กลุ่มเคลื่อนไหวใน ม.บูรพา ออกแถลงการณ์ต้านนโยบายมหาวิทยาลัยนอกระบบ

ประชาไท - 13 ธ.ค.2549 กลุ่มนักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่บางส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมตัวกันในนาม "แนวร่วมมวลชนบูรพา" ออกแถลงการณ์คัดค้านนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องการผลักดันให้มหาวิยาลัยของรัฐเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ


 


เหตุผลในการคัดค้านของกลุ่มแนวร่วมมวลชนบูรพา ได้กล่าวถึงความไม่ชอบธรรมในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งดำเนินการโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพียงฝ่ายเดียว แต่มิได้ทำประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองของนักศึกษาเลย


 


ทั้งนี้ แถลงการณ์ของแนวร่วมฯ ระบุว่าการตัดสินใจของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย เป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกในมหาวิทยาลัย ทางกลุ่มจึงเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารระงับการดำเนินการเรื่องร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาไปก่อน และจะต้องจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์โดยด่วน


 


แถลงการณ์แนวร่วมมวลชนบูรพา


คัดค้านการผลักดันให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ


 


สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้มหาวิทยาลัยของรัฐเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (นอกระบบราชการ) โดยจะเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 1 ปี เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในรัฐบาลชุดนี้นั้น แนวร่วมมวลชนบูรพาไม่เห็นด้วยกับการที่ทางมหาวิทยาลัยได้นำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ... ที่ยังไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์จากนิสิต ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างทั่วถึงกว้างขวางและเป็นธรรม


 


โดยกระบวนการขั้นตอนทั้งหมด ดำเนินการโดยคณะผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งไม่สอดคล้องกับกระบวนการประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล และในขณะนี้สถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาได้เกิดการแตกแยกอย่างหนัก ทั้งฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และนิสิต ซึ่งความแตกแยกดังกล่าวนำไปสู่ความขัดแย้งภายในมหาวิทยาลัยและเกิดวิกฤติในวงวิชาการ 


 


แนวร่วมมวลชนบูรพาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาฉบับ พ.ศ.... นี้ไม่เป็นธรรมกับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้


 


1. ประชาคมในมหาวิทยาลัยบูรพาไม่มีส่วนร่วมในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้


2. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกในมหาวิทยาลัยบูรพาขึ้น


3. ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ หรือ เป็นการกระทำที่รวบรัด โดยไม่ผ่านประชาคมส่วนใหญ่


 


อนึ่ง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นร่างกฎหมายที่ทุกฝ่ายในสถาบันแห่งนี้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงต้องทำประชาพิจารณ์และสอบถามประชาคมอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และเป็นธรรมเสียก่อน เพราะที่ผ่านมา ผู้บริหารดำเนินกระบวนการแต่เพียงฝ่ายเดียว และมีฝ่ายอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับทราบน้อยมาก เช่น นิสิต ผู้ปกครอง ประชาชนโดยรอบ เป็นต้น


 


การเรียกร้องของทางแนวร่วมมวลชนบูรพามิได้จุดประสงค์ไปเพื่อผลประโยชน์เพื่อผู้ใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เราเรียกร้องหาความเป็นธรรมและความถูกต้องตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์เป็นประมุข เพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับประโยชน์อย่างถึงที่สุด


 


ถ้าหากว่า ทางฝ่ายผู้มีอำนาจยังไม่ตอบรับข้อเสนอนี้ หรือ ยังไม่มีการชี้แจงอันที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย หรือ ยังดื้อแพ่งที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่สนใจความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ทางแนวร่วมมวลชนบูรพาจะขอ คัดค้านมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ทุกวิถีทางที่เราทำได้ และไม่ขัดกับกฎหมายบ้านเมือง โดยสุดความสามารถ


 


                                                                             ขอแสดงความนับถือ


                                                                        ผู้นำแนวร่วมมวลชนบูรพา