บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

"..ดอกบัวเกิดจากโคลนตมฉันใด การปฏิรูปประเทศมันก็เกิดจากกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยได้ฉันนั้น.."

ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 11 ธ.ค.2557
https://www.youtube.com/watch?v=4XAT4izGxAI