สัมมนาระดมความเห็น เรื่อง “ การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล”

Event Date: 
Wednesday, 22 August, 2018 - 10:30

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีกำหนดการ เปิดการสัมมนาระดมความเห็น เรื่อง “ การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล” (Digital labour Market Transformation)  ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561  เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม  2  ชั้น 3  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  
 

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทุกภาคส่วน อันได้แก่ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์   คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น  รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น นักวิชาการด้านแรงงาน เช่น นายณัฐสิฏ  รักษ์เกียรติวงศ์  จากสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) เป็นต้น  รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลความต้องการแรงงาน และด้านกำลังแรงงาน   เพื่อทราบทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล  และช่วยกันชี้ทิศทางอนาคตให้กับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เลือกเดินทางในเส้นทางอาชีพได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์