ลัทธิ “พวกกูทำอะไรไม่ผิด” ที่มาของสองมาตรฐาน

นอกจากลัทธิ “พวกกูทำอะไรไม่ผิด” ยังมีลัทธิ “คนรวยทำอะไรไม่ผิด” และ “คนมีอำนาจทำอะไรไม่ผิด”  ลัทธิเหล่านี้ก็มาจากแนวคิดเดียวกัน เพราะให้ความสำคัญกับผู้กระทำผิดมากกว่าการกระทำผิด แนวคิดเช่นนี้เป็นที่มาของปรากฏการณ์ “สองมาตรฐาน”