นิธิ เอียวศรีวงศ์

"ถ้ารักชาติแบบคุณ ผมไม่เอาด้วย เพราะชาติของคุณไม่ยอมรับความเสมอภาคของคน หัวใจของชาติในทัศนะของผมคือคนทุกคนต้องเท่ากัน"

ในวิพากษ์ ค่านิยม 12 ประการ ของ คสช.
http://www.youtube.com/watch?v=gozjhlMZbks