อิชาล สุเปรียดีย์

"แม้ประชาชนชาวเนปาลมีความเปราะบาง แต่พวกเขาก็เชื่อในความสามารถของตนเองที่ได้ “แสดงออก” เสียงและมุมมองต่อการนำทางการเมืองผ่านทางบัตรเลือกตั้ง แม้ว่าการเดินทาง คมนาคมขนส่ง การสื่อการ อัตราการอ่านออกเขียนได้จะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขา คุณคิดว่าชาวชนบทในประเทศไทยไม่สามารถทำแบบเดียวกันได้หรือ ผมคิดว่าเรากำลังประเมินพวกเขาต่ำเกินไปหากเราคิดเช่นนั้น การเลือกตั้งเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ทุกๆ เสียงถูกนับ"

ผู้อำนวยการ องค์กรสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ANFREL
http://prachatai.com/journal/2014/01/51007