เวทีเปิดงาน “Good Society Expo 2019 : รวมหนึ่งแรง เป็นล้านพลัง”

Event Date: 
Thursday, 10 October, 2019 - 10:30

เวทีเปิดงาน “Good Society Expo 2019 : รวมหนึ่งแรง เป็นล้านพลัง” 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.30 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

10.30 - 11.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

11.00 - 11.05 น. กล่าวต้อนรับและเปิดเวที “Good Society Expo 2019 : รวมหนึ่งแรงเป็นล้านพลัง”

 • ดำเนินรายการโดย  คุณธีรเดช  งามเหลือ พิธีกรจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คุณมณีนาถ  อ่อนพรรณา พิธีกรจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส     

11.05 - 11.30 น.  เวทีสนทนาช่วง “ปัญหาสังคม ที่ต้องการหลายแรงร่วมแก้ไข”     

 • เด็กและเยาวชน คุณสรวิศ  ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Saturday School
 • คนพิการ คุณอภิชาติ  การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
 • คุณภาพชีวิตระยะท้าย คุณหญิงจำนงศรี  หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • สิ่งแวดล้อม  คุณกิติยา  โสภณพนิช กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
 • คอร์รัปชัน  ดร.มานะ  นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

11.30 - 12.00 น. เวทีสนทนาช่วง “หนึ่งแรงของคุณจะช่วยขยายผลงานแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไร”                                  

 • ตัวแทนกลไกแก้ปัญหาสังคม คุณพัดชา  มหาทุมะรัตน์ รองผู้อำนวยการ โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

มูลนิธิเพื่อคนไทย

 • ตัวแทนสื่อกระแสหลัก คุณก่อเขต  จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
 • ตัวแทนสื่อยุค Open Data  ดร.พรรณี  อมรวิพุธพนิช ที่ปรึกษาชมรมเครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทย (TDJ -Thailand Data Journalism Network)
 • ตัวแทน Influencer Platform คุณสุวิตา  จรัญวงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เทลสกอร์ จำกัด
 • ตัวแทนภาคธุรกิจ  คุณองอาจ  สุขเลิศกมล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

12.00 - 12.05 น. GSE 2019 : รวมหนึ่งแรงเป็นล้านพลัง  คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและประธานโรงเรียนมีชัยพัฒนา

12.05 - 12.30 น. บันทึกภาพความร่วมมือภาคีเครือข่ายผู้ร่วมจัดและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตามอัธยาศัย

 

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์