หมายเหตุประเพทไทย #157 จีนและการทูตรถไฟความเร็วสูง