แถลงข่าว "ความคาดหวังและข้อเสนอต่อ 'การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน'

Event Date: 
Thursday, 30 January, 2020 - 14:00

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ความเป็นมา

ด้วยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนและเครือข่ายเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติและดำเนินการตาม “แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และรัฐบาลได้มีการจัดงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร แม้แผนดังกล่าวจะไม่สมบูรณ์แบบและเป็นไปตามข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคมทั้งหมด แต่หากตามแผนดังกล่าวได้มีการพัฒนาและดำเนินการตามที่กำหนดได้จริง มูลนิธิฯและเครือข่ายเชื่อว่า จะก่อให้เกิดการปกป้อง คุ้มครอง สิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะในกระบวนการคุ้มครอง เคารพ หรือเยียวยา ตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามแผนหรือการพัฒนาให้เกิดการปฏิบัติตามแผนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะอาจจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดังกล่าว โดยจนถึงปัจจุบัน ยังมีเห็นถึงแนวทางของรัฐบาลในการที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างไร ด้วยวิธีการใด ภาคประชาชนภาคประชาสังคมจะเข้าไปมีส่วนร่วมในพัฒนากรปฏิบัติตามแผนได้อย่างไร

ทางมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนและเครือข่ายจึงเห็นควรที่จะจัดงานแถลงข่าว “ความคาดหวังและข้อเสนอต่อ “การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน”” พร้อมกันนี้ จะจัดให้มีการเปิดตัว คู่มือสำหรับภาคประชาชน “ตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ที่จัดทำโดยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน และเปิดตัว “เครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ที่จะทำหน้าที่ในการเป็นองค์กรภาคประชาชนในการติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ของภาครัฐและภาคธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้ภาครัฐและภาคธุรกิจได้รับทราบถึง ความคาดหวังของชุมชนและภาคประชาสังคม ต่อ การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และแนวทางหรือรูปแบบในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ที่ควรจะเป็นที่จะต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.     เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐและภาคธุรกิจเห็นความสำคัญของ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

3.     เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึง ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และร่วมกันติดตามและเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกขั้นตอน

4.     เปิดตัว “เครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมติดตามสถานการณ์ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ที่จะทำหน้าที่ในการเป็นองค์กรภาคประชาชนในการติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ของภาครัฐและภาคธุรกิจ

 

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น. ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ประมาณ 40 คน

1.     นักข่าวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

2.     ตัวแทนชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

3.     ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

4.     เครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมติดตามสถานการณ์ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

5.     ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานประเด็นธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ทั้งจากสถานทูต หน่วยงานรัฐ

 

องค์กรร่วมจัด

1.     มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (Community Resource Centre Foundation: CRC)

2.  ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม (Thai Society of Environmental Journalists: ThaiSEJ)

3.   คณะทำงานติดตามความรับผิดชอบของการลงทุนข้ามพรมแดน (ETOs Watch Coalition: ETOs Watch)

4.  เครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมติดตามสถานการณ์ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Community and Civil Society Coalition for Business and Human Rights Watch: CCBHR)

 

 

กำหนดการวันที่ 30 มกราคม 2563

13.00 – 14.00 น.               ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และชมนิทรรศการ

14.00 – 14.10 น.               ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย คณะผู้จัดงาน

14.10 – 14.50 น.               นำเสนอ "ความคาดหวังของภาคประชาสังคม ต่อ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน"

-      ประเด็น แรงงาน โดย ตัวแทนจากเครือข่ายแรงงาน

-      ประเด็น ที่ดินและทรัพยากร โดย ตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่

-      ประเด็น การลงทุนข้ามพรมแดน โดย ตัวแทนเครือข่าย ETOs Watch

-      ประเด็น นักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดย ตัวแทนเครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

14.50 – 15.40 น.        นำเสนอ "แนวทางในการติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน"

โดย

-      ประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ โดย ตัวแทนเครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมติดตามสถานการณ์ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

-      ประเด็น แนวปฏิบัติที่ควรจะเป็นการปฏิบัติและการติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ ตัวอย่างจากประเทศอื่นที่มีแผนฯแล้ว โดย ตัวแทน UNDP

-      ประเด็น องค์กรที่จะต้องเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ โดย ตัวแทน UN OHCHR

-      ประเด็น แนวทางการทำงานขององค์กรที่มีหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ โดย ตัวแทน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-      ประเด็น แนวทางของส่วนราชการที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ โดย ตัวแทน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

15.40 – 15.50 น.               เปิดตัวคู่มือสำหรับภาคประชาชน “ตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” โดย มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน

15.50 – 16.00 น.               เปิดตัว “เครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมติดตามสถานการณ์ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” โดย ตัวแทนเครือข่ายอ่านแถลงการณ์

16.00 -16.30 น.                 เปิดเวทีซักถาม

16.30 น.                            ปิดงาน

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์