ รูป 5.คณะกรรมการเครื อข่ า ยพลัง สตรี เพื่ อการปฏิ รู ป 6.คณะกรรมการ เครื อ ข่ า ยพลัง เยาวชนเพื่ อ การปฏิ รู ป 7. คณะกรรมการเครื อ ข่ า ยผู้ พิ ก ารเพื่ อ การ ป ฏิ รู ป 8 . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ค รื อ ข่ า ย ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส เ พื่ อ ก า ร ป ฏิ รู ป 9 . คณะกรรมการเครื อ ข่า ยภาคธุ รกิ จ กับ การ
ป ฏิ รู ป 1 0 . ค ณะ กรร มก าร เ ค รื อ ข่ า ย อุดมศึกษาเพื่อการปฏิรูป 11.คณะกรรมการ เ ค รื อ ข่ า ยศิ ลปิ น เ พื่ อ ก าร ป ฏิ รู ป 1 2 . คณะกรรมการการจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ ความเป็ นธรรม 13.คณะกรรมการความ ยุ ติ ธ ร ร ม กั บ ก า ร ป ฏิ รู ป แ ล ะ 1 4 . คณะกรรมการสือสารเพื่อการปฏิรูป ่ ทั ้งนี คณะกรรมการทัง 14 ชุด จะไประดม ้ ้ ความคิ ด เห็ น ขององค์ กรเครื อข่ า ยถึ ง มาตรการในการสร้ างความเป็ นธรรมและ ลดความเหลื่อ มลํ ้าของสังคมในแต่ละด้ า น เพื่อนําข้ อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการปฏิ รูป ที่มี นายอานันท์ ปั ญยารชุน เป็ นประธาน นํ า ไปสัง เคราะห์ เ ป็ นนโยบาย ที่ ส ามารถ ปฏิบติได้ และได้ ผลดีจริ ง ซึ่งเชื่อว่าแนวทาง ั นี จ ะเป็ นติ ด อาวุ ธ ทางปั ญญา สร้ างพลัง ้ สัง คม และนํ า ไปสู่ก ารปฏิ รูป ประเทศไทย ด้ วยสันติวิธี ดังนั ้นหวังว่า ในระยะเวลา 3 ปี กระบวนการทํางานของคณะกรรมการทั ้ง 2 คณะ จะก่อให้ เกิด “วัฒนธรรมใหม่” สตม.กวาดล้ างจับกุ มแรงงานข้ ามชาติ ผิ ด กฎหมายใน กทม.และปริ มณฑล 1,070 คน 30 ก.ค.53 - พล.ต.สนัน ขจรประศาสน์ รอง ่ นายกรั ฐ มนตรี ในฐานะประธานคณะ กรรมการบริ ห ารแรงงานต่ า งด้ า วหลบหนี เข้ าเมื อ ง เผยผลการกวาดล้ างจั บ กุ ม แรงงานต่ า งด้ าว 3 สัญชาติ คือ พม่ า ลาว และกัม พู ช า ซึ่ ง หลบหนี เ ข้ าประเทศและ ทํา งานผิ ดกฏหมายในพื นที่ กรุ งเทพฯ และ ้ ปริมณฑลได้ 1,070 คน โดยเป็ นผู้ที่ไม่เคยมี ใบอนุญาตมาก่อนจํานวน 1,036 คน ส่วนที่
เหลืออีก 34 คนเป็ นผู้ที่เคยมีใบอนุญาตแต่ ไม่ต่ออายุ "แ ม้ ว่ า รั ฐ บ าลไ ด้ เ ปิ ดโ อกา สใ ห้ มี ก า ร ดําเนินการลงทะเบียนอย่างถูกต้ องแล้ ว แต่ ก็ยงมีแรงงานต่างด้ าวที่ผิดกฎหมายลักลอบ ั เข้ า มาในราชอาณาจักรอีกจํ านวนมาก ซึ่ง เป็ นต้ นเหตุ ข องปั ญหาอาชญากรรมที่ ตามมา โดย สตม.ได้ ดําเนินการปราบปราม จั บ กุ ม มาโดยตลอดและผลัก ดั น ส่ ง กลั บ ประเทศเป็ นจํ า นวนมาก แต่ ก็ ยั ง มี ก าร ลักลอบกลับ เข้ า มาอี ก ทั ง นี อ าจจะมี ส่ว น ้ ้ เกี่ ย วข้ องกั บ ขบวนการค้ ามนุ ษ ย์ มี ก าร แสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบจากการบังคับ ใช้ แรงงานหรือบริการ" พล.ต.สนัน กล่าว ่ พล.ต.สนั่น กล่าวว่า สําหรั บการแก้ ปัญหา แรงงานต่างด้ าวหลบหนีเข้ าเมืองนั ้น ตนเอง ได้ กําชับเจ้ าหน้ าที่ตั ้งด่านตรวจเข้ มตามแนว ชายแดนอย่างต่อเนื่อง ซึงสาเหตุของปั ญหา ่ เกิ ดจากแรงงานขั น ตํ่ า จากประเทศเพื่ อ น ้ บ้ านมีความยากจนจึงหลบหนีเข้ ามาทํางาน ในประเทศไทย ดั ง นั น หากประเทศไทย ้ ยกระดั บ แรงงานขั น ตํ่ า ให้ สูง ขึ น เพื่ อ ลด ้ ้ ระดับ การเหลื่อ มลํ ้าทางสัง คมระหว่ า งคน รวยและคนจนก็จะเป็ นการแก้ ปัญหาได้ อี ก ทางหนึง ่ เผยเดือน ก.ค.มีผ้ ู ว่ างงาน 350,000 คน ความต้ องการแรงงานเพี ย ง 140,000 คน 31 ก.ค. 53 - กรมการจัดหางานเผยข้ อมูล สถานการณ์ว่างงานเดือนกรกฎาคมคาดมีผ้ ู ว่ า งงาน 350,000 คน ความต้ องการ แรงงานจากนายจ้ า ง 143,872 อัตรา การ ให้ บริ การจัดหางาน (มิ.ย.53) มีผ้ ูมาสมัคร คนทํางาน กรกฎาคม 2553 >>
27
งาน 98,877 คน สามารถบรรจุงาน 51,071 คน กรมการจัดหางาน รายงานสถานการณ์ การ ว่ า งงานในเดื อ นกรกฎาคม 2553 โดย วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องในเชิงสถิติคาดว่า จะมีผ้ ว่ างงานประมาณ 350,000 คน หรื อ ู คิดเป็ นร้ อยละ 1 ของกําลังแรงงาน รวมถึงมี ผู้ ป ระ กั น ตน มาข อขึ น ท ะ เ บี ยน ข อ รั บ ้ ประ โยชน์ ทดแทน กรณี ว่ า งงาน เดื อ น มิ ถุ น ายน 2553 จํ า นวน 51,135 คน สามารถบรรจุงานได้ 32,021 คน ในส่ว นความต้ องการแรงงาน นายจ้ างมี ความต้ องการแรงงาน จํ า นวน 143,872 อัต รา เพิ่ ม ขึน จากเดื อ นมิ ถุน ายน จํ า นวน ้
28,172 อัตรา จําแนกเป็ นผู้บริ หาร ผู้จัดการ จํานวน 3,088 อัตรา ผู้ประกอบวิชาชีพด้ าน ต่างๆ จํานวน 7,710 อัตรา ช่างเทคนิคและ ผู้ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อง จํ า นวน 13,251 อัตรา เสมี ยน เจ้ า หน้ า ที่ จํ า นวน 16,141 อั ต รา พนั ก งานบริ ก าร พนั ก งานขายใน ร้ านค้ า และตลาด จํ า นวน 23,751 อั ตรา ผู้ปฏิบติงานฝี มือด้ านการเกษตรและประมง ั (แปรรู ป ขั น พื น ฐาน) จํ า นวน 602 อั ต รา ้ ้ ผู้ ปฏิ บั ติ ง านโดยใช้ ฝี มื อ ในธุ ร กิ จ ต่ า งๆ จํ า นวน 14,532 อั ต รา ผู้ ปฏิ บั ติ ง านใน โ ร ง ง า น ผู้ ค ว บ คุ ม เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ ผู้ ปฏิ บั ติ ง านด้ านการประกอบ จํ า นวน 17,523 อั ต รา และอาชี พ งานพื น ฐาน ้ จํานวน 47,274 อัตรา
ด้ านข้ อมู ล กรมการจั ด หางานถึ ง ความ ต้ องการแรงงานผ่านบริ การจัดหางานเดือน มิ ถุ น ายน จํ า แน กตามวุ ฒิ การศึ ก ษ า นายจ้ า งมี ค วามต้ อ งการแรงงาน จํ า นวน 44 ,043 อั ต รา เป็ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จํ า นวน 14 ,156 อัต รา รองลงมาเป็ นผู้ มี การศึกษาระดับ ปวส. จํานวน 9,788 อัตรา และระดับประถมและตํ่ากว่า จํานวน 7,300 อัตรา และจําแนกตามประเภทอาชีพ อาชีพ งานพื ้นฐาน (แรงงานด้ านประกอบ แรงงาน บรรจุผลิตภัณฑ์ ) มีความต้ องการมากที่สุด จํ า นวน 14 ,310 อั ต รา รองลงมาเสมี ย น เจ้ า หน้ า ที่ จํ านวน 6 ,596 อัตรา พนักงาน บริ การ พนักงานขายในร้ านค้ า และตลาด จํานวน 6,072 อัตรา.
วารสารออนไลน์คนทางานมีวตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการ ั สื่อสารด้านแรงงาน ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่-ทาซ้า
รับข่าวสาร-ข้อมูลด้านแรงงานทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ :
www.prachatai3.info (เว็บไซต์ข่าวทางเลือกประชาไท) www.thailabour.org (โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย) - www.facebook.com/thailabour - www.twitter.com/thailabour
ส่งข่าว-ประชาสัมพันธ์-แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด้านแรงงานได้ที่ :
workers@prachathi.com โทรศัพท์/ sms แจ้งข่าวได้ที่เบอร์ 086-1947002 แฟกซ์ 02 690 2712
28 << คนทํางาน กรกฎาคม 2553

Published under a Creative Commons License By attribution, non-commercial