Quote of the Day

"การใส่ชุดทหารมาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ไม่ถือว่าผิดระเบียบเพราะสถานศึกษาเป็นผู้กำหนด ผมมองว่านอกจากจะทำให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกเข้มแข็งเมื่อสวมเครื่องแบบแล้ว รูปแบบของกิจกรรมอาจต้องการความทะมัดทะแมงจากเด็กด้วย”   

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Blogazine.pub

 
 

ต่างประเทศ

ไอซีที

ฐานทรัพยากร / สิ่งแวดล้อม

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 
6
 
7
 
9
 
11
 
14
 
15
 
16
 
18
 
19
 
20
 
22
 
23
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Classifieds