สัมมนา การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) เรื่อง MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

Activity Date: 
Thu, 2017-07-20 08:30

การสัมมนา การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) เรื่อง MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง
(Conference on Media, Information and Digital Literacy (MIDL) for Social Justice : Empowering Citizens to Create Change)  วันที่ 20 กรกฎาคม ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น.        ชี้แจงกำหนดการประชุม

09.10 – 09.30 น.     นำเสนอแนวคิดและความสำคัญของ “MIDL : อำนาจในมือพลเมือง ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” โดย เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

09.30 – 10.00 น.     MIDL : อำนาจของพลเมืองดิจิทัลสร้างสังคมประชาธิปไตย  วิทยากร : สุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

10.00 – 10.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 10.45 น.      MIDL กับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย วิทยากร : Pam Steager, Senior Writer and Research Associate Media Education Lab


10:45 – 12:30 น.    สานเสวนา ไทย – อเมริกา เรื่อง MIDL กับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย  วิทยากร : 1. Pam Steager, Senior Writer and Research Associate Media Education Lab  2. ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษา เพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ดำเนินรายการโดย อ.ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์

12.30 – 13.30 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น.       MIDL กับอำนาจของพลเมืองเพื่อสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม วิทยากร: 1.   วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการ มูลนิธิชีววิถี(ไบโอไทย) 2.  ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ดำเนินรายการโดย อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง

15.00 – 15.15 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

15.15– 16.45 น.        MIDL กับพลังของพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรม วิทยากร: 1.  จารุวรรณ สุพลไร่ ผู้ผลิตสารคดีอิสระรายการสารคดีเดินทาง "แม่โขงโนแมด" ภายใต้โครงการMekong Peace Journey มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม   2. อ.รณภูมิ สามัคคีคารมย์ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์

16.45 – 17.00 น.        ปิดการประชุม