พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ นักแปล

จะเห็นว่าในระบบ UN ที่เจริญแล้ว ถึงเขาใช้ภาษาหลัก 5 ภาษา (จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน) แต่เขาให้ความสำคัญกับการแปลกฎบัตรต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกันมาก ดังนั้น กฎบัตรหลัก ๆ ของ UN ไม่ว่าจะเป็น ICCPR, ICESCR, CEDAW, ICERD, CAT, ฯลฯ ข้อสุดท้ายของกฎบัตรเหล่านี้มักระบุว่า “ต้นฉบับของกติกา/อนุสัญญานี้ซึ่งทำไว้เป็นภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปน มีความถูกต้องเท่าเทียมกัน”

 

 

6 มิ.ย. 2555 ความเห็นต่อกรณีประธานศาลรัฐธรรมนูญแจงให้อ่านตัวบทรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในภาษาอังกฤษว่ามีความชัดเจนกว่าภาษาไทย