สนช.เห็นชอบ 7 ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว