เล็ง บัญชาเมฆ บิดาของบัวขาว ป.ประมุข

ที่ค่าย ป.ประมุขฟ้องเรียกเอาเงิน 100 ล้านบาท ตนมีฐานะยากจนจะขายที่นาก็ได้ไม่เท่าไหร่ คิดว่ามาฆ่าให้ตายจะง่ายกว่า

เดลินิวส์, 3 พ.ค. 2555
http://www.dailynews.co.th/thailand/112756