รายงาน: อบรมผู้สื่อข่าวพลเมืองคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค “เมื่อเขาทำเป็น เขาจะทำข่าวเอง”