Quote of the Day

ต้องระวังยกสุดท้ายให้มาก ระวังแดงเทียมก่อเหตุป่วน ต้องไม่ลืมประวัตืศาสตร์ที่พรรคพลังธรรมเพี่ยงพล้ำปีนั้นด้วยวลีเดียวสั้นๆที่ ปฃป.ป้ายสีว่า "จำลองพาคนไปตาย"แล้วพรรคพลังธรรมของมหาจำลองก็แพ้เลือกตั้งรูดและสูญพันธ์ในยกสุดท้าย คราวนี้ พท.ต้องคอยจับตาดูให้ดีว่า เขาจะมาไม้ใหน รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง นะท่าน

Pages