แบรนด์ดังรวยด้วยค่าแรงราคาถูก - วารสารคนทำงาน เดือนกันยายน 2553

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
วารสารออนไลน์ของคนทางานเพื่อคนทางาน
(ฉบับที่ 9 ประจาเดือนกันยายน 2553)
ความเคลื่อนไหวแรงงานโลก >> หน้า 2, รายงานพิเศษ "แบรนด์ดัง กับการเรียกร้อง เพิ่ม ค่าแรง" >> หน้า 5, จับตาประเด็นร้อน >> หน้า 7, รายงานพิเศษ "ชาแหละ 20 ปี ประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร?" >> หน้า 12, ความเคลื่อนไหวแรงงานไทย >> หน้า 18
คนทางาน กันยายน 2553 >>
1
ความเคลื่อนไหวแรงงานโลก >>
พนั กงานรถไฟใต้ ดิ นอั ง กฤษหยุ ด งาน แอฟริกาใต้ 7 ก.ย.- สหภาพแรงงานต่างๆ ซึ่ง เป็ นตัวแทนของข้าราชการและพนักงานบริการ ประท้วงแผนลดพนักงาน ภาครัฐของแอฟริกาใต้ ประกาศยุตการนัดหยุด ิ อังกฤษ 7 ก.ย. - พนักงานรถไฟใต้ดนนัดหยุด ิ งานที่ดาเนินมานาน 20 วัน เพื่อให้เวลาแกนนา งาน เนื่ อ งจากไม่พ อใจแผนลดพนัก งาน โดย พิ จ ารณาข้ อ เสนอล่ า สุ ด ของรัฐ บาลที่ จ ะขึ้ น พนักงานรถไฟใต้ดนหลายพันคนได้พร้อมใจกัน ิ เงินเดือนให้อกร้อยละ 7.5 จากข้อเสนอเดิมร้อย ี หยุ ด งานเป็ น เวลา 24 ชัว โมง ตัง แต่ เ ย็น วัน ่ ้ ละ 5.2 ขณะที่ส หภาพแรงงานต้อ งการให้ข้ึน จันทร์ท่ผ่านมา (6 ก.ย.) เพื่อประท้วงแผนลด ี เงินเดือนร้อยละ 8.6 ในการแถลงต่อสื่อมวลชน พนักงาน 800 ตาแหน่ ง ส่วนใหญ่เป็ นตาแหน่ ง ที่เ มือ งเซนจูเ รีย น นายคริส คล็อ ปเปอร์ ผู้น า พนักงานประจาสถานี โดยพวกเขากล่าวว่า การ สมาพั น ธ์ ส หภาพแรงงานข้ า ราชการและ ลดพนัก งานจะส่ง ผลกระทบต่ อ การให้บ ริก าร พนักงานบริการภาครัฐของแอฟริกาใต้ ประกาศ และความปลอดภัยของรถไฟใต้ดน ิ ว่า การยุติก ารนั ด หยุ ด งานจะมีผ ลทัน ที และ สหภาพแรงงานในฝรั ่งเศสผละงานประท้ วง กล่ า วว่า ต้อ งการให้ทุ ก คนกลับ มาท างานเร็ว ที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยตลอดช่วง 20 วันที่ผ่าน แผนเกษียณอายุ มา โรงพยาบาลและโรงเรียนได้รบ ผลกระทบ ั ฝรั ่งเศส 7 ก.ย.- สหภาพแรงงานของฝรั ่งเศส อย่ า งหนั ก จากการนั ด หยุ ด งานของแพทย์ ผละงานประท้ว งครัง ใหญ่ ท ั ่วประเทศในวัน นี้ พยาบาล และครู สหภาพแรงงานประกาศว่า ้ เพื่อแสดงพลังต่อต้านรัฐบาลฝรั ่งเศสที่มแผนจะ ฝ่ายตนได้รบชัยชนะหลังจากที่รฐบาลยอมขึ้น ี ั ั ขยายเวลาการเกษียณอายุการทางานจาก 60 ปี เงินเดือนให้รอยละ 7.5 แทนที่จะเป็ นร้อยละ 5.2 ้ เป็ น 62 ปี ผู้นาสหภาพแรงงานฝรั ่งเศส ยัง ขู่ แม้จะน้อยกว่าทีเสนอไปร้อยละ 8.6 ก็ตาม ่ ด้วยว่า ทางสหภาพแรงงานจะมีมาตรการต่อไป ้ อีก หากรัฐบาลยังไม่ยุติแผนการขยายเวลาการ แรงงานสิ่ งทอกัมพูชาผละงานประท้ วงครัง เกษีย ณอายุก ารท างาน ขณะเดีย วกัน รัฐ สภา ใหญ่ ฝรั ่งเศสเริ่ม ต้น การอภิปรายถึงแผนการปฏิรูป กัมพูชา 13 ก.ย. – คนงานสิงทอชาวกัมพูชา ่ ระบบบาเหน็จบานาญ เพื่อให้ระบบฟื้ นจากการ หลายหมื่นคน เริมผละงานประท้วงเป็ นเวลา 1 ่ ขาดทุนให้ได้ในอีก 8 ปี ขางหน้า ้ สัปดาห์ในวันนี้ นับเป็ นการผละงานของแรงงาน จ านวนมากครัง ล่ า สุ ด ในเอเชีย โดยประธาน ้ แอฟริกาใต้-เลิ กนัดหยุดงานประท้วง สมาพันธ์แรงงานกัมพูชา เปิ ดเผยว่า มีคนงาน ราว 60,000 คน เข้าร่วมการผละงานประท้วงใน
2 << คนทางาน กันยายน 2553
โรงงานกว่ า 40 แห่ ง จาก 470 แห่ ง เพื่ อ เรีย กร้อ งขอขึ้น ค่ า แรง และจะยัง คงผละงาน ต่อ ไป จนกว่า จะมีก ารเจรจาที่เ หมาะสม การ ผ ล ะ ง า น ป ร ะ ท้ ว ง มี ข้ึ น ห ลั ง รั ฐ บ า ล แ ล ะ ภาคอุตสาหกรรมสิงทอมีมติกาหนดค่าแรง ขัน ่ ้ ต่ าสาหรับแรงงานสิ่งทอและรองเท้าอยู่ท่เดือน ี ละ 61 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,952 บาท) สหภาพแรงงานเปิ ด เผยว่ า เงิน เดื อ นเพี ย ง เท่ านันไม่พ อสาหรับค่า อาหาร ค่า ใช้จ่า ยเรื่อ ง ้ บ้าน และการเดินทาง โดยพวกเขาต้องการให้ รัฐ บาลปรั บ อั ต ราค่ า แรงขั น ต่ าให้ อ ยู่ ท่ี 93 ้ ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,976 บาท) และหวัง ว่า จะมีคนงานมากกว่า 80,000 คน เข้า ร่ว ม ผละงานประท้วงในครัง นี้ ด้านผู้ป ระกอบการ ้ เตือนว่า การผละงานดังกล่าวจะทาให้การผลิต และยอดสั ่งซื้อ ลดลง รวมทัง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ้ จุ ด ยืน ของกัม พู ช าต่ อ สายตานั ก ลงทุ น ทัง นี้ ้ อุตสาหกรรมสิงทอของกัมพูชาเป็ นแหล่งรายได้ ่ จากต่างชาติทสาคัญของประเทศ เพราะกัมพูชา ่ี เป็ น ผู้ผ ลิต สิน ค้าให้แ ก่ เสื้อ ผ้า แบรนด์ดง หลาย ั ราย เช่น Gap, Benetton, Adidas และ Puma "คิ วบา" จ่อเลย์ออฟพนักงานรัฐครึ่งล้าน คิวบา 14 ก.ย. - เอพี รายงานว่า ทางการคิวบา เตรี ย มปรั บ ลดพนั ก งานของรั ฐ อย่ า งน้ อย 500,000 คน ภายในต้นปี หน้า และจะผ่อนคลาย ข้อกาหนดสาหรับบริษทเอกชน เพื่อให้สามารถ ั จ้างงานพนักงานเหล่านี้ ซึ่งนับเป็ นการขยับครัง ้ ส า คั ญ ใ น ภ า ค ก า ร จ้ า ง ง า น ภ า ย ใ ต้ ก า ร
บริห ารงานของประธานาธิบ ดีร าอู ล คาสโตร ทังนี้ ประธานาธิบดีคาสโตรระบุผ่านสื่อโทรทัศน์ ้ ว่า พนักงานรัฐราว 1 ล้านคน หรือราว 1 ใน 5 ของพนัก งานรัฐ ทัง หมดในคิว บา อาจจะเป็ น ้ จานวนทีมากเกินไป อย่างไรก็ตาม รัฐบาลคิวบา ่ ไม่ไ ด้เ ปิ ด เผยถึง แผนปรับ ลดพนัก งานว่า จะมี จานวนเท่ า ใด และครอบคลุ ม ภาคส่ว นใดบ้า ง ขณะที่ก ารปรับ ลดดัง กล่ า วเท่ า กับ 10% ของ จานวนพนักงานรัฐในคิวบาที่มอยู่ราว 5.1 ล้าน ี คน และพนัก งานที่อ าจตกงานก็ก ังวล เพราะ การจ้ า งงานในภาคเอกชนมีจ านวนไม่ ม าก พอที่ จ ะรองรั บ จ านวนผู้ ท่ี ถู ก เลย์ อ อ ฟจ า นวนมาก ด้า นสหพัน ธ์แ รงงานคิว บาระบุ ผ่า น แถลงการณ์ ว่า การเลย์อ อฟจะเริ่ม ต้นในทัน ที และต่ อ เนื่ อ งไปจนถึง เดือ นเมษายน ปี 2554 โดยรัฐบาลจะจ้างงานเฉพาะส่วนที่จาเป็ น อาทิ เกษตรกรรม การก่ อ สร้า ง อุ ต สาหกรรม การ บังคับใช้กฎหมาย และการศึกษา
ค น ง า น สิ่ ง ท อ กั ม พู ช า ปะ ท ะ ต า ร ว จ มี การแข่งขันมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลยกเลิกการ ควบคุ ม การออกใบอนุ ญ าตขับ ขี่ร ถบรรทุ ก ที่ ผู้บาดเจ็บ เข้มงวด กัมพูชา 18 ก.ย. – เกิดเหตุคนงานสิงทอชาว ่ ่ ้ กัม พูช าปะทะกับ ต ารวจในวัน นี้ ท าให้ค นงาน แรงงานฝรัง เศสประท้ ว งครัง ใหญ่ ต้ า น กฎหมายเกษียณอายุ 62 ปี ฝรั ่งเศส 23 ก.ย. - สหภาพแรงงานฝรั ่งเศส จัด การประท้ว งใหญ่ อีก ครังในวันนี้ (23 ก.ย.) ้ โดยหวัง ว่ า จะมี ป ระชามากกว่ า 2 ล้ า นคน ออกมาเดินขบวนต่อต้านแผนปรับอายุเกษียณ จาก 60 ปี เป็ น 62 ปี ของประธานาธิบดี นิโกลา ซาโกซี ทังนี้เมื่อ 2 สัปดาห์ท่แล้ว มีชาวฝรั ่งเศส ้ ี ออกมาประท้ ว งการแก้ ก ฎหมายดั ง กล่ า ว ประมาณ 1-3 ล้านคน และวันนี้ (23) สหภาพ แรงงานคาดว่าจะเป็ นการประท้วงครังใหญ่ท่ีมี ้ ผูเข้าร่วมมากกว่าเดิม อย่างไรก็ตาาม กฎหมาย ้ ปรับ อายุเ กษีย ณผ่า นความเห็น ชอบจากสภา ผูแทนราษฎรฝรั ่งเศสแล้ว และจะมีการอภิปราย ้ ในวุฒ ิส ภาวัน ที่ 5 ตุ ลาคมนี้ ซึ่งคาดว่า จะผ่า น ั โดยไม่ม ีปญ หา โดยการประท้วงส่งผลกระทบ รุนแรงต่อ โรงเรียนและระบบขนส่ง โดยขบวน รถไฟครึ่งหนึ่งของประเทศไม่สามารถให้บริการ ได้ ส่วนรถไฟ “ยูโรสตาร์” สู่กรุงลอนดอน และ รถไฟ “ทาลิส” สู่กรุงบรัสเซลส์ ยังคงให้บริการ ตามปกติ ส่วนรถไฟเริมหยุดให้บริการตังแต่เย็น ่ ้ วานนี้ (22) และคาดว่าจะเปิ ดเดินรถตามปกติใน วันศุกร์ (24) ชาวโรมาเนี ยประท้วงมาตรการรัดเข็มขัด โรมาเนี ย 23 ก.ย. - ชาวโรมาเนี ยนับหมื่นคน ออกมารวมตัวประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดของ ภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการปลดแรงงานจานวนมาก และลดเงินเดือนของแรงงาน ผูประท้วงนับหมื่น ้ คนที่ ร วมตัว ชุ ม นุ ม ในกรุ ง บู ค าเรสต์ พร้ อ ม ตะโกนข้อความโจมตีประธานาธิบดีไตรอาน บา เซสกู และขว้า งไข่ ไ ก่ เ ข้า ใส่ อ าคารกระทรวง แรงงาน กลุ่มผูประท้วงยื่นข้อเรียกร้องให้รฐบาล ้ ั คงอัต ราเงิน เดือ นของแรงงานในระดับ ที่เ คย ได้รบเมื่อ ปี 2551 และยกเลิกการปลดคนงาน ั ภาคบริ ก ารสาธารณะออกจา กงาน ด้ า น ประธานาธิบดีบาเซสกูระบุก่อนหน้านี้ว่า รัฐบาล
ได้รบบาดเจ็บ 5 คน ขณะที่สถานการณ์ยงคงตึง ั ั เครียดต่อแม้การประท้วงได้ยุติลงแล้ว โดยเหตุ ปะทะกันเกิดขึ้นในจังหวัดกันดาล ทางตอนใต้ ของกรุงพนมเปญ ขณะที่ตารวจพยายามสลาย การชุมนุ มของคนงานราว 3,000 คน ที่ประท้วง คาสั ่งห้ามคนงาน 26 คนกลับเข้าทางานหลังนัด หยุดงานครังใหญ่เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว เหตุปะทะ ้ กัน กิ น เวลานานครึ่ ง ชัว โมง มี ค นงานได้ ร ับ ่ บาดเจ็บ 5 คน สหภาพแรงงานเปิ ดเผยว่า การ ผละงานเป็ นเวลา 4 วันยุตลงเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ิ ผ่านมา โดยมีคนงานเข้าร่วมประท้วงเรียกร้อ ง ขอปรับเพิมค่าจ้าง 210,000 คน ขณะที่สมาคม ่ ผูผลิตสิงทอของกัมพูชาอ้างว่า ผูประท้วงมีเพียง ้ ่ ้ 30,000 คน ด้ า นประธานสมาพัน ธ์ แ รงงาน กรีซ-คนงานรถไฟกรีซเริ่มผละงาน กัมพูชากล่าวหาว่า มีโรงงานบางแห่งไม่ยอมให้ คนงานบางคนกลับเข้าทางานเพราะมีส่วนร่วม กรีซ 15 ก.ย. - พนักงานรถไฟของประเทศกรีซ ในการจัด การประท้ ว ง อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอ ได้ผละงาน 24 ชั ่วโมงแล้วเมื่อวันนี้ ขณะที่การ กัมพูชานับเป็ นแหล่งรายได้สาคัญของประเทศ ผละงานประท้ ว งของบรรดาพนั ก งานขั บ ั ั ปจจุบน มีคนงานถึง 345,000 คน รถบรรทุ ก ย่ า งเข้ า วัน ที่ 2 โดยการผลงาน ประท้ ว งของพนั ก งานรถไฟเมื่อ วานนี้ มีข้ึน ขบวนรถบรรทุ ก ปิ ดมอเตอร์เ วย์ป ระท้ ว ง หลังจากที่ได้มการผละงานช่วงสันๆเป็ นเวลา 5 รัฐบาลกรีซ ี ้ ชั ่วโมงเมื่อสัปดาห์ท่แล้ว หลังจากที่ทราบข่าวว่า ี กรี ซ 21 ก.ย. - การจราจรบนมอเตอร์ เ วย์ รัฐ บาลกรีซ มีแ ผนปรับ โครงสร้า งใหญ่ ใ นการ โดยรอบกรุงเอเธนส์ นครหลวงของกรีซถูกปิ ด รถไฟและขายหุ้น 49 เปอร์เซ็นต์ในการรถไฟ นานหลายชั ่วโมง เนื่องจากรถบรรทุกจอดขวาง ให้กบเอกชน ซึ่งแน่ นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบ ั เพื่อประท้วงกฏเกณฑ์ดานแรงงานใหม่ท่รฐบาล ้ ีั ทังต่อเงินเดือ นและจานวนพนัก งานรถไฟที่จะ ้ พรรคสัง คมนิ ย มน ามาใช้ เ พื่อ รับ มือ กับ วิก ฤต ถูกปลดออก-พนักงานรถไฟกรีซทั ่วประเทศมีอยู่ เศรษฐกิ จ ครัง เลวร้ า ยของประเทศ ต ารวจ ้ ประมาณ 6 พัน คน การผละงานประท้ ว ง 24 เปิ ดเผยว่า ผูขบขียวดยานต้องไปใช้เส้นทางอื่น ้ ั ่ ชัว โมง ท าให้ ก ารขนส่ ง ทางรถไฟทัง ในและ ่ ้ อ้ อ มเข้ า สู่ ก รุ ง เอเธนส์ กลุ่ ม ผู้ ป ระท้ ว งน า ระหว่ า งประเทศหยุ ด ชะงัก ขณะคนขับ รถ รถบรรทุกหลายร้อยคันมาจอดปิ ดทางออกของ บรรทุ ก ได้น ารถมาเรีย งกัน ข้ า งทางหลวงใน ทางมอเตอร์เวย์เอเธนส์ ทีจะมุงสู่ภาคเหนือ และ ่ ่ เอเธนส์ -นอกจากคนงานรถไฟและคนขับ คาบสมุทรโปโลปอนเนเซ ทางตะวันตกเฉียงใต้ รถบรรทุ กที่พากันผละงานแล้ว บรรดาเจ้าของ การประท้ ว งมี ข้ึ น ก่ อ นรัฐ สภาจะลงมติ ผ่ า น ั้ ปมน้ ามันก็ออกมาเดินขบวนตามท้องถนน เพื่อ กฎหมายใหม่สาหรับคนขับรถบรรทุ กที่คนขับ เรียกร้อ งให้รฐบาลปรับเพิ่มเพดานราคาน้ ามัน ั รถบรรทุกเชื่อว่าจะทาให้พวกเขาต้องเผชิญกับ ให้สงขึนกว่าทีเป็ นอยู่ ู ้ ่
คนทางาน กันยายน 2553 >>
3
โรมาเนียจาต้อ งดาเนินมาตรการรัดเข็มขัด ทัง ้ การปลดคนงาน ลดเงิ น เดื อ น และขึ้ น ภาษี รวมถึงอาจต้องกู้ยมเงินอีก 6,000 ล้านยูโร ในปี ื หน้ า เพื่อ น ามาหักลบกลบหนี้ ก ับ งบประมาณ ขาดดุ ล ของประเทศ โดยยัง หวัง ที่ จ ะบรรลุ ข้อตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อ กูเงินเพิมเติมในปี หน้า ้ ่ แรงงานสเปนประท้ วงมาตรการรัดเข็มขัด รัฐบาล-ขนส่งชะงัก สเปน 29 ก.ย. - ระบบขนส่งในสเปนชะงักงัน วัน นี้ (29) หลัง ประชาชนออกมาประท้ ว ง มาตรการรัดเข็ม ขัดของรัฐ บาลซึ่ง มุ่ง ขจัด การ ว่างงานและฟื้ นฟูเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม คาด ว่า การเดิน ขบวนอาจไม่ไ ด้เ สีย งตอบรับ จาก ประชาชนส่วนใหญ่ เนื่องจากหลายฝ่ายมองว่า การปฏิรูปแรงงานเชิงสังคมนิยมของรัฐบาลและ มาตรการจ ากั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ นสิ่ ง ที่ ย ากจะ หลี ก เลี่ ย ง ผลส ารวจความคิ ด เห็ น ใน หนังสือพิมพ์พบลิโก เมื่อวันศุกร์ (24) ที่ผ่านมา ั เผย ชาวสเปนร้ อ ยละ 55 เห็ น ด้ ว ยกับ การ ประท้วงรัฐบาล แต่มเพียงร้อ ยละ 18 เท่านันที่ ี ้ คาดว่าจะมาร่วมประท้วง และร้อยละ 71 เชื่อว่า นายกรัฐมนตรี โฮเซ หลุยส์ โรดริเกซ ซาปาเต โร จะไม่เปลียนแปลงนโยบายอย่างแน่ นอน สอง ่ สหภาพแรงงานหลัก ซีซโอโอ และ ยูจที ออกมา ี ี ต่อต้านนโยบายปรับลดฐานเงินเดือนเฉลี่ยของ ข้าราชการลงร้อ ยละ 5 การงดจ่า ยบาเหน็ จ บานาญ และแผนปรับเพิม อายุเกษียณจาก 65 ่ เป็ น 67 ปี ซึ่งนับเป็ นการประท้วงใหญ่ครังแรก ้ ตังแต่ปี 2002 เป็ นต้นมา และเป็ นครังแรกตังแต่ ้ ้ ้ ซาปาเตโร ขึ้นรับตาแหน่ งนายกรัฐมนตรีในปี 2004
พนั กงานธ นาคารใ นบราซิ ล ผละงาน (European Trade Union Confederation: ETUC) โดยเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการ ประท้วงทั ่วประเทศ European Day of Action ของ ETUC และอาจ บราซิ ล 29 ก.ย.- แกนน าสหภาพแรงงาน เป็ นการชุม นุ ม ครังใหญ่ ท่ีสุดในรอบหลายสิบปี ้ บราซิล กล่ าวว่า พนักงานธนาคารจะเริ่ม ผละ สาหรับกรุงบรัสเซลส์ โดยจะมีสหภาพแรงงาน งานประท้วงโดยไม่ม ีกาหนดตังแต่วนนี้ หลังมี ้ ั 50 กลุ่ม ซึงเป็ นตัวแทนของ 30 ประเทศเข้าร่วม ่ มติ เ มื่อ คืน วัน อัง คาร ไม่ ย อมรับ การปรับ ขึ้น "สมาพั น ธ์ แ รงงานยุ โ รปจะชุ ม นุ มต่ อ ต้ า น เงิน เดือ นตามอัต ราเงิน เฟ้ อเพีย งร้อ ยละ 4.3 มาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลหลายประเทศใน ก่อ นหน้ านี้ พนัก งานธนาคารเรียกร้อ งให้ปรับ ยุ โ รป และจะเรีย กร้ อ งให้ ม ีก ารใช้ แ ผนฟื้ น ฟู เพิมเงินเดือนร้อยละ 11 และปรับเพิมส่วนแบ่ง ่ ่ เศรษฐกิจที่เป็ นผลดีต่อการเพิมการจ้างงานและ ่ ผลก าไรประกอบการและผลประโยชน์ อ่ืน ๆ คุ ณ ภาพของการจ้า งงาน" ETUC ระบุ ใ น รวมทังลงมติผละงานประท้วงหลังธนาคารกลาง ้ เว็บไซต์ ผูนาการชุมนุมระบุว่า การชุมนุ มจะเริม ้ ่ แห่งชาติบราซิล ไม่ท าตามข้อ เรียกร้อ งในการ ขึ้นในเวลา 13.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น (19.00 ปรับ ขึ้น เงิน เดือ นตามอัต ราที่ส หภาพแรงงาน น.ตามเวลาประเทศไทย) ที่สถานี รถไฟ Gare ธนาคารเรีย กร้ อ ง แถลงการณ์ ข องประธาน du Midi และคาดว่าในเวลาประมาณ 15.00 น. สหภาพแรงงานธนาคารสาขานครเซาเปาโล แรงงานจะเคลื่อ นขบวนไปถึง Cinquantenaire ระบุว่า การหยุดงานประท้วงจะมีขนทั ่วประเทศ ้ึ Park ซึ่งอยู่ใ กล้กบ อาคารของสหภาพยุโรป ั และเว็บไซต์ของสมาพันธ์แรงงานด้านสถาบัน จอห์น มังค์ส เลขาธิการทั ่วไปของ ETUC กล่าว การเงินแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อ สาขาของ เมื่อ ช่ ว งต้ น เดือ นว่ า "การลดพนั ก งานในช่ ว ง สหภาพ และสมาพันธ์ต่าง ๆ จากทั ่วประเทศ ที่ เศรษฐกิจถดถอยเป็ นเรื่องที่บ้ามาก และเราต้อง ลงมติเ ห็น ชอบการประท้ ว งครัง นี้ และว่ า ใน ้ ออกมาต่ อ สู้ เราต้อ งใช้พ น ธบัตรยูโ รช่ว ยพยุง ั บราซิล มีพ นั ก งานธนาคารทัง หมด 460,000 ้ เศรษฐกิจที่ซบเซา รวมถึงต้องใช้ระบบจัดเก็บ คน และท างานอยู่ใ นนครเซาเปาโล 130,000 ภาษีธุรกรรมทางการเงินใหม่ พวกนักเก็งกาไร คน.- สานักข่าวไทย จะได้หนีไม่ได้ และต้องร่วมแบกรับหนี้สนที่พวก ิ ้ แรงงานยุ โ รปร่ ว มแสนเตรี ย มชุ ม นุ ม ที่ นั น โยนมาที่ เ ราทุ ก คน" "นอกจากนั ้น เรายัง บรัสเซลส์ประท้วงแผนรัดเข็มขัดของรัฐบาล ต้องการมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือคนที่อายุ ยัง น้ อ ย ซึ่ ง ไม่ ส ามารถหางานท าหรื อ เรี ย น เบลเยียม 29 ก.ย. 53 - แรงงานร่วม 100,000 หนังสือได้ในช่วงที่เกิดวิกฤต" เขากล่าว สานัก คนจาก 30 ประเทศในยุ โ รปเตรี ย มชุ ม นุ ม ข่าวซินหัวรายงานว่ า นอกจากที่กรุงบรัสเซลส์ ร่ว มกันที่กรุง บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยีย ม ใน ซึงเป็ นทีตงสานักงานใหญ่ของสหภาพยุโรปแล้ว ่ ่ ั้ วันนี้ (29 ก.ย.) เพื่อต่อต้านแผนลดงบประมาณ สหภาพแรงงานยัง ได้ ว างแผนที่ จ ะจัด การ และมาตรการรัด เข็ม ขัด ของรัฐ บาลประเทศ ประท้วงในอีกหลายประเทศของยุโรป ซึ่งรวมถึง ต่ า งๆ อัน เป็ น ผลมาจากวิก ฤตการเงิน การ สเปน กรีซ อิต าลี ลัตเวีย โปแลนด์ โปรตุ เกส ชุ ม นุ ม ครัง นี้ น าโดยสมาพัน ธ์ แ รงงานยุ โ รป และเซอร์เบีย. ้
4 << คนทางาน กันยายน 2553
รายงานพิเศษ >>
แบรนด์ดัง กับการเรียกร้อง เพิ่มค่าแรง
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ ข่าวคราวโศกนาฏกรรมของคนทางานอย่างกรณีการฆ่า ตัวตายของคนงานจีนที่ทนสภาพ “แรงบีบคั้น” ไม่ไหว ที่โรงงาน Foxconn รวมถึง การประท้วงใหญ่ของคนงานหญิงในกัมพูชา และอีกหลายที่ในถิ่นที่มี “ค่าแรงถูก” ทั่ว ทวีปเอเชีย โดยปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้นรัฐบาลของประเทศค่าแรงต่าต่างๆ อาจจะไม่ใช่ ผู้รับผิดชอบ หรือตัวการเพียงกลุ่มเดียว เพราะเมื่อมาดูถึงสายพานที่โยงใยการผลิตจะ พบว่าแบรนด์ดังหลายๆ แบรนด์ เป็นต้นตอสาคัญด้วยเช่นกัน
คนทางาน กันยายน 2553 >>
5
แบรนด์ vs. เรียกร้องค่าแรง ั ปญหาค่าแรงขันต่าเอเชียสวนทางค่าครองชีพทีเพิมสูงขึนเริม ้ ่ ่ ้ ่ ั ลุกลามไปทัวเอเชีย สาหรับผูลงทุนกาลังกลายเป็ นปจจัยความเสียง ่ ้ ่ ใหม่ต่อการลงทุนในภูมภาคนี้ ส่วนแรงงานนัน ถือว่าเป็ นสภาพถูก ิ ้ บีบบังคับให้สกระบวนการเรียกร้องหน้าโรงงานและบนท้องถนน ู่ ั เรียกร้องกับนายจ้าง และรัฐให้เข้ามาแก้ปญหาตามลาดับ ั บรรดาผูผลิตสินค้าแบรนด์ดงทัวโลกต่างกาลังเผชิญหน้ากับปญหา ้ ั ่ แรงงานในเอเชียซึงเป็ นแหล่งผลิตสินค้ารายใหญ่ของโลก ไม่วาจะ ่ ่ เป็ นค่าแรงในจีนทีเพิมสูงขึนอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดหลายประเทศ ่ ่ ้ ในเอเชีย นันได้เกิดความเคลื่อนไหวขอขึนค่าแรงขันต่าขึนทังใน ้ ้ ้ ้ ้ บังกลาเทศ กัมพูชา เวียดนาม อินเดีย และอินโดนีเซีย
การจลาจล อย่างหนัก
เผารถยนต์และสร้างความเสียหายให้กบโรงงานผลิต ั
แรงงานในบังกลาเทศเหล่านี้เป็ นผูทาการผลิตเสือผ้ายีหอดัง เช่น ้ ้ ่ ้ H&M และ Tesco ซึงต่างไม่พอใจทีได้รบการยื่นข้อเสนอค่าแรงขัน ่ ่ ั ้ ต่าที่ 3,000 ทากา (ราว 1,330 บาท) โดยแรงงานเหล่านี้ตองการ ้ ขึนค่าแรงมาอยูท่ี 5,000 ทากา (ราว 2,200 บาท) ้ ่ สหภาพแรงงานในบังกลาเทศระบุว่าค่าแรงทีได้ต่อรองกลับไปที่ ่ 5,000 ทากาต่อเดือนนัน น่าจะช่วยให้แรงงานเหล่านี้สามารถพอ ้ แบกรับค่าใช้จ่ายทีสงมากขึนในบังกลาเทศได้บาง ซึงขณะนี้กาลัง ู่ ้ ้ ่ เกิดภาวะเงินเฟ้อในสินค้าประเภทบริโภคทีพุ่งสูงขึนมากด้วย ่ ้
ทีกมพูชานันการประท้วงหยุดงานเมื่อต้นเดือนถือว่าเป็ นวาระที่ ่ ั ้ ่ สานักข่าว AP รายงานว่า สัญญาณล่าสุดของการเรียกร้องสิทธิ ส่งผลกระทบต่อ ภาคเศรษฐกิจโดยรวมของกัมพูชา ซึงทาให้ ่ ้ ประโยชน์เพิมมากขึนของแรงงานเอเชียนัน ได้ปะทุขนในกัมพูชา ภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงด้วยการจัดเปิ ดการเจรจาขึนจากฝาย ่ ้ ้ ้ึ ่ ้ สหภาพ แรงงานและฝายผูผลิตในปลายเดือนกันยายนนี้ ซึง ่ ประเทศทีมอตราการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีรวดเร็วแห่งหนึ่งใน ่ ี ั ่ ่ ้ เอเชีย โดยแรงงานจานวนมากได้เรียกร้องให้ปรับปรุงสวัสดิการ ภาคอุตสาหกรรมสิงทอนันถือเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจกัมพูชา และค่าแรงขันต่าขึน เมื่อต้นเดือนทีผ่านมาโดยมีแรงงานเข้าร่วม โดยมีแรงงานอยู่ราว 3.45 แสนคน ในภาคอุตสาหกรรมประเภทนี้ ้ ้ ่ การประท้วงร่วมหลายหมื่นคน ขณะเดียวกัน สถานการณ์ทเี่ วียดนามนัน แม้ว่ารัฐบาลเวียดนามได้ ้ ้ ่ ้ ้ ในรายงานระบุว่า แรงงานส่วนใหญ่ทรวมตัวกันประท้วงในครังนี้ ห้ามการตังสหภาพแรงงานทีเป็นอิสระขึน แต่กระนันได้เกิดการนัด ่ี ้ ้ ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานจากโรงงาน ในอุตสาหกรรมภาคสิงทอ ซึง หยุดงานประท้วงของแรงงานแล้วถึง 139 ครัง ในช่วง 5 เดือนแรก ่ ่ ั ของปี 2010 เนื่องจากปญหาดัชนีค่าครองชีพในเวียดนามทีได้ปรับ ่ โรงงานเหล่านี้ในกัมพูชาได้ทาการผลิตสินค้ายีหอดังของโลก ่ ้ ่ ้ ้ ทังหลายไม่ว่าจะเป็ น Gap, Benetton, Adidas และ Puma ซึง เพิมขึนอย่างน่ากลัวพุ่งสูงขึนไปที่ 8.75% แล้วในปี น้ี ้ ่ ในขณะทีทางการได้กาหนดอัตราค่าแรงไว้ท่ี 61 เหรียญสหรัฐ (ราว ่ การประท้วงของแรงงานส่วนใหญ่มุ่งไปทีการแสดงความไม่พอใจ ่ 1,890 บาท) ต่อเดือนนัน แต่ทว่าทางสหภาพแรงงานต้องการให้ ้ กับค่าแรงขันต่าทีไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพ ประกอบกับสภาพ ้ ่ ฐานเงินเดือนอยู่สงกว่านันที่ 93 เหรียญสหรัฐต่อเดือน (ราว 2,880 ู ้ การทางานทีย่าแย่ ่ โดยแรงงานส่วนใหญ่นนต่างทางานอยู่ใน ั้ บาท) โรงงานของบริษทข้ามชาติ ผลิตให้แบรนด์ดงระดับโลก ซึงเมื่อ ั ั ่ ้ เลขาธิการสหพันธ์แรงงานแห่งกัมพูชากล่าวว่าแรงงานเหล่านี้กาลัง เดือน เม.ย. ก็เกิดการประท้วงขึนของแรงงานหลายหมื่นคนใน โรงงานผลิตรองเท้าของไต้หวัน ใช้ชวตอย่างยากลาบากกับค่าแรงทีต่ามาก ีิ ่ ความเคลื่อนไหวของแรงงานกัมพูชาในครังนี้มขนหลังจากทีก่อน ้ ี ้ึ ่ หน้านันเพียงไม่กสปดาห์ แรงงานภาคสิงทอในบังกลาเทศราว 3 ้ ่ี ั ่ ล้านคน ซึงมีบทบาทในกระบวนการผลิตเสือผ้าให้กบบริษท ่ ้ ั ั สัญชาติตะวันตกด้วยเช่นกัน ได้เรียกร้องขึนเงินเดือนถึง 80% จาก ้ ทีได้รบ โดยการประท้วงถูกบีบบังคับให้จบลงด้วยความรุนแรง มี ่ ั
6 << คนทางาน กันยายน 2553
ในอินโดนีเซียทีถอว่าเป็ นแหล่งแรงงานค่าแรงถูกอีกแห่งหนึ่งของ ่ ื เอเชียนัน อินโดนีเซียมีสหภาพแรงงานทีทรงอานาจมากที่สดอยู่ 3 ้ ่ ุ องค์กร ครอบคลุมแรงงานราว 3.4 ล้านคน และในขณะนี้กกาลัง ็ เกิดภาวะกดดันให้เพิมค่าแรงขันต่ามากขึนทุกทีเช่นกัน โดยเฉพาะ ่ ้ ้ แรงงานในโรงงานสิงทอทีมเี จ้าของเป็ นนายทุนต่างชาตินนได้เกิด ่ ่ ั้
ั การ ประท้วงขึนอยู่บ่อยครัง จากปญหาชัวโมงการทางานที่ สถานการณ์แรงงานในอินโดนีเซีย ได้ปะทุขนเมื่อวันแรงงานใน ้ ้ ่ ้ึ ยาวนานเกินไป แต่ค่าแรงทีได้นนกลับไม่สมดุลกับชัวโมงการ วันที่ 1 พ.ค.ทีผ่านมา เมือเกิดการเดินประท้วงใหญ่ขนในกรุง ่ ั้ ่ ่ ่ ้ึ ทางาน จาการ์ตา แต่ทว่าตารวจก็เข้าควบคุมสถานการณ์ได้สาเร็จ ระบบค่าแรงขันต่าในอินโดนีเซียไม่ได้รบการกาหนดขึนจากรัฐบาล ้ ั ้ กรุงจาการ์ตา แต่จะขึนอยู่กบแต่ละพืนที่ เมื่อปี 2008 ค่าแรงขันต่า ้ ั ้ ้ ั สูงสุดอยู่ทจงหวัดปาปว ที่ 123 เหรียญสหรัฐต่อเดือน (ราว 3,800 ่ี ั บาท) ส่วนค่าแรงทีถูกทีสดอยูทชวาตะวันออก ที่ 60 เหรียญสหรัฐ ่ ่ ุ ่ ่ี ต่อเดือน (ราว 1,860 บาท) ส่วนทีในอินเดียซึง การเคลื่อนไหวของแรงงานอยู่บ่อยครัง โดย ่ ่ ้ กรณีพพาทเรื่องค่าแรงหลายครังในช่วงปี น้ี เกิดขึนในโรงงานผลิต ิ ้ ้ สินค้ายีหอดังของโลก เช่น Nokia ของฟินแลนด์ Hyundai ของ ่ ้ เกาหลีใต้ ตลอดจน Bosch ผูผลิตสินค้าด้านเทคโนโลยีจากเยอรมัน ้
สถานการณ์บีบคันที่ “โรงงานของโลก” ้
ความไม่พอใจของแรงงาน การประท้วง-ข้อพิพาทแรงงาน ทีเกิดขึนในประเทศจีนในปี 2010 ่ ้ แม้กระทังสถานการณ์ในจีนเอง ซึงกาลังทาหน้าทีเป็ น “โรงงานผลิตของโลก” นัน ตังแต่ต้นปี ทผ่านมาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมหลาย ่ ่ ่ ้ ้ ่ี ประเภทต่างก็ลุกฮือขึนเรียกร้องขอค่าแรงและสวัสดิการให้ดกว่าทีเป็ นอยู่ ดังทีเกิดขึนกับการประท้วงของแรงงานในโรงงานผลิตของบริษท ้ ี ่ ่ ้ ั รถยนต์ Toyota และ Honda ตลอดไปจนถึงการประท้วงของแรงงานในโรงงานบริษทไอที “Foxconn” ซึงเป็ นผูผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ั ่ ้ ้ หลายแบรนด์ดง (อาทิ ชินส่วนของ Mac mini, iPod, iPad, iPhone ผลิตภัณฑ์ในตระกูลของ Apple เมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ของ Intel ั ้ ชินส่วนคอมพิวเตอร์ของ Dell และ Hewlett-Packard ชินส่วนของเครื่องเล่นเกมส์ PlayStation 2 และ PlayStation 3 ของ Sony ชินส่วน ้ ้ ้ ของเครื่องเล่นเกมส์ Wii ของ Nintendo ชินส่วนเครื่องเล่นเกมส์ Xbox 360 ของ Microsoft แบ็ตเตอร์รของ Motorola และชินส่วนของ ้ ่ี ้ คนทางาน กันยายน 2553 >>
7
เครื่องอ่านหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ Kindle ของ Amazon เป็ นต้น) ั ปญหาของ Foxconn ซึงนักรณรงค์ต่อผู้บริโภคได้นาไปเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์แห่งยุค อย่างผลิตภัณฑ์ในตระกูล Apple ทาให้เกิดผล ่ สะท้อนกลับ มีการขึนค่าแรงให้กบคนงานในโรงงานทีเสินเจิน 30% (อาจจะเรียกได้ว่าเป็ นการเกาะกระแสตัวสินค้าที่ได้รบการชื่นชมว่า ้ ั ่ ่ ้ ั เป็ นขบถแห่งยุคสมัย?) ส่วนการประท้วงและการนัดหยุดงานของคนงาน Honda หลายครังในกวางตุ้ง จึงสามารถกดดันทาให้ฝ่ายบริหาร ้ ขึนค่าแรงให้คนงานจาก 939 หยวน เป็ น 1,600 หยวน ้ ั การแก้ปญหาเฉพาะหน้าดังกล่าว รัฐบาลท้องถินต่างๆ ของจีนได้ทยอยปรับขึนค่าแรงขันต่าตามลาดับ โดยขณะนี้ค่าแรงในพืนทีเซียงไฮ้มี ่ ้ ้ ้ ่ ่ ราคาแพงมากทีสดในจีน อยู่ท่ี 1,120 หยวนต่อเดือน หรือประมาณ 166 เหรียญสหรัฐต่อเดือน (ราว 5,150 บาท) ุ่ รวมถึงการออกมาแสดงทัศนะคติของบุคคลสาคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จน ทีระบุว่าบริษทข้ามชาติ (ญี่ปุ่น) มักทีจะให้ค่าแรงแก่แรงงาน ี ่ ั ่ ่ จีนน้อยเกินไป (นายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเปาของจีนได้ขอให้บริษทเอกชนญี่ปุ่นทีทาธุรกิจในจีนขึนค่าแรงให้กบแรงงานชาวจีน หลังจากที่ ั ่ ้ ั เกิดการประท้วงหลายครัง ) รวมถึงร่างกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ของจีนทีจะเปิ ดทางให้แรงงานจีนในเสินเจินต่อรองสิทธิการทางานใน ้ ่ ่ ้ ์ พืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มากขึน ้ ่ ้ ญี่ปุ่นซึ่งเป็ นชาติท่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในเสินเจิ้นเป็ นอันดับต้นๆ (และก็เหนียวค่าแรงให้คนงานเป็ นอันดับต้นๆ ด้วยเช่นกัน ) ี ่ ออกมาแสดงความกังวลต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ เพราะจากร่างกฎหมายดังกล่าวแรงงานจากโรงงานจะได้ สทธิในการเปิ ดเจรจาต่อรองกับ ิ ์ ผูบริหาร หากค่าแรงของแรงงานส่วนใหญ่น้อยกว่า 50% ของระดับเฉลียที่จ่ายในเมืองเสินเจิน โดยข้อกาหนดใหม่จะเป็ นเครื่องมือทาง ้ ่ ่ ้ กฎหมายให้กบแรงงานในโรงงานทีจ่ายค่าแรงต่า ั ่ ด้านข้อมูลจากทางการเสินเจินระบุว่า รายได้เฉลียของแรงงานในโรงงานทีอยู่ในเมืองอยู่ทประมาณ 3,900 หยวนหรือ 560 ดอลลาร์สหรัฐฯ ่ ้ ่ ่ ่ี ส่วนรายได้ทบริษทญีปุนขนาดเล็กและธุรกิจในเครือ ซึงส่วนใหญ่เป็ นบริษทผลิตสินค้ารับอยู่ระหว่าง 1,100 - 1,500 หยวน เท่านัน ่ี ั ่ ่ ่ ั ้ ซึงหมายถึงว่า แรงงานในบริษทญี่ปุน และบริษทในเครือสามารถเรียกร้องขึนค่าแรงได้กว่า 70% เพียงแต่ปรับระดับเงินชดเชยขึนมาที่ ่ ั ่ ั ้ ้ ่ ครึงหนึ่งของรายได้เฉลีย ข้อกาหนดใหม่จะเปิ ดทางให้แรงงานในเสินเจินเรียกร้องการต่อรองกับฝายบริหารได้มากเท่าทีตองการ ่ ่ ่ ้ ่ ้
มุมมองนักลงทุน – รัฐบาล นักเศรษฐศาสตร์จากบริษททีปรึกษาด้านความเสียงทางการเมือง ั ่ ่ และเศรษฐกิจในฮ่องกง ให้ความเห็นว่าต้นทุนในกระบวนการผลิต ทีสงขึนในจีนนันกาลังทาให้ผผลิตย้ายไปยังแหล่งผลิตอื่นๆ ทีมี ู่ ้ ้ ู้ ่ ต้นทุนถูกกว่า เช่น เวียดนาม กัมพูชา หรือบังกลาเทศ ซึงถือว่า ่ เป็ นเรื่องดีสาหรับประเทศเหล่านี้ และแม้ว่าในประเทศเหล่านี้จะพบ ั ปญหาขึนบ้างเช่นกัน แต่ทว่าเมือเปรียบเทียบกับจีนแล้ว ระดับของ ้ ่ ั ปญหานันต่างกันโดยสินเชิง ้ ้ “จีนกาลังแพงขึนอย่างมาก และประเทศอื่นๆ ทีดอยพัฒนากว่าก็ ้ ่ ้ กาลังแพงขึนเช่นกัน แต่ทว่าช่องว่างระหว่างรายได้ต่อหัวในสถานที่ ้
อย่างบังกลาเทศ กัมพูชา และเวียดนาม เมื่อเทียบกับสถานการณ์ ในจีนนันต่างกันมาก” ้ ั “ปญหาการขอขึนค่าแรงของแรงงานในประเทศเหล่านี้ดเหมือนว่า ้ ู จะไม่เพิมขึนทันการปรับขึนของแรงงานในจีน” ่ ้ ้ ส่วนรัฐมนตรีมหาดไทยของกัมพูชาออกมากล่าวว่า หากเกิดการ ประท้วงของแรงงานขึนอีกนันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสวัสดิการ ้ ้ ของตัวแรงงานเอง นอกเหนือจากจะกระทบต่อนายจ้าง และจะ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมไปด้วย.
8 << คนทางาน กันยายน 2553
จับตาประเด็นร้อน >>
สหภาพแรงงานทีไอจี เรียกร้องบริษทรับอนุกรรมการสหภาพฯ กลับเข้าทางาน ั
แถลงการณ์ สร.ที.ไอ.จี ฉบับที่ 003-2553 เรือง TIG-LINDE ยุติการละเมิดสิ ทธิ แรงงานเสียที ่ TIG หรือบริษทไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จากัด(มหาชน) มีนายจ้างหลักเป็ นบรรษัทข้ามชาติจากประเทศเยอรมันคือ LINDE ทีประกอบ ั ่ กิจการใหญ่เป็ นอันดับหนึ่งของโลกด้านแก๊สอุตสาหกรรม สหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊สมีสมาชิกเป็ นคนงานของ TIG-LINDE ในประเทศไทย 20 กันยาน 2553 บริษทฯ ส่งจดหมายถึงสหภาพฯให้สงตัวแทนเข้าร่วมในการสอบสวนข้อเท็จจริงและการ พิจารณาโทษทางวินยคุณ ั ่ ั วสันต์ เรืองลอยขา ซึงเป็ นอนุกรรมการของสหภาพฯ ตามข้อตกลงสภาพการจ้างทีระบุไว้ว่า “บริษทฯตกลงให้สหภาพฯ เข้าร่วม ่ ่ ั สังเกตการณ์และทบทวนในการพิจารณากรณีทมการลงโทษทางวินยฯ” ่ี ี ั 22 กันยายน 2553 รอง ประธานสหภาพฯเป็ นตัวแทนสหภาพฯไปเข้าร่วมดังกล่าว พบว่าไม่มการสอบสวนใดๆ เอกสารทีบริษทฯนามา ี ่ ั แสดงนันไม่เคยเกิดขึนมาก่อนตามระเบียบและขันตอนการ สอบสวนความผิด มีการทาขึนมาใหม่ตามอาเภอใจและมิได้เป็ นไปตาม ้ ้ ้ ้ ขันตอนทีเคยปฏิบตกนมา รวมถึงได้มการละเมิดสิทธิสวนบุคคลด้วยการบันทึกเสียงโดยไม่ขออนุญาตก่อน และบริษทฯยืนกรานว่าจะ ้ ่ ั ิ ั ี ่ ั เลิกจ้างคุณวสันต์ เรืองลอยขา ให้มผลตังแต่ 23 กันยายน 2553 เป็ น ต้นไป แม้ว่าผูแทนของสหภาพฯจะขอให้มการทบทวนตามทีระบุ ี ้ ้ ี ่ ั ในข้อตกลงฯ และเนื่องจากเรื่องนี้ยงมีทางออกอื่นๆอีกมากทีจะแก้ไขปญหา แต่บริษทฯปฏิเสธว่าจะไม่มการทบทวนใดๆทังสิน!!! ั ่ ั ี ้ ้ เป็ น อีกครังหนึ่งทีบริษทฯยืนยันและจงใจทีจะละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้างโดยไม่ ใยดี ซึงก่อนหน้านี้กมการละเมิดข้อตกลงสภาพการ ้ ่ ั ่ ่ ็ ี จ้างอย่างต่อเนื่อง ในขณะทีสหภาพฯพยามสงบนิ่งเพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ทดตามหลักมาตรฐานแรง งานสากล แต่บริษทฯกลับกระทา ่ ่ี ี ั ในสิงทีตรงกันข้าม นอกจากจะไม่เคารพในสิทธิสหภาพแรงงานแล้วยังเป็ นการย่ายีศกดิศรีความเป็ น มนุษย์ของคนงานอย่างไร้เมตตา ่ ่ ั ์ ธรรมซ้าแล้วซ้าอีก ดังนันสหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จึงขอเรียกร้องให้บริษทฯดาเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนี้ ้ ั 1. 2. 3. 4. 5. รับคุณวสันต์ เรืองลอยขา กลับเข้าทางานในตาแหน่งหน้าทีเดิมโดยทันที ่ จัดให้มการประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างผูมอานาจตัดสินใจและคณะกรรมการของสหภาพฯ ี ้ ี ยุตการละเมิดข้อตกลงสภาพการจ้างโดยทันที ิ ปฏิบตตามคามันสัญญาของผูบริหารจากการสัมมนา Social Dialogue เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ั ิ ่ ้ จัดการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มโนธรรม เมตตาธรรมให้กบฝายบริหารของบริษทฯเป็ นการด่วน ั ่ ั
**สหภาพฯ ต้องขออภัยอย่างยิงหากท่านไม่ได้รบความสะดวกจากการเคลื่อนไหวของสหภาพฯ แต่เราได้รบความเดือดร้อนและมีทุกข์ ่ ั ั จริงๆ การเคลื่อนไหวของเราเกียวกับทุกข์ของคนงาน ไม่มสวนเกียวข้องใดๆกับการเมืองทังสิน** ่ ี่ ่ ้ ้ **** สอบถามข้อมูลเพิมเติมหรือแสดงความคิดเห็นหรือติดต่อสหภาพฯได้ท่ี TIG_LU@HOTMAIL.COM หรือ ่ TIG_LU@YAHOO.COM หรือ TIG_LU@WINDOWSLIVE.COM หรือ 08-9830-9905 “....เลิกจ้าง = ประหารชีวต ใช้อะไรคิดจึงได้โหดร้าย...เยียงนี้......” ( 23 ก.ย. 53 ) ิ ่ นอก จากนี้ทางสหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊ส ได้แจ้งข่าวว่าจะทาการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ตามสาขาต่างๆ ตังแต่วนที่ 23 ้ ั กันยายน 53 เป็ นต้นไป เนื่องจากสหภาพฯ ถูกปฏิเสธทีจะมีการทบทวนตามข้อตกลง ดังนันสหภาพจะเคลื่อนไหวจนกว่าจะได้ขอยุติ ่ ้ ้ คนทางาน กันยายน 2553 >>
9
จากการเจรจากับทางบริษทฯ ั โดย สหภาพฯ ระบุว่าการเคลื่อนไหวในครังนี้มจุดประสงค์เพื่อให้บริษทกลับมาพูดคุย เจรจากับสหภาพ และหากท่านใดประสงค์จะ ้ ี ั สนับสนุนการต่อสูของสหภาพแรงงาน โปรดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากองค์กรของท่านไปที่ ้ กรรมการผูจดการ TIG-LINDE ประเทศไทย Email ้ั keerin.chutumstid@tig.boc.com และ keerin@yahoo.com และโปรดสาเนาหรือ CC ไปทีเลขากรรมการผูจดการและสหภาพฯ ่ ้ั noranuch.prasertthum@tig.boc.com TIG_LU@windowslive.com
องค์กรแรงงานไทย-สากล จีรฐรับอนุสญญา ILO 87-98 ้ ั ั
27 ก.ย. 53 – เวลาประมาณ 9.30 น. ตัวแทนองค์กรแรงงาน อาทิ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย, สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงาน แห่งประเทศไทย, สภาองค์การลูกจ้างสภาอุตสาหกรรมภาคเอกชน, สภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์, สมาพันธ์แรงงานโลก-ประจาประเทศไทย (ITUC-TC), สมาพันธ์แรงงานโลก สานักงานภูมภาคเอเชียแปซิฟิก ิ (ITUC-AP), สหพันธ์แรงงานโลก (GUF), สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมเหล็กโลหะระหว่างประเทศ (IMF) และแรงงานกว่า 50 คน ได้ย่น ื หนังสือถึงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เรียกร้องให้รฐบาลไทยรับรองอนุ สญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ั ั ฉบับที่ 87 และ 98 ทังนี้ในหนังสือระบุว่าประเทศไทยเป็ นหนึ่งในผูก่อตัง ILO จะต้องปฏิบตตามมาตรฐานแรงงานต่างๆ ทีมการจัดทาขึนอย่างเคร่งครัด โดย ้ ้ ้ ั ิ ่ ี ้ การมีสหภาพแรงงานในประเทศไทยนันจะเป็ นเครื่องมือทีทาให้เกิดความ ยุตธรรมในสังคม คนงานควรจะได้รบเสรีภาพในการรวมตัวกัน ้ ่ ิ ั และสิทธิการเข้าเป็ นสมาชิกสหภาพแรง งาน (ซึงเป็ นเจตนารมของอนุสญญาฉบับที่ 87 และ 89) ่ ั รัฐบาลจึงต้องเข้าร่วมประสานงานกับองค์กรประชาคมโลก เพื่อทาให้คนไทยได้รบประโยชน์จากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยมีการ ั สร้างงานทีมความยังยืน มีหลักประกันความคุมครองทางสังคม ขึนค่าแรง สร้างอานาจในการซือ ลดความยากจน และสร้างความมันคง ่ ี ่ ้ ้ ้ ่ โดยองค์กรแรงงานไทยและสากลจึงขอเรียกร้องให้รบบาลไทยรับรองอนุ สญญาทัง สองฉบับ เพื่อนาสู่การปฏิรูปกฎหมายแรงงานให้ ั ั ้ สอดคล้องกับอนุสญญาดังกล่าว ั
ครม. รับทราบผลการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติแรงงานสั มพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับกระทรวงแรงงาน)
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.53 คณะรัฐมนตรี ได้รับทราบและอนุมติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้ ั 1. รับทราบผลการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และกรณี พิพาทแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ร่ วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10 << คนทางาน กันยายน 2553
2.อนุมติหลักการร่ างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง ั แรงงานเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาต่อไป ้ ้ สาระสาคัญของร่ างพระราชบัญญัติ ่ 1. แก้ไขเพิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐมนตรี ผรักษาการเป็ น “รัฐมนตรี วาการกระทรวงแรงงาน” เพื่อให้ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ ู้ ่ ปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม และให้มีอานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบติการตามพระราชบัญญัติน้ ี (ร่ างมาตรา 3 แก้ไขมาตรา 6) ั 2. กาหนดให้ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บงคับต่อไป ในกรณี ที่มิได้มีการแจ้งข้อเรี ยกร้องภายในระยะเวลาตามมาตรา 13 (ร่ างมาตรา ้ ั 4 แก้ไขมาตรา 12 วรรคสอง) 3. กาหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์การแจ้งข้อเรี ยกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยให้แจ้งข้อเรี ยกร้องภายในหกสิ บวันก่อนวันที่ขอตกลง ้ เกี่ยวกับสภาพการจ้าง เดิมจะสิ้นสุดลง และขยายระยะเวลาการเริ่ มเจรจา (ร่ างมาตรา 5 แก้ไขมาตรา 13 และร่ างมาตรา 6 แก้ไขมาตรา 16) 4. ขยายระยะเวลาการแจ้งข้อพิพาทแรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและการ ดาเนินการไกล่เกลี่ยของพนักงานประนอมข้อพิพาท แรงงาน (ร่ างมาตรา 7 แก้ไขมาตรา 21 และมาตรา 22) 5. แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการห้ามนายจ้างปิ ดงานหรื อห้ามลูกจ้างนัดหยุดงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 22 (ร่ างมาตรา 8 แก้ไขมาตรา 34 (3)) 6. ปรับปรุ งองค์ประกอบและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ่ และการแต่งตั้งประธานกรรมการหรื อกรรมการแทนตาแหน่งที่วาง (ร่ างมาตรา 9 แก้ไขมาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39) 7. กาหนดให้ลกจ้างซึ่งเป็ นผูบงคับบัญชาที่มีอานาจโดยตรงในการจ้าง การให้บาเหน็จ การลงโทษ หรื อ การเลิกจ้าง จะเป็ นสมาชิกในสหภาพ ู ้ ั ่ แรงงานที่ลูกจ้างอื่นได้จดตั้งหรื อเป็ นสมาชิกอยูไม่ ได้ (รางมาตรา 11 แก้ไขมาตรา 95 วรรคสาม) ั 8. กาหนดให้ลกจ้างซึ่งเป็ นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อร่ วมประชุมหรื อ อบรมตามที่ราชการกาหนดหรื อปฏิบติหน้าที่กรรมการ ู ั ไตรภาคีตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนเป็ นพยานตามหมายเรี ยกของศาลในคดีเกี่ยวกับแรงงาน (ร่ างมาตรา 12 แก้ไขมาตรา 102) 9. กาหนดห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้างกาลังดาเนินการเพื่อจัด ตั้งสหภาพแรงงานหรื อใช้สิทธิปิดงานเฉพาะลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง กับข้อเรี ยก ร้องเป็ นบางคนอันเป็ นการเลือกปฏิบติ (ร่ างมาตรา 13 แก้ไขมาตรา 121) ั 10. กาหนดห้ามนายจ้างเลิกจ้างบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรี ยกร้องในระหว่างข้อ ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา 12 หรื อคาชี้ขาดมีผลใช้ บังคับ (ร่ างมาตรา 14 แก้ไขมาตรา 123) 11. แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษให้เหมาะสมยิงขึ้น (ร่ างมาตรา 15 แก้ไขมาตรา 130) ่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี ) วันที่ 14 กันยายน 2553
คนทางาน กันยายน 2553 >>
11
รายงานพิเศษ >>
ชาแหละ 20 ปีประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร?
วาระครบ 20 ปี สานักงานประกันสังคม คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับ คณะกรรมาธิการแรงงานฯ จัดเวทีอภิปรายแจงปัญหาประกันสังคม พร้อมเสนอร่าง กฎหมายปรับโครงสร้างให้เป็นองค์กรอิสระ ด้านเลขาประกันสังคมเผยเตรียมเพิ่มสิทธิ ประโยชน์อีกหลายกรณี ระยะสั้นแก้สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน
12 << คนทางาน กันยายน 2553
คุณภาพของยาที่ด้ อยกว่า ปกติ ปั ญ หาด้ านบริ ก ารทางการแพทย์ ต้ องรอคิวรักษาเป็ นชั่วโมง กระบวนการในการขอรับสิทธิประโยชน์ ล่า ช้ า ... และอี ก นา นา ปั ญ หา รวมทัง ความไม่เ ข้ า ใจต่อ สิท ธิ ้ ประโยชน์ ใ นระบบประกัน สัง คม คื อ ความจริ ง ที่ จัง เป็ นอยู่ใ น ปั จจุบน พร้ อมคาถามสาคัญที่เกี่ ยวเนื่องกัน คือ เงิ นทุกบาทของ ั ผู้ประกันตนกว่า 9 ล้ านคน ที่สงเข้ ากองทุนฯ ทุกเดื อน ณ วันนี ้ เป็ น ่ เงินรวมกว่า 707,730 ล้ านบาทนัน ถูกนาไปใช้ ด้านใดบ้ าง และเกิด ้ ประโยชน์ตอผู้ประกันตน มากน้ อยแค่ไหน ่ ในวาระครบ 20 ปี ของสานักงานประกันสังคม (สปส.) ซึ่งมีหมุด หมายหลักในการทาให้ ผ้ ใช้ แรงงานได้ มีหลักประกันด้ านสวัสดิการ ู ตังแต่เด็กจนตาย แต่ในมุมมองขององค์กรแรงงานยังคงพบปั ญหา ้ มากมายที่ทาให้ เห็นถึงความไม่โปร่ง ใสในการบริ หารงาน ซึ่งกระทบ ต่อความครอบคลุมในการดูแลแรงงาน เมื่อวันที่ 6 ก.ย.53 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จัดเวทีอภิปราย ในหัวข้ อ "ชาแหละ 20 ปี ประกันสังคม ผู้ประกันตนได้ อะไร?” ณ ห้ อง ประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 2 โดยมีวตถุประสงค์เพื่อให้ ั เกิดกลไกในการตรวจสอบสานักงานประกันสังคมอย่าง เป็ นรู ปธรรม และเพื่อรักษาสิทธิ ของผู้ประกันตน อีกทังขับเคลื่อนให้ สานักงาน ้ ประกันสังคมเป็ นองค์กรอิสระ น.ส.วิ ไ ลวรรณ แซ่ เ ตี ย ประธานคณะกรรมการสมานฉั น ท์ แรงงานไทย (คสรท.) กล่าว ถึงการใช้ งบประมาณที่ผ่านมาของ สปส.ที่ค่อนขางเป็ นปั ญหาเรื่ องความโปร่ งใส ยกตัวอย่างงบในการ ระบบงานเทคโนโลยี สารสนเทศของสานัก งานประกัน สัง คมกว่า
2,800
น.ส.วิไลวรรณ กล่าวด้ วยว่า การใช้ งบของ สปส.ต้ องทบทวนด้ วยว่า สมควรไม่สมควรทา เช่น การไปดูงานต่างประเทศ หรื องบที่เอาไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเห็นได้ ว่าฝ่ ายการเมืองเข้ ามามี บทบาทใน การอนุมนติงบเหล่านี ้ ดังนัน สปส.จึงควรมีความเป็ นอิสระ โปร่ งใส ั ้ ไม่ถกครอบงา เพื่อสร้ างหลักประกันให้ กบผู้ประกันตนในอนาคต ู ั ส่วนกรณีปัญหา คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ ด) ที่เป็ นคนหน้ า เดิมๆ เข้ ามาอยู่ในตาแหน่ง น.ส.วิไลวรรณ เสนอว่า ต้ องเปลี่ยน โครงสร้ าง สปส.ให้ เป็ นองค์การอิสระ มีคณะกรรมการฯ มาจากการ เลือกตัง และผู้บริ หารต้ องมาจากการสรรหา อีกทังให้ ขยายความ ้ ้ คุ้มครองไปยังแรงงานนอกระบบทุกระบบ ส่วนผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 และ 40 รัฐควรต้ องร่ วมกับผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ด้ วย น.ส.วิ ไลวรรณ กล่า วด้ ว ยว่า อยากเห็ น ส่ว นร่ วมในการตัด สิน ใจ เพราะมาจากเงิ นของคนยากคนจน หากต้ องเสียเงินแต่ไม่ได้ สร้ าง ความมันใจ ไม่สร้ างความมันคง แรงงานคงต้ องเสียกาลังใจ กับเวลา ่ ่
20 ปี
ที่ผานมา ทุกภาคส่วนน่าจะเข้ ามาร่ วมกันทาในสิ่งที่จะส่งผลดี ่
ถึงอนาคต ด้ านนางสริ วัณ ร่ มฉัตรทอง เลขาธิ การสภาองค์ การนายจ้ าง แห่ งประเทศไทย กล่าว ว่า ส่วนตัวมีความคาดหวังคุณภาพชีวิตที่ดี ของลูกจ้ างในโครงข่ายประกันสังคม และอยากเห็นการปรับปรุ ง คุณภาพบริ หารของ สปส. โดยเฉพาะในด้ านการรักษาพยาบาล ซึ่ง จะเห็ น ว่ า หลายครั ง เงิ น สบทบ ้
5%
ที่ ถู ก หั ก เข้ าสู่ ส่ ว นการ
รักษาพยาบาล แต่ผ้ ประกันตนกลับต้ องพบกับความล่าช้ าในการ ู บริ การ พบปั ญหาในเชิงคุณภาพ ทังคุณภาพยา และคุณภาพการ ้ บริ การของบุคคลกรทางการแพทย์ และโดยส่วนตัวมันใจว่าในส่วน ่ นาย จ้ างที่อยู่ในระบบประกันสังคมหลายคนไม่เคยเบิกค่ารักษากับ ประกันสังคมที่ได้ จ่ายมา นางสริ วณ กล่าวต่อมาถึงการเหมาจ่ายค่ารั กษาพยาบาลรายหัว ั สาหรับคน 9 ล้ านคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมว่า จะทาอย่างไรให้ สามารถเข้ าถึงการรักษาพยาบาลโดยสมควรกับการเจ็บป่ วย และให้ ได้ สิทธิพึงมีพึงได้ อย่างเต็มที่ รวมทังจะมีการประเมินผล ตรวจสอบ ้ คนทางาน กันยายน 2553 >>
13
ล้ านบาท ในปี
2550
งบประมาณในการให้ บุคคลากรไป
ศึกษาดูงานยังต่างประเทศปี ละ 118 ล้ านบาท โครงการจัดซื ้อที่ดิน และอาคารวัฏจักร ซึ่งผู้บริ หารสานักงานประกันสังคมได้ เสนอการ อนุมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ในวงเงิน 500 ล้ านบาท หรื องบ ั การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมปี ละ 195 ล้ านบาท ซึ่งหาก ลดเรื่ องเหล่านี ้ได้ จะสามารถนางบไปดูแลลูกจ้ างสร้ างความมันคงให้ ่ ลูกจ้ างได้ ประโยชน์ดีกว่า
อย่างไร ให้ ผ้ ูประกันตนได้ รับสิทธิ เหล่านัน ยกตัวอย่าง บริ การโทร ้
1506 ซึงเป็ นบริ การพื ้นฐานที่ควรทาให้ มีประสิทธิภาพ มีการทาสถิติ ่
ซึ่งครังนันได้ ผลกาไรกว่า 900 ล้ านบาท พอปี ้ ้
2552 เพิ่มเป็ นกว่า 2
หมื่นล้ านบาท และในปี นี ้หากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลง อาจได้ กาไรเพิ่มขึ ้นเป็ น 3 หมื่นล้ าน จากเงินลงทุนทังสิ ้น 7 แสนล้ าน ้ บาท ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกองทุนชราภาพกว่า 5 แสนล้ านบาทซึ่งต้ อง หาดอกผลเตรี ยมจ่ายบานาญปี 2557 เลขาธิการ สปส.กล่าวด้ วยว่า อนาคต สปส.นัน ระยะยาวต้ องมีการ ้ ปรับปรุงสภาพองค์กร และเห็นด้ วยที่ผ้ ใช้ แรงงานเสนอให้ เป็ นองค์กร ู อิสระ แต่ระยะสันจะปรั บปรุ งกองทุน เงิ นทดแทน ซึ่ง ขณะนี ร่้ า ง ้ พ.ร.บ.ฉบับแก้ ไขอยู่ในสภาผู้แทนฯ โดยเพิ่มเงินทดแทนให้ แก่ลกจ้ าง ู เป็ นร้ อยละ 70 ของค่าจ้ า ง และเพิ่มค่าทดแทนทุพ พลภาพให้ มากกว่า 15 ปี และเพิ่มค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตจาก 8 ปี เป็ น 12 ปี นอกจากนี ้การคืนสภาพผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ซึ่งเป็ นผู้ประกัน ตนเอง คือต้ องจ่ายในส่วนของนายจ้ างด้ วยหลังจากตกงานขาดส่ง เงินสมทบ โดยให้ ต่ออายุ ดังนันเงินบาเหน็จชราภาพที่เคยสะสม ้ อย่างไรก็ตามอีก 30 ปี ข้ างหน้ า สปส.มีปัญหากรณีจ่ายชราภาพ ซึ่ง ผู้ประกันตนจ่ายร้ อยละ 3 และนายจ้ างจ่ายร้ อยละ 3 โดยเงินก้ อนนี ้ ไม่ได้ เอามาใช้ อะไรเลย แต่เวลารับคืนร้ อยละ 20 ทาให้ สปส.หัวโต เพราะต้ องหาส่วนต่างร้ อยละ 14 เปอร์ เซ็นต์ มาโปะ ทังหมดเป็ น ้ ปั ญหาที่ต้องเกิดขึ ้นในอนาคต สาหรับการเสนอแก้ ไขกฎหมายประกันสังคมของกลุมแรงงาน นาย ่ ปั นกล่าวว่า หากร่างได้ เร็ วเกี่ยวกับการเปลี่ยนเป็ นองค์กรอิสระก็อาจ ้ ขยับเข้ าไปในสภา พร้ อมๆ กัน ส่วนเรื่ องสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ 7 กรณี นัน ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ เป็ นเรื่ องของการเยียวยา แต่ไม่มีเรื่ องการ ้ ปองกัน ดังนันจึงอยากทาในเรื่ องของการตรวจสุขภาพให้ ผ้ ประกันตน ้ ้ ู ด้ วย ทังนี ้ สถานการณ์ ล่าสุดของร่ างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับ ้ ใหม่ ได้ มีมติ ครม.เห็นชอบในหลักการแล้ ว ซึ่งก็เป็ นที่จับตามมอง ของเครื อข่ายแรงงานว่ากฎหมายใหม่ที่ออกมาจะยัง ประโยชน์ให้ พวกเขาได้ อย่างไร
ผู้ใช้ บริ การ ส่วนการดูงานน่าจะถูกนามาใช้ อย่างน้ อยเป็ นการศึกษา เปรี ยบเทียบ หรื อนาสิ่งที่ได้ มาสร้ างการเปลี่ยนแปลง ให้ เห็นถึ ง ประโยชน์ ขณะที่ นายสถาพร มณีรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการ แรงงาน สภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า ส่วนตัวอยากเห็นการใช้ เงิน ของ สปส.โปร่ งใส ทังนี ้ ตามระเบียบของ สปส.สามารถดึงเงิน 10% ้ ของเงินสมทบในแต่ละปี มาเป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการได้ ซึ่ง กรรมาธิการการแรงงานก็ยงไม่สามารถเข้ าไปตรวจสอบได้ ั นายสถาพร กล่าวด้ วยว่าทางคณะกรรมาธิ การฯ พร้ อมร่ วมกับทุก ภาคส่วนในการผลักดันกฎหมายสาคัญ แต่ในส่วนร่ างกฎหมาย ประกันสังคมที่กลุ่มแรงงานนาเสนอเกี่ยวกับเรื่ องการเป็ น องค์กร อิสระ เกรงว่าถ้ าเป็ นองค์กรอิสระจะทะเลาะกันมากกว่านี ้ ดังตัวอย่าง อย่างไรก็ตามคงต้ องอยูที่การออกแบบ ่ ส่วนนายนคร มาฉิม ที่ปรึ กษาคณะกรรมาธิการแรงงาน สภา ผู้แทนราษฎร ที่ กล่าวว่าในฐานะที่ร่วมอยู่ในรัฐบาล ทราบว่า รัฐบาลให้ ความสาคัญกับผู้ใช้ แรงงานอย่างยิ่ง และก็มีกงวลใจแผน ั รับมือของกองทุนชราภาพ ในส่วนของรายรับกับรายจ่ายในอนาคตที่ ไม่สมดุลกัน ทังนี ้ โดยส่วนตัวแล้ วต่อการทางานของ สปส.รู้ สกพอใจ ้ ึ ระดับหนึ่งแต่ยงมีเรื่ องที่ต้องสะสาง คือความไม่เหมาะสมในการใช้ ั งบประมาณ ซึงอยากให้ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จริ ง โดยเฉพาะ ่ จะทาอย่างไรให้ สามารถเอาผิดกับฝ่ ายการเมืองได้ ด้วย ในส่วนของ สปส. นายปั ้ น วรรณพินิจ เลขาธิการสานั กงาน ประกันสังคม ก็ได้ กล่าวชี ้แจงถึงการใช้ จ่ายเงินกองทุนฯ พร้ อมเผย เตรี ยมเพิ่มสิทธิประโยชน์อีกหลายกรณี นายปั น กล่าวว่า 20 ปี ของ สปส.เหมือนคนที่กาลังจบปริ ญญาตรี ้ จากนี ้ไปคือออกไปหางานทาและดูแลตัวเองให้ ดี ซึ่งเป็ นเรื่ องดีที่จะ ผลักดันสปส.ไปสูความเป็ นองค์กรอิสระ ในอนาคตอาจมีปัญหาเรื่ อง ่ ค่าใช้ จ่ายจึงต้ องนาเงินไปลงทุน โดยปี
14 << คนทางาน กันยายน 2553 2546
เงินส่วนนี ้ถูกจับตามองว่าไม่มีการตรวจสอบการนาไปใช้ ซึ่งแม้ แต่ ที่หยุดพักรักษาตัวภายหลังบาดเจ็บจากการทา งานจากร้ อยละ 60
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ตอนนี ้ยังมีปัญหากันอยู่ เอาไว้ ก็สามารถสะสมต่อได้ คาดว่าจะมีคนกลุ่มนี ้ราว 6 แสนคน
เริ่ มลงทุนในตลาดหุ้น
ที่ผานมา องค์กรแรงงานมีการออกมาเคลื่อนไหวติดตามการทางาน ่ ของ สปส.อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ร่ ว มสรุ ป บทเรี ย น สาหรั บ การ เปลี่ยนแปลงสานักงานประกันสังคม ไปสู่ทางที่ดีขึ ้นจะเกิ ดขึ ้นใน อนาคต และการขับเคลื่อนครังใหม่คือ ความพยายามให้ สานักงาน ้ ประกั น สัง คมเป็ นองค์ ก รอิ ส ระ โดยระบุ ไว้ ใน ร่ า ง ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ฉบับบูรณาการแรงงาน
บทสรุ ปในการสัมมนาครังนี ้ ในส่วนฝากฝ่ ายการเมืองได้ รับลูกที่จ ะ ้ ผลักดันต่อร่ างกฎหมายประกันสังคมฉบับ แรงงาน โดย ว่าที่ ร.ต. สุเ มธ ฤทธาคนี ประธานคณะกรรมาธิ ก ารการแรงงาน สภา ผู้แทนราษฎร กล่าวในการปิ ดการสัมมนาระบุว่า จะทาการรวมรวม เสนอโดยกลุมแรงงาน โดยขอเวลา 30 วัน และจะเร่งทางานให้ สมกับ ่ ที่ตงใจมาหารื อร่วมกัน ั้
พ.ร.บ. ส.ส.อีก 19 คน เพื่อร่ วมเสนอร่ างกฎหมายประกันสังคมฉบับที่มีการ
๖ กันยายน ๒๕๕๓
เรือง เสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับบูรณาการแรงงาน) ่ เรียน ประธานคณะกรรมาธิ การแรงงาน สภาผูแทนราษฎร ้ สิ่ งที่ส่งมาด้วย ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับบูรณาการแรงงาน) ปรับปรุงใหม่ ณ วันครบรอบ ๒๐ ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ หากเราย้อนกลับไปยังปี ๒๕๓๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ทีหน้ารัฐสภา คนงานทังจากภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ นักศึกษา ่ ้ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ กว่า ๕,๐๐๐ คน รวมตัวกันเรียกร้องต่อรัฐบาล พรรคการเมือง และรัฐสภา ให้ผ่านกฎหมาย ประกันสังคม ทีคาดหวังว่าจะเป็นสวัสดิการทีดแลคนจน ซึงในครังนันได้มผแทนของคนงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักศึกษา ๑๘ คน ได้ ่ ่ ู ่ ้ ้ ี ู้ ร่วมกันอดข้าวประท้วงกดดันรัฐบาล เพื่อให้ออกกฎหมาย พ.ร.บ.ประกันสังคม ทาให้ผใช้แรงงานได้มหลักประกันด้านสวัสดิการตังแต่เด็ก ู้ ี ้ จนตาย จนถึงปัจจุบนเป็ นวาระ ๒๐ ปี ของสานักงานประกันสังคม กองทุนประกันสังคมมีเงิ นรวมถึง ๗๐๗,๗๓๐ ล้านบาท แต่ ั ั ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี ทีผ่านมาของสานักงานประกันสังคม จะเห็นว่าการบริหารสานักงานประกันสังคมประสบสภาพปญหามากมาย เช่น ่ ๑. ข้อจากัดของการเข้าถึงสิ ทธิ รวมไปถึงคุณภาพของการรักษาพยาบาล และมีการยกเว้นการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อกหลายโรค ี ด้วยกัน ๒. การบริหารงานกองทุนประกันสังคม ที่ไม่มประสิ ทธิ ภาพ กรรมการประกันสังคมถูกแต่งตังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ี ้ ่ ถูกควบคุม แทรกแซงจากฝายราชการและการเมือง กรรมการประกันสังคมเป็ นบุคคลหน้าเดิมๆหมุนเวียนกันเข้ามา โดยเกาะติดเชื่อมโยง กับผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม โดยในช่วงระยะเวลาอันสันในระอบ ๕ ปี ทผ่านมา จะเห็นว่าการอนุมตเงินประกันสังคมตอบสนองต่อ ้ ่ี ั ิ ่ นโยบายของฝายการเมืองหลายต่อ หลายโครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็ น · การตังงบประมาณดูงานต่างประเทศ ปี ละ ๑๑๘ ล้านบาท ้
· โครงการจัดซือทีดนและอาคารวัฏจักร ซึงผูบริหารสานักงานประกันสังคมได้เสนอการอนุมตจากทีประชุมคณะกรรมการในวงเงิน ้ ่ ิ ่ ้ ั ิ ่ ๕๐๐ ล้านบาท เพื่อจัดซือและสร้างสานักงานประกันสังคม เขตพืนที่ ๖ และอาคารศูนย์อบรมของ สปส. ้ ้ · โครงการจัดหาและดาเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงานของสานักงานประกันสังคม ๒,๘๐๐ ล้านบาท คนทางาน กันยายน 2553 >>
15
· ·
โครงการประชาสัมพันธ์ ๑,๐๐๐ ล้านบาท การใช้งบประมาณในการเผยแพร่ความรูเกียวกับประกันสังคม ปี ละ ๑๙๕ ล้านบาท ้ ่
· งบประมาณในการสนับสนุนสภาองค์การลูกจ้างและนายจ้าง ปี ละ ๒๔ ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดอบรมแก่ผประกันตน อีกทังมีการ ู้ ้ ตังงบประมาณอีก ๒.๒ ล้านบาท เป็ นค่าใช้สอยในการดาเนินงาน ้ · การลงทุนในกิจการประเภทต่างๆ ของประกันสังคม ที่มีการขาดทุน เช่น กรณีลงทุนหุนไทยธนาคารทีขาดทุน , การลงทุนใน ้ ่ บริษทเลห์แมน บราเธอร์ส โฮลดิงส์ หรือแม้แต่การลงทุนทียโดม เรสซิเดนท์เชียลคอมเพล็กซ์ ทีมผลการดาเนินงานขาดทุนระดับสูง เป็ น ั ู ่ ี ต้น · โครงการล่าสุด เตรียมนาเงิน ๒๐๐ ล้านบาท จัดทาหนังสือประวัตของกรรมการประกันสังคม ิ
ั ๒๐ ปี สานักงานประกันสังคม จะเห็นได้ว่าสภาพปญหาทีเกิดล้วนแล้วแต่เกียวข้องกับผลประโยชน์ทงสิน ผูประกันตนส่วนใหญ่เป็ นคนหา ่ ่ ั้ ้ ้ เช้ากินค่า เงินทีออมจากหยาดเหงื่อ หยดเลือด หยดน้าตา ของคนทางานทีฝากอนาคตไว้กบกองทุนประกันสังคม ดังนันการบริหาร ่ ่ ั ้ กองทุนโดยการนาเงินไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์จงเป็ นสิง ไม่สมควร เพราะนันหมายถึงคุณภาพชีวต และอนาคตของพีน้องผูใช้แรงงาน ึ ่ ่ ิ ่ ้ ผูประกันตน ทีเจียดเนื้อของตนเองส่งเงินสมทบเข้ากองทุนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของ การทางาน ซึงอาจนับได้ว่ากว่าค่อนชีวต ้ ่ ่ ิ ั ด้วย ความตระหนักต่อสภาพปญหาทีเกิดขึนเกียวกับการบริหารงานสานักงานประกัน สังคม ทีไม่มความโปร่งใสและขาดความมีสวนร่วม ่ ้ ่ ่ ี ่ ของผูประกันตน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ซึงเป็ นองค์กรแรงงานศูนย์กลางระดับชาติ อันประกอบด้วยองค์กรสมาชิก ้ ่ ในระดับสหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานย่านอุตสาหกรรม สหภาพแรงงาน และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ๒๘ องค์กร จึงขอ นาเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับบูรณาการแรงงาน) ปรับปรุงใหม่ ณ วันครบรอบ ๒๐ ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ต่อท่านและคณะกรรมาธิ การแรงงาน สภาผูแทนราษฎร เพื่อให้ท่านและคณะกรรมาธิ การฯ ้ สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติดงกล่าว โดยการรวบรวมรายชื่อสมาชิ กสภาผูแทนราษฎร ๒๐ ท่าน เข้าชื่อเสนอร่าง ั ้ พระราชบัญญัติดงกล่าวต่อรัฐสภา เพื่อวัตถุประสงค์ดงนี้ ั ั ๑. ปฏิ รปสานักงานประกันสังคมเป็ นองค์กรอิ สระ เพื่อการจัดการทีเป็ นอิสระ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ู ่ ๒. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารประกันสังคมมาจากการเลือกตัง จากผูประกันตน ๙ ล้านคน โดยต้องให้สิทธิ กบผูประกันตน ้ ้ ั ้ มีสิทธิ เลือกตัง ๑ คน ต่อ ๑ เสียง ในการเลือกตังตัวแทนฝ่ ายลูกจ้าง ้ ้ ๓. เพื่อให้การบริหารกองทุนประกันสังคมของคณะกรรมการบริหารประกันสังคม ปรับปรุงจากระบบ “ไตรภาคี” เป็ น “พหุพาคี” โดยต้องมีสดส่วนของนักวิชาการ หรือผูเชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารเงิ นกองทุนประกันสังคม เช่น ั ้ ผูเชียวชาญด้านการบริหารการลงทุนและความเสียง นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการด้านแรงงาน ้ ่ ่ ๔. เพื่อเป็ นการเพิมประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการนาเงิ นกองทุนประกันสังคมไปใช้ และป้ องกันการนาไปใช้ผิด ่ ั วัตถุประสงค์ ซึงเรื่องนี้จะเห็นได้จากปญหาดังทีกล่าวมาข้างต้น ่ ่ ่ ๕. เพื่อให้มีการขยายการคุ้มครองไปสูประชาชนทุกภาคส่วน ทังแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ ้ ั ๖. เพื่อเพิ่ มสิ ทธิ ประโยชน์ ๗ กรณี เช่น ค่าทาฟน ค่าคลอดบุตร เงินสงเคราะห์บตร พร้อมทังการเพิมคุณภาพการบริการทาง ุ ้ ่ การแพทย์ให้มประสิทธิภาพครอบคลุมทุกโรค ี
16 << คนทางาน กันยายน 2553
ั ๒๐ ปี สานักงานประกันสังคม ปญหาทีเกิดขึนเป็ นบทเรียนของผูใช้แรงงาน ขบวนการแรงงานและทุกภาคส่วนทีเกียวข้องต้องมาสรุป ่ ้ ้ ่ ่ ่ บทเรียนร่วมกัน การเปลียนแปลงและการพัฒนาไปสูทางทีดขนจะเกิดขึนไม่ได้ หากไม่ได้รบความร่วมมือจากทุกฝาย ระยะเวลาทีผ่านมา ่ ่ ่ ี ้ึ ้ ั ่ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการปล่อยให้สานักงานประกันสังคมยัง คงอยู่ภายใต้การบริหารดูแลของกระทรวงแรงงาน ทาให้การบริหารงานไม่มี ความคล่องตัว การตรวจสอบการบริหารจัดการเป็ นไปอย่างล่าช้า สร้างความไม่โปร่งใส หรือการทีไม่สามารถคุมครองสิทธิ หรือสร้าง ่ ้ หลักประกันชีวตแก่ผใช้แรงงานได้อย่างแท้จริง ดังนันถึงเวลาแล้วที่จะต้องร่วมกันผลักดันให้ “สานักงานประกันสังคมเป็ นองค์กร ิ ู้ ้ อิ สระ” โดยตราพระราชบัญญัตินี้บงคับใช้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยนี้ ั จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สนับสนุนร่างพระราชบัญญัตประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับบูรณาการแรงงาน) ปรับปรุงใหม่ ณ ิ วันครบรอบ ๒๐ ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย) ประธาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
คนทางาน กันยายน 2553 >>
17
ความเคลื่อนไหวแรงงานไทย >>
ปลัดฯ แรงงาน เผยปี 54 ใช้ งบ 700 ล้ าน พิจารณา โดยยังไม่สามารถบอกได้ ชดเจนว่า หลัง เข้ า ท างานแล้ ว เพราะบริ ษั ท ส่ว นใหญ่ ั บาท ผลักดันแรงงานต่ างด้ าวผิดกฎหมาย จะมีการเปิ ดขึ ้นทะเบียนแรงงานต่างด้ าวครัง ทางานให้ กบทางการลิเบียและมีการเก็บเงิน ้ ั 1 ก . ย . 5 3 - น า ย ส ม ช า ย ชุ่ ม รั ต น์ ใหม่หรื อไม่ ปลัด กระทรวงแรงงาน กล่า วภายหลัง เป็ น “ที่ ป รึ ก ษาเฉลิ ม ชั ย ” เรี ย กแจงปั ญหา ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพือ แรงงานลิเบีย พร้ อมตรวจสอบพืนที่ ่ ้ การส่งคนต่างด้ าวกลับ ไปนอกราชอาณาจักร 1 ก.ย. 53 - ที่รัฐสภานายสุธรรม นทีทอง ที่ ว่ า ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ว งเงิ น ให้ ปรึ ก ษารั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน หน่วยงานต่าง ๆ นาไปใช้ ในการปราบปราม กล่าวถึงปั ญหาแรงงานไทยในลิเบียที่เรียกร้ อง จับกุมและส่งกลับแรงงานต่างด้ าวที่เข้ าเมือง ให้ กระทรวงแรงงานเข้ าไปดู แ ล ปั ญหา ผิดกฎหมาย ในปี 2554 วงเงินกว่า 700 ล้ าน แรงงานไทยที่กาลัง ประสบปั ญหากับบริ ษั ท บาท ซึ่ง เป็ นการอนุมัติ ตามกรอบเดิมของปี นายจ้ างในลิ เ บี ย ว่ า ขณะนี ต นได้ เรี ย กให้ ้ 2553 โดยมี ตัว ชี วัด ทัง ในเชิ ง ปริ ม าณและ ้ ้ บริ ษัทจัดหางานที่เป็ นผู้นาเข้ าแรงงานไทยใน คุณภาพของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ลิเบียเข้ า ชี ้แจงข้ อเท็จจริ งแล้ ว และกาลังเชิญ ในส่วนของการผลักดันกลับประเทศต้ นทาง แรงงานไทยที่มีปัญหาดังกล่าวมาให้ ข้อมูล ซึง ่ ซึ่งที่ผ่านมาเกิดปั ญหาแรงงานต่างด้ าวถูกส่ง ตนจะรวบรวมข้ อมูลทังหมดก่อนเดินทางไป ้ ตัว กลับ บริ เ วณชายแดนแล้ ว แต่ก็ สามารถ ตรวจสอบสถานที่จริ งของบริ ษัทนาย จ้ างใน ลักลอบกลับเข้ าประเทศใหม่ได้ ทนที ทาให้ ไม่ ั ลิเบีย พร้ อมเข้ ารับข้ อมูลจากสถานทูตไทยใน สามารถแก้ ปั ญหาแรงงานต่ า งด้ าวผิ ด ลิเบีย จากนันจะนาข้ อมูลทังหมดนาเสนอต่อ ้ ้ กฎหมายได้ จึงมีแนวคิดที่จะหารื อกับประเทศ นายเฉลิ ม ชั ย ศรี อ่ อ น รั ฐมนตรี ว่ า การ พม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อทาให้ แรงงานที่ถก ู กระทรวงแรงงานพิจารณาต่อไป ส่ ง กลับ สามารถกลับ เข้ ามาท างานอย่ า ง ถูก ต้ องได้ โดยให้ แต่ ล ะชาติ ท าการพิ สูจ น์ ข ณ ะ ที่ น า ย โ อ ภ า ส จั น ท ร ท รั พ ย์ เป็ นงวดๆจาก รัฐบาล อย่างไรก็ตามมีปัญหา ติดขัดบ้ างจากรัฐบาลจึงทาให้ บริ ษัทนายจ้ าง เก็ บเงิ นล่า ช้ า แต่ไม่เคยมีบริ ษัทไหนไม่จ่าย หรื อโกงแรงงานไทย สห รั ฐฯ ด า เนิ น ค ดี บ ริ ษั ท ห ล อก ล ว ง แรงงานไทย 400 คน 4 ก.ย. 53 - ส านัก ข่ า วเอเอฟพี ร ายงานว่ า คณะลูกขุนในเมืองฮอนโนลูลู รัฐฮาวายของ สหรัฐฯ ตังข้ อหาพนักงาน 4 คนของบริ ษัทโก ้ ลบอล ฮอไรซ่อนส์ แมนพาเวอร์ ซึ่ง ตัง อยู่ที่ ้ นครลอสแองเจลลีสร่ วมกับพนักงานจัดงาน แรงงานคนไทยอีก 2 คน คือนางรัตวรรณ ชุน หฤทัยและนางพจนี สินชัย ในข้ อหาหลอกลวง ขู่เข็ ญและบัง คับ คนงานไทย 400 คน ให้ ใ ช้ แรงงานในไร่ บ นเกาะฮาวายในช่ ว งเดื อ น พฤษภาคมปี 2547 ถึ ง กั น ยายน 2548 หลังจากที่ ใช้ เ วลารวบรวมหลักฐานอยู่นาน ก่อนที่จะเข้ าจับกุมและตังข้ อหาต่อ พนักงาน ้ ดังกล่าวเมื่อวานนี ้
สัญชาติแรงงานเหล่านัน ก่อนส่งกลับแรงงาน เอกอัครราชทูต ณ กรุ งตริ โปลี ประเทศลิเบีย ขณะที่ เ จ้ าหน้ าที่ ส หรั ฐ ฯ ระบุ ว่ า พนัก งาน ้ เข้ ามาอย่างถูกต้ อง เบืองต้ นมีการหารื อกับ กล่าวว่าหลังจากมีปัญหาดังกล่าวตนได้ เข้ า บริ ษัทนี ้ล่อลวงคนไทยกลุ่มดังกล่าวเข้ าเมือง ้ ทางการพม่ า แล้ ว ซึ่ ง เห็ น ด้ วยในหลัก การ ไปจัดการแก้ ไขปั ญหาอย่างเร่งด่วน ทันที โดย แล้ วยึดหนังสือ เดินทางไว้ พร้ อมกับบังคับให้ ขณะที่ทางการลาวและกัมพูชาอยู่ในระหว่าง ตนพร้ อมด้ ว ยเจ้ าหน้ าที่ กงศุลได้ เดิ นทางไป จ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มการจัด หางานหลายพัน การประสานงาน สาหรั บ แนวคิด ที่จ ะทาให้ ประชุม กับ ผู้แ ทนแรงงานไทยบริ ษั ท arsel- ดอลลาร์ สหรัฐหรื อหลายแสนบาท และถูกขู่ แรงงานต่างด้ าวผิดกฎหมายซึ่งขณะนี เ้ ชื่อว่า bena wa tasheed joint venture ว่าจะส่งกลับประเทศหากไม่ยอมทางาน โดย จ านวน 13 คน โดยมี ผ้ ู แทนของบริ ษั ท ผู้ต้องหาคนไทยที่ร่วมขบวนการดังกล่าวคือ มีมากกว่า 1 ล้ านคน ให้ กลายเป็ นแรงงานที่ นายจ้ างดังกล่าว และประธานบริ ษัท จัดหา นางรัตวรรณ อาจรับโทษสูงสุด 65 ปี ขณะที่ ถูกกฎหมายตามนโยบายของรัฐมนตรี ว่าการ งานเงินและทองพัฒนา จากัดร่วมประชุมด้ วย นางพจนีอาจต้ องโทษจาคุกระหว่าง 5-10 ปี กระทรวงแรงงานนัน กรมการจัดหางานอยู่ใน ้ โดยได้ ชี ้แจงให้ แรงงานไทยเข้ าใจว่าปกติการ ระหว่างการวางแผนงานก่อนเสนอรั ฐมนตรี จ่ายค่าแรงงานที่ลเิ บียจะเริ่ ม จ่ายในเดือนที่ 3
18 << คนทางาน กันยายน 2553
สหภาพแรงงาน ขสมก.ค้ านเออร์ ลี 7 ก.ย. 53 - สหภาพแรงงานคนท างาน รองอธิบดีกรมการจัดหา งาน และรองอธิบดีฯ พนักงาน ต่างประเทศ (แห่งประเทศไทย) และคนงาน ได้ ชีแจงว่าขณะนีเ้ รื่ องทังหมดอยู่ที่ธ นาคาร ้ ้ 4 ก.ย. 53 - นายธราดล เปี่ ยมพงศ์สานต์ รอง ไทยที่ เ คยเดิ น ทางไปท างานยั ง ประเทศ แล้ ว หลังจากก่อนหน้ านี ้กองตรวจคนหางาน ้ ่ เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ฝ่ ายการเมื อ ง โปแลนด์ 40 คน ผ่านบริ ษัทจัดหางาน กิ ตติ ได้ รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ วินิจฉัยชี ขาดมีคาสัง เปิ ดเผยว่า เมื่ อเร็ ว ๆ นี ้ นายสนาน บุญงอก บราเดอร์ ได้ เข้ ายื่ น หนั ง สื อ ร้ องเรี ยนต่ อ ให้ บริ ษั ท จ่ า ยค่ า เสี ย หายให้ คนงานเป็ นที่ ้ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การ สื่ อ มวลชนและรั ฐ มนตรี ก ระทรวงแรงงาน เรี ย บร้ อย พร้ อมทัง ส่ง เรื่ อ งไปยัง อธิ บ ดี เ พื่ อ ั ขนส่ง มวลชนกรุ ง เทพ (สร.ขสมก.) เข้ า พบ เกี่ ย วกับ ปั ญ หาจากการไปท างานโปแลนด์ อนุมติและส่งเรื่ องไปยังธนาคารแล้ ว เพื่อนา นายไตรรงค์ สุว รรณคี รี รองนายกรั ฐ มนตรี โดยคนงาน 20 คนถูก จับ ติด คุก เป็ นเวลา 1 เงินออกมาจ่ายคนงาน แต่บริ ษัทจัดหางานมี ่ ฝ่ ายเศรษฐกิจ เพื่อยื่นข้ อเสนอแนะการดาเนิน เดือ น ขณะที่ส่วนที่เ หลือ ไม่ได้ เงิ น เดื อนเลย สิทธิ ที่จะอุทธรณ์ ค าสัง ได้ ภายใน 30 วันนับ ้ ั โครงการเช่ า รถเมล์ เ อ็ น จี วี 4,000 คัน และ อี ก ทัง ความเป็ นอยู่ใ นที่ ท างานและที่ พัก ก็ จากวันที่อธิบดีอนุมติ (27 ส.ค.) และรัฐมนตรี คั ด ค้ านการจั ด เก็ บค่ า โด ยสารด้ วยวิ ธี ลาบาก ขณะที่ เมื่ อ กลับถึ ง เมื อ งไทยยังต้ อ ง กระทรวงแรงงานต้ องวินิจฉัยภายใน 30 วัน ้ อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ E-ticket แทนใช้ พนักงาน เผชิ ญกับ ดอกเบีย เงิ นต้ น ที่ ก้ ูยื ม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น นับจากวันอุทธรณ์ จึงจะนาเงิ นออกมาจ่าย เก็บค่าโดยสาร ซึงมีพนักงานจานวนมาก ที่ไม่ ค่ า ใช้ จ่ า ยไปท างานต่ า งประเทศคนละ คนงานได้ ่ 10,000-25,000 บาท และการตามทวงหนี ้ เห็นด้ วยกับการเออร์ ลรีไทร์ ี คนงานพม่ า ร่ วมพัน ในขอนแก่ น ชุ ม นุ ม ของนายทุนเงินกู้นอกระบบ รวมไปถึงปั ญหา ขอคืนสถานะวีซ่าเพื่อนคนงานที่ถูกเลิ ก "พนักงานที่ตดสินใจเข้ าโครงการเออร์ ลีรีไทร์ ความแตกแยกในครอบ ครัว ั จ้ าง เพราะไม่ มี ท างเลื อ ก และ ขมสก.ก าหนด ้ แรงจูงใจไว้ สงมาก เช่น จ่ายชดเชย 3 เดือน ก่อนหน้ านี ้คนงานทังหมดได้ เดินทางเข้ าร้ อง 10 ก.ย. 53 - มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรี ยนรู้ ู ั ส าหรั บ อายุ ง าน 1 ปี อายุ ง านเกิ น 10 ปี ทุกข์ที่กองตรวจคนหางานแล้ ว เมื่อ 19 มี.ค. ของแรงงานกลุ่มชาติพนธุ์ (มูลนิธิแมพ) ระบุ ชดเชย 30 เดือน" นายธราดล กล่าว เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทจัดหางานเป็ น คนงานพม่ า โรงงานทออวนเดชาพานิ ช อ. เงิ น ทัง สิ น 8,000,000 บาท แต่ ไ ม่ มี ค วาม เมือ ง จ.ขอนแก่ น กว่า 1,000 คนได้ รวมตัว ้ ้
นอกจากนี ้ สหภาพฯ ยัง เห็ น ว่ า การจัด หา คืบหน้ า ในวันนี ้จึงมีการรวมตัวปราศรัยกันที่ ประท้ ว งต่อ เนื่ อ งเป็ นวัน ที่ 3 โดยตัง แต่เ มื่ อ ้ รถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน ควรใช้ วิธีจดซื ้อแทน ลานน ้าพุ หน้ าตึกกระทรวงแรงงาน โจมตีการ ั วั น ที่ 8 ก.ย. คนงานได้ รวมตั ว กั น เพื่ อ วิ ธี เ ช่ า และควรพิ จ ารณาศัก ยภาพบริ ห าร ทางานของเจ้ าหน้ าที่กระทรวงแรงงาน พร้ อม เรี ยกร้ องให้ คืนสถานะวีซ่าให้ เพื่อนคนงาน 6 จัด การของ ขสมก.ด้ วย โดยระยะแรกควร ยื่นข้ อเรี ยกร้ อง คือ 1. รัฐมนตรี ต้องสังการให้ ่ คนซึ่งหลังถูกเลิกจ้ าง เนื่องจากหยุดงานเกิน จั ด หารถก่ อ น 2,000 คั น เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิ น กองตรวจจ่ายเงินให้ คนงานทันที เพราะมีคา กว่า 3 วันในหนึ่งเดือน วีซ่าทางานของพวก ความสามารถรองรับรถเมล์ของอู่ ที่มี 5 แห่ง วิ นิ จ ฉัย แล้ ว 2. รั ฐ มนตรี ต้ อ งให้ ค าตอบกับ เขาได้ ถูก ยกเลิก ซึ่ง หมายความว่า พวกเขา หากจัด หาอู่เ พิ่ ม ได้ จึ ง ค่ อ ยพิ จ ารณาจัด หา คนงานที่ชดเจน ั จะต้ องถูกส่งกลับ ขณะที่มลนิธิฯ ระบุว่า โดย ู รถเมล์เพิ่มในอนาคต แต่หากจัดหารถเมล์เอ็น ปกติ การยกเลิกวีซ่าทางาน นายจ้ างจะต้ อง จีวีทง 4,000 คันทันที จะทาให้ ขสมก.ต้ องมี ผู้สื่อข่า วรายงานว่า ขณะที่ ค นงานได้ มีก าร ั้ ปราศรั ย อยู่ นายสุเ มธ มโหสถ รองอธิ บ ดี แจ้ งไปยัง ส านัก งานคุ้ม ครองแรงงานก่ อ น ภาระลงทุนอูรถเมล์เพิ่ม ซึงใช้ เงินสูงมาก ่ ่ ้ กรมการจั ด หางานได้ ล งมารั บ หนัง สื อ แต่ จากนันจะมีการแจ้ งไปยังสานักงานตรวจคน แรงงานบุ กกระทรวงแรงงาน จี ้ รมว.เร่ ง คนงานยื น ยัน ว่ า ต้ องการจะยื่ น หนัง สื อ กั บ เข้ าเมื อง โดยการยกเลิกใดๆ ก็ ต ามจะต้ อ ง สั่ งจ่ ายค่ าเสี ย หา ยถู ก หลอ กท างา น รัฐมนตรี กระทรวงแรงงานเท่านัน ทาให้ มีการ ระบุเหตุผลและลายเซ็นของเจ้ าหน้ าที่กากับ ้ ต่ างประเทศ ้ โต้ แย้ งกันอยู่พกใหญ่ก่อนยอมยื่นหนังสือกับ ไว้ ด้ ว ย ข ณะ ที่ ก รณี นี มี เ พี ย ง ข้ อ ค ว า ม ั "cancel" (ยกเลิก) ระบุไว้ เท่านัน นอกจากนี ้ ้ คนทางาน กันยายน 2553 >>
19
ยั ง เรี ย กร้ องให้ นายจ้ างคื น พาสปอร์ ตให้ 9 ก.ย. 53 - นายบุญชัย โชควัฒนา ประธาน การลงทุ น (บี โ อไอ) เปิ ดเผยว่ า ที่ ป ระชุ ม คนงานพม่ า ทุ ก คน และขอเพิ่ ม ค่ า จ้ างให้ กรรมการบริ หาร บริ ษัท สหพัฒนพิบล จากัด คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (บอร์ ดบีโอ ู เท่ากับอัตราค่าจ้ างขันต่าของจังหวัดขอนแก่น (มหาชน) เปิ ดเผยว่า กรณี ที่ภาครั ฐจะออก ไอ) ที่มีนายอภิสทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ้ ิ ด้ วย นโยบายให้ ความช่วยเหลือประชาชนในด้ าน เป็ นประธาน ได้ มีมติอนุมัติให้ โครงการที่รับ การส่งเสริ มการลงทุนจากบีโอไอ สาหรับนา แรงงานต่า งด้ า วไร้ ฝี มื อ เข้ า มาท างาน เพื่ อ แก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนแรงงานได้ แต่เป็ น การอนุ มั ติ อ ยู่ บ นเงื่ อ นไขที่ ว่ า จะต้ องเป็ น ต่างๆ ล่าสุดก็มีแนวคิดการขึ ้นค่าแรงขันต่าทัว ้ ่ ให้ ประกั น นั ก ค้ าแรงงานไทยอั ย การ ประเทศเป็ น 250 บาท บริ ษั ท ในฐานะ คัดค้ านหวั่นหลบหนี ผู้ประกอบการเอกชนรายหนึงอยากให้ ภาครัฐ ่ 10 ก.ย. 53 - สานักงานเอพีรายงานว่าเมื่อ 8 หั น กลั บ มามองข้ อดี เ สี ย เสี ย ของแต่ ล ะ
ก.ย. ผู้พิพากษาศาลเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย มาตรการความช่ วยเหลือ ไม่ใช่ม องถึงข้ อ ดี โครงการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เก่ า และพ้ น ในสหรั ฐฯ ตังวงเงิ นประกันตัวนายมอร์ เดไช ของประชาชนอย่างเดียว แต่อยากให้ มองถึง กาหนดการได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล ้ โอเรี ย น ชาวยิ ว วัย 45 ปี ซี อี โ อของบริ ษั ท ข้ อดีและข้ อเสียที่ผ้ ประกอบการจะได้ รับด้ วย และทาธุรกิจในประเทศมาแล้ วไม่ต่ากว่า 20 ู จัดหางาน "โกลเบิล ฮอไรซันส์ แมนเพาเวอร์ " ดัง นั น ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารออกมาตรการอะไร ปี มีเงินลงทุนไม่ต่ากว่า 1 หมื่นล้ านบาท และ ้ ซึ่ ง มี ส านั ก งานในนครอสแอนเจลิ ส รั ฐ ออกมาอยากให้ ภาครั ฐ เรี ยกผู้ป ระกอบการ มี แ รงงานไม่ น้ อยกว่ า 1 หมื่ น คน ขณะที่ แคลิฟอร์ เนีย ถึง 1 ล้ านดอลลาร์ หลังถูกฟ้ อง เข้ าไปร่วมหารื อ เพื่อให้ ผ้ ประกอบการเข้ าไปมี จานวนแรงงานที่ จ ะรั บ เข้ า มาใหม่จ ะต้ อ งมี ู ในข้ อหาล่ อ ลวงคนงานไทย 400 คน ไป ส่ว นร่ ว มดี ก ว่า รั ฐ บาลท าตามความคิ ด ของ แรงงานไทยจานวน 85% ท างานในฟาร์ ม สหรั ฐ ฯ และบี บ บั ง คับ ให้ ตนเองฝ่ าย เดียว นางอรรชกากล่า วว่ า ที่ ป ระชุม ได้ รั บ ทราบ ทางานแต่ไม่ทาตามสัญญายึดพาสปอร์ ตและ
ขูจะส่งกลับ ซึ่งเอฟบีไอระบุว่าเป็ นคีดลักลอบ สาหรับภาพรวมผลประกอบการของบริ ษัทใน รายงานผลการสารวจความเชื่ อ มั่น ของนัก ่ ค้ าแรงงานที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์ ช่วง 8 เดือ นที่ผ่านมายอมรั บ ว่ามี รายได้ ต่ า ลงทุนต่างชาติประจา ปี 2553 พบว่านักลงทุน สหรัฐฯ กว่าเปาหมายที่วางไว้ 2-3% เนื่อง จากได้ รับ ต่า งชาติ ที่ ล งทุน ส่ว นในไทย มี ร ะดับ ความ ้ ผลกระทบจากภาวะฝนตกส่งผลให้ ผ้ บริ โ ภค เชื่ อ มั่น ในทุก ด้ า นสูง กว่า ปี ที่ ผ่า นมา และมี ู
ผู้พิ พ ากษาสั่ง ให้ ค วบคุม ตัว นายโอ เรี ย นไว้ ชะลอการบริ โภคสินค้ า ประกอบกับที่ผ่านมา แผนรั ก ษาระดั บ การลงทุ น และขยายการ จนกว่าจะมีเงิ นประกัน ส่วนอัยการขอให้ คุม ค่าเงินบาทของไทยมีการแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ลงทุนในไทยต่อไป ตัวเขาไว้ จนกว่าจะถูกพิจารณาคดีเพราะหวัน ทาให้ เมื่อช่วง 2 เดือนที่ผานมาบริ ษัทต้ องปรับ ่ ่ หลบหนี แ ละมี แผนที่ จ ะยื่ น อุท ธรณ์ ก ารให้ เปาหมายรายได้ การเติบโตในสิ ้นปี นี ้มาอยู่ที่ คนงานพม่ าโรงงานทออวนเดชาได้ ้ ข้ อตกลงนายจ้ าง กลับเข้ าทางานแล้ ว ประกันตัว นายโอเรี ยนรวมทังลูกจ้ าง 3 คน 15% จากเดิมตังเปาไว้ ว่าจะเติบโตได้ ที่ 20% ้ ้ ้ และนายหน้ าจัดหางานชาวไทย 2 คน ถูกฟ้ อง ซึง กลยุทธ์ ที่บริ ษัทจะนามาใช้ เพื่อให้ มี รายได้ 14 ก.ย. 53 - ตัวแทนคนงานพม่าของโรงงาน ่ เมื่ อสัปดาห์ ที่แ ล้ ว เขามอบตัวกับเจ้ า หน้ า ที่ เติ บ โตตามเป าหมายใหม่ ที่ ว าง ไว้ คื อ การ ทออวนเดชาพานิ ช ได้ ท าข้ อ ตกลงนายจ้ าง ้ โฮโนลู ลู เ มื่ อ 3 ก.ย. 1 วั น หลั ง เอฟบี ไ อ ปรับปรุ งประสิทธิ ภาพ และการจัดการสินค้ า โดยนายจ้ า งยอมคื น เอกสาร-คุ้ม ครองสิท ธิ
พ ย า ย า ม บุ ก จั บ กุ ม ที่ บ้ า น พั ก ใ น น ค ร ให้ มีคณภาพมากขึ ้น พื ้นฐาน- รับลูกจ้ างทุกคนกลับเข้ าทางานโดย ุ ลอสแอนเจลิส แต่สานักงานตัวแทนของเขา ไม่ถือว่าการกระทาของลูกจ้ างเป็ นความผิด แถลงต าหนิ เ อฟบี ไ อที่ ทุ บ ท าลายประตู บี โ อไออนุ มั ติ ใ ห้ เ อกชนรั บ แรงงานต่ า ง ทังทางแพ่งและอาญา ้ ด้ าวเข้ าทางาน 15% หน้ าต่างบ้ านขณะ เขาไปทาธุรกิจที่รัฐเท็กซัส ชงปรั บค่ าจ้ างขันต่ า กทม. 213บาท /วัน ้ 13 ก.ย. 53 นาง อรรช กา สี บุ ญ เรื อ ง เพิ่มขึน 7 บาท สภาองค์ การลูกจ้ างยันไม่ ้ สหพั ฒ น์ ค้ านปรั บ ค่ าแรงขั ้น ต่ า จี รั ฐ ฟั ง ้ เลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม พอ ขอเพิ่ม 10 บาท ความเห็นเอกชน
20 << คนทางาน กันยายน 2553
15 ก.ย. 53 - รายงานข่ า วจากกระทรวง 16 ก.ย. 53 - ที่ โ รงแรมบางกอกพาเลช หลังรั บ ฟั ง ความเห็ น จากกลุ่ม เครื อข่า ยผู้ใ ช้ แรงงานแจ้ ง ว่า ที่ ป ระชุม คณะอนุก รรมการ คณะกรรมการสมานฉัน ท์ แ รงงานไทย (คส แรงงาน ประกอบด้ วย คณะกรรมการ ค่ า จ้ างขั น ต่ า ในเขต กทม. เมื่ อ วั น ที่ 14 รท.) จัด การสัม มนาเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร ” ้ 10 สมานฉั น ท์ แ รงงานไทย กลุ่ ม บู ร ณาการ กันยายนที่ผ่านมา มีมติให้ ปรับค่าจ้ างขันต่า ข้ อ เสนอของผู้ ใช้ แรงงานต่ อ ต่ อ การปฏิ รู ป แรงงานสตรี ว่า กลุมผู้ใช้ แรงงานยื่นข้ อเสนอ ้ ่ เพิ่ ม ขึ น อี ก 7 บาท จากปั จ จุ บัน วัน ละ 206 ประเทศไทย”โดยมีผ้ นาจากสหภาพกลุม ย่าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ แรงงานในหลาย ้ ู ่ บาท เป็ นวัน ละ 213 บาท โดยให้ เหตุผลถึ ง ต่างๆ กว่า 100 คน เข้ าร่ วมสัมมนา โดย ดร. ข้ อ ซึ่งกรณีการขอให้ ปรับขึ ้นอัตราค่าจ้ างขัน ้ ภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ อที่เพิ่มขึ ้น ซึ่ง ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทกษ์ รองประธานสภา ต่ า ที่ สะท้ อ นค่า ครองชี พ ตามสภาวะ ความ ั เป็ นที่ พ อใจของตั ว แทนฝ่ ายนายจ้ างและ พัฒ นาการเมื อ ง กล่า วว่ า ขอเสนอให้ ผ้ ูใ ช้ เป็ นจริ ง ให้ เ ป็ นวัน ละ 421 บาทเท่า กัน ทั่ว ลูกจ้ าง น า ย สุ นั น ท์ โ พ ธิ์ ท อ ง ป ร ะ ธ า น คณะอนุกรรมการ เปิ ดเผยว่า หลังจากนีจ ะ ้ เสนอตัว เลขให้ ค ณะกรรมการค่ า จ้ า งกลาง แรงงานจัดตังพรรคการเมืองเป็ นของตัวเอง ประเทศ ได้ รับไปหารื อกับกระทรวงการคลัง ้ เนื่องจากมองว่าผู้ใช้ แรงงานมีศกยภาพที่จะ เพื่อปรับให้ อยูในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้ อง ั ่ สามารถดาเนินการได้ ด้วยจานวนคน งานที่มี กั บ แนวทางที่ น ายกรั ฐ มนตรี เคยระบุ ใ ห้ อยูกว่า 37 ล้ านคน ่ พิ จ ารณาปรั บ เป็ นวัน ละ 250 บาท ซึ่ ง อยู่ ระหว่างการหาข้ อสรุป
พิ จ ารณาอี ก รอบประมาณปลาย เดื อ น ดร.ลัด ดาวัลย์ กล่าวอีกว่า การที่แรงงานควร
พฤศจิกายนนี ้ ซึ่งอาจมีการปรับเพิ่มหรื อลดก็ ตังพรรคการเมืองขึ ้นเอง เนื่องจากต้ องการให้ คนงาน บ.ธนทร อิ นเตอร์ โปรดัก ส์ โวย ้ ได้ รวมทังต้ องรอให้ กรรมการค่าจ้ างของแต่ เครื อ ข่ า ยแรงงานเพิ่ ม อ านาจต่ อ รองให้ กับ นายจ้ างค้ างค่ าแรง ้ ละจังหวัดสรุ ปตัวเลขทัวประเทศให้ แล้ ว เสร็ จ ตัวเองด้ ว ยการ เพิ่มพืนที่ท างการเมือง โดย 20 ก.ย. 53 – คนงาน บ.ธนทร อินเตอร์ โปร ่ ้ การส่ ง ตัว แทนที่ ม าจากภาคแรงงานเข้ าสู่ ดักส์ ระบุว่า ได้ รับความเดือ ดร้ อนเนื่องจาก ภายในเดือนกันยายนนี ้ นาย ทวี เตชะธีราวัฒน์ ประธานสภาองค์การ ลูกจ้ าง กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวยังถือว่าน้ อย เพราะด้ ว ยสภาพเศรษฐกิ จ และเงิ น เฟ้ อใน ปั จจุบนควรจะปรับเพิ่มให้ มากกว่า 10 บาท ั สนามการเลือกตังในระดับประเทศ เพื่อที่จะ นายจ้ างค้ างค่าจ่ายมาเป็ นเวลากว่า 2 เดือน ้ ได้ มีบทบาทในการกาหนดนโยบายแก้ ปัญหา โดยนายจ้ างอ้ า งประสบกับ ปั ญ หาขาดทุน ให้ กบผู้ใช้ แรงงานได้ ทังนี ้ หากจะไปถึงจุดนัน คนง านท า ยอด ผลิ ต ไม่ ไ ด้ เป า แต่ จ า ก ั ้ ้ ้ ได้ ก็จะต้ องผ่านการพิสจน์ตนเองด้ วยการลง ข้ อสังเกตของคนงานพบว่าการผลิตและออ ู
พื ้นที่ไปทางาน คลุกคลีกบแรงงานอย่างเต็มที่ เดอร์ ของบริ ษัทยังเป็ นปกติดี ั นาย ปั ณณพงศ์ อิท ธิ์ อรรถนนท์ เลขาธิ ก าร รวมทัง ก าหนดนโยบายให้ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ ้ สภาองค์ การนายจ้ างผู้ประกอบการค้ า ไทย สังคมโดยเฉพาะผู้ใช้ แรงงานเกิดการยอมรับ โดยในวัน นี ้ (20 ก.ย. 53) นายจ้ า งตัว แทน ในฐานะกรรมการค่าจ้ างกลางฝ่ ายนายจ้ าง และเชื่อมันในพรรคการเมือง ของตน โดยยัง คนงาน ตัวแทนแรงงานจังหวัด ฝ่ ายปกครอง ่ ่ กล่า วว่า ตามภาวะเศรษฐกิ จและอัตราเงิ น ไม่ เ น้ นการหาเสี ย งและเข้ าสู่ อ านาจทาง ของอาเภอหนองแค ได้ ร่วมไกล่เกลียเจรจาตก เฟ้ อที่ร้อยละ 3 อัตราที่เหมาะสมขณะนี ้ไม่ควร การเมื อ ง ซึ่ ง คาดว่ า น่ า จะใช้ ระยะเวลา ลง ได้ ข้อสรุปว่าในเบื ้องต้ นคนงานจะยังไม่เข้ า ปรับเพิ่มเกิน 5, 7 และ 10 บาทในภาพรวมทัง ประมาณ 5 ปี เพื่อพิสจน์ ถึ งความตังใจของ ทางานจนกว่านายจ้ างจะจ่ายเงิน เดือนที่ค้าง ้ ู ้
ไว้ ให้ ครบ และหากได้ เ งิ นครบแล้ วคนงานก็ ประเทศ ส่ ว นตั ว เลขวั น ละ 250 บาท ที่ พรรค สามารถตัดสินใจเป็ นรายบุคคลว่าจะทางาน นายกรัฐมนตรี ตงเปาไว้ นน คิดว่าเป็ นไปไม่ได้ ั้ ้ ั้ ร้ อง รมว.แรงงาน ปรั บค่ าจ้ างขันต่ าเป็ น ในบริ ษัท ต่อหรื อไม่ ซึ่งนายจ้ างรับปากว่ าจะ ้ เพราะไม่ได้ อยูบนฐานของความเป็ นจริ ง ่ 421 บาท ทยอยจ่ายเงิ นที่ค้างไว้ ให้ ครบ และจะทยอย นักวิชาการหนุนคนงานตังพรรคการเมือง ้ 2 0 ก . ย . 5 3 - น า ย เ ฉ ลิ ม ชั ย ศ รี อ่ อ น จ่ า ยเงิ น งวดแรกให้ ค นงานภายในวัน ที่ 30 รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน เปิ ด เผย ก.ย. นี ้ โดยตัวแทนฝ่ ายปกครองจากอาเภอได้ คนทางาน กันยายน 2553 >>
21
เซ็นรับรองข้ อตกลงนี ้ไว้ ทังนี ้วันที่ 24 ก.ย. 53 1925 (อ.ที่ 19)" ถึง คุณคลีโอพัตรา ดัมเบีย เครื อข่ า ยแรงงาน นั บร้ อยบุ กสภาเสนอ ้ ที่จะถึงนี ้คนงาน นายจ้ างและผู้เกี่ยวข้ องจะมี เฮนรี ผู้อ านวยการแผนกมาตรฐานแรงงาน วิ ป ทั ้ง สองฝ่ ายให้ ผลั ก ดั น ร่ าง พ.ร.บ. การนัดเจรจาไกล่เกลียเรื่ องการจ่ายเงินกันอีก องค์การระหว่างประเทศ นครเจนีวา ประเทศ สถาบันความปลอดภัย ่ ครังที่แรงงาน จ.สระบุรี ้ จากข้ อ มูลของกรมพัฒนาธุรกิ จ การค้ า บจ. ธนทร อิ นเตอร์ โปรดัก ท์ จ ากัด ตัง อยู่เ ลขที่ ้ สวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลยกเลิก 22 ก.ย. 53 - เวลา 10.30 น. เครื อข่ายพัฒนา ระเบียบที่เลือกปฏิบติต่อแรงงานข้ ามชาติใน คุณภาพชีวิตแรงงาน นาโดย นางสมบุญ สีคา ั การเข้ าถึงกองทุนเงินทดแทน ดอกแค ประธานสภาเครื อ ข่ า ยกลุ่ม ผู้ป่ วย
38/3 ถนนพหลโยธิ นสายเก่า ต.หนองแค อ. ซึงเนื ้อหาส่วนหนึงของหนังสือร้ องเรี ยนระบุว่า เนื่ อ งจากการท างานและสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ่ ่ หนองแค จ.สระบุรี ขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 "ประเทศไทยได้ ให้ สัต ยาบัน ต่ อ อนุ สัญ ญา ประเทศ ไทยนายมนัส โกศล ประธานสภา
ตุล าคม 2552 ทุน จดทะเบี ย น 1,000,000 ฉบับที่ 19 ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2511 แต่ องค์ การลูกจ้ างพัฒนาแรงงานแห่ง ประเทศ บาท เลขที่จดทะเบียน 0195552000934 มี ขณะนี ้ กลับ ปฏิ เ สธไม่ใ ห้ แ รงงาน ข้ า มชาติ ไทย นายทวี ป กาญจนวงศ์ รองประธาน
กรรมการบริ ษัทมี 1 คน คือนายธนทร อรุ ณ จากประเทศพม่าซึ่งบาดเจ็บหรื อเสียชีวิตจาก คณะกรรมการสมานฉันท์ แรงงานไทย นาผู้ ไพร ประกอบกิ จ การผลิ ต และจ าหน่ า ย อุบติเหตุในการทางานใน ประเทศไทยหรื อผู้ ใช้ แ รงงาน และผู้ป่ วยเนื่ อ งจากการท างาน ั กระเป๋ าผ้ า กระเป๋ าหนังเทียม หนังแท้ พีวีซี ทังนี ้คนงานระบุวาบริ ษัทแห่งนี ้ก่อตังมาตังแต่ ้ ่ ้ ้ อยู่ใ นอุปการะของแรงงานเหล่า นีไ้ ด้ รับ การ เข้ ายื่นหนังสือ และมอบดอกไม้ กับประธาน ปฏิบติที่เท่า เทียมกันในเรื่ องเงินทดแทนกรณี วิ ป รั ฐ บาล ประธ า นวิ ปฝ่ า ย ค้ าน แ ละ ั
้ อุบัติ เหตุจาก การทางานเฉกเช่น เดีย วกับ ที่ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงแรงงาน พร้ อมทัง ปี พ.ศ. 2534 แต่เปลี่ยนชื่อมาถึง 3 ครังแล้ ว ้ แจกเข็ ม กลั ด ที่ มี ข้ อความ “เราต้ องการ ปฏิบติตอแรงงานสัญชาติไทย" ั ่ โดยมีคนงานที่ทางานมานานที่สดในบริ ษัทนี ้ ุ สถ า บั น ค ว า ม ปลอ ด ภั ย ” ใ ห้ กั บ คื อ 19 ปี ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ ค นงานจะเป็ น โดยระบุอี ก ว่ า จากข้ อ มูล ที่ ร วบรวมไว้ โ ดย สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎรที่ เ ดิ น เข้ า ประชุ ม พนักงานประจารายวัน ได้ ค่าแรงวันละ 184 มู ล นิ ธิ เ พื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการพั ฒ นา เพื่ อ ให้ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ร่ า ง พ.ร.บ. ความ บาท โดยเงิ น เดื อ นออกเดื อ นละ 2 ครั ง ซึ่ ง (มสพ.) แสดงให้ เห็นว่าแรงงานข้ ามชาติจาก ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมใน ้ ตัวแทนคนงานระบุว่าการที่นายจ้ างไม่ยอม ประเทศพม่ า ที่ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ จากการ การทางาน พ.ศ. .... ซึ่งคาดว่าจะเข้ าสภาฯ จ่ายค่าแรงตรงตามเวลาเช่นนี ้ทา ให้ คนงาน ท างานถู ก ปฏิ เ สธการเข้ าถึ ง กองทุ น เงิ น เพื่อพิจารณาในวันนี ้ ทดแทน ซึ่งเป็ น หน่วยงานภายใต้ สานักงาน ได้ รับความเดือดร้ อนมาก ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนจัดตังขึ ้นเพื่อ นางสมบุ ญ สี ค าดอกแค ประธานสภา ้ เลขาฯ สรส.ยื่น หนั งสื อองค์ ก รต่ างชาติ เป็ นหลักประกันสาหรับการจ่ายเงินทดแทนให้ เครื อข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯกล่าวว่า นานถึง 17 ปี ร้ องรั ฐ บาลให้ แรงงานข้ ามชาติ เ ข้ าถึ ง แก่ “แรงงาน ” ทุก คนในกรณี ที่ ป ระสบ ของการผลักดัน ร่ าง พ.ร.บ.สถาบันฯเพื่อให้ กองทุนฯ ้ อุบติเหตุหรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน รวมถึงมี เกิดมีการจัดตังองค์กรอิสระ ขึ ้นมาทาหน้ าที่ ั 21 ก.ย. 53 - เวลา 10.00 น. นายสาวิทย์ แก้ ว ้ การกีดกันนายจ้ างไม่ให้ จ่ายเงินทดแทน ทังยัง ส่งเสริ มปองกันแก้ ไขปั ญหาความไม่ปลอดภัย ้ ห ว า น ( เ ล ข า ธิ ก า ร ส ม า พั น ธ์ แ ร ง ง า น ยกตัวอย่างกรณี นางหนุ่ม ไหมแสง แรงงาน ในการท างาน ซึ่ง พวกเรากลุ่ม คนป่ วยผู้ถูก รั ฐวิสาหกิ จสัมพันธ์ ) ได้ ยื่นหนังสือร้ องเรี ย น ก่ อ สร้ างหญิ ง ชาวไทยใหญ่ จากรั ฐ ฉาน ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ต้ อง เรื่ อง "ความเห็นตามธรรมนูญองค์การแรงงาน ประเทศพม่าประสบอันตรายในขณะที่กาลัง เหนื่อยยากสูญเสีย พลังกาย พลังใจ และ ทุน ระหว่างประเทศข้ อ 23 ต่อกรณีที่รัฐบาลไทย ทางานในสถานที่ก่อสร้ างเมื่อปี 2549 มาเป็ น ทรัพย์ ในการเคลื่อนไหวมามากมายยาวนาน ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม พั น ธ ก ร ณี ที่ มี อ ยู่ ต า ม เกื อ บตลอดชี วิ ต ของการป่ วย และมี พี่ น้ อ ง กรณีตวอย่าง ั อนุสญญาว่าด้ วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ั แรงงานที่ ต้ องสัง เวย ชี วิ ต เลื อ ดเนื อ ไปใน ้ กัน (เรื่ อ งเงิ น ทดแทนกรณี อุบัติ เ หตุ ) ค.ศ. ระหว่างทางการเรี ยกร้ องร่างกฎหมายสถาบัน
22 << คนทางาน กันยายน 2553
ความปลอดภัยฯ สิทธิกองทุนเงินทดแทน และ ใหญ่ เ ห็ น ว่ า ไม่ ค วรตัง เป็ นองค์ ก ารมหาชน สภ.ท่าฉลอม ต่อมาทางด้ านแกนนาของกลุ่ม ้ การไม่รับผิดชอบต่อสังคมของนายทุนสถาน เพราะต้ องใช้ งบประมาณจานวนมาก ประกอบการ นักการเมืองที่ออกนโยบายการ พัฒนาประเทศไปในทิศทางอุตสาหกรรม ที่ คอยท าร้ ายชี วิ ต ผู้ คนผู้ ใช้ แรงงาน ท าร้ าย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่เคยสวยงาม เรา ถูกกระทาย่ายีมานานกว่า 50 ปี แล้ ว โดยเอา ความสมบูร ณ์ ข องร่ า งกายสุข ภาพ อวัย วะ แขนขา ปอด หัวใจ ร่ างกายรวมทังชีวิตพี่น้อง ้ ผู้ใช้ แรงงาน ส าหรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ร่ าง พ .ร.บ.ความ ปลอดภัย ฯ มีสาระสาคัญ คือ ส่งเสริ มความ ปลอดภัยฯ และมีอานาจ หน้ าที่สงเสริ ม และ ่ แก้ ไขปั ญหา พัฒนาและสนับสนุนการจัดทา มาตรฐาน เพื่อส่งเสริ มความปลอดภัยฯ และ ร่ ว มด าเนิ น การกั บ หน่ ว ยงานด้ านความ ปลอดภัยทังภาครัฐและเอกชน รวมทังจัดให้ มี ้ ้ การศึกษา วิจย ด้ านความปลอดภัยอาชีวอนา ั ผู้ประท้ วง ได้ เข้ าเจราจากับเจ้ าหน้ าที่ตารวจ ประกอบด้ วย นายสุทิน ชาวปากน ้า ที่ปรึ กษา สมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาคร และ นาย ประชา กระแจะจันทร์ ประธานสมาคมผู้ค้า น ้ามันประมง ในเขตต่อเนื่องราชอาณาจักร โดย นายสุทิน ชาวปากนา บอกว่า แรงงาน ้ พวกเรื อประมงส่วนมากจะทาบัตรทุกลา แต่ ปั ญหาเกิดจากแรงงานบางรายเมื่อมีบตรแล้ ว ั ก็หนีเจ้ าของเรื อก็ต้องหาแรงงานมาทดแทน
และในการทาบัตรนันบางรายทามาเป็ นปี แล้ ว ้ สภาฯ เห็นชอบร่ าง พ.ร.บ.ความปลอดภัย มัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน ก็ ยัง ไม่ได้ บัต ร แต่เ จ้ า หน้ า ที่ก็ ม าจับได้ จับ ดี ฯ ให้ เป็ นหน่ วยงานอิสระใน ก.แรงงาน ทัง นี ้ ร่ า ง พ.ร.บ.ฉบับ นี ้ เครื อ ข่ า ยพัฒ นา "เมื่อสองวันก่อนเจ้ าหน้ าที่ตารวจจาก ปคม.ก็ ้ 22 ก.ย. 53 -ใน การประชุมสภาผู้แทนราษฎร คุณภาพชีวิตแรงงานได้ เรี ยกร้ องมากว่า 17 ปี มาจับไป 43 ราย วันนี ้ก็มาโดนจับอีก พวกเรา ซึ่ ง มี น า ย ชั ย ชิ ด ช อ บ ป ร ะ ธ า น ส ภ า หลังจากเกิดกรณีไฟไหม้ โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ ทนไม่ ไ หวจึ ง ต้ อ งมาเรี ย กร้ องหาความเป็ น ผู้ แทนราษฎร เป็ นประธานการประชุ ม ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ธรรมบ้ าง " นายสุทิน กล่าว ประชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ าง พ.ร.บ.ความ ปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้ อม ชาวประมงท่ าฉลอมประท้ วงหลังตารวจ คนท้ องร้ องสภาหนุนกฎหมายลาหยุด จับแรงงานข้ ามชาติ ในการท างาน พ.ศ. …วาระ 3 ด้ ว ยคะแนน 23 ก.ย. 53 - ที่รัฐสภา นางปารี ณา ไกรคุปต์ 279 ต่อ 12 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ 23 ก.ย. 53 - กลุ่ม ประมงต าบลท่ า ฉลอม ปาจรี ยางกู ร ส.ส.ราชบุ รี พรรคชาติ ไ ทย ลงคะแนน 14 เสียง หลังจากที่การพิจารณา ประมาณ 200 คนได้ เดินทางมาปิ ดถนนถวาย พัฒนา กล่าวว่า ตนเตรี ยมเสนอแก้ ไขเพิ่มเติม รายมาตราในวาระ 2 ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ บริ เวณหน้ า สภ .ท่ า ฉลอม อ .เมื อ ง จ . พ.ร.บ.คุ้ มครองแรงงาน ในมาตรา 41/1 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สมุ ท รสาคร ท าให้ การจราจรติ ด ขั ด โดย มาตรา 59 โดยระบุว่า ลูก จ้ างที่ เป็ นหญิ ง มี ้ ความปลอดภั ย ฯ แก้ ไขประเด็ น ส าคัญ ใน สาเหตุที่ปิดถนนในครังนี ้เนื่องมาจากว่าได้ มี อาการแพ้ ท้อง หรื อเจ็บป่ วยเนื่องจากมีครรภ์ มาตรา 51/1 ที่ กาหนดให้ มีสถาบันส่งเสริ ม พ.ต.อ. บรรจง อมฤทธิ์ ผกก.สส. 2 บก.สส.ภ. สามารถลาหยุดงานได้ 60 วัน นับจากวันที่มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ 7 น าก าลัง เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า จับ กุมแรงงานต่า ง หลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าตังครรภ์ โดย ้ สภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยให้ กระทรวง ด้ าวของผู้ประกอบการประมง ในเขตตาบล สามารถเลือกวันลาได้ และหลังครบ 60 วัน แรงงานจัด ตัง สถาบัน อยู่ภายใต้ ก ากับ ดูแ ล ท่าฉลอม ที่บริ เวณริ มถนน ม. 4 ต.บางหญ้ า หากมีความจาเป็ นต้ องลาต่อให้ มีสิทธิ ลาได้ ้ ้ ของรัฐมนตรี ภายใน 1 ปี นับจากประกาศใช้ แพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทังหมดจานวน เท่าที่แพทย์กาหนด และให้ ได้ ค่าจ้ างเท่ากับ พ.ร.บ.ฉบับ นี ้ จากเดิ ม ที่ ก าหนดให้ สถาบัน 22 คน โดยจากการตรวจสอบพบว่า บุค คล วันที่ทางาน และให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ ดังกล่าวเป็ นองค์การมหาชนที่จดตังตามพระ ต่างด้ าวไม่สามารถน าหลักฐานมาแสดงให้ ลูกจ้ างซึงเป็ นหญิงที่ใช้ สทธิลา เพื่อคลอดบุตร ั ้ ่ ิ ้ ราช กฤษฎีกาที่ออกตามความในกฎหมายว่า เจ้ าหน้ าที่ ชุดจับกุม จึงตังข้ อกล่าวหาว่า เป็ น เท่ากับได้ คาจ้ างในวันทางานเป็ นจานวนวันที่ ่ ด้ วยองค์ การมหาชน หลังจากที่ ประชุมส่วน บุค คลต่า งด้ าวเข้ า มาในราชอาณาจัก รโดย ลาคลอด ไม่ได้ รั บ อนุญ าติ จากนัน จึ งน าตัว ส่งร.ต.อ. ้ อิทธิ พทธ์ เจนกิตติวฒนา พนักงานสอบสวน ั ั คนทางาน กันยายน 2553 >>
23
นางปารี ณ า กล่ า วต่ อ ว่ า เดิ ม ในกฎหมาย แรงงานต่างด้ าวที่อยู่นอกระบบกว่า 2 ล้ า น องค์ ก รด้ านแรงงานข้ ามชาติ ( Migrant ดั ง กล่ า ว ได้ ให้ สิ ท ธิ ห ญิ ง ตั ง ครรภ์ ไ ม่ ต้ อง คนเป็ นแรงงานถูก กฎหมาย ซึ่ง อยู่ร ะหว่า ง ้
Working Group-MWG),
สมาพัน ธ์
ทางานในเวลา 22.00-06.00 น.เท่า นัน แต่ เตรี ยมแผนด าเนิ น การเพื่ อ เสนอคณะ แรงงานรั ฐวิ สาหกิ จสัมพัน ธ์ (สรส.) ได้ การ ้ ข้ อเท็จจริ งแล้ ว หญิ งที่ตงครรภ์ อาจมีอาการ กรรมการบริ ห ารแรงงานต่ า งด้ าว (กบร.) จัดการแถลงข่าวเรื่ องการขึ ้นทะเบียนแรงงาน ั้ แพ้ ท้องได้ ตลอดเวลา โดยไม่สามารถระบุเป็ น พิจารณา พร้ อมเร่งพิสจน์สญชาติแรงงานต่าง ข้ ามชาติรอบใหม่ที่ โรงแรมกานต์มณี พาเลช ู ั ช่วงเวลาได้ ดังนัน เมื่อมี อาการจึง น่าจะให้ ด้ าวด้ วย ้ หยุ ด ได้ ทั น ที เพราะตนเห็ น ว่ า อยากให้ นายจ้ างได้ เห็นใจ เนื่องจากช่วงที่ผ้ หญิงกาลัง ู ตังครรภ์ถือว่าลาบากกว่าตอนคลอดลูก และ ้ เสี่ยงต่อภาวะแท้ งได้ ง่าย อย่างไรก็ตาม เชื่ อ ว่า ส.ส.หญิงในสภา จะเห็นด้ วยกับร่ างฉบับนี ้ รวมถึ ง ส.ส.ชาย ก็ เ ซ็ น ชื่ อ สนับ สนุน เช่ น กัน เพราะเข้ าใจหัวอกของภริ ยา ผู้สอข่าวรายงาน ื่ ว่ า ในระหว่ า งการแถลงข่ า ว ได้ มี ห ญิ ง ตังครรภ์ ประมาณ 20 คน มาร่ วมสนับสนุน ้ พ.ร.บ.ดังกล่าว ด้ วย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวด้ วย ว่า ตนเองมี กาหนดจะเดิ นทางไปเจรจากับ รัฐบาลพม่าในเดือนหน้ า เพื่อให้ สงเจ้ าหน้ าที่ ่ มาประจาด่านพิสจน์สญชาติในไทยทัง 3 จุด ู ั ้ โดยได้ ออกแถลงการณ์สนับสนุนนโยบายจด ทะเบียนแรงงานข้ ามชาติรอบใหม่ เรี ยกร้ องรัฐ ต้ อ งดูแ ลสิท ธิ แ รงงาน สิท ธิ สุข ภาพแรงงาน ข้ ามชาติและครอบครั วในฐานะมนุษย์ อย่าง จริ งจัง
พร้ อมกันนี ้ได้ กาหนดอัตราค่าบริ การสาหรั บ เนื อ หาในแถลงการณ์ ร ะบุถึ ง การสนับ สนุน ้ บริ ษั ท ที่ รั บ ด าเนิ น การพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ ต่ อ การจดทะเบี ย นแรงงานข้ ามชาติ เพราะจะ แรงงานต่างด้ าว 1 ราย ให้ เหลือเพียง 4,500 แก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และจะทาให้ บาท หลังจากมีการเรี ยกเก็ บเงิ นสูงจนได้ รับ แรงงานสามารถเข้ าถึงสิทธิ ต่าง ๆได้ มากขึน ้ การร้ องเรี ยนมาก โดยหลังจากนี ้ หากบริ ษัท การมีนโยบายระยะยาวในการบริ หารจัดการ ใดเรี ยกเก็บค่าบริ การเกินกาหนดสามารถแจ้ ง แรงงานข้ ามชาติและคนข้ ามชาติโดยให้ มีสม
ก.แรงงาน เตรียมเปิ ดจดทะเบียนแรงงาน ที่จดหางานจังหวัดทุก จังหวัดทันที หรื อที่สาย ดุลย์ ร ะหว่า งการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสิท ธิ ั ต่ า งด้ า วรอบใหม่ แก้ ปั ญหาขาดแคลน ด่วน 1506 ซึ่งจะมีมาตรการทางกฎหมายที่ มนุษยชน มีมาตรการเร่ งด่วนที่จะทาให้ มีการ แรงงานในภาคอุตสาหกรรม บั ง คั บ ใช้ กฎหมายในการคุ้ มครองสิ ท ธิ เด็ดขาดกับผู้ฝ่าฝื นทุกราย 2 4 ก . ย . 5 3 -น า ย เ ฉ ลิ ม ชั ย ศ รี อ่ อ น 13 องค์ ก รแถลงการณ์ ห นุ นจดทะเบี ย น รัฐมนตรี วาการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการ แรงงานข้ า มชาติ แก้ ปั ญหาขาดแคลน ่ แก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่าง ซึ่ง แรงงาน ผู้ป ระกอบการส่ว นใหญ่ เรี ย กร้ องให้ เ ปิ ดจด 30 ก.ย. 2553 - กลุ่ ม เครื อข่ า ยฟ้ ามิ ต ร , ทะเบียนแรงงานต่างด้ าวเพื่ อแก้ ปั ญหา ว่า เครื อข่ายปฏิบติการแรงงานข้ ามชาติ (Action ั ขณะนี ้ กระทรวงแรงงานเตรี ยม เปิ ดขึ น ้ Network for Migrant-ANM), เครื อข่าย ทะเบียนแรงงานต่างด้ าวรอบใหม่ เพื่อทาให้ มนุษยชน ของแรงงานข้ ามชาติอย่างจริ งจัง รวมถึ งสนับสนุนการมีส่ว นร่ ว มของแรงงาน ข้ ามชาติ เอ็นจีโอ และองค์กรแรงงานไทย ใน กระบวนการจดทะเบี ย นและการก าหนด นโยบายทุกขันตอน ้
วารสารออนไลน์คนทางานมีวตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารด้านแรงงาน ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่-ทาซ้า ั รับข่าวสาร-ข้อมูลด้านแรงงานทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ : www.prachatai3.info (เว็บไซต์ข่าวทางเลือกประชาไท) www.thailabour.org (โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย) - www.facebook.com/thailabour - www.twitter.com/thailabour
24 << คนทางาน กันยายน 2553
ส่งข่าว-ประชาสัมพันธ์-แลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร ด้านแรงงานได้ที่ : ่ workazine@gmail.com โทรศัพท์/ sms แจ้งข่าวได้ที่เบอร์ 086-1947002 แฟกซ์ 02 690 2712

Published under a Creative Commons License By attribution, non-commercial