Quote of the Day

ฮอร์ นัม ฮง
รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาแสดงความยินดี"เพื่อไทย"ชนะเลือกตั้ง, 4 ก.ค. 2554
ใจ อึ๊งภากรณ์
4 ก.ค. 2554, ไทยอีนิวส์
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
แถลงยอมรับผลการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 http://bit.ly/m1VyAX
ประจักษ์ ก้องกีรติ
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มธ.