ยุกติ มุกดาวิจิตร: Professor Katherine Bowie and her way of doing Thai studies