ประเวศ วะสี

อำนาจมากที่ไหน คอรัปชันก็มากที่นั่น

27 ส.ค. 57 อดีตประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลกับการปฏิรูปประเทศไทย”
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000098252