อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์: ทางเลือกสู่อนาคตของสังคมไทย