Feed aggregator

ก.อุตฯ มั่นใจกฎหมาย EEC คลอด เม.ย.นี้ ดันลงทุนปี 60

“อุตตม” คาด พ.ร.บ.EEC คลอดได้ เม.ย.นี้ หรืออย่างช้าภายในครึ่งปีแรก ชี้จะทำให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ในปี 2560
Categories: News Monitor

น้ำท่วมใต้ยังไม่คลี่คลายมท.1กำชับ7จังหวัดเฝ้าระวัง

มท.1สั่งกำชับ7จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลับ พร้อมเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อวางแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน
Categories: News Monitor

“สมชัย” ชี้สองทางเลือกปมเลขาฯ กกต. สองแนวทางตั้ง กก.สอบ “ธีรวัฒน์”

กรรมการการเลือกตั้ง คาดที่ประชุมอังคารหน้าคงชัดปม “อำพล” จ้างนั่งเลขาฯ ต่อหรือไม่ ชี้มีสองทางเลือก รอมติ ป.ป.ช.ชี้มูล หรือเลือกใหม่จาก 5 คนที่เหลือ แย้มสองแนวทางสอบจริยธรรม “ธีรวัฒน์” หลัง ประธาน ป.ป.ช.ไม่นั่ง เล็งให้องค์กรอิสระที่ตอบรับนั่งหัวโต๊ะแล้วเลือกคนอื่นเป็นกรรมการ หรือเชิญอีกสอง องค์กรร่วม
Categories: News Monitor

นายกฯ มอบ วธ.เป็นหน่วยงานกลางจัดงานวันนักประดิษฐ์

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แถลงข่าว “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560” และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 256
Categories: News Monitor

กรุงเทพโพลล์ ชี้ 75.2% หนุนพรรคการเมือง-คู่ขัดแย้งให้สัจจะวาจาสร้างความปรองดอง

pกลุ่มประชากรตัวอย่าง 47.2 % เชื่อมั่นค่อนข้างมาก หากลงนามข้อตกลง แล้วจะสร้างความปรองดองnbsp;72.1% มอง ม.44 ยังจำเป็นอยู่ในการสร้างความสามัคคีปรองดองnbsp;57.9% อยากให้ปฏิรูปให้แล้วเสร็จก่อนมีการเลือกตั้งnbsp;/p div style=text-align: center; !--break--!--break--/div div style=text-align: center;img alt= src=https://c1.staticflickr.com/1/310/32378332336_fb8f2ed6d3_b.jpg style=width: 600px; height: 988px; //div div20 ม.ค. 2560 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ทางออกของความปรองดองในสังคมไทย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,216 คน พบว่า nbsp;ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.2 เห็นด้วยว่าควรให้พรรคการเมืองและคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหารือทางออกโดยทำสัจจะวาจาร่วมกัน และให้ลงนามข้อตกลง (MOU) เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม เพื่อสร้างความปรองดองให้แก่สังคม โดยในจำนวนนี้ให้เหตุผลว่า nbsp;ประเทศจะเดินหน้าพัฒนาได้เร็วขึ้น (ร้อยละ 59.1) รองลงมาคือ จะได้เดินหน้าสู่การเลือกตั้งได้เร็วยิ่งขึ้น (ร้อยละ 47.1) และจะได้มีหลักฐานชัดเจน ไม่มีใครกล้าละเมิดข้อตกลง (ร้อยละ 43.0) ขณะที่ร้อยละ 20.5 เห็นว่า ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังไงก็กลับมาขัดแย้งอยู่ดี และร้อยละ 4.3 ไม่แน่ใจ/div divnbsp;/div divเมื่อถามต่อว่าเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่าการสร้างความปรองดองโดยการทำ MOU ในข้างต้นจะช่วยทำให้สังคมเลิกขัดแย้ง แบ่งฝักฝ่ายได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.2 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 43.8 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ที่เหลือร้อยละ 9.0 ไม่แน่ใจ/div divnbsp;/div divส่วนข้อคำถามที่ว่า ม.44 ยังจำเป็นหรือไม่กับสังคมไทย หากรัฐบาลต้องการสร้างความสามัคคีปรองดอง ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.1 เห็นว่าจำเป็นอยู่ ขณะที่ร้อยละ 19.8 เห็นว่าไม่จำเป็นแล้ว ที่เหลือร้อยละ 8.1 ไม่แน่ใจ/div divnbsp;/div divเมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการรีเซ็ตนักการเมืองในปัจจุบัน ให้เว้นวรรคการเมือง 1 สมัย เพื่อให้ผ่านข้อครหาที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง และให้นักการเมืองรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน หากยังไม่สามารถสร้างความปรองดองได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.2 ระบุว่า “เห็นด้วย” ขณะที่ร้อยละ 21.9 ระบุว่า “ไม่เห็นด้วย” และร้อยละ 10.9 ยังไม่แน่ใจ/div divnbsp;/div divสุดท้ายเมื่อถามว่าควรปฏิรูปสร้างความปรองดองให้แล้วเสร็จก่อนมีการเลือกตั้งหรือเดินหน้าเลือกตั้งเลยตามโรดแมปที่วางไว้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.9 อยากให้ปฏิรูปให้แล้วเสร็จก่อนมีการเลือกตั้ง ส่วนร้อยละ 35.9 อยากให้มีการเลือกตั้งเลยตามโรดแมปที่วางไว้ และเดินหน้าปฏิรูปต่อไปพร้อมๆ กัน ที่เหลือร้อยละ 6.2 ยังไม่แน่ใจ/div divnbsp;/div div divรายละเอียดการสำรวจ :nbsp;/div divnbsp;/div div class=note-box divstrongวัตถุประสงค์การสำรวจ/strong/div div1)span class=Apple-tab-span style=white-space:pre /spanเพื่อสะท้อนความเห็นถึงแนวทางการปฏิรูปสร้างความปรองดอง ในสังคมไทย/div div2)span class=Apple-tab-span style=white-space:pre /spanเพื่อสะท้อนความเห็นว่าควรปฏิรูปสร้างความปรองดองให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งหรือเดินหน้าเลือกตั้งเลยตามโรดแมปที่วางไว้/div divnbsp;/div divstrongประชากรที่สนใจศึกษาnbsp;/strongnbsp;การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย/div divnbsp; nbsp; nbsp;nbsp;/div divstrongความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)nbsp;/strongการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน nbsp;± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%/div divnbsp;/div divstrongวิธีการรวบรวมข้อมูล /strongใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล/div divnbsp;/div divระยะเวลาในการเก็บข้อมูล nbsp;span class=Apple-tab-span style=white-space:pre /span: nbsp;17 – 18 มกราคม 2560/div /div divnbsp;/div divnbsp;/div /div divnbsp;/div div class=field field-type-text field-field-feed-pr div class=field-items div class=field-item odd ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /div
Categories: News Monitor

ก.พลังงานโชว์ผลงานสุดๆ ปี 60 ปีทองขับเคลื่อน Energy 4.0

ก.พลังงาน มั่นใจปี 60 ปีทองแห่งการขับเคลื่อนนโยบาย Energy 4.0 และการอนุรักษ์พลังงาน คาดจะเกิดความชัดเจนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ยันสานต่อผลงานปี 59 จากปรากฏการณ์ 3 ที่สุดพลังงานไทย ลดค่าไฟฟ้าสูงสุด 52.98 สตางค์ต่อหน่วย ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสูงเป็นประวัติศาสตร์กว่า 1,701 เมกะวัตต์ และนำเงินส่งเข้ารัฐสูงถึง 195,000 ล้านบาท พร้อมเสริมฐานความมั่นคงพลังงานและโครงการประชารัฐ
Categories: News Monitor

ททท.คาดตรุษจีนปีนี้สร้างรายได้ 19,100 ล้านบาท

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าฯ ททท. เปิดเผยภายในงานแถลงข่าวเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2560 ตรุษจีนวิถีไทย เก๋ไก๋ปีระกา 2560 ว่า เทศกาลตรุษจีนปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 42 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน และความร่วมมือทางวัฒนธรรม ระหว่าง ท
Categories: News Monitor

3 ผู้ต้องหาแก๊งตุ๋นเข้าทหาร หอบหลักฐานพบกองปราบฯ อ้างเป็นเหยื่อด้วย ให้การภาคเสธ

จากกรณี พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.สมพงษ์ สุวรรณวงศ์ ผกก.6 บก.ป. นำกำลังลงพื้นที่ติดตามจับกุมตัว 9 ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในคดี “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” หลังจากกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการดังกล่าวได้หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.ร้อยเอ็ด ว่ามีโควต้าฝากเข้ารับราชการทหารได้โดยไม่ต้องสอบบรรจุ แค่ยอมจ่ายค่าดำเนินการให้ก่อนที่จะจัดฉากหลอกผู้เสียหายด้วยการพาผู้เสียหายไปเข้ารับการฝึกอบรม และจัดพิธีประดับยศขึ้นมาเพื่อตบตาเหยื่อให้หลงเชื่อ ต่อมาจับกุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการดังกล่าวได้แล้ว 6 คน คงเหลือผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีการจับกุมตัวอีก 3 ราย พร้อมกับเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 1 ราย ตามที่ได้เคยมีการนำเสนอไปแล้วนั้น เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่กองบังคับการปราบปราม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 3 ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวที่อยู่ระหว่างการติดตามตัว ประกอบด้วย นายรัชชานนท์ ดวงสี อายุ 21 ปี ชาว จ.ปทุมธานี, น.ส.กมลพรรณ ซอรสี อายุ 21 ปี ชาว จ.น่าน และ น.ส.กนกวรรณ ไชยหาญ อายุ 35 […]

The post 3 ผู้ต้องหาแก๊งตุ๋นเข้าทหาร หอบหลักฐานพบกองปราบฯ อ้างเป็นเหยื่อด้วย ให้การภาคเสธ appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: News Monitor

ว่าที่คุณแม่สายแบ๊ว “แพท ณปภา” ยิ่งใกล้คลอดก็ยิ่งสวย

เรียกได้ว่ายิ่งท้องแก่ใกล้คลอดก็ยิ่งสวย สำหรับว่าที่คุณแม่“แพท ณปภา ตันตระกูล” เพราะเมื่อได้เห็นรูปล่าสุดที่อัพขึ้นอินสตาแกรมในวันนี้ (20 ม.ค.) ด้วยแล้ว งานนี้บอกเลยว่าแบ๊วมากๆ ดูสวยสดใส หน้าตาอิ่มเอิบ มีน้ำมีนวล หากไม่เชื่อก็ตามมาส่องกันเลยจ้า
Categories: News Monitor

How to get kids to step up and get involved

FEED - CNN - Top Stories - Fri, 01/20/2017 - 16:10
Katie Danziger, a mom of three in New York City, remembers when her daughter, a college senior, called last year as there were demonstrations around racial issues on campuses across the country.div class="feedflare" a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=DxNdWVLXRRQ:OI5NTxpE5hQ:yIl2AUoC8zA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=yIl2AUoC8zA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=DxNdWVLXRRQ:OI5NTxpE5hQ:7Q72WNTAKBA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=7Q72WNTAKBA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=DxNdWVLXRRQ:OI5NTxpE5hQ:V_sGLiPBpWU"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=DxNdWVLXRRQ:OI5NTxpE5hQ:V_sGLiPBpWU" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=DxNdWVLXRRQ:OI5NTxpE5hQ:qj6IDK7rITs"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=qj6IDK7rITs" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=DxNdWVLXRRQ:OI5NTxpE5hQ:gIN9vFwOqvQ"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=DxNdWVLXRRQ:OI5NTxpE5hQ:gIN9vFwOqvQ" border="0"/img/a /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/rss/cnn_topstories/~4/DxNdWVLXRRQ" height="1" width="1" alt=""/
Categories: News Monitor

'ไผ่ ดาวดิน' นอนคุกต่อ หลังศาลพิจารณาลับ

ขังอีก 12 วัน “ไผ่ ดาวดิน” ประท้วงให้ทนายออกนอกห้อง ขอซักพยานเอง หลังศาลพิจารณาลับฝากขังผลัด 5
Categories: News Monitor

“ชาญชัย” จี้ กสทช.บี้ 3 ค่ายมือถือคิดค่าโทร.เป็นวินาที ห่วงสินบนบินไทยซ้ำรอย CTX

อดีต ส.ส.นครนายก ประชาธิปัตย์ จี้ กสทช.บี้ “เอไอเอส-ทรูมูฟ-ดีแทค” คิดค่าบริการเป็นวินาที หลังเคยกลับมติตัวเองตามคำเรียกร้องเอกชน แฉคิดค่าโทร.นาทีละ 1.50 บาท ทำผิดกฎหมาย แต่องค์กรควบคุมไม่ทำอะไรเลย ถามมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ชี้สินบนบินไทยคล้ายกรณีซีทีเอ็กซ์ เสียหายไม่น้อยกว่า 1.2 พันล้าน แต่สุดท้าย ป.ป.ช.ยกคำร้อง ห่วงซ้ำรอยอีก
Categories: News Monitor

'อภิรดี' สั่งเจ้าหน้าที่พาณิชย์ ออกตรวจสินค้า หวั่นขึ้นราคาช่วงตรุษจีน

'พาณิชย์' ส่งทีมผู้บริหาร พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด ตรวจสอบราคาสินค้าก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีน ป้องกันประชาชนเอารัดเอาเปรียบ เผยยังไม่พบผลไม้ เนื้อสัตว์ ของเซ่นไหว้ ราคาผิดปกติ
Categories: News Monitor

‘สมชัย’ เผย กกต.มี 2 แนวทางปมว่าที่เลขาฯกกต. คาดมีความชัดเจน 24 ม.ค.นี้

‘สมชัย’เผย กกต.มี 2 แนวทางปมว่าที่เลขาฯกกต. คาดมีความชัดเจน 24 ม.ค.นี้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการ กกต. กล่าวว่า การประชุม กกต.วันที่ 24 มกราคม กกต.คงจะมีความชัดเจนต่อกรณีเรื่องร้องเรียนของนายอำพล วงศ์ศิริ ที่ กกต.มีมติให้ว่าจ้างดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. ว่า กกต.จะดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยส่วนตัวเห็นว่ามี 2 แนวทาง คือ 1.รอการวินิจฉัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ระบุว่าอาจใช้เวลา 2 เดือนจากนี้จึงจะมีความชัดเจนในเรื่องที่นายอำพลถูกร้องเรียน แต่มีข้อสังเกตว่านายอำพลถูกร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.ตั้งแต่ปี 2556 แต่จนปัจจุบันเรื่องยังอยู่ในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริง ยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการไต่สวนที่ก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรกว่าจะเข้าที่ประชุม ป.ช.ช. แต่คาดว่าโดยกระบวนการทั้งหมดอาจต้องใช้เวลานานพอสมควร นายสมชัยกล่าวต่อว่า ส่วนแนวทางที่ 2.ถ้ามองว่า กกต.เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสูง การถูกร้องเรียนเพียงเท่านี้ หากให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. จะเกิดความด่างพร้อยกับองค์กร กกต. ก็อาจจะมีมติไม่ทำสัญญาจ้าง และพิจารณาคัดเลือกเลขาธิการ […]

The post ‘สมชัย’ เผย กกต.มี 2 แนวทางปมว่าที่เลขาฯกกต. คาดมีความชัดเจน 24 ม.ค.นี้ appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: News Monitor

KTB - ซื้อ

กำไรดีกว่าคาดจาก ส่วนต่างดอกเบี้ยสูงขึ้น
Categories: News Monitor

“สามารถ” จี้ซ่อมรางแอร์พอร์ตลิงก์ด่วน หลังพบ 100 จุดเสี่ยงทำรถไฟตกรางใน 1 ปี

อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ ยันแฉรางแอร์พอร์ตลิงก์ไม่ได้ให้ผู้โดยสารกลัว แต่ให้ ร.ฟ.ท.แก้ไขด่วน เผยผลประเมินพบ 100 จุดอันตรายต้องทำด่วน มิฉะนั้นอาจทำรถไฟฟ้าตกรางใน 1 ปี จี้รีบซ่อม ถามรออะไร
Categories: News Monitor

“ชูวิทย์” ปูดชื่อ ก.ไก่ 2 พยางค์ เอี่ยวสินบนโรลส์-รอยซ์ จี้ ออก กม.แลกข้อมูลแก้ทุจริต

“เสี่ยอ่าง” แบกทรานซิสเตอร์ เยือนรัฐสภา มาสร้างสีสีนร่ำลาสื่อ รับคงไม่กลับมาฐานะนักการเมือง ทิ้งทวนแฉปมโรลส์-รอยซ์ มี 3 กลุ่มเอี่ยวสินบน แย้มชื่อ ก.ไก่ 2 พยางค์ คนที่สื่อก็รู้ว่าใคร เชื่อ คสช. จัดการทุจริตไม่ได้ ยิ่งคดีเก่านาน 10 ปี แนะ สนช. เอาอย่างอังกฤษ ออก กม. แลกเปลี่ยนข้อมูลแก้ทุจริต
Categories: News Monitor

“พิเชฐ”ให้การบ้านซิป้าเน้นดูแลดิจิทัลชุมชนดันโอท็อปเข้าอีคอมเมิร์ซ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า ว่า ได้ให้ข้อแนะนำแก่ซิป้าให้ดูงานในภาพรวมแล้ววางกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ในการเข้าไปเป็นผู้นำและสนับสนุนในงานที่สร้างผลกระทบสูงแก่ประเทศ ไม่เพียงดูเรื่องซอฟท์แวร์ แต่ต้องดูถึงเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต (Internet of Thing) เพราะที่ผ่านมาเนื้องานซิป้าอาจจะกระจาย และทรัพยากรมีจำกัด จึงต้องเน้นงานที่สร้างผลกระทบสูง รวมทั้งเชื่อมโยงการทำงานกับองค์กรภายในกระทรวงดีอี และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เช่น สาธารณสุข งานชุมชน เป็นต้น นายพิเชฐ กล่าวถึงการเตรียมปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในดีอี ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …ซึ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว รอประกาศใช้ ว่า โครงการไหนของซิป้าที่มีประโยชน์ก็ดำเนินการต่อไป ส่วนสิ่งไหนที่เคยทำมาแล้ว ทดลองแล้วไม่เป็นผลนัก ก็อาจจะไม่ทำต่อ ส่วนจะปรับเพิ่มลดเจ้าหน้าที่อย่างไร ขณะนี้ต้องดูตามหลักการของระเบียบ นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ซิป้า กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ทางซิป้าจะมุ่งสานต่อโครงการสำคัญๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเอสเอ็มอีใช้ระบบไอทีได้คล่องในการทำธุรกิจ ทั้งระบบบัญชี การสร้างช่องทางตลาดอีคอมเมิร์ซ ตั้งเป้าพัฒนาเอสเอ็มอีครบ 4,000 ราย ในปี 2561 […]

The post “พิเชฐ”ให้การบ้านซิป้าเน้นดูแลดิจิทัลชุมชนดันโอท็อปเข้าอีคอมเมิร์ซ appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: News Monitor

กองปราบซิวหนุ่มตุ้งติ้ง ปลอมไอจีผจก.ส่วนตัว”หญิง รฐา”-ดาราอีกอื้อ รับงาน-ขายสินค้าปลอม

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป) พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่วง ผบก.บก.ป.พ.ต.อ.นิรันดร์ ปิตะกาศ ผกก.3 บก.ป. ร่วมกันแถลงการจับกุมตัว นายพงศกร เครือพิมาย หรือ ปลาวาฬ อายุ 19ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ 936/2559 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และหมายจับศาลจังหวัดตลิ่งชัน ที่ 14/2560 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 ในข้อ “ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอืน,ฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ้งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียกายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” โดยสามารถสามรถจับกุมได้ที่หน้าบ้านพักเลขที่ 26 ม.7 อ.โคกล่าม อ.ลำลำปลายมาศจ.บุรีรัมย์ พล.ต.ต.สุทิน กล่าวว่า กองบังคับการปราบปรามสืบทราบว่านายพงศกร ซึ่งเป็นสาวประเภทสองรายนี้มีพฤติกรรมปลอมแปลงแอพพิเคชั่นในโซเชี่ยล(อินสตาแกรม)ของดารานักแสดงชื่อดังหลายคน โดยหนึ่งในนั้นคือ “ญาญ่า หญิง” น.ส.รฐา โพธิ์งาม ดาราสาวนักแสดงชื่อดัง ทั้งนี้ผู้ต้องหาได้ใช้แอพพิเคชั่นดังกล่าวหลอกลวงประชาชนว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของ ญาญ่า […]

The post กองปราบซิวหนุ่มตุ้งติ้ง ปลอมไอจีผจก.ส่วนตัว”หญิง รฐา”-ดาราอีกอื้อ รับงาน-ขายสินค้าปลอม appeared first on มติชนออนไลน์.

Categories: News Monitor

“สุวิทย์” ถก สนช.ต่อจิ๊กซอว์ 3 กก.ป.ย.ป. จ่อคุยแม่น้ำ 3 สาย ทาบ “อำพน” คุมพีเอ็มยูดี

รมต.สำนักนายกฯ เผยถกประธาน สนช.ต่อจิ๊กซอว์ 3 กก.ป.ย.ป. ยุทธศาสตร์ชาติ-ปฏิรูป-ปรองดอง ทิ้งน้ำหนักปฏิรูป ระบุ 25 ม.ค.ถกแม่น้ำ 3 สาย ปฏิรูปวิป 3 ฝ่ายก่อน ก่อนเวิร์กชอปใหญ่ต้นเดือน ก.พ. เร่งปฏิรูปศึกษา-ตร.ก่อน เผยทาบ “อำพน” นั่งหัวหน้าพีเอ็มยูดี ยกเป็นมือประสานสิบทิศ ดีเดย์เริ่มงาน 1 ก.พ.
Categories: News Monitor