ศรีไพร นนทรีย์

"ค่าจ้างขั้นต่ำต้องเพียงพอต่อการดำรงชีพ และการเพิ่มศักยภาพของตนเอง เช่น การศึกษาต่อ และการเรียนรู้ในทักษะต่างๆ และมีมุมบันเทิงบ้าง รวมทั้งการศึกษาอื่นๆ เปิดโลกทัศน์ของตัวคนงานเองได้ด้วย และต้องเป็นค่าจ้างที่สามารถเลี้ยงชีพได้ 3 คน ตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศด้วย"

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ
http://prachatai.org/journal/2015/04/59059