วงเสวนาสื่อสาธารณะ: ประจักษ์ ก้องกีรติ ‘สื่อสาธารณะท่ามกลางความแตกแยก’