การเมืองไทยสมัยใหม่: ประชานิยมกับวิวัฒนาการใหม่ ของสังคมไทย

[audiotag]mtp08[/audiotag]
Download:

การเมืองไทยสมัยใหม่: ประชานิยมกับวิวัฒนาการใหม่ ของสังคมไทย

  • กลุ่มฉลามต่อ
  • ในปัจจุบันที่สังคมไทยให้ความสนใจอย่างมากต่อกลุ่มนโยบายที่โดดเด่นกลุ่ม หนึ่งของการเมืองไทย นั่นคือนโยบายประชานิยมซึ่งเป็นนโยบายที่มีข้อถกเถียงเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงนำเสนอความคิดในการมองที่มาจากลักษณะวิชา ของความแตกต่างในแต่ละภาควิชาที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯศึกษาอยู่ มากไปกว่านั้นเราจะแนะนำถึงวิธีการมองนโยบายประชานิยมในประเทศไทย โดยมองจากภาพรวมทั้งหมดไปจนถึงข้อมูลที่เล็กที่สุด ที่สามารถทำให้เห็นภาพได้ว่าจริงๆ แล้ว คำตอบของคำถามของนโยบายประชานิยมเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่ดี