สุรพศ ทวีศักดิ์

"มันขัดหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ก็คือหลักความเสมอภาคทางศาสนา รัฐประชาธิปไตยนั้น รัฐบาลมีหน้าที่รักษาความเสมอภาคและเสรีภาพทาศาสนา จะไม่มีการบัญญัติให้ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งแปลว่าเป็นการยกศาสนานั้นให้มีความสำคัญเหนือศาสนาอื่น"

นักวิชาการพุทธศาสนาและปรัชญา กล่าวถึงการเรียกร้องให้พุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
พุทธ, ศาสนาประจำชาติ, ประชาธิปไตย, เสมอภาค, เสรีภาพ