พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

"ตลอด 70 ปีที่ผ่านมานั้น สหประชาชาติได้ช่วยแก้ปัญหาสันติภาพและความมั่นคง รวมถึงได้แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจนสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้ยังไม่หมดสิ้นไปจึงจำเป็นที่จะต้องเน้นการแก้ปัญหาแบบมององค์รวมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในมิติของการพัฒนา เนื่องจากเส้นทางสู่สันติภาพและความมั่นคงจะต้องอาศัยการพัฒนาและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนควบคู่กันไปด้วย"

เสนอแนวทางในประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 70
http://prachatai.org/journal/2015/09/61663