วิถีเกษตรชุมชนโคกยาว ยึดแนวเกษตรอินทรีย์ ปลูกถั่วแดงตามร่องยูคาสร้างรายได้เสริม