การประชันความคิด (ดีเบต) รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2

การประชันความคิด (ดีเบต) ครั้งที่ 2

 • ช่อง 9 อสมท. และ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ร่วมจัด...
 • ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ช่อง 9 อสทม. และทางอินเตอร์เนตผ่านเว็บไซต์ประชาไท
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00 - 16.00 น.

Video Clip

 • กล่าวเปิด
  • ฝ่ายไม่รับ
  • ฝ่ายรับ
 • กล่าวสรุป
  • ฝ่ายรับ
    
  • ฝ่ายไม่รับ
    

ผู้ร่วมรายการ

ฝ่ายรับ

 • นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
 • นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
 • รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

ฝ่ายไม่รับ

 • อ.จอน อึ๊งภากรณ์
 • นายคณิน บุณสุวรรณ
 • ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ผู้ดำเนินรายการ

 • รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร

กติกา

 • เป็นการตอบคำถามที่ผู้จัดได้เตรียมจากนักวิชาการที่สอนวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาสำคัญ จำนวน 10 คำถาม
 • ให้เวลาในการตอบคำถามละ 3 นาที ต่อฝ่ายโดยให้แต่ละฝ่ายสามารถเลือกตอบได้หลังจากฟังคำถามจบ และ ให้สลับกันตอบก่อนหลังในคำถามเดียวกัน
 • มี การให้กล่าวนำ และพูดสรุปจากตัวแทนแต่ละฝ่าย ในช่วงต้นและท้ายฝ่ายละ 5 นาที ประกอบด้วยอาจารย์ที่สอนนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาสำคัญ 5 แห่ง รับผิดชอบในการตั้งคำถามในหมวดต่างๆกัน คนละ 2 ข้อ รวม 10 หัวข้อ ได้แก่
  • รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ คุณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร.พรชัย เทพปัญญา สถาบันพระปกเกล้า
  • รศ.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

เครือข่ายในการดำเนินการและถ่ายทอดสด