การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย [เชียงใหม่]

Event Date: 
Wednesday, 21 November, 2018 - 12:30

ขอเชิญร่วมสัมมนา “การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”

กำหนดการจัดกิจกรรม

12.30-13.00 ลงทะเบียน
13.00-13.10 กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และเปิดงาน
13.10-14.20 ช่วงที่ 1 มุมมองการเลือกตั้งของคนรุ่นใหม่

ร่วมเสวนาโดย

1. สมคิด จิตดำริห์ (ตัวแทนชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
2. พาที แซ่ตั้ง (ตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
3. วรพล โชติจิรเดชากุล (ตัวแทนสหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย)
นำเสวงนาโดย พรอินทร์ ชัยบัตร์

14.20-14.30 พักเบรก

14.30-16.10 ช่วงที่ 2 ดำเนินการเสวนาหัวข้อ “การเลือกตั้งในฐานะเครื่องมือของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”

ร่วมเสวนาโดย

1. ภัควดี วีระภาสพงษ์
2. ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
3. ผศ.ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
เสวนาโดย อ.ดร. พิสิษฏ์ นาสี

16:10-16:30 เปิดโอกาสถาม-ตอบคำถาม

จัดโดย
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์, ร่วมกับเครือข่าย We Watch โครงการคนรุ่นใหม่กับการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง, ภาควิชาสังคมศาสตร์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, ชมรมประชาธิปไตย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มลานยิ้ม

พื้นที่ประชาสัมพันธ์