Friday 19 January 2018

Thursday 18 January 2018

Wednesday 17 January 2018

Wednesday 17 January 2018

Tuesday 16 January 2018

Monday 15 January 2018

บทความ

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

บล็อกกาซีน ประชาไท

Quote of the Day

"..คณะราษฎรนั้นพยายามจะเปลี่ยนการปกครองให้ประชาชนมีส่วนร่วม ให้อำนาจรัฐเป็นของปวงชนชาวไทย แต่ว่าถ้าคุณมาดูข้อเท็จจริงจะพบว่าในที่สุด 24 มิ.ย.2475 ในความเป็นจริงนะครับ หลังจากที่เวลาผ่านมา 80 กว่าปี หมดรัชกาลที่ 9 ในช่วง 70 ปีมาแล้ว มันคืออะไร บางทีอดคิดไม่ได้ว่ามันคือการเปลี่ยนจากระบอบราชาธิปไตยแบบหนึ่งมาเป็นราชาธิปไตยอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเอง จากแบบรัชกาลที่ 7 มาเป็นแบบรัชกาลที่ 9 .."

เศรษฐกิจ / การเมือง

ต่างประเทศ

แรงงาน

ฐานทรัพยากร / สิ่งแวดล้อม

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
11
 
14
 
17
 
20
 
21
 
22
 
24
 
25
 
26
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Classifieds

...