คุยก่อนปรองดอง#2 'ใบตองแห้ง': สื่อควรแข่งขัน ถ่วงดุล และตรวจสอบกันอย่างอิสระ