คณิต ณ นคร เสนอรัฐบาลยกฟ้องผู้เห็นต่างทางการเมืองช่วงประชามติเพื่อความปรองดอง