หมายเหตุประเพทไทย #166 กลไกทางอุดมการของรัฐผ่านโรงเรียนและครอบครัว