โฆษก ก.ยุติธรรม ยันกระทรวงไม่มีนโยบายเลิกจ้างลูกจ้าง