กองทัพเรือ ยันทริปดูงานญี่ปุ่น อยู่ในกรอบงบฯ ที่ได้รับอนุมัติและเกิดประโยชน์สูงสุด