เสวนาวิชาการและเทศกาลสิทธิมนุษยชนอีสานในหัวข้อ “สิทธิชุมชน – สิทธิคนตัวเล็กตัวน้อย ท่ามกลางกระแสการพัฒนาในภาคอีสาน”

Event Date: 
Monday, 19 November, 2018 - 08:00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับเดอะอีสานเรคคอร์ด (The Isaan Record) จัดงานเสวนาวิชาการและเทศกาลสิทธิมนุษยชนอีสานในหัวข้อ “สิทธิชุมชน – สิทธิคนตัวเล็กตัวน้อย ท่ามกลางกระแสการพัฒนาในภาคอีสาน” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการทางวิชาการให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการภายนอก ภาคประชาสังคมและเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยในประเด็นสิทธิมนุษยชน (Human Right) และสิทธิชุมชน (Community Right) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยระดับสูงต่อไป

กำหนดการ

08.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร / ชุดหูฟังแปลภาษา (ใช้บัตร ปชช.)

09.00 น. กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมอีสานของนักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม

09.15 น. กล่าวรายงานโครงการ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น

09.30 น. เปิดงานโดย รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ม.ขอนแก่น

09.45 น. ปาฐกถา "สิทธิมนุษยชน - สิทธิคนหรือสิทธิใคร"

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10.30 น. - กิจกรรมการแสดงออกของนักศึกษา (ละครเพลง บทกลอน)

10.45 น. เสวนาวิชาการ "สิทธิคนตัวเล็กตัวน้อย – ที่ยืนอันไหวคลอนในกระแสธารการพัฒนา”

ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม
ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ

ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (ข้าวกล่อง)

13.00 น. เวทีสนทนา "สิทธิมนุษยชนบนโลกกว้าง – มุมมองจากนานาชาติ”

H.E. Mr. Staffan Herrström เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย
H.E. Mr. Brian John Davidson เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย
James Andersen อุปทูต สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
Kees Rade เคส พิเทอร์ ราเดอ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
Daniel Fieller เลขานุการโท สถานทูตสหราชอณาจักรประจำประเทศไทย
Charlotte De Grauwe ผู้ช่วยเลขานุการ สถานทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ Dr. David Streckfuss นักวิชาการอิสระ

14.30 น. -เสวนา "สิทธิชุมชนกับการพัฒนาสังคมอีสานอย่างยั่งยืน"

เวทีย่อย 1 การพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

ผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหาสารคาม
นายณัฐวุฒิ กรมภักดี กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน
นายจิตติ เชิดชู ประธานเครือข่ายฟื้นฟูคนเมืองขอนแก่น
นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา สภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มแม่น้ำโขง 7 จว.ภาคอีสาน

ผู้ดำเนินรายการ ดร.ภัทรพร วีระนาคินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น

เวทีย่อย 2 การพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น
อ.กิติมา ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สกลนคร
นายเดชา เปรมฤดีเลิศ ที่ปรึกษา กป.อพช.อีสาน
นายวิพัฒนชัย พิมพ์หิน ที่ปรึกษา กป.อพช.อีสาน
นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานกลุ่มนิเวศน์วัฒนธรรม

ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.สถาพร เริงธรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ขอนแก่น

ภายในงานมีการจัดแสดงกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน-วิถีชุมชนท้องถิ่น ในบริเวณงาน

พื้นที่ประชาสัมพันธ์